Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

 

 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z. z.

 

 

 

 

 

 

 

október 2017

 

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školy

Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá

Adresa školy

Športová 675, Stará Turá, 916 01

Telefón

+421 776 3077

E-mail

office@sosst.sk

WWW stránka

www.sosst.sk

Zriaďovateľ

Trenčiansky samosprávny kraj

 

Vedúci zamestnanci školy

 

Priezvisko, meno

Telefón

Služ. mobil

e-mail

Riaditeľ

Ing. Milan DUROŠKA

+421 32 65760 18

+421 905       649 396

milan.duroska@sosst.tsk.sk

ZRŠ pre TV

RNDr. Edita ZÁMEČNÍKOVÁ

+421 32 65760 30

 

edita-zamecnikova@sosst.sk

ZRŠ pre PV

(št. zástupca)

Ing. Ján MÁLEK

+421 32 65760 41

 

jan-malek@sosst.sk

Vedúca ekonomického

úseku

Ing. Iveta ŠTEFKOVÁ

+421 32 65760 40

+421 905 437 913

iveta.stefkova@sosst.tsk.sk

Vedúca výchovy

RNDr. Marta KUČEROVÁ

+421 32 65760 31

 

office@sosst.sk

 

Rada školy

 

Titul, priezvisko, meno

Kontakt

predseda

Ing. Jaroslav DZURO

jaroslav-dzuro@sosst.sk

pedagogickí zamestnanci

Ing. Pavol KUCHÁREK

pavol_kucharek@hotmail.com

ostatní zamestnanci

Ján DUREC

durec@spsest.sk

zástupcovia rodičov

Bc. Martina ANDOVÁ

martinaandova@zoznam.sk

 

Ing. Jozef ŠEBESTA

ingjozefsebesta@centrum.sk

 

Ing. Imrich SCHINDLER

ischindl@progis.sk

zástupca zriaďovateľa

Ing. Anna HALINÁROVÁ

anna.halinarova@tsk.sk

 

Doc. MUDr. Ján BIELIK, CSc

jbielik@mail.t-com.sk

 

PhDr. Kvetoslava HEJBALOVÁ

kvetoslava_h@centrum.sk

 

Ľubomír MERTEL

lmertel@viragoparts.sk

zástupca žiakov

Jakub PERIČKA

pericak@centrum.sk

 

 

 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PK

Vedúci

Zastúpenie predmetov

Poznámka

spoločensko - vedná

Mgr. Miroslava Mandáková

SJL, DEJ, ETV, TEV, OBN

vých. poradca

prírodovedná

RNDr. Edita Zámečníková

MAT, FYZ, ZAE, CHE

zást. R.

telovýchovno - branná

Mgr. Igor Gašparík

TEV

 

Elektrotechnicko -informatická

Ing. Pavol Kuchárek

predmety elektro, INF, VT

 

strojárska

Ing. Blažena Palúchová

predmety strojárske

 

cudzích jazykov

Mgr. Klaudia Urbanová

ANJ, NEJ, RUJ

 

grafická a ekonomická

Ing. Jana Ďurišová

predmety ekonomické a grafické

 

 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 365

Počet tried: 14

Podrobnejšie informácie:

Trieda

Počet žiakov

z toho ŠVVP

I.A

29

I.E

26

1

I.GE

30

1

I.NP

28

II.A

30

II.E

18

2

II.GE

28

1

II.NP

31

1

III.A

28

III.M

28

1

III.P

19

IV.A

26

2

IV.G

22

1

IV.M

22

3

 

Súčasťou Strednej odbornej školy je aj Školská jedáleň (celodenná strava a podnikateľská činnosť) a Školský internát, kde sú ubytovaní žiaci SOŠ a aj SHA Stará Turá (tiež slúži aj na podnikateľskú činnosť a ubytovanie pri spoluorganizovaní rôznych súťaží – SOČ, ZENIT, ...). Nakoľko v SOŠ študujú aj žiaci zo srbskej Vojvodiny, ubytovanie žiakov zabezpečuje aj cez víkendy.

 

Ukazovateľ

Počet ubytovaných žiakov

TSK - okresy

škôl v pôsobnosti TSK

škôl iných zriaďovateľov

Spolu

Prievidza

 

2

 

2

Bánovce nad Bebravou

2

 

2

Partizánske

 

2

 

2

Trenčín

 

 

9

 

9

Myjava

 

 

2

1

3

Nové Mesto nad Váhom

1

 

1

Ilava

 

 

1

1

2

Púchov

 

 

13

 

13

Považská Bystrica

1

 

1

Spolu

 

 

33

 

35

 

Ukazovateľ

Počet ubyt.

 

Kraje Slovenska

žiakov

 

Bratislavský

 

0

 

Trnavský

 

35

  

Nitriansky

 

0

 

Banskobystrický

 

0

 

Žilinský

 

 

1

 

Prešovský

 

0

 

Košický

 

 

0

 

Spolu

 

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TSK

 

35

 

 

iné kraje

36

 

 

Srbská republika

49

 

 

SPOLU

 

120

 

 

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet:  144/ počet dievčat:  12

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet: 2 / počet dievčat: 0

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet: 118 / počet dievčat: 8

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2016: súčet: 116/ počet dievčat: 7

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2016: súčet: 113 / počet dievčat: 7

 

Gym 8.roč

Gym 6.roč

Gym 4.roč

SOŠ

SOU

OU

Iné

Spolu

prihlásení

 

 

 

 65

 79

 

 

 144

Prijatí

 

 

 

 55

 58

 

 

 113

% úspešnosti

 

 

 

84

74

 

 

 79

 

 

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

 

Trieda

ADK

ANJ

APE

AEN

API

APM

APT

AUR

AUT

AZA

COD

CUK

CAJ

CNJ

CVM

I.A

 

