Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2009/2010Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.


august / september 2010

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školy Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá
Adresa školy Športová 675, Stará Turá, 916 01
Telefón +421 776 3394
E-mail ascagenda@sosst.sk
WWW stránka 26184287.edupage.org
Zriaďovateľ Trenčiansky samosprávny kraj

Vedúci zamestnanci školy

  Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail
Riaditeľ Ing. Milan DUROŠKA +421 32 776 4191 +421 905 649396 milan.duroska@sosst.tsk.sk
ZRŠ pre TV Mgr. Milan TRÚSIK +421 32 776 3077, kl. 30   milan-trusik@sosst.sk
ZRŠ pre PV Ing. Ján MÁLEK +421 32 776 2206   jan-malek@sosst.sk
ZRŠ TEČ Ing. Iveta ŠTEFKOVÁ +421 32 776 3077, kl. 40 +421 905 437 913 iveta.stefkova@sosst.tsk.sk
Vedúca výchovy RNDr. Marta KUČEROVÁ +421 32 776 3077, kl. 44   office@sosst.sk

Rada školy

  Titl., priezvisko, meno Kontakt
predseda Ing. Jaroslav DZURO  
pedagogickí zamestnanci Ing. Pavol KUCHÁREK  
ostatní zamestnanci Emília ARBECÍKOVÁ  
zástupcovia rodičov Mgr. Elena Čierniková  
  Ľubica Antálková  
  Vladimír Halák  
zástupca zriaďovateľa Ing. Anna Halinárová  
  Ing. Viera Vienerová  
  Ing. Ivan Sádovský  
  Peter Ježík  
zástupca žiakov Alexander Gaško  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov Poznámka
spoločensko - vedná Mgr. Helena Fitzelová SJL, DEJ, ETV, TEV, OBN vých. poradca
prírodovedná RNDr. Edita Zámečníková MAT, FYZ, ZAE, CHE  
telovýchovno - branná Mgr. Igor Gašparík TEV  
elektrotechnická Ing. Bohumil Slama predmety elektro, INF, VT  
strojárska + ekonomická Ing. Janka Nerádová predmety strojárske a ekonomické  
cudzích jazykov Mgr. Klaudia Urbanová ANJ, NEJ, RUJ  § 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 353
Počet tried: 13

Podrobnejšie informácie:
Trieda Počet žiakov z toho ŠVVP
I.A 30 1
I.G 31 1
I.P 30  
II.A 27 1
II.M 20  
II.P 33 5
III.A 23  
III.E 26 2
III.M 24 2
III.P 25  
IV.A 1  
IV.M 2 1
IV.P 6  

SOŠ počtom žiakov, svojou profiláciou a tradíciami prípravy žiakov v elektrotechnických, informatických a strojárskych odboroch bola dominantnou školou v rámci regiónu. V školskom roku 2009/2010 navštevovalo školu 353 žiakov, ktorým ponúkala možnosť štúdia vo viacerých zaujímavých študijných a učebných odboroch. Žiakom poskytovala komplexné vzdelávanie, ubytovanie v domove mládeže s možnosťou vhodného využívania voľného času.

 

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: 180 / 15
Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 114 / 13
Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: 6 / 2

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2009: 88 / 12
Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2009: 92 / 12


  Gym 8.roč Gym 6.roč Gym 4.roč SOŠ SOU OU Iné Spolu
prihlásení       44 136     180
prijatí       36 84     120
% úspešnosti       82 62     67
§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

Trieda ADK ANJ APE AEN API APT AUR AUT AZA COD CUK CAJ CNJ CVM DEJ
I.A   3,03                         3,14
I.G   3,16       2,86                 3,32
I.P   3,07                         2,57
II.A   2,44                         2,85
II.M   2,95               2,56         2,8
II.P   2,67                         2,24
III.A   2,71   2,74       2,87              
III.E   3,74                          
III.M   3,57                          
III.P   2,96                          
IV.A   3,16                          
IV.M   3,4     2,1       3,58 2,9          
IV.P   3,14                          

Trieda DGM DRP DRP DOG EKL EKI EKO EKO EKU ELR ELP ESP EZR EEN EPU
I.A                              
I.G 2,45   2,78 2,67     3,33               1,68
I.P                              
II.A                              
II.M     2,11         2,78              
II.P                   2,42          
III.A                              
III.E             3,6                
III.M               3              
III.P             3,64                
IV.A               3,08              
IV.M               3,67              
IV.P             3,27                

