Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2012/2013

 

 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z. z.

 

 

 

 

 

 

 

október 2013

 

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školy

Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá

Adresa školy

Športová 675, Stará Turá, 916 01

Telefón

+421 32 776 3077

E-mail

office@sosst.sk

WWW stránka

www.sosst.sk

Zriaďovateľ

Trenčiansky samosprávny kraj

 

Vedúci zamestnanci školy

 

Priezvisko, meno

Telefón

Služ. mobil

e-mail

Riaditeľ

Ing. Milan DUROŠKA

+421 32 776 4191

+421 905       649 396

milan.duroska@sosst.tsk.sk

ZRŠ pre TV

RNDr. Edita ZÁMEČNÍKOVÁ

+421 32 776 3077, kl. 30

 

edita-zamecnikova@sosst.sk

ZRŠ pre PV

(št. zást.)

Ing. Ján MÁLEK

+421 32 776 2206

 

jan-malek@sosst.sk

Vedúca ekonomického

úseku

Ing. Iveta ŠTEFKOVÁ

+421 32 776 3077, kl. 40

+421 905 437 913

iveta.stefkova@sosst.tsk.sk

Vedúca výchovy

RNDr. Marta KUČEROVÁ

+421 32 776 3077, kl. 44

 

office@sosst.sk

 

Rada školy

 

Titl., priezvisko, meno

Kontakt

predseda

Ing. Jaroslav DZURO

jaroslav-dzuro@sosst.sk

pedagogickí zamestnanci

Ing. Pavol KUCHÁREK

0908 509 033

ostatní zamestnanci

Emília ARBECÍKOVÁ

emilia-arbecikova@sosst.sk

zástupcovia rodičov

Martina ANDOVÁ

martinaandova@zoznam.sk

 

Iveta KOVÁROVÁ

ivetakovarova@azet.sk

 

Jana KONÍKOVÁ

pohoda32@azet.sk

zástupca zriaďovateľa

Ing. Anna HALINÁROVÁ

anna.halinarova@stk.sk

 

Ing. Juraj GAVAČ

gavac@azet.sk

 

PhDr. Kvetoslava HEJBALOVÁ

0948 282 850

 

MUDr. Noman EHSAN

noman@nm.psg.sk

zástupca žiakov

Milan ZMEKO

 

 

 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PK

Vedúci

Zastúpenie predmetov

Poznámka

spoločensko - vedná

Mgr. Helena Fitzelová

SJL, DEJ, ETV, TEV, OBN

vých. poradca

prírodovedná

RNDr. Edita Zámečníková

MAT, FYZ, ZAE, CHE

zást.

telovýchovno - branná

Mgr. Igor Gašparík

TEV

 

Elektrotechnická grafická

Ing. Jiří Konečný

predmety elektro, INF, VT

 

strojárska

Ing. Blažena Palúchová

predmety strojárske

 

cudzích jazykov

Mgr. Klaudia Urbanová

ANJ, NEJ, RUJ

 

grafická + ekonomická

Ing. Jana Ďurišová

predmety ekonomické a grafické

 

 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 282

Počet tried: 11

Podrobnejšie informácie:

Trieda

Počet žiakov

z toho ŠVVP

I.A

33

1

I.G

21

 

I.M

29

3

II.A

24

2

II.G

21

 

II.M

22

2

III.A

29

3

III.G

22

1

IV.A

26

 

IV.G

26

 

IV.P

29

1

 

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: 89/6  počet dievčat

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 84/6  počet dievčat

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: 5/0  počet dievčat

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2011: 82/4  počet dievčat   

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2011: 83/5  počet dievčat

 

Gym 8.roč

Gym 6.roč

Gym 4.roč

SOŠ

SOU

OU

Iné

Spolu

prihlásení

 

 

 

 36

 53 

 

 

 89

prijatí

 

 

 

 32

 50

 

 

 82

% úspešnosti

 

 

 

 89

 94

 

 

 92

 

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

Trieda

ADK

ANJ

APE

AEN

API

APM

APT

AUR

AUT

AZA

COD

CUK

CAJ

CNJ

CVM

I.A

 

2,24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.G

 

3,5

 

 

 

 

2,91

 

 

 

 

 

 

 

 

I.M

 

3,27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.A

 

2,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.G

 

2,8

 

 

 

 

2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

II.M

 

3,23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.A

 

2,59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.G

 

3,19

 

 

 

 

2,76

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.A

 