2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.E

 

2,38

 

 

1,86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.GE

 

2,96

 

 

2,22

 

2,06

 

 

 

 

 

 

 

 

I.NP

 

2,62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.A

 

2,32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.E

 

2,94

 

 

2,41

 

 

 

3,12

 

 

 

 

 

2,76

II.GE

 

2,86

 

 

1,2

 

1,47

 

2

 

 

 

 

 

 

II.NP

 

2,77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.A

 

2,21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.M

 

2,93

 

 

 

 

2,13

 

 

 

 

 

 

 

 

III.P

 

2,68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.A

 

2,5

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.G

 

2,78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.M

 

2,68

 

 

 

 

 

 

 

3,18

 

 

 

 

 

 

 

Trieda

CIS

DAP

DEJ

DGM

DRP

DRP

DOG

EKL

EKI

EKO

EKO

EKU

ELR

ELP

ESP

I.A

 

 

1,17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.E

 

 

1,67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.GE

 

 

2,33

1,83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.NP

 

 

2,17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.A

 

 

1,29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.E

 

 

2,59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.GE

2,4

 

1,79

2,28

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

II.NP

 

 

2,13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,63

 

 

III.A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,69

 

 

 

 

III.P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.A

 

1,96

 

 

 

 

 

 

 

 

2,92

 

 

 

 

IV.G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,77

 

 

 

 

IV.M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,32

 

 

 

 

 

 

 

 

Trieda

EZR

EEN

EPU

ELZ

ELE

EUT

ETS

ELI

ELM

ELM

ELK

ELG

ETV

FYZ

FYS

I.A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,86

 

 

2,52

 

I.E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,86

2,24

 

2,05

 

I.GE

 

 

1,72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,48

 

I.NP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

II.A

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.E

 

 

 

 

2,24

 

 

 

 

 

2,65

 

 

2

 

II.GE

 

 

2,42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

II.NP

 

 

 

 

3,25

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3

 

III.A

 

 

 

 

2,39

 

 

 

 

2,21

 

 

 

 

 

III.M

 

 

2,81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,67

 

III.P

 

 

 

 

3,42

 

 

 

 

 

 

 

 

2,74

 

IV.A

 

 

 

 

 

 

2,68

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.G

 

 

3,32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.M

 

 

 

 

 

 

2,55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trieda

GRS

GDM

HOG

CHE

ITE

INF

IVT

KTA

KTA

KOC

KAJ

KCJ

KNJ

LGG

DLG

I.A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.E

1,71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.GE

 

1,89

 

3,11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.NP

 

 

 

 

 

1,72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.A

 

 

 

2,07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.GE

 

2,79

 

2,67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.NP

 

 

 

 

 

2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.M

 

2,88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.G

 

1,87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trieda

MAN

MKT

MAT

MTE

MRZ

MRZ

NBV

NLP

NEJ

OBN

OBZ

ODF

ODK

OVN

OVY

I.A

 

 

2,76

 

 

 

 

 

2,2

1,03

 

 

 

 

 

I.E

 

 

3

 

 

 

 

 

2,27

1,62

 

 

 

 

 

I.GE

 

 

3,41

 

 

 

 

 

2,79

1,96

 

 

 

 

2,07

I.NP

 

 

3,03

 

 

 

 

 

2,41

2,03

 

 

 

 

2,07

II.A

 

 

3,11

 

 

 

 

 

1,64

1,18

 

 

 

 

 

II.E

 

 

3,35

 

 

 

 

 

2,75

2,88

 

 

 

 

 

II.GE

 

 

3,48

 

 

 

 

 

2,71

1,59

 

 

 

 

2,17

II.NP

 

 

3,13

 

 

 

 

 

2,72

2,23

 

 

 

 

2,37

III.A

 

 

3,04

 

 

 

 

 

2,95

1,43

 

 

 

 

 

III.M

 

 

3,56

 

 

 

 

 

3,18

2,39

 

 

 

 

2,29

III.P

 

 

3,32

 

 

 

 

 

2,43

2,74

 

 

 

 

2,26

IV.A

 

 

3,12

 

 

 

 

 

2,41

 

 

 

 

 

 

IV.G

 

 

3,14

 

 

 

 

 

2,67

 

 

 

 

 

2,23

IV.M

 

 

3,27

 

 

 

 

 

2,83

 

 

 

 

 

1,09

 

Trieda

OSY

PAY

PSS

POG

POS

PCP

OIP

PRN

PXA

PIT

PZG

PRO

PCM

SWW

PSP

I.A

 

 

 

 

 

 

 

 

2,03

 

 

 

 

 

 

I.E

 

 

 

 

 

 

 

 

2,14

 

 

 

 

 

 

I.GE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.NP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,7

 

II.A

1,79

 

 

 

 

 

 

 

2,11

 

 

2,32

 

 

 

II.E

 

 

 

 

1,71

 

 

 

2,65

 

 

 

 

 

 

II.GE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.NP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,13

 

III.A

 

2,39

 

 

 

 

 

 

1,54

 

 

2,18

 

 

 

III.M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,17

 

 

III.P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,58

 

2,84

 

IV.A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,54

 

 

 

IV.G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,36

3,18

3,82

 

 

 

Trieda

RSE

RAD

RPJ

ROE

ROO

RUJ

STE

SIE

SIZ

SJL

SWE

SWE

SWE

SPS

SOX

I.A

 

 

 

 

 

1,67

 

2,55

 

2,07

1,45

 

 

 

 

I.E

 

 

 

 

 

2,5

 

 

 

2,71

 

 

 

 

 

I.GE

 

 

 

 

 

2,33

 

 

 

3,15

 

 

 

 

1,94

I.NP

 

 

 

 

 

2,71

 

 

 

3,17

 