Trieda ELZ ELE EUT ETS ELM ELM ELK ELG ETV FYZ FYS GRS GDM HOG CHE
I.A             2,93     3,79          
I.G                   3,03     2,59   3,45
I.P                   3,2          
II.A   2,44         3,67     3,37   2,11      
II.M                   2,95          
II.P   2,61               3,03          
III.A         2,65                    
III.E     3,72 3,44           3,32          
III.M   2,58               3,04          
III.P   3,24               3,36          
IV.A       2,6 2,72             2      
IV.M                   3,58          
IV.P                   3,67          

Trieda ITE INF IVT KTA KTA KOC KAJ KCJ KNJ LGG DLG MAN MKT MAT MTE
I.A                           3,79  
I.G   2,44                     3,11 3,74  
I.P   2,9                       3,47  
II.A   2,3                       3,67  
II.M   1,95   2,67                   3,2  
II.P   1,7                       3,33  
III.A                       2,22   3,3  
III.E                           3,76  
III.M                           3,79  
III.P                           3,64  
IV.A                           3,32  
IV.M             3,14   2,67 2,9       3,86  
IV.P                           3,58  

Trieda MRZ MRZ NBV NLP NEJ OBN OBZ ODF ODK OVY OVY PSS POG POS PCP
I.A         3,58 3,14                  
I.G         3,5 3,16       2,68 2,44        
I.P         3,19 3,2         2,37        
II.A         3 2,33                  
II.M         2,85 2,4       2,44 3        
II.P         2,82 1,91         2,09        
III.A         3,17 2                  
III.E 3,48       2 3,32         3,08        
III.M         2,7 3,04         2,29        
III.P           3,04       2,36          
IV.A         3 1,92                  
IV.M         3,57 2,59         2,27        
IV.P         3,83 3,06         2,06        

Trieda OIP PRN PXA PIT PZG PRO PCM SWW PSP RSE RAD ROE ROO RUJ SIE
I.A     2,79                     2,8 3,14
I.G                           2,96  
I.P               3,06           3,07  
II.A     2,11                        
II.M                              
II.P               2,42              
III.A     2,26                        
III.E                     3,48        
III.M           1,67 2,5 2,75              
III.P           2,36   2,24              
IV.A     1,6 2,85 2,67                    
IV.M             2,17                
IV.P           2,03   3,61              

Trieda SIZ SJL SWE SWE SWE SPS SOX SSK SPR STT STZ STN SHK SHK SRZ
I.A   3,69   2,93         1,14            
I.G   3,48         2,23 2 1,29       2,44    
I.P   3,3             1,23 3,25   3,25      
II.A   3,26             1     3,04      
II.M   2,65             1,7     3,55   2,22  
II.P   3,3             1            
III.A 2,17 3,09             1,04            
III.E   3,16             1,84            
III.M   3,33             1,25   3,25        
III.P   3,48             1,28            
IV.A   3,44             1,2            
IV.M   3,77             1,5         2  
IV.P   3,7             1,21            

Trieda SPH TCK TIC HWW TEC TME TKM TPS TEL TEV TLK OIT UCT SVP ÚSP
I.A   3,45               1,67          
I.G                   1,66          
I.P   3,33   2,72 3,3         1,34          
II.A                   1,54          
II.M   3,55     2,64         1,5          
II.P       2,36           1,56          
III.A             2,52     1,55          
III.E                   1,41         3,32
III.M   3,58 3,5 2,92 3,17         1,52          
III.P       3,16           1,42          
IV.A                   1,29         2,56
IV.M         3,33         2     2,7   2,41
IV.P       3,39           1,53         2,24

Trieda VPD VYE VYT VYG VBN ZEK ZAE ZYT ZSI ZSI ZIP
I.A                      
I.G                      
I.P             3,33        
II.A     2,3                
II.M     3                
II.P                      
III.A     2,91                
III.E             3,8        
III.M     2,5         3,83      
III.P                      
IV.A     2,16                
IV.M                   2,7  
IV.P                      

