Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2010/2011

 

 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

 

 

 

 

 

 

august / september 2011

 

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školy

Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá

Adresa školy

Športová 675, Stará Turá, 916 01

Telefón

+421 776 3077

E-mail

office@sosst.sk

WWW stránka

http://www.sosst.sk,  http://sosst.edupage.org 

Zriaďovateľ

Trenčiansky samosprávny kraj

Vedúci zamestnanci školy

 

Priezvisko, meno

Telefón

Služ. mobil

e-mail

Riaditeľ

Ing. Milan DUROŠKA

+421 32 776 4191

+421 905 649396

milan.duroska@sosst.tsk.sk

ZRŠ pre TV

Mgr. Milan TRÚSIK

+421 32 776 3077, kl. 30

 

milan-trusik@sosst.sk

ZRŠ pre PV

Ing. Ján MÁLEK

+421 32 776 2206

 

jan-malek@sosst.sk

ZRŠ TEČ

Ing. Iveta ŠTEFKOVÁ

+421 32 776 3077, kl. 40

+421 905 437 913

iveta.stefkova@sosst.tsk.sk

Vedúca výchovy

RNDr. Marta KUČEROVÁ

+421 32 776 3077, kl. 44

 

office@sosst.sk

Rada školy

 

Titl., priezvisko, meno

Kontakt

predseda

Ing. Jaroslav DZURO

 

pedagogickí zamestnanci

Ing. Pavol KUCHÁREK

 

ostatní zamestnanci

Emília ARBECÍKOVÁ

 

zástupcovia rodičov

Martina ANDOVÁ

 

 

Iveta KOVÁROVÁ

 

 

Monika RUBANINSKÁ

 

zástupca zriaďovateľa

Ing. Anna HALINÁROVÁ

 

 

Ing. Juraj GAVAČ

 

 

PhDr. Kvetoslava HEJBALOVÁ

 

 

MUDr. Noman EHSAN

 

zástupca žiakov

Rudolf TICHÁK

 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PK

Vedúci

Zastúpenie predmetov

Poznámka

spoločensko - vedná

Mgr. Helena Fitzelová

SJL, DEJ, ETV, TEV, OBN

vých. poradca

prírodovedná

RNDr. Edita Zámečníková

MAT, FYZ, ZAE, CHE

 

telovýchovno - branná

Mgr. Igor Gašparík

TEV

 

Elektrotechnická a grafická

Ing. Jiří Konečný

predmety elektro, INF, VT, GDM

 

strojárska + ekonomická

Ing. Blažena Palúchová

predmety strojárske a ekonomické

 

cudzích jazykov

Mgr. Klaudia Urbanová

ANJ, NEJ, RUJ

 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: na začiatku obdobia 300, na konci 291

Počet tried: 11

Podrobnejšie informácie:

Trieda

Počet žiakov (na  zač. / konci)

z toho ŠVVP

I.A

31 / 29

 

I.G

30 / 25

 

II.A

29

 1

II.G

30 / 29

 1

II.P

28

 

III.A

30 / 29

 1

III.M

21

 

III.P

33

 5

IV.A

23

 1

IV.M

20

 2

IV.P

25

 

SOŠ počtom žiakov, svojou profiláciou a tradíciami prípravy žiakov v elektrotechnických, informatických a strojárskych odboroch bola dominantnou školou v rámci regiónu. V školskom roku 2010/2011 navštevovalo školu 300 žiakov (na konci šk. roka 291), ktorým ponúkala možnosť štúdia vo viacerých zaujímavých študijných a učebných odboroch. Špecifikom školy je, že ju navštevovalo aj 24 žiakov s osvedčením „Slováka žijúceho v zahraničí“ zo srbskej Vojvodiny. Žiakom poskytovala komplexné vzdelávanie, ubytovanie v školskom internáte s možnosťou vhodného využívania voľného času.

V školskom internáte bolo ubytovaných 109 žiakov v zložení podľa ukazovateľov:

 

Počet ubytovaných žiakov

TSK - okresy

škôl v pôsobnosti TSK

škôl iných zriaďovateľov

Spolu

Prievidza

1

 

1

Bánovce nad Bebravou

1

 

1

Partizánske

1

 

1

Trenčín

9

2

11

Myjava

0

 

0

Nové Mesto nad Váhom

0

1

1

Ilava

2

 

2

Púchov

2

1

3

Považská Bystrica

2

1

3

Spolu

18

5

23

 

Počet ubyt.