 

 

 

 

II.A

 

 

 

 

 

2,67

 

1,75

 

2,29

2,36

 

 

 

 

II.E

 

 

 

 

 

3,5

 

 

 

3,12

 

 

 

 

 

II.GE

 

 

 

 

 

2,42

 

 

 

2,66

 

 

 

 

1,95

II.NP

 

 

 

 

 

3

 

 

 

3,2

 

 

 

 

 

III.A

 

 

 

 

 

2,44

2,71

1,93

 

2,43

 

 

 

 

 

III.M

 

 

 

 

 

3,09

 

 

 

2,85

 

 

 

 

2,31

III.P

 

 

 

 

 

3,2

 

 

 

3,21

 

 

 

 

 

IV.A

 

 

2,23

 

 

3,33

3,12

3

 

3,27

 

 

 

 

 

IV.G

 

 

 

 

 

3,7

 

 

 

3,64

 

 

 

 

1,91

IV.M

 

 

 

 

 

3,6

 

 

 

3,55

 

 

 

 

 

 

 

Trieda

SSK

SPR

STT

STZ

STN

SHK

SHK

SRZ

SPH

TCK

TIC

HWW

TEC

TME

TKM

I.A

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2,52

 

 

 

 

 

I.E

 

1

 

 

2,81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.GE

1,61

1,04

 

 

 

 

 

 

 

2,56

 

 

3,33

 

 

I.NP

 

1,07

2,53

 

3

 

 

 

 

2,89

 

3,1

3,24

 

 

II.A

 

1,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.E

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.GE

2,32

1,17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.NP

 

1,03

 

 

2,41

 

 

 

 

2,41

 

2,5

3,05

 

 

III.A

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.M

2,38

1,46

 

 

 

 

 

 

 

3,08

1,83

 

3,08

 

 

III.P

 

1,21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,72

 

 

 

IV.A

 

1,77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.G

3,32

1,65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.M

 

1,14

 

2,91

 

 

 

 

 

 

 

3,09

3,27

 

 

 

 

Trieda

TPS

TEL

TSV

TEV

TLK

OIT

UCT

SVP

ÚSP

VPD

VYE

VYT

VYG

VBN

ZEK

I.A

 

 

1,45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.E

 

 

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.GE

 

 

1,08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.NP

 

 

1,38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.A

 

 

1,41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.E

 

 

1,31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.GE

 

 

1,52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.NP

 

 

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

2,82

 

 

 

III.A

 

 

1,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.M

 

 

1,18

 

 

 

 

 

 

 

 

3,83

 

 

 

III.P

 

 

1,32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.A

 

 

1,15

 

 

 

 

 

1,54

 

 

 

 

 

 

IV.G

 

 

1,29

 

 

 

 

 

1,82

 

 

 

 

 

 

IV.M

 

 

1,32

 

 

 

 

 

1,68

 

 

 

 

 

 

 

Trieda

ZEN

ZAE

ZYT

ZSI

ZSI

ZIP

I.A

 

 

 

 

 

 

I.E

 

 

 

 

 

 

I.GE

 

3,56

 

 

 

 

I.NP

 

3,24

 

 

 

 

II.A

 

 

 

 

 

 

II.E

 

 

 

 

 

 

II.GE

3,4

 

 

 

 

 

II.NP

 

 

 

 

 

 

III.A

 

 

 

 

 

 

III.M

 

 

3,08

 

 

 

III.P

 

 

 

 

 

 

IV.A

 

 

 

 

 

 

IV.G

 

 

 

 

 

 

IV.M

 

 

2,91

 

 

 

Prospech žiakov

Trieda

Počet

Vyznamenaní

Veľmi dobre

Prospeli

Neprospeli

Neklasifikovaní

Správanie 2

Správanie 3

Správanie 4

I.A

28

2

14

12

0

0

0

0

0

I.E

20

4

5

11

0

0

0

0

0

I.GE

25

1

7

17

0

0

0

0

0

I.NP

29

2

6

21

0

0

2

0

0

II.A

27

9

5

13

0

0

1

0

0

II.E

17

0

3

14

0

0

0

0

0

II.GE

29

1

5

22

1

0

2

0

1

II.NP

30

2

3

25

0

0

1

0

0

III.A

28

4

10

13

1

0

0

0

0

III.M

28

2

2

22

1

1

2

4

0

III.P

19

1

2

15

0

1

0

1

0

IV.A

25

2

5

17

0

1

3

5

1

IV.G

22

1

4

16

0

1

2

2

2

IV.M

22

0

0

22

0

0

0

0

1

Dochádzka žiakov

Trieda

Počet

Zamešk. hod.

Zam. na žiaka

Ospravedlnené

Ospr. na žiaka

Neospravedlnené

Neosp. na žiaka

I.A

28

3217

114,89

3197

114,18

20

0,71

I.E

20

1637

81,85

1606

80,30

31

1,55

I.GE

25

2901

116,04

2851

114,04

50

2,00

I.NP

29

2627

90,59

2546

87,79

81

2,79

II.A

27

2040

75,56

1995

73,89

45

1,67

II.E

17

2342

137,76

2280

134,12

62

3,65

II.GE

29

3696

127,45

3540

122,07

156

5,38

II.NP

30

3915

130,50

3805

126,83

110

3,67

III.A

28

3111

111,11

3065

109,46

46

1,64

III.M

28

3436

127,26

3097

114,70

339

12,56

III.P

19

2774

150,33

2581

140,06

193

10,27

IV.A

25

2525

103,01

1970

80,37

555

22,64

IV.G

22

2320

108,15

2010

93,61

310

14,54

IV.M

22

2097

95,32

1972

89,64

125

5,68

 

 

Výsledky externých meraní

Názov

Počet žiakov

Úspešnosť v %

Iný údaj o úspešnosti

Monitor SJL

 

