Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2013/2014

 

 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z. z.

 

 

 

 

 

 

 

október 2014

 

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školy

Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá

Adresa školy

Športová 675, Stará Turá, 916 01

Telefón

+421 776 3077

E-mail

office@sosst.sk

WWW stránka

www.sosst.sk

Zriaďovateľ

Trenčiansky samosprávny kraj

 

Vedúci zamestnanci školy

 

Priezvisko, meno

Telefón

Služ. mobil

e-mail

Riaditeľ

Ing. Milan DUROŠKA

+421 32 776 4191

+421 905       649 396

milan.duroska@sosst.tsk.sk

ZRŠ pre TV

RNDr. Edita ZÁMEČNÍKOVÁ

+421 32 776 3077, kl. 30

 

edita-zamecnikova@sosst.sk

ZRŠ pre PV

(št. zást.)

Ing. Ján MÁLEK

+421 32 776 2206

 

jan-malek@sosst.sk

Vedúca ekonomického

úseku

Ing. Iveta ŠTEFKOVÁ

+421 32 776 3077, kl. 40

+421 905 437 913

iveta.stefkova@sosst.tsk.sk

Vedúca výchovy

RNDr. Marta KUČEROVÁ

+421 32 776 3077, kl. 44

 

office@sosst.sk

 

Rada školy

 

Titl., priezvisko, meno

Kontakt

predseda

Ing. Jaroslav DZURO

jaroslav-dzuro@sosst.sk

pedagogickí zamestnanci

Ing. Pavol KUCHÁREK

pavol_kucharek@hotmail.com

ostatní zamestnanci

Emília ARBECÍKOVÁ

emilia-arbecikova@sosst.sk

zástupcovia rodičov

Ján UHLÍK

jan.uhlik@zoznam.sk

 

Iveta KOVÁROVÁ

ivetakovarova@azet.sk

 

Jana KONÍKOVÁ

pohoda32@azet.sk

zástupca zriaďovateľa

Ing. Anna HALINÁROVÁ

anna.halinarova@tsk.sk

 

Doc. MUDr. Ján BIELIK, CSc

jbielik@mail.t-com.sk

 

PhDr. Kvetoslava HEJBALOVÁ

kvetoslava_h@centrum.sk

 

Ľubomír MERTEL

lmertel@viragoparts.sk

zástupca žiakov

Erik VALÁPKA

valapka.erik@gmail.com

 

 

 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PK

Vedúci

Zastúpenie predmetov

Poznámka

spoločensko - vedná

Mgr. Miroslava Mandáková

SJL, DEJ, ETV, TEV, OBN

vých. poradca

prírodovedná

RNDr. Edita Zámečníková

MAT, FYZ, ZAE, CHE

zást.

telovýchovno - branná

Mgr. Igor Gašparík

TEV

 

Elektrotechnická grafická

Ing. Jiří Konečný

predmety elektro, INF, VT

 

strojárska

Ing. Blažena Palúchová

predmety strojárske

 

cudzích jazykov

Mgr. Klaudia Urbanová

ANJ, NEJ, RUJ

 

grafická + ekonomická

Ing. Jana Ďurišová

predmety ekonomické a grafické

 

 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 276

Počet tried: 11

Podrobnejšie informácie:

Trieda

Počet žiakov

z toho ŠVVP

I.A

29

 

I.G

25

1

I.M

24

3

II.A

34

1

II.G

19

 

II.M

29

2

III.A

23

2

III.G

20

 

III.M

22

2

IV.A

29

3

IV.G

22

1

 

Súčasťou Strednej odbornej školy je aj Školská jedáleň (celodenná strava a podnikateľská činnosť) a Školský internát, kde sú ubytovaní žiaci SOŠ a aj SHA Stará Turá (tiež slúži aj na podnikateľskú činnosť a ubytovanie pri spoluorganizovaní rôznych súťaží – SOČ, ZENIT, ...). Nakoľko v SOŠ študujú aj žiaci zo srbskej Vojvodiny, ubytovanie žiakov zabezpečuje aj cez víkendy.

 

 

Počet ubytovaných žiakov

TSK - okresy

škôl v pôsobnosti TSK

škôl iných zriaďovateľov

Spolu

Prievidza

 

1

0

1

Bánovce nad Bebravou

2

1

3

Partizánske

 

1

0

1

Trenčín

 

 

8

0

8

Myjava

 

 

0

0

0

Nové Mesto nad Váhom

3

0

3

Ilava

 

 

3

0

3

Púchov

 

 

8

1

9

Považská Bystrica

2

0

2

Spolu

 

 

28

2

30

 

Ukazovateľ

Počet ubyt.

