Projekt skillME


Project title: Skills in metal and electro industry
Project acronym: skillME

Call identifier: ERASMUS+ KA2: Sector Skills Alliances

project “skillME”, submitted within the ERASMUS+ KA2:SSA call for proposals in 2014, in order to help project’s mission to support the companies in metal industry in knowledge acquisition and filling of skill gaps.


      

Projekt SkillME (Skills in metal and electro industry) je projektom voľne nadväzujúcim na projekt KnowME, ktorý realizoval Zväz elektrotechnického priemyslu SR v roku 2013.

Hlavnými cieľmi projektu SkillME je identifikovať medzery v zručnostiach absolventov škôl v elektrotechnickom a strojárskom priemysle, pripraviť študijný plán, ktorý pomôže odstrániť tieto nedostatky a integrovať takýto plán do stredného odborného vzdelávania v krajinách zapojených do projektu SkillME.

K ďalším cieľom projektu patrí:

Do projektu sú zapojené 4 štáty Európskej únie ( Slovensko, Slovinsko, Lotyšsko a Chorvátsko). V každom štáte projekt realizujú 3 kategórie partnerov: zamestnávateľská organizácia, škola a štátna inštitúcia pôsobiaca v oblasti odborného vzdelávania.

Na Slovensku na projekte participujú tri subjekty:

Štart projektu je 1. január 2015 a projekt by mal trvať 36 mesiacov.
Projekt je spolufinancovaný z rozpočtu EÚ.

Práca zamestnancov zapojených organizácií je financovaná do výšky 100 percent celkovej ceny práce.
V rámci projektu sa predpokladá niekoľko pracovných ciest do partnerských krajín na poradu realizátorov projektu (cca 1x za 4 mesiace). Tieto pracovné cesty, ani súvisiace náklady, nie sú hradené z rozpočtu EÚ a predstavujú formu spolufinancovania organizáciou realizujúcou projekt.

Výška rozpočtu zo zdrojov EÚ pre Strednú odbornú školu Stará Turá je 49 017,00 Eur, ktoré môžu byť použité na financovanie práce zapojených zamestnancov.

Financie od EÚ žiada Slovinská strana, ostatné zúčasnené subjekty žiadajú peniaze na financovanie aktivít od nej.8. január 2015