 

Kraje Slovenska

žiakov

 

Bratislavský

 

 

Trnavský

60 / z toho 5 iného zriaďovateľa

 

Nitriansky

2

 

Banskobystrický

 

 

Žilinský

 

 

Prešovský

 

 

Košický

 

 

Spolu

62

 

 

TSK

23

iné kraje

62

Srbská republika

24

SPOLU

109

 

 

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: 110 / 10
Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 108 / 9
Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: 0 / 0

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2010: 60 / 52
Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2010: 61 / 5

 

Gym 8.roč

Gym 6.roč

Gym 4.roč

SOŠ

SOU

OU

Iné

Spolu

prihlásení

 

 

 

 32

 78

 

 

 110

prijatí

 

 

 

 32

 76

 

 

 108

% úspešnosti

 

 

 

 100

 97

 

 

 98

 

 

 

 

 

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

Trieda

ADK

ANJ

APE

AEN

API

APM

APT

AUR

AUT

AZA

COD

CUK

CAJ

CNJ

CVM

I.A

 

2,38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.G

 

3,04

 

 

 

 

2,83

 

 

 

 

 

 

 

 

II.A

 

2,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.G

 

2,93

 

 

 

 

2,55

 

 

 

3,22

 

 

 

 

II.P

 

3,14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.A

 

2,52

 

 

 

 

 

 

2,24

 

 

 

 

 

 

III.M

 

3,53

 

 

 

 

 

 

 

 

2,88

 

 

 

 

III.P

 

2,52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.A

 

2,53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.M

 

3,5

 

 

 

 

 

 

 

3,25

 

 

 

 

 

IV.P

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trieda

DAP

DEJ

DGM

DRP

DRP

DOG

EKL

EKI

EKO

EKO

EKU

ELR

ELP

ESP

EZR

I.A

 

2,24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.G

 

2,83

3,11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.A

 

2,82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.G

 

2,9

3,05

2,67

 

 

 

 

3,22

 

 

 

 

 

 

II.P

 

3,07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,69

 

 

 

III.A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,38

 

 

 

 

 

III.P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.A

 

 

 

 

 

 

 

 

2,91

 

 

 

 

 

 

IV.M

 

 

 

 

 

 

 

 

3,15

 

 

 

 

 

 

IV.P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,16

 

 

 

 

 

 

 

Trieda

EEN

EPU

ELZ

ELE

EUT

ETS

ELM

ELM

ELK

ELG

ETV

FYZ

FYS

GRS

GDM

I.A

 

 

 

 

 

 

 

 

2,21

 

 

3,03

 

 

 

I.G

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,96

 

 

3,06

II.A

 

 

 

2,71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.G

 

2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,38

 

 

3,15

II.P

 

 

 

2,69

 

 

 

 

 

 

 

3,18

 

 

 

III.A

 

 

 

3,03

 

 

2,97

 

 

 

 

3,07

 

 

 

III.M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,26

 

 

 

III.P

 

 

 

3,18

 

 

 

 

 

 

 

2,76

 

 

 

IV.A

 

 

 

 

 

2,52

 

3,17

 

 

 

 

 

2,43

 

IV.M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,55

 

 

 

IV.P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,64

 

 

 

 

 

 

 

 

Trieda

HOG

CHE

ITE

INF

IVT

KTA

KTA

KOC

KAJ

KCJ

KNJ

LGG

DLG

MAN

MKT

I.A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.G

 

3,39

 

1,33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.A

 

3,64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.G

 

3,5

 

2

 

 

2,56

 

 

 

 

 

 

 

 

II.P

 

 

 

2,18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,13

 

 

 

III.P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trieda

MAT

MTE

MRZ

MRZ

NBV

NLP

NEJ

OBN

OBZ

ODF

ODK

OVY

OVY

OSY

PCA

I.A

3,24

 

 

 

 

 

2

2,07

 

 

 

 

 

 

 

I.G

3,38

 

 

 

 

 

2,08

2,25

 

 

 

2,21

 

 

 

II.A

3,75

 

 

 

 

 

3,17

2,82

 

 

 

 

 

2,79

 

II.G

3,72

 

 

 

 

 

3

2,62

 

 

 

2,62

 

 

 

II.P

3,5

 

 

 

 

 

3

2,04

 

 

 

2,29

 

 

 

III.A

3,62

 

 

 

 

 

3

2,69

 

 

 

 

 

 

 

III.M

3,58

 