3,15

 

 

 

3,69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.G

 

3,27

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

IV.P

 

3,41

 

 

 

 

 

 

 

3,92

 

 

 

 

 

 

 

Trieda

DAP

DEJ

DGM

DRP

DRP

DOG

EKL

EKI

EKO

EKO

EKU

ELR

ELP

ESP

EZR

I.A

 

2,82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.G

 

2,68

3,18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.M

 

2,31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.A

 

2,33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.G

 

2,75

3,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.M

 

3,23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,25

 

 

 

III.A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.G

 

 

 

 

 

 

 

 

3,53

 

 

 

 

 

 

IV.A

2,62

 

 

 

 

 

 

 

1,96

 

 

 

 

 

 

IV.G

 

 

 

 

 

 

 

 

3,11

 

 

 

 

 

 

IV.P

 

 

 

 

 

 

 

 

3,14

 

 

 

 

 

 

 

 

Trieda

EEN

EPU

ELZ

ELE

EUT

ETS

ELM

ELM

ELK

ELG

ETV

FYZ

FYS

GRS

GDM

I.A

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5

 

 

2,91

 

 

 

I.G

 

2,32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,27

 

 

2,82

I.M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,52

 

 

 

II.A

 

 

 

2,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.G

 

2,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,75

 

 

2,75

II.M

 

 

 

3,33

 

 

 

 

 

 

 

3,27

 

 

 

III.A

 

 

 

2,83

 

 

 

2,9

 

 

 

 

 

 

 

III.G

 

2,59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,77

 

 

3,18

IV.A

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.G

 

2,68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,68

IV.P

 

 

 

 

 

2,71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trieda

HOG

CHE

ITE

INF

IVT

KTA

KTA

KOC

KAJ

KCJ

KNJ

LGG

DLG

MAN

MKT

I.A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.G

 

3,18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.M

 

 

 

1,72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.A

 

3,08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.G

 

3,45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.M

 

 

 

1,73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,86

 

 

 

IV.P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trieda

MAT

MTE

MRZ

MRZ

NBV

NLP

NEJ

OBN

OBZ

ODF

ODK

OVY

OVY

OSY

PAY

I.A

3,15

 

 

 

 

 

2,24

1,94

 

 

 

 

 

 

 

I.G

3,64

 

 

 

 

 

2,42

2,45

 

 

 

2,45

 

 

 

I.M

3,55

 

 

 

 

 

2,44

2,34

 

 

 

2,41

 

 

 

II.A

3,25

 

 

 

 

 

2,35

2,25

 

 

 

 

 

1,5

 

II.G

3,6

 

 

 

 

 

2,5

2

 

 

 

2,3

 

 

 

II.M

3,5

 

 

 

 

 

3,69

2,68

 

 

 

2,18

 

 

 

III.A

3,21

 

 

 

 

 

2,4

2,66

 

 

 

 

 

 

2,59

III.G

3,41

 

 

 

 

 

2,38

2,5

 

 

 

2,45

 

 

 

IV.A

3,5

 

 

 

 

 

3,14

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.G

3,69

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

2,31

 

 

 

IV.P

3,72

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

2,14

 

 

 

 

 

Trieda

PSS

POG

POS

PCP

OIP

PRN

PXA

PIT

PZG

PRO

PCM

SWW

PSP

RSE

RAD

I.A

 

 

 

 

 

 

2,12

 

 

 

 

 

 

 

 

I.G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,75

 

 

 

II.A

 

 

 

 

 

 

2,33

 

 

2,21

 

 

 

 

 

II.G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5

 

 

 

III.A

 

 

 

 

 

 

2,41

 

 

2,34

 

 

 

 

 

III.G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,6

 

 

 

 

IV.A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,23

 

 

 

 

 

IV.G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,76

2,75

3,53

 

 

 

 

 

Trieda

RPJ

ROE

ROO

RUJ

STE

SIE

SIZ

SJL

SWE

SWE

SWE

SPS

SOX

SSK

SPR

I.A

 

 

 

2,46

 

2,32

 

2,62

 

 

1,5

 

 

 

1

I.G

 

 

 

3

 

 

 

3,5

 

 

 

 

2,91

2,14

1,27

I.M

 

 

 

3,33

 

 

 

3,52

 

 

 

 

 

 

1,17

II.A

 

 

 

3

 

2,79

 

3,29

2,13

 

 

 

 

 

1

II.G

 