 

 

Monitor MAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

Predmet

Úroveň

Počet

(M/Ž)

EČ priemer

EČ počet

PFIČ priemer

PFIČ počet

1 Ústna

2 Ústna

3 Ústna

4 Ústna

5 Ústna

Ústna priemer

Ústna počet

Anglický jazyk

B1

56

(52/4)

61,48%

52

59,41%

51

14

11

16

12

 

2,49

53

Anglický jazyk

B2

5

(2/3)

74,50%

5

72,00%

5

4

 

 

 

 

1,00

4

Matematika

 

9

(7/2)

35,74%

7

 

 

3

1

 

 

 

1,25

4

Nemecký jazyk

B1

10

(10/0)

33,83%

10

43,00%

10

1

4

4

 

 

2,33

9

Praktická časť odbornej zložky

 

71

(64/7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenský jazyk a literatúra

 

71

(64/7)

51,18%

71

52,00%

70

4

8

38

17

 

3,01

67

Teoretická časť odbornej zložky

 

71

(64/7)

 

 

 

 

15

13

20

19

 

2,64

67

 

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky

Predmet

Úroveň

Počet

(M/Ž)

1 Praktická

2 Praktická

3 Praktická

4 Praktická

5 Praktická

Praktická priemer

Praktická počet

Praktická časť odbornej zložky

 

71

(64/7)

25

21

16

8

 

2,10

70

 

 

 

 


§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Trieda

Študijný (učebný) odbor

Zameranie

I.A

2694 M informačné a sieťové technológie

 

I.E

2675 M elektrotechnika

 

I.GE

3447 K grafik digitálnych médií

2697 K mechanik elektrotechnik

 

I.NP

2411 K mechanik nastavovač

2682 K mechanik počítačových sietí

 

II.A

2694 M informačné a sieťové technológie

 

II.E

2675 M elektrotechnika

 

II.GE

3447 K grafik digitálnych médií

2697 K mechanik elektrotechnik

 

II.NP

2411 K mechanik nastavovač

2682 K mechanik počítačových sietí

 

III.A

2694 M informačné a sieťové technológie

 

III.M

3447 K grafik digitálnych médií

2411 K mechanik nastavovač

 

III.P

2682 K mechanik počítačových sietí

 

IV.A

2694 M informačné a sieťové technológie

 

IV.G

3447 K grafik digitálnych médií

 

IV.M

2411 K mechanik nastavovač

2682 K mechanik počítačových sietí

 

 

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomer

Počet pedag. prac.

Počet nepedag. prac.

Počet úväzkov pedag. prac.

Počet úväzkov nepedag. prac.

TPP

39

22

805/ týžd.

817,50/ týžd.

DPP

 

 

 

 

Znížený úväzok

5

1

55 / týžd.

30 / týžd.

ZPS

2

3

52 / týžd.

112,50/ týžd.

Na dohodu

3

2

310 celkovo

532 celkovo

 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet

nekvalifikovaných

kvalifikovaných

spolu

učiteľov

 

34

34

vychovávateľov

 

5

5

asistentov učiteľa

 

 

 

spolu

 

39

39

Predmety vyučované nekvalifikovane

Nekvalifikovane alebo neodborne odučené hodiny v tomto školskom roku:

4 hodiny – predmet grafický dizajn digitálnych médií a digitálne médiá, 2 hodiny informatiky, 4 hodiny odborný výcvik GDM.

 

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávanie

Počet absolventov

Počet študujúcich

1.kvalifikačná skúška

9

 

2.kvalifikačná skúška

17

 

štúdium školského manažmentu

4

1

špecializačné inovačné štúdium

19

 

špecializačné kvalifikačné

7

 

postgraduálne

 

 

doplňujúce pedagogické

20

 

vysokoškolské pedagogické

13

 

vysokoškolské nepedagogické

16

 

 

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťaže

Počet žiakov

okr. kolo

kraj. kolo

národ. kolo

medzinár. kolo

Zenit v elektronike

64

 

2

2

 

Zenit v programovaní

25

 

6

1

 

Zenit v strojárstve

23

 

2

1

 

Olympiáda ľudských práv

17

 

1

 

 

SOČ

55

13

4

2

 

Olympiáda v anglickom jazyku

25

1

1

 

 

Olympiáda v nemeckom jazyku

17

1

1

 

 

Medzinárodný Trenčiansky robotický deň

3

 

 

2

 

Enersol SK

6

 

4

2

 

Športové súťaže

130

55

3

 

 

 

SOŠ Stará Turá skončila v školskom roku 2016-2017 vo vedomostných súťažiach v rámci Trenčianskeho kraja ako najlepšia stredná odborná škola (1. miesto).

SOŠ v Starej Turej sa na 1. mieste umiestnila sedemkrát a na 2. mieste v tejto kategórii umiestnila štyrikrát v 14 - ročnej histórii tejto súťaže (z cca 39 3kôl). Je to vďaka výborným výsledkom žiakov školy v súťažiach v rámci kraja i na celoštátnej úrovni - hlavne v odboroch elektrotechnika a elektronika, informatika, strojárstvo, ale aj iné.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Aktivity a prezentácia na verejnosti

-     prezentácia v ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským v Srbskej republike - Vojvodinskí Slováci

-     prezentácie stredných škôl: Senica, Trenčín, Skalica, Myjava, Nové Mesto nad Váhom

-     športové aktivity v rámci školy a družobnej školy v Kunoviciach a Strážnici

-     kultúrne vystúpenia - Vianoce, Veľká noc, imatrikulácia prvákov, v rámci krajského kola SOČ a pod.