 

 

 

 

3,32

2,47

 

 

 

2,55

2

 

 

III.P

3,24

 

 

 

 

 

2,85

2,12

 

 

 

2,03

 

 

 

IV.A

3,43

 

 

 

 

 

3,83

2,91

 

 

 

 

 

 

 

IV.M

3,7

 

 

 

 

 

3,4

2,85

 

2,42

 

 

1,95

 

 

IV.P

3,64

 

 

 

 

 

 

2,52

 

2,96

 

 

2,2

 

 

 

 

Trieda

PSS

POG

POS

PCP

OIP

PRN

PXA

PIT

PZG

PRO

PCM

SWW

PSP

RSE

RAD

I.A

 

 

 

 

 

 

2,24

 

 

 

 

 

 

 

 

I.G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.A

 

 

 

 

 

 

2,89

 

 

2,86

 

 

 

 

 

II.G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,38

 

 

 

III.A

 

 

 

 

 

 

2,52

 

 

 

 

 

 

 

 

III.M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

III.P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,24

 

2,58

 

 

 

IV.A

 

 

 

 

 

 

 

2,67

3,45

 

 

 

 

 

 

IV.M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,17

1,5

3,17

 

 

 

IV.P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,48

 

3,16

 

 

 

 

 

 

 

 

Trieda

RPJ

ROE

ROO

RUJ

STE

SIE

SIZ

SJL

SWE

SWE

SWE

SPS

SOX

SSK

SPR

I.A

 

 

 

2,33

 

2,21

 

3,03

 

 

2,03

 

 

 

1,1

I.G

 

 

 

2,83

 

 

 

3,38

 

 

 

 

2,16

2,21

1

II.A

 

 

 

3,4

 

2,29

 

3

2,71

 

 

 

 

 

1,04

II.G

 

 

 

3,04

 

 

 

2,97

 

 

 

 

2,35

1,95

1,48

II.P

 

 

 

3,08

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

1,14

III.A

 

 

 

 

 

 

3,07

3,31

 

 

 

 

 

 

1,1

III.M

 

 

 

 

 

 

 

3,16

 

 

 

 

 

 

1,58

III.P

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

1,09

IV.A

 

 

2,09

 

 

 

 

3,61

 

 

 

 

 

 

1,04

IV.M

 

 

 

 

 

 

 

3,75

 

 

 

 

 

 

1,1

IV.P

 

 

 

 

 

 

 

3,28

 

 

 

 

 

 

1,4

 

 

Trieda

STT

STZ

STN

SHK

SHK

SRZ

SPH

TCK

TIC

HWW

TEC

TME

TKM

TPS

TEL

I.A

 

 

 

 

 

 

 

2,86

 

 

 

 

 

 

 

I.G

2,33

 

2,33

 

 

 

 

2,5

 

 

2,5

 

 

 

 

II.A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.G

 

 

 

2,78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.P

 

 

3,25

 

 

 

 

3,67

 

2,31

2,58

 

 

 

 

III.A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,41

 

 

III.M

 

 

 

2

 

 

 

3

3,18

 

2,27

 

 

 

 

III.P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,67

 

 

 

 

 

IV.A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1,63

 

 

 

 

IV.P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,2

 

 

 

 

 

 

 

Trieda

TEV

TLK

OIT

UCT

SVP

ÚSP

VPD

VYE

VYT

VYG

VBN

ZEK

ZAE

ZYT

ZSI

ZSI

ZIP

I.A

1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.G

1,64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,83

 

 

 

 

II.A

1,82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.G

1,52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.P

1,56

 

 

 

 

 

 

 

3,08

 

 

 

 

 

 

 

 

III.A

1,52

 

 

 

 

 

 

 

2,66

 

 

 

 

 

 

 

 

III.M

1,37

 

 

 

 

 

 

 

2,73

 

 

 

 

3,55

 

3,25

 

III.P

1,58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.A

1,43

 

 

 

 

2,39

 

 

2,74

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.M

1,5

 

 

 

 

2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.P

1,29

 

 

 

 

2,16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prospech žiakov

Trieda

Počet

Vyznamenaní

Veľmi dobre

Prospeli

Neprospeli

Neklasifikovaní

Správanie 2

Správanie 3

Správanie 4

I.A

29

4

7

28

1

0

0

0

1

I.G

24

1

2

24

0

0

0

0

0

II.A

29

1

1

27

1

1

1

0

0

II.G

29

1

0

28

1

0

6

1

2

II.P

28

2

1

28

0

0

4

0

0

III.A

29

1

3

29

0

0

3

0

0

III.M

21

0

3

18

1

2

1

2

2

III.P

33

6

1

32

1

0

3

0

0

IV.A

23

0

4

23

0

0

1

0

0

IV.M

20

0

1

20

0

0

2

0

0

IV.P

25

0

2

24

1

0

1

3

1

Dochádzka žiakov

Trieda

Počet

Zamešk. hod.

