Správa

 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2008/2009

 

 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

 

 

          

 

 

august / september 2009

 

 

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školy

Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá

Adresa školy

Športová 675, Stará Turá, 916 01

Telefón

+421 776 3394

E-mail

office@sosst.sk

WWW stránka

www.sosst.sk

Zriaďovateľ

Trenčiansky samosprávny kraj

 

Vedúci zamestnanci školy

 

Priezvisko, meno

Telefón

Služ. mobil

e-mail

Riaditeľ školy

Ing. Milan DUROŠKA

+421 32 776 4191

+421 905 649396

milan.duroska@sosst.tsk.sk

ZRŠ pre TV

Mgr. Milan TRÚSIK

+421 32 776 3077, kl. 30

 

milan-trusik@sosst.sk

ZRŠ pre PV

Ing. Ján MÁLEK

+421 32 776 2206

 

jan-malek@sosst.sk

ZRŠ TEČ

Ing. Iveta ŠTEFKOVÁ

+421 32 776 3077, kl. 40

+421 905 437 913

iveta.stefkova@sosst.tsk.sk

Vedúca výchovy

RNDr. Marta KUČEROVÁ

+421 32 776 3077, kl. 44

 

office@sosst.sk

 

Rada školy

 

Titl., priezvisko, meno

Kontakt

predseda

Ing. Jaroslav DZURO

 

pedagogickí zamestnanci

Ing. Pavol KUCHÁREK

 

ostatní zamestnanci

Emília ARBECÍKOVÁ

 

zástupcovia rodičov

Mgr. Elena Čierniková

 

 

Ľubica Antálková

 

 

Vladimír Halák

 

zástupca zriaďovateľa

Ing. Anna Halinárová

 

 

Ing. Viera Vienerová

 

 

Ing. Ivan Sádovský

 

 

Peter Ježík

 

zástupca žiakov

Alexander Gaško

 

 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PK

Vedúci

Zastúpenie predmetov

Poznámka

spoločensko - vedná

Mgr. Helena Fitzelová

SJL, DEJ, ETV, TEV, OBN

 vých. poradca

prírodovedná

RNDr. Edita Zámečníková

MAT, FYZ, ZAE, CHE

 

telovýchovno - branná

Mgr. Igor Gašparík

TEV

 

elektrotechnická

Ing. Bohumil Slama

predmety elektro, INF, VT

 

strojárska + ekonomická

Ing. Janka Nerádová

predmety strojárske a ekonomické

 

cudzích jazykov

Mgr. Klaudia Urbanová

ANJ, NEJ, RUJ

 

 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 382  (k 30. 9. 2008)

Počet tried: 14

Podrobnejšie informácie:

Trieda

Počet žiakov

z toho ŠVVP

I.A

31

 2

I.P

36

 4

I.M

21

 

II.A

24

 

II.E

20

 2

II.M

26

 2

II.P

29

 

III.A

27

 

III.M

24

 1

III.P

38

 

IV.A

23

 2

IV.B

20

 

IV.M

27

 1

IV.P

20

 1

SOŠ počtom žiakov, svojou profiláciou a tradíciami prípravy žiakov v elektrotechnických, informatických a strojárskych odboroch bola dominantnou školou v rámci regiónu. V školskom roku 2008/2009 navštevovalo školu viac ako 382 žiakov, ktorým ponúkala možnosť štúdia vo viacerých zaujímavých študijných a učebných odboroch. Žiakom poskytovala komplexné vzdelávanie, ubytovanie v domove mládeže s možnosťou vhodného využívania voľného času.