Prospech žiakov

Trieda Počet Vyznamenaní Veľmi dobre Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní Správanie 2 Správanie 3 Správanie 4
I.A 30 0 0 28 1 1 0 2 0
I.G 31 1 1 29 2 0 2 2 1
I.P 30 2 2 30 0 0 3 2 0
II.A 27 1 2 26 1 0 0 0 0
II.M 20 3 2 20 0 0 2 3 2
II.P 33 6 3 33 0 0 0 0 0
III.A 23 1 4 22 1 0 1 0 0
III.E 26 0 1 25 0 1 2 2 5
III.M 24 0 3 20 4 0 4 1 0
III.P 25 0 1 24 1 0 5 1 0
IV.A 1 0 0 1 0 0 0 1 0
IV.M 2 0 0 2 0 0 0 1 0
IV.P 6 0 0 6 0 0 2 1 0

Dochádzka žiakov

Trieda Počet Zamešk. hod. Zam. na žiaka Ospravedlnené Ospr. na žiaka Neospravedlnené Neosp. na žiaka
I.A 30 3667   3547   120  
I.G 31 3374   3089   285  
I.P 30 2639 87,97 2442 81,40 197 6,57
II.A 27 3451 127,81 3405 126,11 46 1,70
II.M 20 3262 163,10 2921 146,05 341 17,05
II.P 33 3604   3520   84  
III.A 23 2538 110,35 2470 107,39 68 2,96
III.E 26 4556   3827   729  
III.M 24 3317 138,21 3099 129,13 218 9,08
III.P 25 3624 144,96 3403 136,12 221 8,84
IV.A 1 288 288,00 234 234,00 54 54,00
IV.M 2 589 294,50 527 263,50 62 31,00
IV.P 6 753 125,50 650 108,33 103 17,17

Výsledky externých meraní

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL      
Monitor MAT      

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

Predmet Úroveň Počet (M/Ž) PFEČ priemer PFEČ počet PFIČ priemer PFIČ počet 1 Ústna 2 Ústna 3 Ústna 4 Ústna 5 Ústna Ústna priemer Ústna počet
Anglický jazyk B1 57 (51/6) 51,40% 56 55,45% 56 6 18 21 9   2,61 54
Anglický jazyk B2 1 (1/0) 81,70% 1 100,00% 1 1         1,00 1
Matematika   15 (15/0) 53,77% 15     2 5 1     1,88 8
Nemecký jazyk B1 24 (22/2) 43,62% 24 38,54% 24   4 12 8   3,17 24
Nemecký jazyk B2 1 (1/0) 73,30% 1 100,00% 1 1         1,00 1
Praktická časť odbornej zložky   83 (75/8)                      
Slovenský jazyk a literatúra   83 (75/8) 54,96% 82 52,48% 82 7 17 26 29 1 3,00 80
Teoretická časť odbornej zložky   83 (75/8)         8 28 30 14   2,63 80

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky

Predmet Úroveň Počet (M/Ž) 1 Praktická 2 Praktická 3 Praktická 4 Praktická 5 Praktická Praktická priemer Praktická počet
Praktická časť odbornej zložky   83 (75/8) 26 27 15 13 1 2,22 82§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Trieda Študijný (učebný) odbor Zameranie
I.A 2694 6 informačné a sieťové technológie  
I.G 3759 4 komerčný pracovník v doprave  
  3447 4 grafik digitálnych médií  
I.P 2682 4 mechanik počítačových sietí  
  2411 4 mechanik nastavovač  
II.A 2675 6 elektrotechnika  
II.M 2411 4 mechanik nastavovač  
  3759 4 komerčný pracovník v doprave  
II.P 2682 4 mechanik počítačových sietí  
III.E 2683 2 elektromechanik  
III.A 2675 6 elektrotechnika  
III.P 2682 4 mechanik počítačových sietí  
III.M 2675 6 elektrotechnika  
  2411 4 mechanik nastavovač  
IV.A 2675 6 elektrotechnika  
IV.M 2411 4 mechanik nastavovač  
  3759 4 komerčný pracovník v doprave  
IV.P 2682 4 mechanik počítačových sietí  

Rozširujúce hodiny

Učebný variant Trieda Predmet Počet hodín v týždni
  III.A výpočtová technika 1
    manažment 2
  IV.A rozvoj odboru 2
    výpočtová technika 1
  IV.M logistika 2§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer
Pracovný pomer Počet pedag. prac. Počet nepedag. prac. Počet úväzkov pedag. prac. Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP 44 25 1004 937,5
DPP        
Znížený úväzok 6 1 83 30
ZPS 3 2 66 67,5
Na dohodu 16 28 1105 817

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu
učiteľov 1 38 38
vychovávateľov   6 6
asistentov učiteľa      
       
spolu 1 42 44

Predmety vyučované nekvalifikovane

Nekvalifikovane odučené hodiny v tomto školskom roku neboli.