Kraje Slovenska

žiakov

Bratislavský

 

0

Trnavský

 

45

Nitriansky

 

4

Banskobystrický

 

0

Žilinský

 

 

0

Prešovský

 

0

Košický

 

 

0

Spolu

 

 

49

 

TSK

 

30

iné kraje

49

Srbská republika

41

SPOLU

 

120

 

 

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet:  82 / počet dievčat:  8

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet: 6 / počet dievčat: 0

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet: 80 / počet dievčat: 8

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2013: súčet: 77 / počet dievčat: 7

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2013: súčet: 78 / počet dievčat: 7

 

 

Gym 8.roč

Gym 6.roč

Gym 4.roč

SOŠ

SOU

OU

Iné

Spolu

prihlásení

 

 

 

 30

 52

 

 

 82

prijatí

 

 

 

 29

 48

 

 

 77

% úspešnosti

 

 

 

96

92

 

 

 94

 

 

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

Trieda

ANJ

APE

APM

APT

AZA

DAP

DEJ

DGM

EKO

ELR

EPU

ELE

ETS

ELM

ELK

FYZ

GDM

I.A

2,76

 

 

 

 

 

1,97

 

 

 

 

 

 

 

2,9

3

 

I.G

3,04

 

 

2,77

 

 

2,38

2,23

 

 

2,35

 

 

 

 

3,15

2,42

I.M

2,95

 

 

 

 

 

3,05

 

 

 

 

 

 

 

 

3,05

 

II.A

2,26

 

 

 

 

 

2,03

 

 

 

 

2,62

 

 

 

 

 

II.G

2,72

 

 

3,06

 

 

2,78

2,61

 

 

2,28

 

 

 

 

2,78

2,39

II.M

2,96

 

 

 

 

 

2,21

 

 

3,33

 

3,17

 

 

 

2,93

 

III.A

2,43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

2,7

 

 

 

III.G

2,85

 

 

2,55

 

 

 

 

2,65

 

2,5

 

 

 

 

2,65

2,95

III.M

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,58

 

 

 

2,82

 

IV.A

2,83

3,41

3,48

 

 

2,31

 

 

 

 

 

 

2,28

 

 

 

 

IV.G

3,14

 

 

 

2,8

 

 

 

3,27

 

2,82

 

 

 

 

 

2,65

 

 

 

Trieda

CHE

INF

MAT

NEJ

OBN

OVN

OVY

OSY

PAY

PXA

PRO

PCM

SWW

RPJ

RUJ

STE

I.A

 

 

2,97

1,76

1,48

 

 

 

 

2,38

 

 

 

 

2,75

 

I.G

3,38

 

3,58

2,53

1,88

 

2,15

 

 

 

 

 

 

 

3,36

 

I.M

 

2,32

3,5

2,58

2,05

 

2,45

 

 

 

 

 

2,7

 

3,1

 

II.A

2,88

 

3,09

2,9

1,41

 

 

2,32

 

2,44

2,12

 

 

 

3

 

II.G

2,78

 

3,44

2,1

1,61

2,39

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

II.M

 

2,71

3,64

2,94

2

 

2,32

 

 

 

 

 

2,33

 

3,29

 

III.A

 

 

3,09

2

1,96

 

 

 

2,65

2,3

2,17

 

 

 

3

2,39

III.G

 

 

3,2

2,29

1,8

 

2,3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

III.M

 

 

3,77

3,63

3,05

 

2,32

 

 

 

2,58

2,8

3,08

 

3,5

 

IV.A

 

 

3,45

2,75

 

 

 

 

 

 

2,62

 

 

1,86

3

2,76

IV.G

 

 

3,45

2,69

 

 

1,59

 

 

 

 

2

 

 

3,6

 

 

 

 

 

 

Trieda

SIE

SJL

SWE

SWE

SOX

SSK

SPR

STT

STZ

STN

TCK

TIC

HWW

TEC

I.A

2,46

2,86

1,48

 

 

 

1,31

 

 

 

2,9

 

 

 

I.G

 

3,46

 

 

2,54

1,81

1,35

 

 

 

 

 

 

 

I.M

 

3,23

 

 

