Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

 

 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z. z.

 

 

 

 

 

 

September  2018

 

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školy

Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá

Adresa školy

Športová 675, Stará Turá, 916 01

Telefón

+421 776 3077

E-mail

office@sosst.sk

WWW stránka

www.sosst.sk

Zriaďovateľ

Trenčiansky samosprávny kraj

 

Vedúci zamestnanci školy

 

Priezvisko, meno

Telefón

Služ. mobil

e-mail

Riaditeľ

Ing. Milan DUROŠKA

+421 32 65760 18

+421 905       649 396

milan.duroska@sosst.tsk.sk

ZRŠ pre TV

RNDr. Edita ZÁMEČNÍKOVÁ

+421 32 65760 30

 

edita-zamecnikova@sosst.sk

ZRŠ pre PV

(št. zástupca)

Ing. Ján MÁLEK

+421 32 65760 41

 

jan-malek@sosst.sk

Vedúca ekonomického

úseku

Ing. Iveta ŠTEFKOVÁ

+421 32 65760 40

+421 905 437 913

iveta.stefkova@sosst.tsk.sk

Vedúca výchovy

RNDr. Marta KUČEROVÁ

+421 32 65760 31

 

office@sosst.sk

 

Rada školy

 

Titul, priezvisko, meno

Kontakt

predseda

Ing. Jaroslav DZURO

jaroslav-dzuro@sosst.sk

pedagogickí zamestnanci

Ing. Pavol KUCHÁREK

pavol_kucharek@hotmail.com

ostatní zamestnanci

Ján DUREC

durec@spsest.sk

zástupcovia rodičov

Bc. Martina ANDOVÁ

martinaandova@zoznam.sk

 

Ing. Jozef ŠEBESTA

ingjozefsebesta@centrum.sk

 

Ing. Imrich SCHINDLER

ischindl@progis.sk

zástupca zriaďovateľa

Ing. Anna HALINÁROVÁ

anna.halinarova@tsk.sk

 

Doc. MUDr. Ján BIELIK, CSc

jbielik@mail.t-com.sk

 

PhDr. Kvetoslava HEJBALOVÁ

kvetoslava_h@centrum.sk

 

Ľubomír MERTEL

lmertel@viragoparts.sk

zástupca žiakov

Jakub PERIČKA

pericak@centrum.sk

 

 

 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PK

Vedúci

Zastúpenie predmetov

Poznámka

spoločensko - vedná

Mgr. Miroslava Mandáková

SJL, DEJ, ETV, TEV, OBN

vých. poradca

prírodovedná

RNDr. Edita Zámečníková

MAT, FYZ, ZAE, CHE

zást. R.

telovýchovno - branná

Mgr. Igor Gašparík

TEV

 

Elektrotechnicko -informatická

Ing. Pavol Kuchárek

predmety elektro, INF, VT

 

strojárska

Ing. Blažena Palúchová

predmety strojárske

 

cudzích jazykov

Mgr. Klaudia Urbanová

ANJ, NEJ, RUJ

 

grafická a ekonomická

Ing. Jana Ďurišová

predmety ekonomické a grafické

 

 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 372

Počet tried: 14

Podrobnejšie informácie:

Trieda

Počet žiakov

z toho ŠVVP

I.A

30

 

I.GE

31

I.NP

30

4

II.A

28

II.GE

26

1

II.NP

31

II.E

20

1

III.A

26

III.E

17

2

III.GE

30

1

III.NP

30

2

IV.A

28

IV.M

26

1

IV.NP

19

Súčasťou Strednej odbornej školy je aj Školská jedáleň (celodenná strava a podnikateľská činnosť) a Školský internát, kde sú ubytovaní žiaci SOŠ Stará Turá (tiež slúži aj na podnikateľskú činnosť a ubytovanie pri spoluorganizovaní rôznych súťaží – SOČ, ZENIT, ...). Nakoľko v SOŠ študujú aj žiaci zo srbskej Vojvodiny, ubytovanie žiakov zabezpečuje aj cez víkendy.

Ukazovateľ

Počet ubytovaných žiakov

TSK - okresy

škôl v pôsobnosti TSK

škôl iných zriaďovateľov

Spolu

Prievidza

 

0

 

0

Bánovce nad Bebravou

2

 

2

Partizánske

 

2

 

2

Trenčín

 

 

7

 

7

Myjava

 

 

4

 

4

Nové Mesto nad Váhom

0

 

0

Ilava

 

 

2

 

2

Púchov

 

 

12

 

12

Považská Bystrica

1

 

1

Spolu

 

 

30

 

30

 

Ukazovateľ

Počet ubyt.