Zam. na žiaka

Ospravedlnené

Ospr. na žiaka

Neospravedlnené

Neosp. na žiaka

I.A

29

2587

89,21

2401

82,79

186

6,41

I.G

24

2737

114,04

2691

112,13

46

1,92

II.A

29

3840

 

3686

 

154

 

II.G

29

4335

149,48

3861

133,14

474

16,34

II.P

28

3161

112,89

2965

105,89

196

7,00

III.A

29

3626

125,03

3521

121,41

105

3,62

III.M

21

3440

 

2916

 

524

 

III.P

33

4604

139,52

4512

136,73

92

2,79

IV.A

23

2883

125,35

2767

120,30

116

5,04

IV.M

20

1715

85,75

1582

79,10

133

6,65

IV.P

25

2813

 

2554

 

259

 

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

Predmet

Úroveň

Počet

(M/Ž)

PFEČ priemer

PFEČ počet

PFIČ priemer

PFIČ počet

1 Ústna

2 Ústna

3 Ústna

4 Ústna

5 Ústna

Ústna priemer

Ústna počet

Anglický jazyk

B1

48

(47/1)

57,32%

48

58,96%

48

12

12

17

6

 

2,36

47

Anglický jazyk

B2

4

(4/0)

73,15%

4

95,00%

4

4

 

 

 

 

1,00

4

Matematika

 

25

(25/0)

45,07%

25

 

 

2

8

2

 

 

2,00

12

Nemecký jazyk

B1

16

(16/0)

33,56%

15

38,67%

15

 

2

14

 

 

2,88

16

Praktická časť odbornej zložky

 

68

(67/1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenský jazyk a literatúra

 

68

(67/1)

58,55%

68

53,08%

68

8

21

20

18

 

2,72

67

Teoretická časť odbornej zložky

 

68

(67/1)

 

 

 

 

11

19

23

14

 

2,60

67

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky

Predmet

Úroveň

Počet

(M/Ž)

1 Praktická

2 Praktická

3 Praktická

4 Praktická

5 Praktická

Praktická priemer

Praktická počet

Praktická časť odbornej zložky

 

68

(67/1)

20

17

22

9

 

2,29

68

 

 

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Trieda

Študijný (učebný) odbor

Zameranie

I.A

2694 6   informačné a sieťové technológie 

 

I.G

2411 4   mechanik nastavovač

3447 4   grafik digitálnych médií

 

II.A

2694 6   informačné a sieťové technológie

 

II.G

3447 4   grafik digitálnych médií

3759 4   komerčný pracovník v doprave

 

II.P

2682 4    mechanik počítačových sietí 

2411 4   mechanik nastavovač

 

III.A

2675 6    elektrotechnika

 

III.M

2411 4   mechanik nastavovač

3759 4   komerčný pracovník v doprave

 

III.P

2682 4    mechanik počítačových sietí

 

IV.A

2675 6    elektrotechnika

 

IV.M

2411 4    mechanik nastavovač

 

IV.P

2682 4    mechanik počítačových sietí

 

 

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomer

Počet pedag. prac.

Počet nepedag. prac.

Počet úväzkov pedag. prac.

Počet úväzkov nepedag. prac.

TPP

 39

 24 

 816 

 910 

DPP

 

 

 

 

Znížený úväzok

 12

 1

 176

 30

ZPS

 3

 2

 66

 70

Na dohodu

 15

 8

 1200

 608

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet

nekvalifikovaných

kvalifikovaných

spolu

učiteľov

 1

 33

34 

vychovávateľov

 

 5

asistentov učiteľa

 

 

 

spolu

 1

 38

39 

 

Predmety vyučované nekvalifikovane

Nekvalifikovane odučené hodiny v tomto školskom roku:

21 hodín – predmet prax – odučené v súlade s výnimkou z vyhlášky (odučné odborne).