 

 

1,18

3,17

 

3,17

3,08

 

2,4

3,14

II.A

2,24

2,71

 

2,06

 

 

1,18

 

 

 

 

 

 

 

II.G

 

3,17

 

 

2,28

2,78

1,11

 

 

 

 

 

 

 

II.M

 

3,68

 

 

 

 

1,21

 

 

3,06

3,06

 

2,67

3,31

III.A

2,48

3

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

III.G

 

3,2

 

 

1,95

2,4

1,7

 

 

 

 

 

 

 

III.M

 

3,68

 

 

 

 

1,18

 

 

 

3,3

3,1

2,75

3,3

IV.A

3,34

3,48

 

 

 

 

1,31

 

 

 

 

 

 

 

IV.G

 

3,73

 

 

2,65

2,94

1,68

 

2,2

 

 

 

 

2,6

 

 

 

Trieda

TSV

ÚSP

VYT

ZAE

ZYT

I.A

1,39

 

 

 

 

I.G

1,56

 

 

 

 

I.M

1,7

 

 

3,23

 

II.A

1,48

 

 

 

 

II.G

1,61

 

 

 

 

II.M

1,19

 

2,69

 

 

III.A

1,7

 

 

 

 

III.G

1,44

 

 

 

 

III.M

1,36

 

3,4

 

3,7

IV.A

1,21

 

 

 

 

IV.G

1,2

2,23

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prospech žiakov

Trieda

Počet

Vyznamenaní

Veľmi dobre

Prospeli

Neprospeli

Neklasifikovaní

Správanie 2

Správanie 3

Správanie 4

I.A

29

3

8

17

0

1

3

0

1

I.G

26

0

3

21

2

0

1

1

2

I.M

22

0

2

20

0

0

0

2

0

II.A

34

5

5

24

0

0

0

3

0

II.G

18

1

4

13

0

0

2

0

0

II.M

30

0

2

25

1

2

1

1

1

III.A

23

3

4

15

1

0

0

0

0

III.G

20

2

1

17

0

0

3

4

1

III.M

22

0

1

20

1

0

2

1

0

IV.A

29

2

2

24

1

0

5

2

0

IV.G

22

0

3

18

1

0

3

3

2

Dochádzka žiakov

Trieda

Počet

Zamešk. hod.

Zam. na žiaka

Ospravedlnené

Ospr. na žiaka

Neospravedlnené

Neosp. na žiaka

I.A

29

2701

94,77

2256

79,26

445

15,51

I.G

26

3011

117,73

2762

108,08

249

9,65

I.M

22

2291

104,14

2199

99,95

92

4,18

II.A

34

3811

112,09

3626

106,65

185

5,44

II.G

18

2225

123,61

2093

116,28

132

7,33

II.M

30

3990

142,50

3726

133,07

264

9,43

III.A

23

2197

95,52

2151

93,52

46

2,00

III.G

20

3814

190,70

3501

175,05

313

15,65

III.M

22

2510,5

114,11

2318,5

105,39

192

8,73

IV.A

29

3473

119,76

3211

110,72

262

9,03

IV.G

22

3338

151,73

2506

113,91

832

37,82

 

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

Predmet

Úroveň

Počet

(M/Ž)

PFEČ priemer

PFEČ počet

PFIČ priemer

PFIČ počet

1 Ústna

2 Ústna

3 Ústna

4 Ústna

5 Ústna

Ústna priemer

Ústna počet

Anglický jazyk

B1

36

(35/1)

50,46%

33

63,48%

33

8

10

9

9

 

2,53

36

Anglický jazyk

B2

2

(2/0)

55,40%

2

82,50%

2

2

 

 

 

 

1,00

2

Matematika

 

10

(10/0)

40,68%

10

 

 

2

 

 

 

 

1,00

2

Nemecký jazyk

B1

13

(12/1)

44,58%

12

52,92%

12

2

5

4

1

 

2,33

12

Praktická časť odbornej zložky

 

50

(48/2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenský jazyk a literatúra

 

50

(48/2)

59,66%

50

55,94%

50

6

6

24

13

 

2,90

49

Teoretická časť odbornej zložky

 

50

(48/2)

 

 

 

 

16

14

12

7

 

2,20

49

 

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky

Predmet

Úroveň

Počet

(M/Ž)

1 Praktická

2 Praktická

3 Praktická

4 Praktická

5 Praktická

Praktická priemer

Praktická počet

Praktická časť odbornej zložky

 