Neodborne odučené hodiny boli len v niektorých v predmetoch (napr. Občianska náuka a pod.), kde si učitelia doplnili úväzok, prípadne vyučoval triedny učiteľ.§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich
1.kvalifikačná skúška 29  
2.kvalifikačná skúška 18  
štúdium školského manažmentu 3 2
špecializačné inovačné štúdium    
špecializačné kvalifikačné 6  
postgraduálne    
doplňujúce pedagogické 29  
vysokoškolské pedagogické 16  
vysokoškolské nepedagogické 16  § 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťaže Počet žiakov okr. kolo kraj. kolo národ. kolo medzinár. kolo
Zenit v elektronike 59   4 3  
Zenit v programovaní 11   2    
Zenit v strojárstve 24   2    
Olympiáda ľudských práv 72        
SOČ 50 14 4 2  
„rôzne športové súťaže“          
Matematický klokan 87     28  
MAKS 10        
Spracovanie informácií na PC 18        


SOŠ Stará turá skončila v školskom roku 2009-2010 vo vedomostných súťažiach v ránci Trenčianskeho kraja ako naklepšia stredná odbormá škola (1. miesto).

Aktivity a prezentácia na verejnosti

§ 2. ods. 1 j

Projekty

V školskom roku 2009/2010 boli školou vypracované, započaté alebo realizované (dokončené) projekty:§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2009/2010 bola na škole len inšpekcia k výkonu maturitných skúšok s konštatovaním, že všetko prebiehalo v poriadku a v súlade s predpismi.§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Stredná odborná škola prevádzkuje 2 budovy školy, 2 telocvične, súčasťou školy je domov mládeže a školská kuchyňa. Výučba v tomto školskom roku prebiehala v jednej budove s jednou telocvičňou (na Športovej ulici).

Teoretické vyučovanie:

Praktické vyučovanie:

Všetky pracoviská školy vybavené PC sú zapojené do lokálnej siete školy, ktorá je trvale pripojená na internet. V tomto školskom roku sme vykonali inováciu siete pre zvýšenie jej spoľahlivosti a využitia najmä vo vyučovacom procese, ale aj mimo neho.

Určitým a pretrvávajúcim problémom sú odborné učebne výpočtovej techniky, kde dochádza k veľmi rýchlemu morálnemu zastarávaniu výpočtovej techniky. V súčasnosti na výučbu využívame viac ako 150 počítačov v 7 „výpočtových“ laboratóriách. Inováciu učebných pomôcok zabezpečujeme najmä z prostriedkov RZ, sponzorov a 2% z daní fyzických a právnických osôb. Len veľmi málo prostriedkov môžeme použiť z rozpočtu školy.§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

(za kalendárny rok 2009):

 1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
   Prenesené kompetencie: 701.492 € 
           V tom:  9.010 € vzdelávacie poukazy
   Originálne kompetencie: ŠI 177.985 € 
               ŠJ 97.026 € 


 2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením
   školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
   poskytnutie stravy ............................... 55.405 €
   ubytovanie žiakov v ŠI ........................... 21.429 €


 3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia 
   v členení podľa financovaných aktivít

   Čerpanie finančných prostriedkov bolo na základe rozhodnutia vedenia školy 
   rozdelené na :
   - čerpanie odmeny vedúcim krúžkov vo výške .... 70%
   - činnosť krúžkov vo výške .................... 30% 
      Čerpanie prostriedkov krúžkov športové hry a LegoDacta bolo 
      výrazne upravené v prospech nákupu materiálu na činnosť krúžkov 
      (nakoľko ho viedli vychovávatelia čiastočne v rámci svojich 
      povinností - pracovnej doby).