 

Kraje Slovenska

žiakov

 

Bratislavský

 

0

 

Trnavský

 

32

  

Nitriansky

 

0

 

Banskobystrický

 

0

 

Žilinský

 

 

1

 

Prešovský

 

0

 

Košický

 

 

0

 

Spolu

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TSK

 

30

 

 

iné kraje

32

 

 

Srbská republika

53

 

 

SPOLU

 

115

 

 

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet:  132/ počet dievčat:  9

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet: 3/ počet dievčat: 2

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet: 92/ počet dievčat: 8

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: súčet: 83/ počet dievčat: 7

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: súčet: 85/ počet dievčat: 7

 

 

Gym 8.roč

Gym 6.roč

Gym 4.roč

SOŠ

SOU

OU

Iné

Spolu

prihlásení

 

 

 

 54

 78

 

 

 132

Prijatí

 

 

 

 30

 62

 

 

 92

% úspešnosti

 

 

 

55

80

 

 

 70

 

 

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

Trieda

ADK

ANJ

APE

AEN

API

APM

APT

AUR

AUT

AZA

COD

CUK

CAJ

CNJ

CVM

I.A

 

1,97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.GE

 

2,81

 

 

1

 

2,33

 

 

 

 

 

 

 

 

I.NP

 

2,93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.A

 

2,17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.E

 

2,6

 

 

2,4

 

 

 

1,6

 

 

 

 

 

2,75

II.GE

 

2,96

 

 

1,38

 

1,13

 

2,63

 

 

 

 

 

 

II.NP

 

3,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.A

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.E

 

2,94

 

 

 

 

 

 

3,29

 

 

 

 

 

 

III.GE

 

2,8

 

 

 

 

2,8

2,2

 

 

 

 

 

 

 

III.NP

 

2,79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.A

 

2,21

 

 

 

3,18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.M

 

2,88

 

 

 

 

 

 

 

3,58

 

 

 

 

 

IV.P

 

2,29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trieda

CIS

DAP

DEJ

DGM

DRP

DRP

DOG

EKL

EKI

EKO

EKO

EKU

ELR

ELP

ESP

I.A

 

 

1,43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.GE

 

 

2,35

2,33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.NP

 

 

2,48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.A

 

 

1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.E

 

 

2,45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.GE

3

 

2,74

2,53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.NP

 

 

3,17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,4

 

 

III.A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.GE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,63

 

 

 

2,8

III.NP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.A

 

2,54

 

 

 

 

 

 

 

 

2,89

 

 

 

 

IV.M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,73

 

 

 

 

IV.P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,06

 

 

 

 

 

 

 

 

Trieda

EZR

EEN

EPU

ELZ

ELE

EUT

ETS

EIT

ELM

ELM

ELK

ELG

ETV

FYZ

FYS

I.A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,53

 

 

2,3

 

I.GE

 

 

1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,55

 

I.NP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,38

 

II.A

 

 

 

 

2,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.E

 

 

 

 

2,4

 

 

 

 

 

2,9

 

 

2,5

 

II.GE

 

 

2,07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,22

 

II.NP

 

 

 

 

3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2

 

III.A

 

 

 

 

2,23

 

 

 

 

2,23

 

 

 

 

 

III.E

 

 

 

 

2,82

 

 

 

 

3

 

 

 

3,47

 

III.GE

 

 

2,74

 

 

 

 

2,6

 

 

 

 

 

3,34

 

III.NP

 

 

 

 

2,75

 

 

 

 

 

 

 

 

2,93

 

IV.A

 

 

 

 

 

 

2,43

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.M

 

 

2,14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.P

 

 

 

 

 

 

3,06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trieda

GRS

GDM

HOG

CHE

ITE

INF

IVT

KTA

KTA

KOC

KAJ

KCJ

KNJ

LGG

DLG

I.A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.GE

 

2,05

 

3,71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.NP

 

 

 

 

 

1,34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.A

 

 

 

2,62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.GE

 

2,67

 

2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.NP

 

 

 

 

 

2,53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.GE

1

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.NP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.M

 

2,29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trieda

MAN

MKT

MAT

MTE

MRZ

MRZ

NBV

NLP

NEJ

OBN

OBZ

ODF

ODK

OVN

OVY

I.A

 

 

2,47

 

 

 

 

 

1,88

1,3

 

 

 

 

 

I.GE

 

 

3,1

 

 

 

 

 

2,88

3,19

 

 

 

 