50

(48/2)

22

17

11

 

 

1,78

50

 

 

 

 


§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Trieda

Študijný (učebný) odbor

Zameranie

I.A

2694 M informačné a sieťové technológie

 

I.G

3447 K grafik digitálnych médií

 

I.M

2411 K mechanik nastavovač

 

I.M

2682 K mechanik počítačových sietí

 

II.A

2694 M informačné a sieťové technológie

 

II.G

3447 K grafik digitálnych médií

 

II.M

2682 K mechanik počítačových sietí

 

II.M

2411 K mechanik nastavovač

 

III.A

2694 M informačné a sieťové technológie

 

III.G

3447 K grafik digitálnych médií

 

III.M

2682 K mechanik počítačových sietí

 

III.M

2411 K mechanik nastavovač

 

IV.A

2694 M informačné a sieťové technológie

 

VI.M

3447 K grafik digitálnych médií

 

VI.M

2411 K mechanik nastavovač

 

 

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomer

Počet pedag. prac.

Počet nepedag. prac.

Počet úväzkov pedag. prac.

Počet úväzkov nepedag. prac.

TPP

32

22

618 / týžd.

825 / týžd.

DPP

 

 

 

 

Znížený úväzok

4

1

45 / týžd.

30 / týžd.

ZPS

2

2

52 / týžd.

67,5/ týžd.

Na dohodu

8

2

1423 celkovo

432 celkovo

 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet

nekvalifikovaných

kvalifikovaných

spolu

učiteľov

 

27

27

vychovávateľov

 

5

5

asistentov učiteľa

 

 

 

spolu

 

32

32

 

Predmety vyučované nekvalifikovane

Nekvalifikovane odučené hodiny v tomto školskom roku:

2 hodiny – predmet grafický dizajn digitálnych médií a digitálne médiá a 2 hodiny – informatika.

 

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávanie

Počet absolventov

Počet študujúcich

1.kvalifikačná skúška

9

1

2.kvalifikačná skúška

14

1

štúdium školského manažmentu

4

 

špecializačné inovačné štúdium

13

5

špecializačné kvalifikačné

7

 

postgraduálne

 

 

doplňujúce pedagogické

18

 

vysokoškolské pedagogické

12

 

vysokoškolské nepedagogické

14

 

 

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťaže

Počet žiakov

okr. kolo

kraj. kolo

národ. kolo

medzinár. kolo

Zenit v elektronike

63

 

2

0

 

Zenit v programovaní

26

 

7

0

 

Zenit v strojárstve

8

 

2

1

 

Olympiáda ľudských práv

38

 

1

 

 

SOČ

39

11

7

1

 

Matematický klokan

89

 

 

19

 

Olympiáda v anglickom jazyku

25

1

1

 

 

Olympiáda v nemeckom jazyku

15

1

1

 

 

Spracovanie informácií na PC

 

 

 

 

 

Medzinároný Trenčiansky robotický deň

12

 

 

 

3

Enersol SK

8

 

2

2

 

Športové súťaže

255

57

10

 

 

 

SOŠ Stará Turá skončila v školskom roku 2013-2014 vo vedomostných súťažiach v rámci Trenčianskeho kraja ako najlepšia stredná odborná škola (1. miesto).

SOŠ v Starej Turej sa na 1. mieste v tejto kategórii umiestnila už šiesty krát a na 2. mieste štvrtý krát v 11-ročnej histórii tejto súťaže. Je to vďaka výborným výsledkom žiakov školy v súťažiach v rámci kraja i na celoštátnej úrovni - hlavne v odboroch elektrotechnika a elektronika, informatika, strojárstvo, ale aj iné.

V celkovom poradí (všetkých 59 stredných škôl kraja) obsadila SOŠ Stará Turá 10. Miesto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Aktivity a prezentácia na verejnosti

 

§ 2. ods. 1 j

Projekty

V školskom roku 2013/20143 boli školou začaté alebo realizované (resp. dokončené) projekty:

 

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2013/2014 sa na našej škole neuskutočnila hĺbková inšpekcia. Uskutočnila sa len tematická inšpekcia – Realizácia externej časti maturitnej skúšky. Jej výsledok je – bez závad, v súlade s pokynmi. Ďalej inšpekcia na kontrplu školských vzdelávacích programov. Jej výsledok je – bez závad a v súlade s ŠVP (po menších opravách a doplnení).