 

 

2,5

 

 

 

2,65

 

 

 

 

2,45

2,3

1,2

II.M

 

 

 

3

 

 

 

3,45

 

 

 

 

 

 

1

III.A

 

 

 

3

2,83

3,03

 

3,14

 

 

 

 

 

 

1,07

III.G

 

 

 

3,5

 

 

 

3,27

 

 

 

 

2,88

2,71

1,36

IV.A

2,04

 

 

3,5

3,27

3,5

 

3,62

 

 

 

 

 

 

1

IV.G

 

 

 

3,41

 

 

 

3,69

 

 

 

 

2,32

3,05

2,12

IV.P

 

 

 

3,21

 

 

 

3,62

 

 

 

 

 

 

1,72

 

 

Trieda

STT

STZ

STN

SHK

SHK

SRZ

SPH

TCK

TIC

HWW

TEC

TME

TKM

TPS

TEL

I.A

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

I.G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.M

3,18

 

3,35

 

 

 

 

3,41

 

2,67

3,31

 

 

 

 

II.A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.M

 

 

3,2

 

 

 

 

3,7

 

2,75

3,3

 

 

 

 

III.A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.G

 

 

 

 

 

 

 

2,2

2,4

 

2,8

 

 

 

 

IV.A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.G

 

 

 

2,43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.P

 

3,58

 

 

 

 

 

 

 

3,12

3,67

 

 

 

 

 

 

Trieda

TSV

TEV

TLK

OIT

UCT

SVP

ÚSP

VPD

VYE

VYT

VYG

VBN

ZEK

ZAE

ZYT

I.A

1,53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.G

1,64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.M

1,45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,24

 

II.A

1,67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.G

1,53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.M

1,33

 

 

 

 

 

 

 

 

3,4

 

 

 

 

 

III.A

1,32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.G

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

1,6

 

 

 

 

2,4

IV.A

 

1,48

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.G

 

1,23

 

 

3,29

 

1,65

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.P

 

1,15

 

 

 

 

2,03

 

 

 

 

 

 

 

3,92

 

 

Trieda

ZSI

ZSI

ZIP

I.A

 

 

 

I.G

 

 

 

I.M

 

 

 

II.A

 

 

 

II.G

 

 

 

II.M

 

 

 

III.A

 

 

 

III.G

 

 

 

IV.A

 

 

 

IV.G

2,43

 

 

IV.P

 

 

 

 

Prospech žiakov

Trieda

Počet

Vyznamenaní

Veľmi dobre

Prospeli

Neprospeli

Neklasifikovaní

Správanie 2

Správanie 3

Správanie 4

I.A

34

2

7

25

0

0

0

0

0

I.G

21

0

5

14

2

0

0

0

2

I.M

29

0

3

24

2

0

3

1

0

II.A

24

3

4

16

1

0

0

0

0

II.G

20

2

0

18

0

0

0

2

0

II.M

22

0

2

20

0

0

0

0

0

III.A

29

2

4

23

0

0

0

1

0

III.G

22

1

1

20

0

0

1

2

1

IV.A

26

1

0

25

0

0

0

0

0

IV.G

26

1

0

25

0

0

8

3

5

IV.P

28

0

1

25

2

0

3

1

5

 

Dochádzka žiakov

Trieda

Počet

Zamešk. hod.

Zam. na žiaka

Ospravedlnené

Ospr. na žiaka

Neospravedlnené

Neosp. na žiaka

I.A

34

2473

72,74

2447

71,97

26

0,76

I.G

21

2437

121,80

2312

115,81

125

5,99

I.M

29

3772

130,07

3646

125,72

126

4,34

II.A

24

2331

97,13

2306

96,08

25

1,04

II.G

20

2785

139,25

2633

131,65

152

7,60

II.M

22

2419

109,95

2347

106,68

72

3,27

III.A

29

2902

100,07

2838

97,86

64

2,21

III.G

22

3312

150,55

2836

128,91

476

21,64

IV.A

26

4044

155,54

3892

149,69

152

5,85

IV.G

26

3801

146,19

2746

105,62

1055

40,58

IV.P

28

3294

117,64

2671

95,39

623

22,25

 

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

Predmet

Úroveň

Počet

(M/Ž)

PFEČ priemer

PFEČ počet

PFIČ priemer

PFIČ počet

1 Ústna

2 Ústna

3 Ústna

4 Ústna

5 Ústna

Ústna priemer

Ústna počet

Anglický jazyk

B1

66

(57/9)

