2008 / 2009

Hodnotiaca správa SO© Stará Turá za ąkolský rok 2008 / 2009.

Hodnotiaca správa bola spracovaná podµa pokynov M© SR (pomocou programu AsC Agenda).
Správu si môľete pozrie» tu vo formáte HTTP,
alebo stiahnú» tu vo formáte PDF.

Správu spracovalo vedenie SO© Stará Turá
august-september 2009