-     v rámci aktivity žiakov - Modrý gombík, Deň narcisov, Biela pastelka, Červené stužky

-     články do regionálnych a mestských novín, WWW prezentácie

-     vystúpenie učiteľov na rôznych konferenciách a prac. stretnutiach organizovaných CNA, MS IT - academy, MPC, ...

-     aktívna účasť žiakov na výstave Mladý tvorca - Nitra

-     aktívna účasť žiakov na výstave STREDOŠKOLÁK – Trenčín, prezentácia školy, filmovanie a ozvučenie akcie, prenos videa na veľkoplošné obrazovky a priamy prenos na Youtube

-     rôzne ďalšie aktivity určené pre žiakov ale i verejnosť

-     projekt Etwinning - Naše rôzne kultúry (Unsere verschiedenen Kulturen) - schválený a realizovaný projekt

-     prezentácie fotovoltiky pre verejnosť, Solárne dni a pod.

-     vyznamenanie našich učiteľov na TSK a v rámci mesta Stará Turá

-     pomoc ZŠ Stará Turá pri budovaní PC siete a výučbe žiakov v technickej výchove

-     prezentácia školy počas dní otvorených dverí

-     darcovstvo krvi žiakov aj pracovníkov

-     prezentácia žiakov školy na medzinárodnom detskom tábore „Energy Busters“ v národnom parku Meierhof v Eckartsau Rakúsko (už dva krát).

 

 

§ 2. ods. 1 j

Projekty

V školskom roku 2016/2017 boli školou začaté alebo realizované (resp. dokončené) projekty:

-    SKILL ME – „soft“ projekt na identifikáciu nedostatkov v odbornom vzdelávaní - spoločne so ZEP SR a ŠIOV a ďalšími štátmi – Lotyšskom, Slovinskom a Chorvátskom

-    DIGIŠKOLA a AMV projekt (partner projektu UIPŠ)

-    IT škola

 

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2016/2017 sa na našej škole neuskutočnila hĺbková inšpekcia. Uskutočnila sa len tematická inšpekcia na maturitné skúšky (praktické ak ústne).

 

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Stredná odborná škola prevádzkuje 2 budovy školy, 2 telocvične, súčasťou školy je školský internát a školská kuchyňa. Výučba v tomto školskom roku prebiehala len v jednej budove s jednou telocvičňou (na Športovej ulici).

 

 

Teoretické vyučovanie:

-   20 klasických učební

-   10 odborných učební a laboratórií:

-   laboratórium elektrického merania I. - 12 pracovísk

-   laboratórium VT I.- 12 + 1 počítačových pracovísk

-   laboratórium VT II.- 18 +1 počítačových pracovísk

-   laboratórium VT III.- 15 + 1 počítačových pracovísk

-   laboratórium VT IV.- 20 + 1 počítačových pracovísk

-   laboratórium VT V.- 13 + 1 počítačových pracovísk

-   laboratórium a odb. učebňa CNC - 2 sústruhy a 11 PC pracovísk

-   laboratórium zdravotníckej techniky

-   učebňa cudzích jazykov

-   učebňa video a filmovej techniky a fotoateliér

-   telocvičňa s posilňovňou a gymnastickou sálou (okrem toho možnosť využívania susedného športového areálu (atletická dráha, futbalové ihrisko, univerzálne asfaltové ihrisko, tenisové kurty, bazén, kolkáreň, stolnotenisová herňa, v zime klzisko s prírodným ľadom).

Praktické vyučovanie:

-    6 učební elektrotechnických - každá po 12 žiakov

-    1 učebňa elektroinštalácií a inteligentných inštalácií, OSvE a osvetľovacej techniky

-    1 učebňa automatizácie a riadenia (+ diaľkového merania) a robotiky (aj s najnovším robotom ABB)

-    1 pracovisko na leptanie plošných spojov

-    5 pracovísk - sústruhy - 24 žiakov

-    4 pracoviská frézy - 12 žiakov

-    1 pracovisko vŕtačky - 10 žiakov

-    3 pracoviská - ručné spracovanie

-    1 pracovisko s počítačmi (laboratórium) - 12 žiakov

Všetky pracoviská školy vybavené PC sú zapojené do lokálnej siete školy, ktorá je trvale pripojená na internet. V tomto školskom roku sme vykonali inováciu siete pre zvýšenie jej spoľahlivosti a využitia najmä vo vyučovacom procese, ale aj mimo neho.

Určitým a pretrvávajúcim problémom sú odborné učebne výpočtovej techniky, kde dochádza k veľmi rýchlemu morálnemu zastarávaniu výpočtovej techniky. V súčasnosti na výučbu využívame viac ako 180 počítačov v 7 „výpočtových“ laboratóriách. Inováciu učebných pomôcok zabezpečujeme najmä z prostriedkov RZ, sponzorov a 2% z daní fyzických a právnických osôb. Len veľmi málo prostriedkov môžeme použiť z rozpočtu školy.

V rámci projektu cezhraničnej spolupráce sme inovovali CNC pracoviská a vlastníme tiež 2 profesionálne CNC stroje – frézovačka (Heidenhain) a sústruh (Fanuc).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie (za kalendárny rok 2016):

 
  1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
     Prenesené kompetencie:  875 405 € 
                     V tom:   10 124,60 €  vzdelávacie poukazy
     Originálne kompetencie:  ŠI 226 638,74 € 
                              ŠJ  56 764,29 € 
 
 
  2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným      
     zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi 
     vyživovaciu povinnosť
     poskytnutie stravy ............................... 63 807,40 €
     ubytovanie žiakov v ŠI ........................... 23 980 €
 
 
  3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich 
     použitia v členení podľa financovaných aktivít
     Čerpanie finančných prostriedkov bolo na základe rozhodnutia vedenia 
     školy rozdelené približne na:
     - čerpanie odmeny vedúcim krúžkov vo výške .... cca 48%
     - činnosť krúžkov vo výške .................... cca 52% 
           
               Celkové zúčtovanie:
               Poskytnuté finančné prostriedky ................... 10 124,60 €
               odmeny vedúcim krúžkov ............................ 4 845 €
               nákup pomôcok spojených s činnosťou a energie..... 5 279,60 €
 
     Čerpanie prostriedkov na nákup pomôcok a materiálu na zabezpečenie 
     kvalitnej činnosti krúžkov realizovali vedúci krúžkov. Nakúpený tovar 
     podlieha evidencii. 
 