2,32

I.NP

 

 

3,1

 

 

 

 

 

1,93

2,86

 

 

 

 

1,97

II.A

 

 

2,86

 

 

 

 

 

2,47

1,45

 

 

 

 

 

II.E

 

 

2,85

 

 

 

 

 

2,73

1,5

 

 

 

 

 

II.GE

 

 

3,3

 

 

 

 

 

2,92

2,48

 

 

 

 

2

II.NP

 

 

3,5

 

 

 

 

 

2,59

2,6

 

 

 

 

2,5

III.A

 

 

2,77

 

 

 

 

 

1,35

1,35

 

 

 

 

 

III.E

 

 

3,53

 

 

 

 

 

2,75

2,88

 

 

 

 

 

III.GE

 

 

3,41

 

 

 

 

 

2,89

1,93

 

 

 

 

2,69

III.NP

 

 

3,3

 

 

 

 

 

2,94

2,47

 

 

 

 

2,53

IV.A

 

 

2,82

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

IV.M

 

 

3,31

 

 

 

 

 

2,94

 

 

 

 

 

1,35

IV.P

 

 

2,94

 

 

 

 

 

2,62

 

 

 

 

 

1,12

 

 

Trieda

OSY

PAY

PSS

POG

POS

PCP

OIP

PRN

PXA

PIT

PZG

PRO

PCM

SWW

PSP

I.A

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3

 

 

 

 

 

 

I.GE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.NP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5

 

II.A

2,17

 

 

 

 

 

 

 

2,55

 

 

2,24

 

 

 

II.E

 

 

 

 

1,35

 

 

 

2,6

 

 

 

 

 

 

II.GE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.NP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,4

 

III.A

 

2,23

 

 

 

 

 

 

2,04

 

 

2,42

 

 

 

III.E

 

 

 

 

2,06

 

 

 

3

 

 

2,71

 

 

 

III.GE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.NP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5

2,76

3,25

 

IV.A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

IV.M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,33

 

 

IV.P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,53

 

3,65

 

 

Trieda

RSE

RAD

RPJ

ROE

ROO

RUJ

STE

SIE

SIZ

SJL

SWE

SWE

SWE

SPS

SOX

I.A

 

 

 

 

 

1,64

 

2,17

 

1,93

 

 

1,37

 

 

I.GE

 

 

 

 

 

3,13

 

 

 

3,29

 

 

 

 

2,1

I.NP

 

 

 

 

 

2,79

 

 

 

3,1

 

 

 

 

 

II.A

 

 

 

 

 

2,4

 

1,41

 

2,52

 

 

1,59

 

 

II.E

 

 

 

 

 

2,67

 

 

 

2,9

 

 

 

 

 

II.GE

 

 

 

 

 

3,1

 

 

 

2,96

 

 

 

 

1,73

II.NP

 

 

 

 

 

3,25

 

 

 

3,47

 

 

 

 

 

III.A

 

 

 

 

 

3,5

2,19

1,58

 

2,58

 

 

 

 

 

III.E

 

 

 

 

 

3,75

 

 

 

3,06

 

 

 

 

 

III.GE

 

 

 

 

 

2,33

 

 

 

3

 

 

 

 

2,16

III.NP

 

 

 

 

 

3,25

 

 

 

3,07

 

 

 

 

 

IV.A

 

 

1,64

 

 

2,78

3,11

2,39

 

3,18

 

 

 

 

 

IV.M

 

 

 

 

 

3

 

 

 

3,12

 

 

 

 

2,43

IV.P

 

 

 

 

 

3

 

 

 

3,41

 

 

 

 

 

 

Trieda

SSK

SPR

STT

STZ

STN

SHK

SHK

SRZ

Špecifické technológie a techniky

SPH

TCK

TIC

TMN

HWW

TKE

I.A

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2,23

 

 

 

 

I.GE

1,95

1,03

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2

 

 

 

 

I.NP

 

1,07

2,69

 

1,85

 

 

 

 

 

2,85

 

 

2,44

 

II.A

 

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.E

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.GE

1,93

1,17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.NP

 

1,2

 

 

2,9

 

 

 

 

 

2,6

 

 

2,9

 

III.A

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.E

 

1,29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.GE

2,4

1,27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,9

 

 

 

III.NP

 

1,33

 

 

 

 

 

 

 

 

3,1

1,95

 

2,25

 

IV.A

 

1,11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.M

2,86

1,46

 

3,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.P

 

1,18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,12

 

 

 

Trieda

TEC

TME

TKM

TPS

TEL

TSV

</