Neodborne odučené hodiny boli len v niektorých v predmetoch (napr. Občianska náuka a pod.), kde si učitelia doplnili úväzok, prípadne vyučoval triedny učiteľ.

 

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávanie

Počet absolventov

Počet študujúcich

1.kvalifikačná skúška

 27

 

2.kvalifikačná skúška

 16

 

štúdium školského manažmentu

 3

 

špecializačné inovačné štúdium

 1

 

špecializačné kvalifikačné

 6

 

postgraduálne

 

 

doplňujúce pedagogické

 22

 

vysokoškolské pedagogické

 14

 

vysokoškolské nepedagogické

 15

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťaže

počet žiakov

region. kolo

kraj. kolo

národ. kolo

medzinár. kolo

Zenit v elektronike

56

 

4

1

 

Zenit v programovaní

8

 

1

 

 

Zenit v strojárstve

24

 

2

 1

 

Olympiáda ľudských práv

18

 

1

 

 

SOČ

53

7

5

2

 

Športové súťaže

208

56 

 

 

 

Matematický klokan

99

 

 

23

 

Spracovanie informácií na PC

17

 

 

 

 

Olympiáda v anglickom jazyku

15

1

 

 

 

Olympiáda v nemeckom jazyku

8

1

 

 

 

Enersol SK

4

 

 1

1

1

Trenčiansky robotický deň

5

 

 

 

5

 

 
SOŠ Stará Turá skončila v školskom roku 2010-2011 vo vedomostných súťažiach v rámci Trenčianskeho kraja ako najlepšia stredná odborná škola (1. miesto).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Aktivity a prezentácia na verejnosti

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


§ 2. ods. 1 j

Projekty

V školskom roku 2009/2010 boli školou vypracované, započaté alebo realizované (dokončené) projekty:

 

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2010/2011 bola na škole len inšpekcia k výkonu externej časti maturitných skúšok s konštatovaním, že všetko prebiehalo v poriadku a v súlade s predpismi.

 

 

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Stredná odborná škola prevádzkuje 2 budovy školy, 2 telocvične, súčasťou školy je školský internát a školská kuchyňa. Výučba v tomto školskom roku prebiehala v jednej budove s jednou telocvičňou (na Športovej ulici).

Teoretické vyučovanie:

Praktické vyučovanie:

Všetky pracoviská školy vybavené PC sú zapojené do lokálnej siete školy, ktorá je trvale pripojená na internet. V tomto školskom roku sme vykonali inováciu siete pre zvýšenie jej spoľahlivosti a využitia najmä vo vyučovacom procese, ale aj mimo neho.

Určitým a pretrvávajúcim problémom sú odborné učebne výpočtovej techniky, kde dochádza k veľmi rýchlemu morálnemu zastarávaniu výpočtovej techniky. V súčasnosti na výučbu využívame viac ako 180 počítačov v 7 „výpočtových“ laboratóriách. Inováciu učebných pomôcok zabezpečujeme najmä z prostriedkov RZ, sponzorov a 2% z daní fyzických a právnických osôb. Len veľmi málo prostriedkov môžeme použiť z rozpočtu školy.

 

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

(za kalendárny rok 2010):

 
  1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
     Prenesené kompetencie:  675.410  
                     V tom:    7.902    vzdelávacie poukazy
     Originálne kompetencie:  ŠI 139.523 € 
                              ŠJ  47.399 € 
 
 
  2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným      
     zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi 
     vyživovaciu povinnosť
     poskytnutie stravy ............................... 51.010 €
     ubytovanie žiakov v ŠI ........................... 19.890 €
 
 
  3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich 
     použitia v členení podľa financovaných aktivít
     Čerpanie finančných prostriedkov bolo na základe rozhodnutia vedenia 
     školy rozdelené na :
     - čerpanie odmeny vedúcim krúžkov vo výške .... 47%
     - činnosť krúžkov vo výške .................... 53% 
           
            Čerpanie prostriedkov krúžkov športové hry a LegoDacta bolo 
            výrazne upravené v prospech nákupu materiálu na činnosť krúžkov 
            (nakoľko ho viedli vychovávatelia čiastočne v rámci svojich 
            povinností - pracovnej doby).
 
               Celkové zúčtovanie:
               Poskytnuté finančné prostriedky ................... 7.902 €
               odmeny vedúcim krúžkov ............................ 3.700 €
               nákup pomôcok spojených s činnosťou ............... 4.202 €
 
     Čerpanie prostriedkov na nákup pomôcok a materiálu na zabezpečenie 
     kvalitnej činnosti krúžkov realizovali vedúci krúžkov. Nakúpený tovar 
     podlieha evidencii na úseku TEČ.
 