 

 

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Stredná odborná škola prevádzkuje 2 budovy školy, 2 telocvične, súčasťou školy je školský internát a školská kuchyňa. Výučba v tomto školskom roku prebiehala len v jednej budove s jednou telocvičňou (na Športovej ulici).

Teoretické vyučovanie:

Praktické vyučovanie:

Všetky pracoviská školy vybavené PC sú zapojené do lokálnej siete školy, ktorá je trvale pripojená na internet. V tomto školskom roku sme vykonali inováciu siete pre zvýšenie jej spoľahlivosti a využitia najmä vo vyučovacom procese, ale aj mimo neho.

Určitým a pretrvávajúcim problémom sú odborné učebne výpočtovej techniky, kde dochádza k veľmi rýchlemu morálnemu zastarávaniu výpočtovej techniky. V súčasnosti na výučbu využívame viac ako 180 počítačov v 7 „výpočtových“ laboratóriách. Inováciu učebných pomôcok zabezpečujeme najmä z prostriedkov RZ, sponzorov a 2% z daní fyzických a právnických osôb. Len veľmi málo prostriedkov môžeme použiť z rozpočtu školy.

V rámci projektu cezhraničnej spolupráce sme inovovali CNC pracoviská a dokúpili 2 profesionálne CNC stroje – frézovačka (Heidenhain) a sústruh (Fanuc).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie (za kalendárny rok 2013):

 
  1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
     Prenesené kompetencie:  625.533 € 
                     V tom:    7.569 €  vzdelávacie poukazy
     Originálne kompetencie:  ŠI 135.600 € 
                              ŠJ  46.374 € 
 
 
  2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným      
     zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi 
     vyživovaciu povinnosť
     poskytnutie stravy ............................... 70.628 €
     ubytovanie žiakov v ŠI ........................... 24.467 €
 
 
  3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich 
     použitia v členení podľa financovaných aktivít
     Čerpanie finančných prostriedkov bolo na základe rozhodnutia vedenia 
     školy rozdelené na :
     - čerpanie odmeny vedúcim krúžkov vo výške .... 58%
     - činnosť krúžkov vo výške .................... 42% 
           
            Čerpanie prostriedkov krúžku športové hry bolo 
            výrazne upravené v prospech nákupu materiálu na činnosť krúžkov 
            (nakoľko ho viedli vychovávatelia čiastočne v rámci svojich 
            povinností - pracovnej doby).
 
               Celkové zúčtovanie:
               Poskytnuté finančné prostriedky ................... 7.569 €
               odmeny vedúcim krúžkov ............................ 4.379 €
               nákup pomôcok spojených s činnosťou ............... 3.190 €
 
     Čerpanie prostriedkov na nákup pomôcok a materiálu na zabezpečenie 
     kvalitnej činnosti krúžkov realizovali vedúci krúžkov. Nakúpený tovar 
     podlieha evidencii na úseku TEČ.
 
 
   4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov  
      žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v 
      členení podľa finančných aktivít 
      Príjmy: 
      príspevok rodičov do RZ ...............................  4.016,00 €
      dar rodičov na nákup učebných pomôcok .................  1.004,00 €
      Príjmy spolu:                                            5.002,00 €
      Príjmy z 2 % daní  ....................................  5.726,74 €
 
   Podrobná informácia o čerpaní finančných prostriedkov za školský rok 
   bude prednesená na plenárnom zasadnutí rodičovského združenia a 
   zamestnanci SOŠ sú podrobne informovaní na celoškolskom zhromaždení 
   zamestnancov na konci školského roka.

 

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Cieľ: Kvalita a efektivita riadiaceho a vyučovacieho procesu

V rámci plnenia cieľa sme sa zameriavali na:

-
orientáciu na zákazníka (žiaka), na to, čo žiak od školy očakáva
       - musí vedieť "čo sa má učiť, prečo sa má učiť a čo z toho bude mať"
       - žiak požaduje úroveň a kvalitu poskytovaného vzdelávania
       - úspešné zvládnutie maturitných skúšok prípadne prijímacích skúšok na školu vyššieho typu
       - úspešné uchádzanie sa o zamestnanie

- kvalitu vyučovacieho procesu, predchádzať vznikajúcim nedostatkom
       - kľúčové postavenia pedagogického pracovníka, kvalifikovanosť a odbornosť
       - neustále analyzovať a hodnotiť prácu s cieľom jej skvalitňovania
       - inovácie materiálno-technického vybavenia vo všetkých odboroch spracovať formou projektov