        Celkové zúčtovanie:
        Poskytnuté finančné prostriedky ................... 9.010 €
        odmeny vedúcim krúžkov ............................ 5.406 €
        nákup pomôcok spojených s činnosťou ............... 3.604 €

   Čerpanie prostriedkov na nákup pomôcok a materiálu na zabezpečenie 
   kvalitnej činnosti krúžkov realizovali vedúci krúžkov. Nakúpený tovar 
   podlieha evidencii na úseku TEČ.


  4. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
        6.639,00 € - Projekt - Elektronizácia a revitalizácia ŠI


  5. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, 
   právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení 
   podľa finančných aktivít 
   Príjmy: 
   príspevok rodičov do RZ ............................... 4.864,00 €
   dar rodičov na nákup učebných pomôcok .................  970,00 €
   2 % z daní ............................................ 13.110,87 €
   Príjmy spolu:                      18.944,87 €

  Podrobná informácia o čerpaní finančných prostriedkov za školský rok bude 
  prednesená na plenárnom zasadnutí rodičovského združenia a zamestnanci SOŠ 
  sú podrobne informovaní na celoškolskom zhromaždení zamestnancov na konci 
  školského roka.§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Cieľ: Kvalita a efektivita riadiaceho a vyučovacieho procesu

V rámci plnenia cieľa sme sa zameriavali na:

- orientáciu na zákazníka (žiaka), na to, čo žiak od školy očakáva
       - musí vedieť "čo sa má učiť, prečo sa má učiť a čo z toho bude mať"
       - žiak požaduje úroveň a kvalitu poskytovaného vzdelávania
       - úspešné zvládnutie maturitných skúšok prípadne prijímacích skúšok na školu vyššieho typu
       - úspešné uchádzanie sa o zamestnanie

- kvalitu vyučovacieho procesu, predchádzať vznikajúcim nedostatkom
       - kľúčové postavenia pedagogického pracovníka, kvalifikovanosť a odbornosť
       - neustále analyzovať a hodnotiť prácu s cieľom jej skvalitňovania
       - inovácie materiálno-technického vybavenia vo všetkých odboroch spracovať formou projektov

- účasť každého zamestnanca na komplexnom riadení
       - zadanie úlohy a zodpovednosť za ich plnenie
       - delegovanie zodpovedajúcich právomocí
       - zapojiť zamestnancov do rozhodovacieho mechanizmu
     - vytvoriť systém sebahodnotenia pracovníkov

Manažérstvo kvality má dostať školu do pohybu, aby na základe súčasných poznatkov teórie riadenia a praxe podnikového manažmentu, permanentne, najmä z vlastnej iniciatívy, skvalitňovali svoju prácu.

Aplikácia TQM prinesie lepšie výsledky práce žiakov i učiteľov, zvýšenie ich motivácie, sebadôvery, pracovnej morálky, disciplíny, znižuje sa záškoláctvo, vandalizmus a ďalšie negatívne správanie žiakov, lepšie sa využíva pracovný čas, ľudské, finančné i technické zdroje, zákazníci (žiaci, ich rodičia, odberatelia absolventov školy) sú spokojnejší, náklady na prácu školy sa znižujú. Práca učiteľov a žiakov nebýva pritom namáhavejšia, pretože sa postupne eliminujú nedostatky, chyby, nedorozumenia, zlé pracovné vzťahy, neefektívne využívanie zdrojov.§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

SWOT analýza

Silné stránky školy                  Slabé stránky školy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Profilácia školy.                 - Zlé sociálne zázemie
- Vysoké tvorivé schopnosti mnohých pracovníkov   - Nevýhodná poloha budovy
- Výborné technické vybavenie            - Nedostatočné finan. zdroje
- Fungujúca rada školy                - Zložité dopravné spojenie
- Kvalifikovanosť učiteľov              - Značná energ. náročnosť
- Moderný športový areál
- Dobrá povesť (imidž)
- Podpora rodičov škole

Možnosti školy                    Riziká
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Vytvorenie vlastného kurikula školy        - Demografický pokles populácie
- Širšia ponuka voliteľných predmetov        - Pokles reálnej hodnoty štátnej finančnej podpory
- Propagácia školy                  - Kvalita prijímaných žiakov  
- Rešpektovanie učebných štýlov žiakov        - Náklady na žiaka
- Aplikácia aktivačných vyučovacích metód      - Zvyšovanie výdavkov na prevádzku
- Zvýšenie záujmu o školu              - Zvyšovanie cien dopravy a spojov
- Zlepšenie podpory zo strany podnikateľov      - Náklady na žiaka    
- Hospodársky rozvoj (oživenie výroby i     
  terciálnej sféry)
- Fungujúci trh práce (pracovné príležitosti)
- Využitie podnikateľských aktivít
- Získanie grantov a projektov