51,32%

66

58,86%

66

10

17

30

7

 

2,53

64

Anglický jazyk

B2

4

(4/0)

74,38%

4

96,25%

4

3

 

1

 

 

1,50

4

Matematika

 

15

(15/0)

42,01%

15

 

 

 

1

 

 

 

2,00

1

Nemecký jazyk

B1

11

(10/1)

37,88%

11

30,45%

11

1

2

3

2

 

2,75

8

Praktická časť odbornej zložky

 

81

(71/10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenský jazyk a literatúra

 

81

(71/10)

56,06%

81

59,22%

81

3

9

30

36

 

3,27

78

Teoretická časť odbornej zložky

 

81

(71/10)

 

 

 

 

8

21

29

20

 

2,78

78

 

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky

Predmet

Úroveň

Počet

(M/Ž)

1 Praktická

2 Praktická

3 Praktická

4 Praktická

5 Praktická

Praktická priemer

Praktická počet

Praktická časť odbornej zložky

 

81

(71/10)

32

21

22

5

1

2,04

81

 

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Trieda

Študijný (učebný) odbor

Zameranie

I.A

2694 M informačné a sieťové technológie

 

I.G

3447 K grafik digitálnych médií

 

I.M

2682 K mechanik počítačových sietí

 

I.M

2411 K mechanik nastavovač

 

II.A

2694 M informačné a sieťové technológie

 

II.G

3447 K grafik digitálnych médií

 

II.M

2411 K mechanik nastavovač

 

II.M

2682 K mechanik počítačových sietí

 

III.A

2694 6 informačné a sieťové technológie

 

III.G

3447 4 grafik digitálnych médií

 

III.G

2411 4 mechanik nastavovač

 

IV.A

2694 6 informačné a sieťové technológie

 

IV.G

3447 4 grafik digitálnych médií

 

IV.G

3759 4 komerčný pracovník v doprave

 

IV.P

2682 4 mechanik počítačových sietí

 

IV.P

2411 4 mechanik nastavovač

 

 

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomer

Počet pedag. prac.

Počet nepedag. prac.

Počet úväzkov pedag. prac.

Počet úväzkov nepedag. prac.

TPP

34

23

759 / týžd.

862,5 / týžd.

DPP

 

 

 

 

Znížený úväzok

3

1

26 / týžd.

30 / týžd.

ZPS

2

2

52 / týžd.

67,5/ týžd.

Na dohodu

7

2

1480 celkovo

204 celkovo

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet

nekvalifikovaných

kvalifikovaných

spolu

učiteľov

1

28

29

vychovávateľov

 

5

5

asistentov učiteľa

 

 

 

spolu

1

33

34

Predmety vyučované nekvalifikovane

Nekvalifikovane odučené hodiny v tomto školskom roku:

22 hodín – predmet prax – odučené v súlade s výnimkou z vyhlášky (odučené odborne).

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávanie

Počet absolventov

Počet študujúcich

1.kvalifikačná skúška

9

 

2.kvalifikačná skúška

16

 

štúdium školského manažmentu

4

 

špecializačné inovačné štúdium

13

7

špecializačné kvalifikačné

7

 

postgraduálne

 

 

doplňujúce pedagogické

22

 

vysokoškolské pedagogické

13

 

vysokoškolské nepedagogické

14

 

 

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťaže

Počet žiakov

okr. kolo

kraj. kolo

národ. kolo

medzinár. kolo

Zenit v elektronike

95

 

4

1

 

Zenit v programovaní

14

 

2

 

 

Zenit v strojárstve

15

 

2

1

 

Olympiáda ľudských práv

57

 

1

 

 

SOČ

67

13

5

1

 

Matematický klokan

102

 

 

23

 

Olympiáda v anglickom jazyku

23

1

 

 

 

Olympiáda v nemeckom jazyku

14

1

1

 

 

Spracovanie informácií na PC

 

 

 

 

 

Medzinároný Trenčiansky robotický deň

9

 

 

 

2

Enersol SK

8

 

2

2

 

Športové súťaže

156

64

27

 

 

 

SOŠ Stará Turá skončila v školskom roku 2012-2013 vo vedomostných súťažiach v rámci Trenčianskeho kraja ako najlepšia stredná odborná škola (1. miesto).