 

 

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat:  174/12

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat:   88/7

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet/počet dievčat: 5/0

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2008: súčet / počet dievčat:   93/7

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2008: súčet / počet dievčat:   93/7

 

 

Gym 8.roč

Gym 6.roč

Gym 4.roč

SOŠ

SOU

OU

Iné

Spolu

prihlásení

 

 

 

37

137 

 

 

 

prijatí

 

 

 

33

 95

 

 

 

% úspešnosti

 

 

 

 89

 69

 

 

 

 

 

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

Trieda

ADK

ANJ

APE

API

AUR

AUT

AOS

COD

CUK

CAJ

CNJ

MATc

DEJ

DPP

DOG

IV.A

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,35

 

 

 

IV.B

 

2,82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,4

 

 

 

I.A

 

2,48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,45

 

 

I.M

 

3,24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,52

2,44

2,44

I.P

 

2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,17

 

 

II.A

 

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,38

 

 

II.E

 

2,86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

II.M

 

3,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,83

 

 

II.P

 

2,89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,54

 

 

III.A

 

3,35

 

 

 

2,38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.M

 

3,67

 

2,18

 

 

 

3,09

 

 

 

 

 

 

 

III.P

 

3,38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.M

 

3,27

 

2,15

 

 

3,43

2

 

 

 

 

 

 

 

IV.P

 

3,17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trieda

EKO

EKI

EKN

EUC

ELM

ELP

ESP

ELZ

EEG

ENZ

ELE

EUT

ETS

ELM

ELK

IV.A

 

 

3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,35

2,91

 

IV.B

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,25

2,3

 

I.A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,55

I.M

 

 

2,33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,33

 

 

 

3,42

II.E

 

 

 

 

3,3

 

 

 

 

3,7

3,1

 

 

 

 

II.M

 

 

 

 

2,33

 

 

 

 

 

2,33

 

 

 

 

II.P

 

 

 

 

3,21

 

 

 

 

 

3,32

 

 

 

 

III.A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,77

 

 

2,81

 

III.M

 

 

3,29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.P

 

 

3,11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.M

 

 

3,21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.P

 

 

2,89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trieda

ELG

ETV

FYZ

FYS

GRS

HOG

CHEM

ITE

INF

IVT

KAT

KNC

ANJk

CUJk

NEJk

IV.A

 

 

 

 

2,74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.B

 

 

 

 

2,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.A

3,13

 

3,55

 

 

 

 

 

3,06

 

 

 

 

 

 

I.M

 

 

3,05

 

 

 

 

 

1,95

 

 

 

 

 

 

I.P

 

 

3,34

 

 

 

 

 

2,51

 

 

 

 

 

 

II.A

2,04

 

2,79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.E

 

 

2,9

 

 

 

 

 

2,8

 

 

 

 

 

 

II.M

 

 

3,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.P

 

 

3,57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.M

 

 

3,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,29

 

3,25

III.P

 

 

3,63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.M

 

 

3,43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,63

 

2,6

IV.P

 

 

3,31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trieda

LOD

MAN

MKT

MAT

MTY

MRZ

NAV

NLP

NEJ

OBN

OZT

OSE

ODK

ODV

PNS

IV.A

 

 

 

3,43

 

 

 

 

3,27

2,7

 

 

 

 

 

IV.B

 

 

 

3,35

 

 

 

 

3,44

2,35

 

 

 

 

 

I.A

 

 

 

3,74

 

 

 

 

2,94

2,74

 

 

 

 

 

I.M

 

 

2,78

3,29

 

 

 

 

2,62

2,24

 

 

 

2,57

 

I.P

 

 

 

3,43

 

 

 

 

2,77

2,2

 

 

 

2,09

 

II.A

 

 

 

3,5

 

 

 

 

2,83

2,04

 

 

 

 

 

II.E

 

 

 

3,8

 

 

 

 

2,17

2,8

 

 

 

2,55

 

II.M

 

 

 

3,21

 

 

 

 

3

2,96

 

 

 

2,13

 

II.P

 

 

 

3,75

 

 

 

 

 

2,82

 

 

 

2,39

 

III.A

 

1,96

 

3,46

 

 

 

 

2,5

2

 

 

 

 

 

III.M

3,09

 

2,73

3,88

 

 

 

 

4,11

2,33

 

 

 

2,42

 

III.P

 