 
   4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov  
      žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v 
      členení podľa finančných aktivít 
      Príjmy: 
      príspevok rodičov do RZ ...............................  5.232,00 €
      dar rodičov na nákup učebných pomôcok .................  1.320,00 €
      Príjmy spolu:                                            6 552,00 €
      Príjmy z 2 % daní  .................................... 11.693,98 €
 
   Podrobná informácia o čerpaní finančných prostriedkov za školský rok 
   bude prednesená na plenárnom zasadnutí rodičovského združenia a 
   zamestnanci SOŠ sú podrobne informovaní na celoškolskom zhromaždení 
   zamestnancov na konci školského roka.

 

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Cieľ: Kvalita a efektivita riadiaceho a vyučovacieho procesu

V rámci plnenia cieľa sme sa zameriavali na:

-
orientáciu na zákazníka (žiaka), na to, čo žiak od školy očakáva
       - musí vedieť "čo sa má učiť, prečo sa má učiť a čo z toho bude mať"
       - žiak požaduje úroveň a kvalitu poskytovaného vzdelávania
       - úspešné zvládnutie maturitných skúšok prípadne prijímacích skúšok na školu vyššieho typu
       - úspešné uchádzanie sa o zamestnanie

- kvalitu vyučovacieho procesu, predchádzať vznikajúcim nedostatkom
       - kľúčové postavenia pedagogického pracovníka, kvalifikovanosť a odbornosť
       - neustále analyzovať a hodnotiť prácu s cieľom jej skvalitňovania
       - inovácie materiálno-technického vybavenia vo všetkých odboroch spracovať formou projektov

- účasť každého zamestnanca na komplexnom riadení
       - zadanie úlohy a zodpovednosť za ich plnenie
       - delegovanie zodpovedajúcich právomocí
       - zapojiť zamestnancov do rozhodovacieho mechanizmu
       - vytvoriť systém sebahodnotenia pracovníkov

Manažérstvo kvality má dostať školu do pohybu, aby na základe súčasných poznatkov teórie riadenia a praxe podnikového manažmentu, permanentne, najmä z vlastnej iniciatívy, skvalitňovali svoju prácu. Aplikácia TQM prinesie lepšie výsledky práce žiakov i učiteľov, zvýšenie ich motivácie, sebadôvery, pracovnej morálky, disciplíny, znižuje sa záškoláctvo, vandalizmus a ďalšie negatívne správanie žiakov, lepšie sa využíva pracovný čas, ľudské, finančné i technické zdroje, zákazníci (žiaci, ich rodičia, odberatelia absolventov školy) sú spokojnejší, náklady na prácu školy sa znižujú. Práca učiteľov a žiakov nebýva pritom namáhavejšia, pretože sa postupne eliminujú nedostatky, chyby, nedorozumenia, zlé pracovné vzťahy, neefektívne využívanie zdrojov.


§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

 

SWOT analýza

 
Silné stránky školy                                   Slabé stránky školy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-  Profilácia školy.                                  - Zlé sociálne zázemie
-  Vysoké tvorivé schopnosti mnohých pracovníkov      - Nevýhodná poloha budovy
-  Výborné technické vybavenie                        - Nedostatočné finan. zdroje
-  Fungujúca rada školy                               - Zložité dopravné spojenie
-  Kvalifikovanosť učiteľov                           - Značná energ. náročnosť
-  Moderný športový areál
-  Dobrá povesť (imidž)
-  Podpora rodičov škole
-  podpora firiem
 
Možnosti školy                                        Riziká
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-  Vytvorenie vlastného kurikula školy                - Demografický pokles populácie
-  Širšia ponuka voliteľných  predmetov               - Pokles reálnej hodnoty štátnej finančnej podpory
-  Propagácia školy                                   - Kvalita prijímaných žiakov   
-  Rešpektovanie učebných štýlov žiakov               - Náklady na žiaka
-  Aplikácia aktivačných vyučovacích metód            - Zvyšovanie výdavkov na prevádzku
-  Zvýšenie záujmu o školu                            - Zvyšovanie cien dopravy a spojov
-  Zlepšenie podpory zo strany podnikateľov           - Náklady na žiaka       
-  Hospodársky rozvoj  (oživenie výroby i         
   terciálnej sféry)
-  Fungujúci trh práce (pracovné príležitosti)
-  Využitie podnikateľských aktivít
-  Získanie grantov a projektov

 


SOŠ Stará Turá dosahuje dobré výsledky najmä:

- v súťažiach Zenit v elektronike, programovaní a strojárstve
- v stredoškolskej odbornej činnosti, súťaži ENERSOL

- Informatický Bobor

- v matematických súťažiach - matematický klokan
- v športových súťažiach - stolný tenis, futbal, volejbal, basketbal
- Cisco networkimg academy, príprava žiakov na získanie certifikátu firmy Cisco
- vzdelávanie pedagogických pracovníkov v oblasti IKT,

 

V rámci plnenia plánu hlavných úloh ale i mimo neho SOŠ bola spoluorganizátorom rôznych akcií, ktoré v mnohých prípadoch okrem komerčného prínosu umožnili prezentovať SOŠ v rôznych oblastiach, hlavne však v rámci zavádzania a šírenia IKT v školstve. Základné informácie aj s obrazovým spravodajstvom je možné pozrieť na http://www.sosst.sk (- aktuality).