SOŠ Stará Turá dosahuje dobré výsledky najmä:

- v súťažiach Zenit v elektronike, programovaní a strojárstve
- v stredoškolskej odbornej činnosti
- v matematických súťažiach - matematický klokan, praktická matematika
- v športových súťažiach - stolný tenis, futbal, volejbal, basketbal
- Cisco networkimg academy, príprava žiakov na získanie certifikátu firmy Cisco
- MS IT academy, príprava žiakov na vykonanie skúšok MOS
- vzdelávanie pedagogických pracovníkov v oblasti IKT

V rámci plnenia plánu hlavných úloh ale i mimo neho SOŠ bola spoluorganizátorom rôznych akcií, ktoré v mnohých prípadoch okrem komerčného prínosu umožnili prezentovať SOŠ v rôznych oblastiach, hlavne však v rámci zavádzania a šírenia IKT v školstve. Základné informácie aj s obrazovým spravodajstvom je možné pozrieť na http://www.sosst.sk (- aktuality).

Nedostatky:

- modernizácia vyučovacích metód - využitie nových prostriedkov v rámci IKT ako
   napr. Class server dodaný v rámci projektu Infovek, tvorba
   projektov na využitie e-learningu vo vyučovacom procese
- multimediálne učebne vybavené potrebnou technikou
- rýchle zastarávanie IKT

Návrh opatrení:

- naďalej vylepšovať materiálne podmienky pre zefektívnenie vyučovacieho procesu
- intenzívnejšie zapojiť do tvorby a realizácie projektov väčší počet zamestnancov
   školy a takto získať potrebné finančné prostriedky na modernizáciu vyučovacieho
   procesu, ale aj na lepšie finančné ohodnotenie zamestnancov§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Už pri príprave žiakov počas štúdia kladieme veľký dôraz na prepojenie školy a praxe. Vo veľkej miere sa snažíme spolupracovať s podnikateľskou sférou, aj keď nie vždy je možné ich požiadavky akceptovať a implementovať do študijných dokumentov. Naši žiaci už počas štúdia vykonávajú prax vo vybraných firmách s cieľom oboznámiť sa s podmienkami práce, čo umožní ich lepšiu adaptáciu pri nástupe do pracovného pomeru.

Hlavne v strojárskych a elektrotechnických odboroch mohli zamestnávatelia zamestnať o mnoho viac absolventov, ako sme mohli dodať (pre malý záujem o tieto odbory zo strany žiakov).

Viac ako tretina žiakov sa hlási na štúdium na vysokej škole. Nemáme presné informácie o tom, či boli prijatí a úspešne pokračujú v štúdiu ale pokiaľ sa tieto informácie k nám dostanú sú vo väčšine pozitívne. Čo snáď je problém, je zvládnutie matematiky v prvom ročníku na technických školách. Tento problém čiastočne riešime možnosťou voliteľného predmetu cvičenia z matematiky a krúžkovou činnosťou.§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Rozvrh hodín bol urobený s ohľadom na psychohygienické a pedagogické zásady (pokiaľ to bolo možné). Dochádzajúcim žiakom sme vychádzali v ústrety pri rozdeľovaní do skupín a s tým súvisiacim časom výučby.§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

V tabuľke sú uvedené počty žiakov v krúžkoch, ktorí odovzdali vzdelávací poukaz. Okrem týchto žiakov bolo umožnené navštevovať krúžky aj ďalším (hlavne internátnym) žiakov v poobedných hodinách (prevažne športové a počítačové krúžky).

Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín
Cvičenia z matematiky - LIČ 1  
Elektrotechnický-1-DIN 12  
Elektrotechnický-2-KUCH 13  
Fotografický-KOLL 4  
Hasiči-MAC 12  
Matematický-1-PAL 26  
Matematický-2-PAL 26  
Matematický-3-PAL 5  
Matematický-IV-DZU 17  
Nemecký jazyk - JAN 3  
PC-LEGO - GAJ 8  
Počítačový-DZU 0  
Programovanie CNC 0  
Strelecký-GAS 16  
Šport-hry-KOV 70  
Vedenie-motor-voz-DUR 8  § 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy a rodičov sa realizuje najmä prostredníctvom RZ. V priebehu školské roku sa rodičia stretávajú minimálne 2 krát na celoškolskom plenárnom a triednych schôdzkach.

