3-ročné štúdium, absolvent získa výučný list. Po úspešnom ukončení absolvent môže pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu, čím získa úplné stredoškolské vzdelanie (ukončené maturitou). Potom môže pokračovať aj vo vysokoškolskom štúdiu.

Učebné odbory SOUElektromechanik - 2683 H

- Po vyučení sa je absolvent schopný používať technickú dokumentáciu - schémy elektrotechnických obvodov, technické výkresy, pracovné návody, používať štandardnú výpočtovú techniku, vykonáva elektroinštalačné a montážne práce, využívať diagnostickú a meraciu techniku v procese štandardných opráv za použitia dielenskej dokumentácie výrobcu a technických postupov a noriem a to v jednom zo zameraní:

  • silnoprúdová technika, energetika (aj fotovoltika)
  • automatizačná technika, robotika
  • telekomunikačná a prenosová technika (aj základy PC sietí)
  • oznamovacia a zabezpečovacia technika
  • úžitková (spotrebná) technika

Absolvent ovláda tiež základy elektrotechniky a elektroniky, inštalácií, základy informačných (počítačových) sietí, spotrebnej techniky, automatizácie (diaľkového merania) a PLC riadenia, moderných trendov v osvetľovacej technike (LED, ...), energetických a oznamovacích káblov a káblových zväzkov a pod. Nadštandardom je tiež výučba inteligentnej elektroinštalácie, fotovoltiky, robotiky a ďalších oblastí modernej elektrotechniky.

Obrábač kovov - 2433 H

- Po vyučení je absolvent schopný používať technickú dokumentáciu – strojárske technické výkresy, pracovné návody, používať štandardnú výpočtovú techniku a vykonáva štandardné kovoobrábacie práce prostredníctvom ručného obrábania ako i prostredníctvom obsluhy klasických obrábacích strojov (vŕtačky, sústruhy a frézovačky), ale hlavne obsluhy moderných CNC strojov. Absolvent pozná tiež základy programovania CNC strojov.