Silnými stránkami školy sú tiež nadštandardná vybavenosť modernými učebnými pomôckami a kvalifikáciou a aktivitami pedagogických pracovníkov. Taktiež stále zlepšujeme spoluprácu so zamestnávateľskou sférou a profesijnými organizáciami (ZEP SR, SOPK, ASIT, ...), ZŠ, mestom a pod.

Nedostatky:

- slabšia príprava žiakov na vyučovanie (hlavne v nižších ročníkoch – nedost. ZŠ)
- zastarané stavebné vybavenie budov školy
- rýchle zastarávanie IKT

Návrh opatrení:

- naďalej vylepšovať materiálne podmienky pre zefektívnenie vyučovacieho procesu
- intenzívnejšie zapojiť do tvorby a realizácie projektov väčší počet zamestnancov
   školy a takto získať potrebné finančné prostriedky na modernizáciu vyučovacieho
   procesu, ale aj na lepšie finančné ohodnotenie zamestnancov
- zlepšovať vyučovacie metódy a motiváciu žiakov, zachovať primeranú náročnosť

 

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Už pri príprave žiakov počas štúdia kladieme veľký dôraz na prepojenie školy a praxe. Vo veľkej miere sa snažíme spolupracovať s podnikateľskou sférou, aj keď nie vždy je možné ich požiadavky akceptovať a implementovať do študijných dokumentov. Naši žiaci už počas štúdia vykonávajú prax vo vybraných firmách s cieľom oboznámiť sa s podmienkami práce, čo umožní ich lepšiu adaptáciu pri nástupe do pracovného pomeru, pracujú v laboratóriách a dielňach dodaných firmami a zamerané na konkrétne praktické vedomosti a zručnosti. Tiež realizujeme tzv. „produktívne“ práce pre firmy, hlavne v odbornom výcviku a praxi.

Hlavne v strojárskych a elektrotechnických odboroch mohli zamestnávatelia zamestnať o mnoho viac absolventov, ako sme mohli dodať (pre malý záujem o tieto odbory zo strany žiakov).

Viac ako polovica žiakov sa hlási na štúdium na vysokej škole. Nemáme presné informácie o tom, či boli prijatí a úspešne pokračujú v štúdiu ale pokiaľ sa tieto informácie k nám dostanú sú vo väčšine pozitívne. Čo snáď je problém, je zvládnutie matematiky v prvom ročníku na technických školách. Tento problém čiastočne riešime možnosťou voliteľného predmetu cvičenia z matematiky a krúžkovou činnosťou.

 

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Rozvrh hodín bol urobený s ohľadom na psychohygienické a pedagogické zásady (pokiaľ to bolo možné). Dochádzajúcim žiakom sme vychádzali v ústrety pri rozdeľovaní do skupín a s tým súvisiacim časom výučby. Opäť obnovujeme separáciu odpadov už v triedach. Rekonštruované kotolne v škole (internáte a jedálni) a iná telocvični značne zlepšila prostredie pre výučbu, ako  aj ubytovanie  a stravovanie žiakov.

 

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžku

Počet detí

Počet skupín

Vedúci

Aranžovanie, grafika, dizajn

29

 

Ing. Dagmar Zmeková

Automatizácia s PLC SIEMENS

7

 

Ing. Ján Koštial

Elektrotechnické softvéry v praxi

14

 

Ing. Gabriela Perejdová

Elektrotechnický-1

18

 

Ing. Peter Petkov

Elektrotechnický-2

28

 

Ing. Pavol Kuchárek

Filmovanie

5

 

Ing. Milan Duroška

Grafický

0

 

Ing. Jana Ďurišová

Inteligentné elektroinštalácie

32

 

Ing. Ján Koštial

Kreslenie na PC - CAD, CAM

1

 

Ing. Blažena Palúchová

Matematický - Dzur.

23

 

Mgr. Alena Dzurová

Programovanie CNC

0

 

Bc. Radovan Lazarčík

Redakčný krúžok - on-line časopis

3

 

Ing. Gabriela Perejdová

Robotizácia s robotom ABB

24

 

Ing. Ján Koštial

Slovenský jazyk a lit. - príprava na MS

29

 

Mgr. Miroslava Mandáková

Stolné hry

5

 

Mgr. Matej Antálek

Stolnotenisový

10

 

Ing. Jaroslav Dzuro

Strelecký

42

 

Mgr. Igor Gašparík

Športové hry

63

 

Eva Kováčová

 

 

 

 

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy a rodičov sa realizuje najmä prostredníctvom RZ. V priebehu školské roku sa rodičia stretávajú minimálne 2 krát na celoškolskom plenárnom a triednych schôdzkach.

Rodičovské združenie má formu občianskeho združenia, čo umožňuje získavať 2 % z daní fyzických a právnických osôb. Tieto zdroje sú na 100 % používané na nákup učebných pomôcok a modernizáciu vyučovacieho procesu.

Komunikácia medzi triednymi učiteľmi a rodičmi je formou študentských preukazov, telefónov a individuálnymi návštevami rodičov, presadzuje sa tiež využívanie internetu a e. pošty, resp. internetovej žiackej knižky (aSc Agenda).

Spolupráca s rodičmi je na primeranej úrovni - avšak najmä u žiakov slabších musí vychádzať iniciatíva zo strany školy. Rodičia problémových žiakov sa menej zúčastňujú rodičovských združení a nie vždy dostatočne spolupracujú so školou, resp. školu navštívia len v prípade riešenia už vzniknutého problému.