- účasť každého zamestnanca na komplexnom riadení
       - zadanie úlohy a zodpovednosť za ich plnenie
       - delegovanie zodpovedajúcich právomocí
       - zapojiť zamestnancov do rozhodovacieho mechanizmu
       - vytvoriť systém sebahodnotenia pracovníkov

Manažérstvo kvality má dostať školu do pohybu, aby na základe súčasných poznatkov teórie riadenia a praxe podnikového manažmentu, permanentne, najmä z vlastnej iniciatívy, skvalitňovali svoju prácu. Aplikácia TQM prinesie lepšie výsledky práce žiakov i učiteľov, zvýšenie ich motivácie, sebadôvery, pracovnej morálky, disciplíny, znižuje sa záškoláctvo, vandalizmus a ďalšie negatívne správanie žiakov, lepšie sa využíva pracovný čas, ľudské, finančné i technické zdroje, zákazníci (žiaci, ich rodičia, odberatelia absolventov školy) sú spokojnejší, náklady na prácu školy sa znižujú. Práca učiteľov a žiakov nebýva pritom namáhavejšia, pretože sa postupne eliminujú nedostatky, chyby, nedorozumenia, zlé pracovné vzťahy, neefektívne využívanie zdrojov.


§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

 

SWOT analýza

 
Silné stránky školy                                   Slabé stránky školy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-  Profilácia školy.                                  - Zlé sociálne zázemie
-  Vysoké tvorivé schopnosti mnohých pracovníkov      - Nevýhodná poloha budovy
-  Výborné technické vybavenie                        - Nedostatočné finan. zdroje
-  Fungujúca rada školy                               - Zložité dopravné spojenie
-  Kvalifikovanosť učiteľov                           - Značná energ. náročnosť
-  Moderný športový areál
-  Dobrá povesť (imidž)
-  Podpora rodičov škole
-  podpora firiem
 
Možnosti školy                                        Riziká
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-  Vytvorenie vlastného kurikula školy                - Demografický pokles populácie
-  Širšia ponuka voliteľných  predmetov               - Pokles reálnej hodnoty štátnej finančnej podpory
-  Propagácia školy                                   - Kvalita prijímaných žiakov   
-  Rešpektovanie učebných štýlov žiakov               - Náklady na žiaka
-  Aplikácia aktivačných vyučovacích metód            - Zvyšovanie výdavkov na prevádzku
-  Zvýšenie záujmu o školu                            - Zvyšovanie cien dopravy a spojov
-  Zlepšenie podpory zo strany podnikateľov           - Náklady na žiaka       
-  Hospodársky rozvoj  (oživenie výroby i         
   terciálnej sféry)
-  Fungujúci trh práce (pracovné príležitosti)
-  Využitie podnikateľských aktivít
-  Získanie grantov a projektov

 


SOŠ Stará Turá dosahuje dobré výsledky najmä:

- v súťažiach Zenit v elektronike, programovaní a strojárstve
- v stredoškolskej odbornej činnosti, súťaži ENERSOL
- v matematických súťažiach - matematický klokan, praktická matematika
- v športových súťažiach - stolný tenis, futbal, volejbal, basketbal
- Cisco networkimg academy, príprava žiakov na získanie certifikátu firmy Cisco
- vzdelávanie pedagogických pracovníkov v oblasti IKT, Informatický Bobor

V rámci plnenia plánu hlavných úloh ale i mimo neho SOŠ bola spoluorganizátorom rôznych akcií, ktoré v mnohých prípadoch okrem komerčného prínosu umožnili prezentovať SOŠ v rôznych oblastiach, hlavne však v rámci zavádzania a šírenia IKT v školstve. Základné informácie aj s obrazovým spravodajstvom je možné pozrieť na http://www.sosst.sk (- aktuality).

Silnými stránkami školy sú tiež nadštandardná vybavenosť modernými učebnými pomôckami a kvalifikáciou a aktivitami pedagogických pracovníkov. Taktiež stále zlepšujeme spoluprácu so zamestnávateľskou sférou a profesijnými organizáciami (ZEP SR, SOPK, ASIT, ...), ZŠ, mestom a pod.