Rodičovské združenie má formu občianskeho združenia, čo umožňuje získavať 2 % z daní fyzických a právnických osôb. Tieto zdroje sú na 100 % používané na nákup učebných pomôcok a modernizáciu vyučovacieho procesu.

Komunikácia medzi triednymi učiteľmi a rodičmi je formou študentských preukazov, telefónov a individuálnymi návštevami rodičov, presadzuje sa tiež využívanie internetu a e. pošty (AsC agenda).

Spolupráca s rodičmi je na primeranej úrovni - avšak najmä u žiakov slabších musí vychádzať iniciatíva zo strany školy. Rodičia problémových žiakov sa menej zúčastňujú rodičovských združení a nie vždy dostatočne spolupracujú so školou, resp. školu navštívia len v prípade riešenia už vzniknutého problému.

Na základe iniciatívy výboru RZ sme už po 6. krát zorganizovali „Spoločenský večer SOŠ“ (ples), o ktorý je zo strany rodičov značný záujem. Týmto spôsobom sa snažíme aj o prezentáciu školy na verejnosti a neformálne stretnutie s rodičmi.
§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Spolupráca s podnikateľskou sférou pri príprave na výkon povolania
Pri stanovení koncepcie budúcej siete študijných a učebných odborov musíme tiež zohľadňovať súčasné smerovanie a rozvoj podnikateľskej sféry v našom regióne. Na stretnutí vedenia školy a zástupcov rozhodujúcich podnikateľských subjektov zo Starej Turej vo februári 2010 zaznela požiadavka potreby výučby v strojárskych profesiách. Z tohto dôvodu chceme zachovať prípravu žiakov aj v uvedených profesiách, kde je v súčasnosti dominantný študijný odbor mechanik nastavovač. Vo výrobe je záujem aj o klasické trojročné odbory (strojné a ručné spracovanie a obrábanie kovov), pretože sa v našom regióne už začína prejavovať absencia kvalifikovanej pracovnej sily v týchto profesiách. Veľmi dobre spolupracujeme s firmami zo Starej Turej Premagas, Justur, Chirana medical, Chirana Injecta, ale aj s firmou Obal Nové Mesto nad Váhom.

Veľmi dobrú spoluprácu máme s firmou Askol, Emerson, Steag, v Novom Meste nad Váhom a tiež, Leoni Cable Stará Turá.

Spolupráca s podnikateľskou sférou je veľmi dôležitou aktivitou školy s odborným zameraním, pretože umožňuje získavanie dôležitých informácií z hľadiska orientácie školy, profilu absolventov a ich budúceho uplatnenia na trhu práce. Pri napĺňaní tejto úlohy je nevyhnutné brať do úvahy nasledujúce aspekty:

V rámci spolupráce neustále zostáva nedoriešenou otázka priameho vstupu týchto firiem do zabezpečovania výchovno-vzdelávacej činnosti. Všetci konštatujú, že nie sú vytvorené dostatočné legislatívne podmienky, hlavne v oblasti financovania, resp. príspevku na prípravu. Sponzorské dary nemôžu ani z časti pokryť náklady spojené s výučbou a firmy so zahraničnou spoluúčasťou ani o túto formu nemajú záujem. Vhodnou formou je v súčasnosti možnosť poskytnutia finančných prostriedkov z 2% z daní. V rámci spolupráce s právnickými subjektmi sme touto formou získali finančné prostriedky, ktoré nám v značnej miere pomohli hlavne pri nákupe učebných pomôcok a materiálnom vybavení jednotlivých úsekov.

Spolupráca s miestnou samosprávou
Výborná bola tiež spolupráca s mestským úradom v Starej Turej, organizáciami mesta a mestskou i štátnou políciou pri organizovaní rôznych akcií, besied a preventívnych akcií proti protiprávnemu konaniu (alkohol, drogy, ...).
Záver

Vypracoval: Ing. Milan DUROŠKA

V Starej Turej, 28. septembra 2010

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 27. 8. 2010