SOŠ v Starej Turej sa na 1. mieste v tejto kategórii umiestnila už piatykrát a na 2. mieste štvrtýkrát v 10-ročnej histórii tejto súťaže. Je to vďaka výborným výsledkom žiakov školy v súťažiach v rámci kraja i na celoštátnej úrovni - hlavne v odboroch elektrotechnika a elektronika, informatika, strojárstvo, ale aj iné.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Aktivity a prezentácia na verejnosti

 

 


§ 2. ods. 1 j

Projekty

V školskom roku 2012/2013 boli školou začaté alebo realizované (resp. dokončené) projekty:

                                                                     

 

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2012/2013 sa na našej škole neuskutočnila hĺbková inšpekcia. Uskutočnila sa len tematická inšpekcia – Realizácia písomnej časti maturitnej skúšky. Jej výsledok je – bez závad, v súlade s pokynmi.

 

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Stredná odborná škola prevádzkuje 2 budovy školy, 2 telocvične, súčasťou školy je školský internát a školská kuchyňa. Výučba v tomto školskom roku prebiehala len v jednej budove s jednou telocvičňou (na Športovej ulici).

Teoretické vyučovanie:

Praktické vyučovanie:

Všetky pracoviská školy vybavené PC sú zapojené do lokálnej siete školy, ktorá je trvale pripojená na internet. V tomto školskom roku sme vykonali inováciu siete pre zvýšenie jej spoľahlivosti a využitia najmä vo vyučovacom procese, ale aj mimo neho.

Určitým a pretrvávajúcim problémom sú odborné učebne výpočtovej techniky, kde dochádza k veľmi rýchlemu morálnemu zastarávaniu výpočtovej techniky. V súčasnosti na výučbu využívame viac ako 180 počítačov v 7 „výpočtových“ laboratóriách. Inováciu učebných pomôcok zabezpečujeme najmä z prostriedkov RZ, sponzorov a 2% z daní fyzických a právnických osôb. Len veľmi málo prostriedkov môžeme použiť z rozpočtu školy.

V rámci projektu cezhraničnej spolupráce sme inovovali CNC pracoviská a dokúpili 2 profesionálne CNC stroje – frézovačka (Heidenhain) a sústruh (Fanuc).

 

 

 

 

 

 

 

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie (za kalendárny rok 2012):

 
  1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
     Prenesené kompetencie:  594.168  
                     V tom:    7.710    vzdelávacie poukazy
     Originálne kompetencie:  ŠI 131.598 € 
                              ŠJ  39.364 € 
 
 
  2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným      
     zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi 
     vyživovaciu povinnosť
     poskytnutie stravy ............................... 64.302 €
     ubytovanie žiakov v ŠI ........................... 24.419 €
 
 
  3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich 
     použitia v členení podľa financovaných aktivít
     Čerpanie finančných prostriedkov bolo na základe rozhodnutia vedenia 
     školy rozdelené na :
     - čerpanie odmeny vedúcim krúžkov vo výške .... 51%
     - činnosť krúžkov vo výške .................... 49% 
           
            Čerpanie prostriedkov krúžku športové hry bolo 
            výrazne upravené v prospech nákupu materiálu na činnosť krúžkov 
            (nakoľko ho viedli vychovávatelia čiastočne v rámci svojich 
            povinností - pracovnej doby).
 
               Celkové zúčtovanie:
               Poskytnuté finančné prostriedky ................... 7.710 €
               odmeny vedúcim krúžkov ............................ 3.951 €
               nákup pomôcok spojených s činnosťou ............... 3.884 €
 
     Čerpanie prostriedkov na nákup pomôcok a materiálu na zabezpečenie 
     kvalitnej činnosti krúžkov realizovali vedúci krúžkov. Nakúpený tovar 
     podlieha evidencii na úseku TEČ.
 
 
   4. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
          - Projekt vzdelávanie – 158.093
          - Projekt cezhraničnej spolupráce – 5.673
 
 
   5. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov  
      žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v 
      členení podľa finančných aktivít 
      Príjmy: 
      príspevok rodičov do RZ ...............................  4.120,00 €
      dar rodičov na nákup učebných pomôcok .................  1.080,00 €
      Príjmy spolu:                                            5.200,00 €
      Príjmy z 2 % daní  ....................................  7.042,67 €
 
   Podrobná informácia o čerpaní finančných prostriedkov za školský rok 
   bude prednesená na plenárnom zasadnutí rodičovského združenia a 
   zamestnanci SOŠ sú podrobne informovaní na celoškolskom zhromaždení 
   zamestnancov na konci školského roka.

