4-ročné štúdium, absolvent získa maturitné vysvedčenie, po úspešnom ukončení môže pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu.

Študijné odbory SPŠInformačné a sieťové technológie - 2561 M - NOVINKA V REGIÓNE! (pred tým 2694 M)

- (Overovanie tohto "elektrotechnického a informatického" študijného odboru bolo podporované v rámci projektu Implementácia rozvojového programu Informačné a sieťové technológie spolufinancovaného zo štrukturálnych fondov.) Absolvent okrem všeobecného vzdelania v slaboprúdovej elektrotechnike získa aj slušné vedomostí z informatiky a výpočtovej techniky, počítačových sietí, programovaní a využití mikropočítačov, programovania vo vyšších programovacích jazykoch, elektronického zhotovovania elektrotechnickej výkresovej dokumentácie a tvorbe www stránok. Nadštandardom je výučba inteligentnej elektroinštalácie, automatizácie, fotovoltiky, robotiky a ďalších súvisiacich oblastí.

Elektrotechnika - 2675 M

- absolvent okrem všeobecného vzdelania v slaboprúdovej elektrotechnike a slušných vedomostí z informatiky a výpočtovej techniky získava aj vedomosti v programovaní a využití mikropočítačov, programovania, elektronického zhotovovania elektrotechnickej výkresovej dokumentácie a tvorbe www stránok. Nadštandardom je výučba inteligentnej elektroinštalácie, automatizácie, fotovoltiky, robotiky a ďalších. Má možnosť špecializovať sa voľbou blokov odborných predmetov v jednej z oblastí:

  • priemyselnej informatiky – programovanie PLC, priemyselná automatizácia, robotika
  • prístrojových a zdravotníckych zariadení – konštrukcia a servis zdrav. elektroniky a iných zariadení liečebnej a vyšetrovacej zdravotníckej techniky
  • telekomunikačnej techniky – rádiovej a televíznej technikz, pevnej a mobilnej telefónie a oznamovacích sietí

Súčasťou odborného vzdelávania sú predmety odborno – teoretické a vo veľkej miere odborno – praktické (laboratórne cvičenia, merania, odborná prax), takže absolvent školy je zdatný v elektrickom meraní, stavbe, oživovaní i opravách i stredne zložitých až náročných elektrotechnických výrobkov pri zachovaní všetkých parametrov bezpečnej práce na elektrických zariadeniach.
Naša škola tento odbor nepokladá na rozdiel od verejnej mienky za vyslovene teoretický.