 
   4. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
               6.639,00 € - Projekt - Elektronizácia a revitalizácia ŠI
 
 
   5. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov  
      žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v 
      členení podľa finančných aktivít 
      Príjmy: 
      príspevok rodičov do RZ ...............................  4.144,00 €
      dar rodičov na nákup učebných pomôcok .................  1.036,00 €
      Príjmy spolu:                                            5.180,00 €
 
   Podrobná informácia o čerpaní finančných prostriedkov za školský rok 
   bude prednesená na plenárnom zasadnutí rodičovského združenia a 
   zamestnanci SOŠ sú podrobne informovaní na celoškolskom zhromaždení 
   zamestnancov na konci školského roka.

 

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Cieľ: Kvalita a efektivita riadiaceho a vyučovacieho procesu

V rámci plnenia cieľa sme sa zameriavali na:

-
orientáciu na zákazníka (žiaka), na to, čo žiak od školy očakáva
       - musí vedieť "čo sa má učiť, prečo sa má učiť a čo z toho bude mať"
       - žiak požaduje úroveň a kvalitu poskytovaného vzdelávania
       - úspešné zvládnutie maturitných skúšok prípadne prijímacích skúšok na školu vyššieho typu
       - úspešné uchádzanie sa o zamestnanie

- kvalitu vyučovacieho procesu, predchádzať vznikajúcim nedostatkom
       - kľúčové postavenia pedagogického pracovníka, kvalifikovanosť a odbornosť
       - neustále analyzovať a hodnotiť prácu s cieľom jej skvalitňovania
       - inovácie materiálno-technického vybavenia vo všetkých odboroch spracovať formou projektov

- účasť každého zamestnanca na komplexnom riadení
       - zadanie úlohy a zodpovednosť za ich plnenie
       - delegovanie zodpovedajúcich právomocí
       - zapojiť zamestnancov do rozhodovacieho mechanizmu
       - vytvoriť systém sebahodnotenia pracovníkov

Manažérstvo kvality má dostať školu do pohybu, aby na základe súčasných poznatkov teórie riadenia a praxe podnikového manažmentu, permanentne, najmä z vlastnej iniciatívy, skvalitňovali svoju prácu.

Aplikácia TQM prinesie lepšie výsledky práce žiakov i učiteľov, zvýšenie ich motivácie, sebadôvery, pracovnej morálky, disciplíny, znižuje sa záškoláctvo, vandalizmus a ďalšie negatívne správanie žiakov, lepšie sa využíva pracovný čas, ľudské, finančné i technické zdroje, zákazníci (žiaci, ich rodičia, odberatelia absolventov školy) sú spokojnejší, náklady na prácu školy sa znižujú. Práca učiteľov a žiakov nebýva pritom namáhavejšia, pretože sa postupne eliminujú nedostatky, chyby, nedorozumenia, zlé pracovné vzťahy, neefektívne využívanie zdrojov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

 

SWOT analýza

 
Silné stránky školy                                   Slabé stránky školy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-  Profilácia školy.                                  - Zlé sociálne zázemie
-  Vysoké tvorivé schopnosti mnohých pracovníkov      - Nevýhodná poloha budovy
-  Výborné technické vybavenie                        - Nedostatočné finan. zdroje
-  Fungujúca rada školy                               - Zložité dopravné spojenie
-  Kvalifikovanosť učiteľov                           - Značná energ. náročnosť
-  Moderný športový areál
-  Dobrá povesť (imidž)
-  Podpora rodičov škole
 
Možnosti školy                                        Riziká
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-  Vytvorenie vlastného kurikula školy                - Demografický pokles populácie
-  Širšia ponuka voliteľných  predmetov               - Pokles reálnej hodnoty štátnej finančnej podpory
-  Propagácia školy                                   - Kvalita prijímaných žiakov   
-  Rešpektovanie učebných štýlov žiakov               - Náklady na žiaka
-  Aplikácia aktivačných vyučovacích metód            - Zvyšovanie výdavkov na prevádzku
-  Zvýšenie záujmu o školu                            - Zvyšovanie cien dopravy a spojov
-  Zlepšenie podpory zo strany podnikateľov           - Náklady na žiaka       
-  Hospodársky rozvoj  (oživenie výroby i         
   terciálnej sféry)
-  Fungujúci trh práce (pracovné príležitosti)
-  Využitie podnikateľských aktivít
-  Získanie grantov a projektov