 

 

3,71

 

 

 

 

3,83

2,5

 

3,05

 

2,34

 

IV.M

2,15

 

 

3,54

 

 

 

 

3,42

2,15

 

 

 

1,96

 

IV.P

 

 

 

3,37

 

 

 

 

4

2,69

 

 

 

2,14

 

Trieda

POG

POS

PPC

PČOZ

PRN

PRA

PIT

PZZ

PRO

PCS

PVP

PSP

RSE

RAD

REG

IV.A

 

3

 

 

 

1,91

3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.B

 

2,25

 

 

 

1,5

2,2

2,73

 

 

 

 

 

 

 

I.A

 

 

 

 

 

2,23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,94

 

 

 

 

II.A

 

 

 

 

 

2,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,75

 

 

 

 

II.P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,79

 

 

 

 

III.A

 

 

 

 

 

2,42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,23

 

 

 

 

 

III.P

 

 

 

 

 

 

 

 

2,29

 

3,37

 

 

 

 

IV.M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,79

 

 

 

 

 

IV.P

 

 

 

 

 

 

 

 

2,71

 

3,69

 

 

 

 

 

Trieda

ROO

RUJ

STT

SIZ

SJL

SPS

SPR

STT

STZ

STN

SHK

SHK

SZA

SPH

TEK

IV.A

 

 

 

 

3,83

 

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.B

 

 

 

 

3,6

 

1,25

 

 

 

 

 

 

 

 

I.A

 

 

 

 

3,58

 

1,13

 

 

3,1

 

 

 

 

 

I.M

 

 

 

 

3

 

1,14

2,42

 

2,58

 

1,67

 

 

3,5

I.P

 

 

 

 

2,94

 

1,03

 

 

 

 

 

 

 

 

II.A

 

 

 

 

2,96

 

1,29

 

 

2,58

 

 

 

 

 

II.E

 

 

 

 

2,8

 

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

II.M

 

 

 

 

3

 

1,08

3,5

 

2,58

 

 

 

 

3,58

II.P

 

 

 

 

3,07

 

1,46

 

 

 

 

 

 

 

 

III.A

 

 

 

2

2,92

 

1,27

 

 

 

 

 

 

 

 

III.M

 

 

 

 

3,5

 

1,75

 

3,15

 

 

2,09

 

 

3,38

III.P

 

 

 

 

3,58

 

1,32

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.M

 

 

 

 

2,89

 

1,07

 

 

 

1,69

 

 

 

 

IV.P

 

 

 

 

3,54

 

1,06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trieda

TEM

TVP

TEC

TME

TEL

TPS

TKT

TEV

TKT

TČOZ

UCT

SVP

ÚSP

VPD

VYE

IV.A

 

 

 

 

 

 

 

1,47

 

 

 

 

1,87

 

 

IV.B

 

 

 

 

 

 

 

1,16

 

 

 

 

2,05

 

 

I.A

 

 

 

 

 

 

 

1,53

 

 

 

 

 

 

 

I.M

 

 

3,42

 

 

 

 

1,43

 

 

 

 

 

 

 

I.P

 

2,57

3,17

 

 

 

 

1,58

 

 

 

 

 

 

 

II.A

 

 

 

 

 

 

 

1,35

 

 

 

 

 

 

 

II.E

 

 

 

 

 

 

 

1,44

 

 

 

 

 

 

 

II.M

 

2,5

2,42

 

 

 

 

1,43

 

 

 

 

 

 

 

II.P

 

3,36

 

 

 

 

 

1,52

 

 

 

 

 

 

 

III.A

 

 

 

 

3,27

 

 

1,23

 

 

 

 

 

 

 

III.M

3,08

 

2,92

 

 

 

 

1,7

 

 

 

 

 

 

 

III.P

 

3,24

 

 

 

 

 

1,46

 

 

 

 

 

 

 

IV.M

 

 

2,86

 

 

 

 

1

 

 

2,15

2,85

 

 

 </