 

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Cieľ: Kvalita a efektivita riadiaceho a vyučovacieho procesu

V rámci plnenia cieľa sme sa zameriavali na:

-
orientáciu na zákazníka (žiaka), na to, čo žiak od školy očakáva
       - musí vedieť "čo sa má učiť, prečo sa má učiť a čo z toho bude mať"
       - žiak požaduje úroveň a kvalitu poskytovaného vzdelávania
       - úspešné zvládnutie maturitných skúšok prípadne prijímacích skúšok na školu vyššieho typu
       - úspešné uchádzanie sa o zamestnanie

- kvalitu vyučovacieho procesu, predchádzať vznikajúcim nedostatkom
       - kľúčové postavenia pedagogického pracovníka, kvalifikovanosť a odbornosť
       - neustále analyzovať a hodnotiť prácu s cieľom jej skvalitňovania
       - inovácie materiálno-technického vybavenia vo všetkých odboroch spracovať formou projektov

- účasť každého zamestnanca na komplexnom riadení
       - zadanie úlohy a zodpovednosť za ich plnenie
       - delegovanie zodpovedajúcich právomocí
       - zapojiť zamestnancov do rozhodovacieho mechanizmu
       - vytvoriť systém sebahodnotenia pracovníkov

Manažérstvo kvality má dostať školu do pohybu, aby na základe súčasných poznatkov teórie riadenia a praxe podnikového manažmentu, permanentne, najmä z vlastnej iniciatívy, skvalitňovali svoju prácu. Aplikácia TQM prinesie lepšie výsledky práce žiakov i učiteľov, zvýšenie ich motivácie, sebadôvery, pracovnej morálky, disciplíny, znižuje sa záškoláctvo, vandalizmus a ďalšie negatívne správanie žiakov, lepšie sa využíva pracovný čas, ľudské, finančné i technické zdroje, zákazníci (žiaci, ich rodičia, odberatelia absolventov školy) sú spokojnejší, náklady na prácu školy sa znižujú. Práca učiteľov a žiakov nebýva pritom namáhavejšia, pretože sa postupne eliminujú nedostatky, chyby, nedorozumenia, zlé pracovné vzťahy, neefektívne využívanie zdrojov.

 

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

                                                                     SWOT analýza

 
Silné stránky školy                                   Slabé stránky školy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-  Profilácia školy.                                  - Zlé sociálne zázemie
-  Vysoké tvorivé schopnosti mnohých pracovníkov      - Nevýhodná poloha budovy
-  Výborné technické vybavenie                        - Nedostatočné finan. zdroje
-  Fungujúca rada školy                               - Zložité dopravné spojenie
-  Kvalifikovanosť učiteľov                           - Značná energ. náročnosť
-  Moderný športový areál
-  Dobrá povesť (imidž)
-  Podpora rodičov škole
-  podpora firiem
 
Možnosti školy                                        Riziká
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-  Vytvorenie vlastného kurikula školy                - Demografický pokles populácie
-  Širšia ponuka voliteľných  predmetov               - Pokles reálnej hodnoty štátnej finančnej podpory
-  Propagácia školy                                   - Kvalita prijímaných žiakov   
-  Rešpektovanie učebných štýlov žiakov               - Náklady na žiaka
-  Aplikácia aktivačných vyučovacích metód            - Zvyšovanie výdavkov na prevádzku
-  Zvýšenie záujmu o školu                            - Zvyšovanie cien dopravy a spojov
-  Zlepšenie podpory zo strany podnikateľov           - Náklady na žiaka       
-  Hospodársky rozvoj  (oživenie výroby i         
   terciálnej sféry)
-  Fungujúci trh práce (pracovné príležitosti)
-  Využitie podnikateľských aktivít
-  Získanie grantov a projektov

 

SOŠ Stará Turá dosahuje dobré výsledky najmä:

- v súťažiach Zenit v elektronike, programovaní a strojárstve
- v stredoškolskej odbornej činnosti, súťaži ENERSOL
- v matematických súťažiach - matematický klokan, praktická matematika
- v športových súťažiach - stolný tenis, futbal, volejbal, basketbal
- Cisco networkimg academy, príprava žiakov na získanie certifikátu firmy Cisco
- vzdelávanie pedagogických pracovníkov v oblasti IKT, Informatický Bobor

V rámci plnenia plánu hlavných úloh ale i mimo neho SOŠ bola spoluorganizátorom rôznych akcií, ktoré v mnohých prípadoch okrem komerčného prínosu umožnili prezentovať SOŠ v rôznych oblastiach, hlavne však v rámci zavádzania a šírenia IKT v školstve. Základné informácie aj s obrazovým spravodajstvom je možné pozrieť na http://www.sosst.sk (- aktuality).