Na základe iniciatívy výboru RZ sme už po 14. krát zorganizovali „Spoločenský večer SOŠ“ (ples), o ktorý je zo strany rodičov značný záujem. Týmto spôsobom sa snažíme aj o prezentáciu školy na verejnosti a neformálne stretnutie s rodičmi.


§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Spolupráca s podnikateľskou sférou pri príprave na výkon povolania

Pri stanovení koncepcie budúcej siete študijných a učebných odborov musíme tiež zohľadňovať súčasné smerovanie a rozvoj podnikateľskej sféry v našom regióne. Na stretnutí vedenia školy a zástupcov rozhodujúcich podnikateľských subjektov zo Starej Turej v máji 2017 zaznela požiadavka potreby výučby v strojárskych profesiách. Z tohto dôvodu chceme zachovať prípravu žiakov aj v uvedených profesiách, kde je v súčasnosti dominantný študijný odbor mechanik nastavovač. Vo výrobe je záujem aj o klasické trojročné odbory (strojné a ručné spracovanie a obrábanie kovov), pretože sa v našom regióne už naplno prejavuje absencia kvalifikovanej pracovnej sily v týchto profesiách. Veľmi dobre spolupracujeme s firmami zo Starej Turej: ELSTER - Honeywell, Justur, Chirana Medical, Chirana Injecta, Leoni Cable Stará Turá, Moki a mnoho menších firiem, ale aj s firmou HELLA Kočovce (Nové Mesto nad Váhom), firmy z Myjavy (Cep Scherdel, Motosam, ...). Dobrú spoluprácu máme s firmami Askoll, Emerson, v Novom Meste nad Váhom. Do popredia sa dostáva aj spolupráca s renomovanými svetovými firmami (ABB, SIEMENS, OMS Senica - Dojč), cez OZ IT-škola aj Microsoft, Intel, DELL a pod.).

Spolupráca s podnikateľskou sférou je veľmi dôležitou aktivitou školy s odborným zameraním, pretože umožňuje získavanie dôležitých informácií z hľadiska orientácie školy, profilu absolventov a ich budúceho uplatnenia na trhu práce. Pri napĺňaní tejto úlohy je nevyhnutné brať do úvahy nasledujúce aspekty:

-    Pravidelne organizovať stretnutia vedenia školy so zástupcami spolupracujúcich organizácií a zástupcov úradu práce sociálnych vecí a rodiny nielen za účelom získavania informácií o potrebe absolventov na trhu práce, ale tiež monitoringu potrieb podnikateľskej sféry a možnosti uplatnenia našich absolventov v praxi.

-    Výsledkom pracovných stretnutí so zástupcami podnikateľskej sféry by mala byť aktívna účasť zástupcov týchto organizácií pri stanovovaní obsahu vzdelávania, profilu absolventa a prispôsobenia jeho prípravy požiadavkám praxe. Možná je i účasť odborníkov pri maturitných skúškach, alebo záverečných učňovských skúškach, čím by sa zdôraznila aj praktická zložka prípravy.

-    Medzi dôležité aspekty je aj vhodná voľba vykonávania odbornej praxe žiakov v odboroch SOŠ a odborného rozvoja a odborného výcviku žiakov v odboroch SOU na pracoviskách organizácií, kde majú žiaci možnosť priamo sa zoznámiť s prostredím a podmienkami práce na jednotlivých pracoviskách. Cieľom by malo byť utvoriť si reálnu predstavu o ich možno budúcom zamestnaní.

-    Zlepšenie spolupráce so školou je aj v možnosti spolupráce s podnikateľskou sférou pri príprave spoločných aktivít zameraných na využitie materiálneho, technického ale i personálneho potenciálu školy pre realizáciu rekvalifikačných, prípadne špecializačných kurzov pre ich zamestnancov v rámci celoživotného vzdelávania. Výsledkom môže byť získanie finančných zdrojov, prípadne materiálneho vybavenia, alebo výmena, pre pedagogických zamestnancov, veľmi dôležitých informácií z praxe.

V rámci spolupráce neustále zostáva nedoriešenou otázka priameho vstupu týchto firiem do zabezpečovania výchovno-vzdelávacej činnosti. Všetci konštatujú, že nie sú vytvorené dostatočné legislatívne podmienky, hlavne v oblasti financovania, resp. príspevku na prípravu. Sponzorské dary nemôžu ani z časti pokryť náklady spojené s výučbou a firmy so zahraničnou spoluúčasťou ani o túto formu nemajú záujem. Vhodnou formou je v súčasnosti možnosť poskytnutia finančných prostriedkov z 2% z daní. V rámci spolupráce s právnickými subjektmi sme touto formou získali finančné prostriedky, ktoré nám v značnej miere pomohli hlavne pri nákupe učebných pomôcok a materiálnom vybavení jednotlivých úsekov.

 

 

V školskom roku 2014/2015 sme podpísali „Memorandum o spolupráci“ medzi školou, TSK, profesijnými organizáciami (SOPK, ZEP a ASIT) a 13-timi firmami z regiónu. V súčasnosti postupne podpisujeme s firmami (ktoré spĺňajú podmienky) zmluvy o duálnom vzdelávaní a spoločne „náborujeme“ žiakov v tomto režime vzdelávania.

 

 

Spolupráca s miestnou samosprávou

Výborná bola tiež spolupráca s mestským úradom v Starej Turej, organizáciami mesta a mestskou i štátnou políciou pri organizovaní rôznych akcií, besied a preventívnych akcií proti protiprávnemu konaniu (alkohol, drogy, ...). Žiaci odboru grafik digitálnych médií tiež robili pre mesto televízne vysielanie, ktorého archív je na www stránkach mesta (www.staratura.sk) aj školy (www.sosst.sk).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záver

Vypracoval: Ing. Milan DUROŠKA

V Starej Turej, 5. októbra 2017

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:  30. 8. 2017