 


SOŠ Stará Turá dosahuje dobré výsledky najmä:

- v súťažiach Zenit v elektronike, programovaní a strojárstve
- v stredoškolskej odbornej činnosti
- v matematických súťažiach - matematický klokan, praktická matematika
- v športových súťažiach - stolný tenis, futbal, volejbal, basketbal
- Cisco networkimg academy, príprava žiakov na získanie certifikátu firmy Cisco
- MS IT academy, príprava žiakov na vykonanie skúšok MOS
- vzdelávanie pedagogických pracovníkov v oblasti IKT

V rámci plnenia plánu hlavných úloh ale i mimo neho SOŠ bola spoluorganizátorom rôznych akcií, ktoré v mnohých prípadoch okrem komerčného prínosu umožnili prezentovať SOŠ v rôznych oblastiach, hlavne však v rámci zavádzania a šírenia IKT v školstve. Základné informácie aj s obrazovým spravodajstvom je možné pozrieť na http://www.sosst.sk (- aktuality).

Nedostatky:

- modernizácia vyučovacích metód - využitie nových prostriedkov v rámci IKT ako
   napr. Class server dodaný v rámci projektu Infovek, tvorba
   projektov na využitie e-learningu vo vyučovacom procese
- multimediálne učebne vybavené potrebnou technikou
- rýchle zastarávanie IKT

Návrh opatrení:

- naďalej vylepšovať materiálne podmienky pre zefektívnenie vyučovacieho procesu
- intenzívnejšie zapojiť do tvorby a realizácie projektov väčší počet zamestnancov
   školy a takto získať potrebné finančné prostriedky na modernizáciu vyučovacieho
   procesu, ale aj na lepšie finančné ohodnotenie zamestnancov

 

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Už pri príprave žiakov počas štúdia kladieme veľký dôraz na prepojenie školy a praxe. Vo veľkej miere sa snažíme spolupracovať s podnikateľskou sférou, aj keď nie vždy je možné ich požiadavky akceptovať a implementovať do študijných dokumentov. Naši žiaci už počas štúdia vykonávajú prax vo vybraných firmách s cieľom oboznámiť sa s podmienkami práce, čo umožní ich lepšiu adaptáciu pri nástupe do pracovného pomeru.

Hlavne v strojárskych a elektrotechnických odboroch mohli zamestnávatelia zamestnať o mnoho viac absolventov, ako sme mohli dodať (pre malý záujem o tieto odbory zo strany žiakov).

Viac ako tretina žiakov sa hlási na štúdium na vysokej škole. Nemáme presné informácie o tom, či boli prijatí a úspešne pokračujú v štúdiu ale pokiaľ sa tieto informácie k nám dostanú sú vo väčšine pozitívne. Čo snáď je problém, je zvládnutie matematiky v prvom ročníku na technických školách. Tento problém čiastočne riešime možnosťou voliteľného predmetu cvičenia z matematiky a krúžkovou činnosťou.

 

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Rozvrh hodín bol urobený s ohľadom na psychohygienické a pedagogické zásady (pokiaľ to bolo možné). Dochádzajúcim žiakom sme vychádzali v ústrety pri rozdeľovaní do skupín a s tým súvisiacim časom výučby.

 

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

V tabuľke sú uvedené počty žiakov v krúžkoch, ktorí odovzdali vzdelávací poukaz. Okrem týchto žiakov bolo umožnené navštevovať krúžky aj ďalším (hlavne internátnym) žiakov v poobedných hodinách (prevažne športové a počítačové krúžky).

Názov záujmového krúžku

Počet detí

Počet skupín

Vedúci

Elektrotechnický-1

7

 

Jaroslav Dinga

Elektrotechnický-2

8

 

Ing. Pavol Kuchárek

Fotografický

9

 

Ing. Miroslav Kollár

Grafický

9

 

Ing. Jana Ďurišová

Hasičský

14

 

Pavol Macúch - st

Literatúra vo filme

19

 

Mgr. Miroslava Mandáková

Matematický-1

32

 

Mgr. Eva Páleníková

Matematický-2

29

 

Mgr. Eva Páleníková

Matematický-3

26

 

Mgr. Eva Páleníková

Matematický-4

9

 

Mgr. Alena Dzurová

PC-LEGO

13

 

Štefan Gajdoš

Programovanie CNC

10

 

Ing. Miroslav Kollár

Strelecký

18

 

Mgr. Igor Gašparík

Športové hry

61

 

Eva Kováčová

 

 

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy a rodičov sa realizuje najmä prostredníctvom RZ. V priebehu školské roku sa rodičia stretávajú minimálne 2 krát na celoškolskom plenárnom a triednych schôdzkach.