Nedostatky:

- modernizácia vyučovacích metód - využitie nových prostriedkov v rámci IKT ako
   napr. Class server dodaný v rámci projektu Infovek, tvorba
   projektov na využitie e-learningu vo vyučovacom procese
- slabšia príprava žiakov na vyučovanie (hlavne v nižších ročníkoch – nedost. ZŠ)
- rýchle zastarávanie IKT

Návrh opatrení:

- naďalej vylepšovať materiálne podmienky pre zefektívnenie vyučovacieho procesu
- intenzívnejšie zapojiť do tvorby a realizácie projektov väčší počet zamestnancov
   školy a takto získať potrebné finančné prostriedky na modernizáciu vyučovacieho
   procesu, ale aj na lepšie finančné ohodnotenie zamestnancov
- zlepšovať vyučovacie metódy a motiváciu žiakov, zachovať primeranú náročnosť

 

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Už pri príprave žiakov počas štúdia kladieme veľký dôraz na prepojenie školy a praxe. Vo veľkej miere sa snažíme spolupracovať s podnikateľskou sférou, aj keď nie vždy je možné ich požiadavky akceptovať a implementovať do študijných dokumentov. Naši žiaci už počas štúdia vykonávajú prax vo vybraných firmách s cieľom oboznámiť sa s podmienkami práce, čo umožní ich lepšiu adaptáciu pri nástupe do pracovného pomeru, pracujú v laboratóriách a dielňach dodaných firmami a zamerané na konkrétne praktické vedomosti a zručnosti. Tiež realizujeme tzv. „produktívne“ práce pre firmy, hlavne v odbornom výcviku a praxi.

Hlavne v strojárskych a elektrotechnických odboroch mohli zamestnávatelia zamestnať o mnoho viac absolventov, ako sme mohli dodať (pre malý záujem o tieto odbory zo strany žiakov).

Viac ako tretina žiakov sa hlási na štúdium na vysokej škole. Nemáme presné informácie o tom, či boli prijatí a úspešne pokračujú v štúdiu ale pokiaľ sa tieto informácie k nám dostanú sú vo väčšine pozitívne. Čo snáď je problém, je zvládnutie matematiky v prvom ročníku na technických školách. Tento problém čiastočne riešime možnosťou voliteľného predmetu cvičenia z matematiky a krúžkovou činnosťou.

 

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Rozvrh hodín bol urobený s ohľadom na psychohygienické a pedagogické zásady (pokiaľ to bolo možné). Dochádzajúcim žiakom sme vychádzali v ústrety pri rozdeľovaní do skupín a s tým súvisiacim časom výučby. Opäť obnovujeme separáciu odpadov už v triedach. Nová kotolňa v telocvični značne zlepšila prostredie pre výučbu a veríme, že toto sa stane aj po rekonštrukcii hlavnej kotolne v ostatných objektoch školy a školského internátu a kuchyne.

 

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžku

Počet detí

Počet skupín

Vedúci

3-D modelovanie - Ing. Koštial

3

 

Ing. Ján Koštial

Elektrotechnický - Ing. Kuchárek

23

 

Ing. Pavol Kuchárek

Kreslenie a modelovanie stroj. súčiastok - Ing. Palúchová

7

 

Ing. Blažena Palúchová

Matematický-2 - Mgr. Páleníková

30

 

Mgr. Eva Páleníková

Matematický-3 - Mgr. Páleníková

28

 

Mgr. Eva Páleníková

Matematický-4 - Mgr. Páleníková

23

 

Mgr. Eva Páleníková

Matematický - Mgr. Dzurová

18

 

Mgr. Alena Dzurová

Slovenský jazyk a literatúra - Mgr. Mandáková

33

 

Mgr. Miroslava Mandáková

Strelecký - Mgr. Gašparík

21

 

Mgr. Igor Gašparík

Športové hry - Kováčová

73

 

Eva Kováčová

 

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy a rodičov sa realizuje najmä prostredníctvom RZ. V priebehu školské roku sa rodičia stretávajú minimálne 2 krát na celoškolskom plenárnom a triednych schôdzkach.