Nedostatky:

- slabšia príprava žiakov na vyučovanie (hlavne v nižších ročníkoch – nedost. ZŠ)
- zastarané stavebné vybavenie budov školy
- rýchle zastarávanie IKT

Návrh opatrení:

- naďalej vylepšovať materiálne podmienky pre zefektívnenie vyučovacieho procesu
- intenzívnejšie zapojiť do tvorby a realizácie projektov väčší počet zamestnancov
   školy a takto získať potrebné finančné prostriedky na modernizáciu vyučovacieho
   procesu, ale aj na lepšie finančné ohodnotenie zamestnancov
- zlepšovať vyučovacie metódy a motiváciu žiakov, zachovať primeranú náročnosť

 

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Už pri príprave žiakov počas štúdia kladieme veľký dôraz na prepojenie školy a praxe. Vo veľkej miere sa snažíme spolupracovať s podnikateľskou sférou, aj keď nie vždy je možné ich požiadavky akceptovať a implementovať do študijných dokumentov. Naši žiaci už počas štúdia vykonávajú prax vo vybraných firmách s cieľom oboznámiť sa s podmienkami práce, čo umožní ich lepšiu adaptáciu pri nástupe do pracovného pomeru, pracujú v laboratóriách a dielňach dodaných firmami a zamerané na konkrétne praktické vedomosti a zručnosti. Tiež realizujeme tzv. „produktívne“ práce pre firmy, hlavne v odbornom výcviku a praxi.

Hlavne v strojárskych a elektrotechnických odboroch mohli zamestnávatelia zamestnať o mnoho viac absolventov, ako sme mohli dodať (pre malý záujem o tieto odbory zo strany žiakov).

Viac ako tretina žiakov sa hlási na štúdium na vysokej škole. Nemáme presné informácie o tom, či boli prijatí a úspešne pokračujú v štúdiu ale pokiaľ sa tieto informácie k nám dostanú sú vo väčšine pozitívne. Čo snáď je problém, je zvládnutie matematiky v prvom ročníku na technických školách. Tento problém čiastočne riešime možnosťou voliteľného predmetu cvičenia z matematiky a krúžkovou činnosťou.

 

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Rozvrh hodín bol urobený s ohľadom na psychohygienické a pedagogické zásady (pokiaľ to bolo možné). Dochádzajúcim žiakom sme vychádzali v ústrety pri rozdeľovaní do skupín a s tým súvisiacim časom výučby. Opäť obnovujeme separáciu odpadov už v triedach. Nová kotolňa v telocvični značne zlepšila prostredie pre výučbu a veríme, že toto sa stane aj po rekonštrukcii hlavnej kotolne v ostatných objektoch školy a školského internátu a kuchyne.

 

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžku

Počet detí

Počet skupín

Vedúci

3-D modelovanie - Koštial

3

 

Ing. Ján Koštial

Elektrotech. intelig. inštalácie

22

 

Ing. Ján Koštial

Elektrotechnický

17

 

Ing. Pavol Kuchárek

Elektrotechnický - KUCH

0

 

Ing. Pavol Kuchárek

Grafický

13

 

Ing. Jana Ďurišová

Kreslenie a modelovanie stroj. súčiastok-Palúchová

0

 

Ing. Blažena Palúchová

Kreslenie-SolidEdge

17

 

Ing. Blažena Palúchová

Matematický - Dzur.

26

 

Mgr. Alena Dzurová

Matematický - Zám.

1

 

RNDr. Edita Zámečníková

Matematický-2-PAL

0

 

Mgr. Eva Páleníková

Matematický-3-PAL

0

 

Mgr. Eva Páleníková

Matematický-4-PAL

0

 

Mgr. Eva Páleníková

Matematický-DZU

0

 

Mgr. Alena Dzurová

PLC-ELSTER

4

 

Ing. Ján Koštial

Slovenského jazyka

28

 

Mgr. Miroslava Mandáková

Slovenský jazyk a literatúra-MAN

0

 

Mgr. Miroslava Mandáková

Strelecký

30

 

Mgr. Igor Gašparík

Strelecký-GAS

0

 

Mgr. Igor Gašparík

Šport-hry-KOV

0

 

Eva Kováčová

Športové hry

97

 

Eva Kováčová

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy a rodičov sa realizuje najmä prostredníctvom RZ. V priebehu školské roku sa rodičia stretávajú minimálne 2 krát na celoškolskom plenárnom a triednych schôdzkach.