Rodičovské združenie má formu občianskeho združenia, čo umožňuje získavať 2 % z daní fyzických a právnických osôb. Tieto zdroje sú na 100 % používané na nákup učebných pomôcok a modernizáciu vyučovacieho procesu.


Komunikácia medzi triednymi učiteľmi a rodičmi je formou študentských preukazov, telefónov a individuálnymi návštevami rodičov, presadzuje sa tiež využívanie internetu a e. pošty (AsC agenda).


Spolupráca s rodičmi je na primeranej úrovni - avšak najmä u žiakov slabších musí vychádzať iniciatíva zo strany školy. Rodičia problémových žiakov sa menej zúčastňujú rodičovských združení a nie vždy dostatočne spolupracujú so školou, resp. školu navštívia len v prípade riešenia už vzniknutého problému.


Na základe iniciatívy výboru RZ sme už po 6. krát zorganizovali „Spoločenský večer SOŠ“ (ples), o ktorý je zo strany rodičov značný záujem. Týmto spôsobom sa snažíme aj o prezentáciu školy na verejnosti a neformálne stretnutie s rodičmi.§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Spolupráca s podnikateľskou sférou pri príprave na výkon povolania


Pri stanovení koncepcie budúcej siete študijných a učebných odborov musíme tiež zohľadňovať súčasné smerovanie a rozvoj podnikateľskej sféry v našom regióne. Na stretnutí vedenia školy a zástupcov rozhodujúcich podnikateľských subjektov zo Starej Turej vo februári 2010 zaznela požiadavka potreby výučby v strojárskych profesiách. Z tohto dôvodu chceme zachovať prípravu žiakov aj v uvedených profesiách, kde je v súčasnosti dominantný študijný odbor mechanik nastavovač. Vo výrobe je záujem aj o klasické trojročné odbory (strojné a ručné spracovanie a obrábanie kovov), pretože sa v našom regióne už začína prejavovať absencia kvalifikovanej pracovnej sily v týchto profesiách. Veľmi dobre spolupracujeme s firmami zo Starej Turej Premagas, Justur, Chirana medical, Chirana Injecta, ale aj s firmou Obal Nové Mesto nad Váhom.


Veľmi dobrú spoluprácu máme s firmou Askol, Emerson, Steag, v Novom Meste nad Váhom a tiež, Leoni Cable Stará Turá.

Spolupráca s podnikateľskou sférou je veľmi dôležitou aktivitou školy s odborným zameraním, pretože umožňuje získavanie dôležitých informácií z hľadiska orientácie školy, profilu absolventov a ich budúceho uplatnenia na trhu práce. Pri napĺňaní tejto úlohy je nevyhnutné brať do úvahy nasledujúce aspekty:

 

 

 

 

V rámci spolupráce neustále zostáva nedoriešenou otázka priameho vstupu týchto firiem do zabezpečovania výchovno-vzdelávacej činnosti. Všetci konštatujú, že nie sú vytvorené dostatočné legislatívne podmienky, hlavne v oblasti financovania, resp. príspevku na prípravu. Sponzorské dary nemôžu ani z časti pokryť náklady spojené s výučbou a firmy so zahraničnou spoluúčasťou ani o túto formu nemajú záujem. Vhodnou formou je v súčasnosti možnosť poskytnutia finančných prostriedkov z 2% z daní. V rámci spolupráce s právnickými subjektmi sme touto formou získali finančné prostriedky, ktoré nám v značnej miere pomohli hlavne pri nákupe učebných pomôcok a materiálnom vybavení jednotlivých úsekov.

 

Spolupráca s miestnou samosprávou

Výborná bola tiež spolupráca s mestským úradom v Starej Turej, organizáciami mesta a mestskou i štátnou políciou pri organizovaní rôznych akcií, besied a preventívnych akcií proti protiprávnemu konaniu (alkohol, drogy, ...). 

 

 

 

 

 

Záver

Vypracoval: Ing. Milan DUROŠKA

V Starej Turej, 31. augusta 2011

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:  31. augusta 2011