Rodičovské združenie má formu občianskeho združenia, čo umožňuje získavať 2 % z daní fyzických a právnických osôb. Tieto zdroje sú na 100 % používané na nákup učebných pomôcok a modernizáciu vyučovacieho procesu.

Komunikácia medzi triednymi učiteľmi a rodičmi je formou študentských preukazov, telefónov a individuálnymi návštevami rodičov, presadzuje sa tiež využívanie internetu a e. pošty, resp. internetovej žiackej knižky (AsC agenda).

Spolupráca s rodičmi je na primeranej úrovni - avšak najmä u žiakov slabších musí vychádzať iniciatíva zo strany školy. Rodičia problémových žiakov sa menej zúčastňujú rodičovských združení a nie vždy dostatočne spolupracujú so školou, resp. školu navštívia len v prípade riešenia už vzniknutého problému.

Na základe iniciatívy výboru RZ sme už po 10. krát zorganizovali „Spoločenský večer SOŠ“ (ples), o ktorý je zo strany rodičov značný záujem. Týmto spôsobom sa snažíme aj o prezentáciu školy na verejnosti a neformálne stretnutie s rodičmi.


§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Spolupráca s podnikateľskou sférou pri príprave na výkon povolania

Pri stanovení koncepcie budúcej siete študijných a učebných odborov musíme tiež zohľadňovať súčasné smerovanie a rozvoj podnikateľskej sféry v našom regióne. Na stretnutí vedenia školy a zástupcov rozhodujúcich podnikateľských subjektov zo Starej Turej v máji 2012 zaznela požiadavka potreby výučby v strojárskych profesiách. Z tohto dôvodu chceme zachovať prípravu žiakov aj v uvedených profesiách, kde je v súčasnosti dominantný študijný odbor mechanik nastavovač. Vo výrobe je záujem aj o klasické trojročné odbory (strojné a ručné spracovanie a obrábanie kovov), pretože sa v našom regióne už začína prejavovať absencia kvalifikovanej pracovnej sily v týchto profesiách. Veľmi dobre spolupracujeme s firmami zo Starej Turej Premagas - ELSTER, Justur, Chirana Medical, Chirana Injecta, ale aj s firmou Obal Nové Mesto nad Váhom.

Veľmi dobrú spoluprácu máme s firmou Askoll, Emerson, v Novom Meste nad Váhom a tiež, Leoni Cable Stará Turá. Do popredia sa dostáva aj spolupráca s renomovanými svetovými firmami (ABB,OMS Senica - Dojč), cez OZ IT-škola aj Microsoft, Intel, DELL a pod.).

Spolupráca s podnikateľskou sférou je veľmi dôležitou aktivitou školy s odborným zameraním, pretože umožňuje získavanie dôležitých informácií z hľadiska orientácie školy, profilu absolventov a ich budúceho uplatnenia na trhu práce. Pri napĺňaní tejto úlohy je nevyhnutné brať do úvahy nasledujúce aspekty:

V rámci spolupráce neustále zostáva nedoriešenou otázka priameho vstupu týchto firiem do zabezpečovania výchovno-vzdelávacej činnosti. Všetci konštatujú, že nie sú vytvorené dostatočné legislatívne podmienky, hlavne v oblasti financovania, resp. príspevku na prípravu. Sponzorské dary nemôžu ani z časti pokryť náklady spojené s výučbou a firmy so zahraničnou spoluúčasťou ani o túto formu nemajú záujem. Vhodnou formou je v súčasnosti možnosť poskytnutia finančných prostriedkov z 2% z daní. V rámci spolupráce s právnickými subjektmi sme touto formou získali finančné prostriedky, ktoré nám v značnej miere pomohli hlavne pri nákupe učebných pomôcok a materiálnom vybavení jednotlivých úsekov.

 

Spolupráca s miestnou samosprávou

Výborná bola tiež spolupráca s mestským úradom v Starej Turej, organizáciami mesta a mestskou i štátnou políciou pri organizovaní rôznych akcií, besied a preventívnych akcií proti protiprávnemu konaniu (alkohol, drogy, ...).

 

 

 

 

 

 

Záver

Vypracoval: Ing. Milan DUROŠKA

V Starej Turej, 26. septembra 2013

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:  26. 8. 2013