Rodičovské združenie má formu občianskeho združenia, čo umožňuje získavať 2 % z daní fyzických a právnických osôb. Tieto zdroje sú na 100 % používané na nákup učebných pomôcok a modernizáciu vyučovacieho procesu.

Komunikácia medzi triednymi učiteľmi a rodičmi je formou študentských preukazov, telefónov a individuálnymi návštevami rodičov, presadzuje sa tiež využívanie internetu a e. pošty, resp. internetovej žiackej knižky (AsC agenda).

Spolupráca s rodičmi je na primeranej úrovni - avšak najmä u žiakov slabších musí vychádzať iniciatíva zo strany školy. Rodičia problémových žiakov sa menej zúčastňujú rodičovských združení a nie vždy dostatočne spolupracujú so školou, resp. školu navštívia len v prípade riešenia už vzniknutého problému.

Na základe iniciatívy výboru RZ sme už po 10. krát zorganizovali „Spoločenský večer SOŠ“ (ples), o ktorý je zo strany rodičov značný záujem. Týmto spôsobom sa snažíme aj o prezentáciu školy na verejnosti a neformálne stretnutie s rodičmi.


§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Spolupráca s podnikateľskou sférou pri príprave na výkon povolania

Pri stanovení koncepcie budúcej siete študijných a učebných odborov musíme tiež zohľadňovať súčasné smerovanie a rozvoj podnikateľskej sféry v našom regióne. Na stretnutí vedenia školy a zástupcov rozhodujúcich podnikateľských subjektov zo Starej Turej v máji 2012 zaznela požiadavka potreby výučby v strojárskych profesiách. Z tohto dôvodu chceme zachovať prípravu žiakov aj v uvedených profesiách, kde je v súčasnosti dominantný študijný odbor mechanik nastavovač. Vo výrobe je záujem aj o klasické trojročné odbory (strojné a ručné spracovanie a obrábanie kovov), pretože sa v našom regióne už začína prejavovať absencia kvalifikovanej pracovnej sily v týchto profesiách. Veľmi dobre spolupracujeme s firmami zo Starej Turej Premagas - ELSTER, Justur, Chirana Medical, Chirana Injecta, ale aj s firmou Obal Nové Mesto nad Váhom.

Veľmi dobrú spoluprácu máme s firmou Askoll, Emerson, v Novom Meste nad Váhom a tiež, Leoni Cable Stará Turá. Do popredia sa dostáva aj spolupráca s renomovanými svetovými firmami (ABB,OMS Senica - Dojč), cez OZ IT-škola aj Microsoft, Intel, DELL a pod.).

Spolupráca s podnikateľskou sférou je veľmi dôležitou aktivitou školy s odborným zameraním, pretože umožňuje získavanie dôležitých informácií z hľadiska orientácie školy, profilu absolventov a ich budúceho uplatnenia na trhu práce. Pri napĺňaní tejto úlohy je nevyhnutné brať do úvahy nasledujúce aspekty:

V rámci spolupráce neustále zostáva nedoriešenou otázka priameho vstupu týchto firiem do zabezpečovania výchovno-vzdelávacej činnosti. Všetci konštatujú, že nie sú vytvorené dostatočné legislatívne podmienky, hlavne v oblasti financovania, resp. príspevku na prípravu. Sponzorské dary nemôžu ani z časti pokryť náklady spojené s výučbou a firmy so zahraničnou spoluúčasťou ani o túto formu nemajú záujem. Vhodnou formou je v súčasnosti možnosť poskytnutia finančných prostriedkov z 2% z daní. V rámci spolupráce s právnickými subjektmi sme touto formou získali finančné prostriedky, ktoré nám v značnej miere pomohli hlavne pri nákupe učebných pomôcok a materiálnom vybavení jednotlivých úsekov.

 

Spolupráca s miestnou samosprávou

Výborná bola tiež spolupráca s mestským úradom v Starej Turej, organizáciami mesta a mestskou i štátnou políciou pri organizovaní rôznych akcií, besied a preventívnych akcií proti protiprávnemu konaniu (alkohol, drogy, ...). Žiaci odboru grafik digitálnych médií tiež robili pre mesto televízne vysielanie, ktorého archív je na www stránkach mesta (www.staratura.sk) aj školy (www.sosst.sk).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záver

Vypracoval: Ing. Milan DUROŠKA

V Starej Turej, 25. septembra 2014

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:  25. 8. 2014