Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2007/2008

 

 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

 

 

 

 

 

august / september  2008

(§ 2. ods. 1 a)

Základné identifikačné údaje

Názov školy

Združená stredná škola elektrotechnická, Športová 675, Stará Turá

Adresa školy

Športová 675, Stará Turá, 916 01

Telefón

+421 776 3394

E-mail

office@sosst.sk

Zriaďovateľ

Trenčiansky samosprávny kraj

 

Vedúci zamestnanci školy

 

Priezvisko, meno

Telefón

Služ. mobil

e-mail

Riaditeľ

Ing. Milan DUROŠKA

032/7764191

0905649396

duroska@sosst.sk

ZRŠ pre TEČ

Ing. Iveta ŠTEFKOVÁ

032/7763077

0905437913

iveta-stefkova@sosst.sk

ZRŠ pre TV

Mgr. Milan TRÚSIK

032/7763077

 

milan.trusik@sosst.sk

ZRŠ pre PV

Ing. Ján MÁLEK

032/7762206

 

jan.malek@sosst.sk

 

Rada školy

 

Titl., priezvisko, meno

Kontakt

predseda

Ing. Jaroslav DZURO

 

pedagogickí zamestnanci

Bc. Pavol KUCHÁREK

 

ostatní zamestnanci

Emília ARBECÍKOVÁ

 

zástupcovia rodičov

Mgr. Elena ČIERNIKOVÁ

 

 

Ľubica ANTÁLKOVÁ

 

 

Vladimír HALÁK

 

Za mesto

Mgr. Ján TOMEŠ

 

zástupca zamestnávateľov

Peter JEŽÍK

 

zástupca zriaďovateľa

Ing. Anna HALINÁROVÁ

 

 

Ing. Viera VIENEROVÁ

 

zástupca žiakov

Alexander GAŠKO

 

 

 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PK

Vedúci

Zastúpenie predmetov

Poznámka

spoločensko - vedná

Mgr. Helena Fitzelová

SJL, DEJ, ETV, TEV, OBN

 vých. poradca

prírodovedná

RNDr. Edita Zámečníková

MAT, FYZ, ZAE, CHE

 

telovýchovno - branná

Mgr. Igor Gašparík

TEV

 

elektrotechnická

Ing. Bohumil Slama

predmety elektro, INF, VT

 

strojárska + ekonomická

Ing. Janka Nerádová

predmety strojárske a ekonomické

 

cudzích jazykov

Mgr. Klaudia Urbanová

ANJ, NEJ, RUJ

 

 

(§ 2. ods. 1 b)

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 451  (30. 9. 2007)

Počet tried: 18

 

Podrobnejšie informácie:

Trieda

Počet žiakov

z toho ŠVVP

3.A

22

 2

3.B

20

 1

4.A

28

 

4.B

20

 

4.C

16

 

1.A

27

 

1.E

20

 2

1.M

27

 2

1.P

30

 

2.A

35

 

2.M

23

 1

2.P

20

 

2.S

20

 

3.E

18

 

3.M

31

 1

3.P

38

 1

4.M

22

 

4.P

34

 

ZSŠE počtom žiakov, svojou profiláciou a tradíciami prípravy žiakov v elektrotechnických, informatických a strojárskych odboroch bola dominantnou školou v rámci regiónu. V školskom roku 2007/2008 navštevovalo školu viac ako 450 žiakov, ktorým ponúkala možnosť štúdia vo viacerých zaujímavých študijných a učebných odboroch. Žiakom poskytovala komplexné vzdelávanie, ubytovanie v domove mládeže s možnosťou vhodného využívania voľného času.

 

 

(§ 2. ods. 1 d)

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat:   58/6

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat:    137/3

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat:   15/1

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2007: súčet / počet dievčat:   102/3

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2007: súčet / počet dievčat:    98/3

 

 

Gym 8.roč

Gym 6.roč

Gym 4.roč

SOŠ

SOU

OU

Iné

Spolu

prihlásení

 

 

 

 54

141 

 

 

 195 

prijatí

 

 

 

 38

114 

 

 

 152

% úspešnosti

 

 

 

 70

  80 

 

 

   78

 

 

 

 

 

 

 

 

(§ 2. ods. 1 e)

Klasifikácia tried

Trieda

AAK

ANJ

AEK

AIN

AUR

AUT

AOS

CDE

CUJ

CAJ

CNJ

CVM

DEJ

DPP

DOG

3.A

 

2,83

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.B

 

3

 

 

 

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.A

 

2,86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5

 

 

 

4.B

 

2,93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,93

 

 

 

4.C

1,73

2,67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.A

 

2,29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,18

 

 

1.E

 

3,58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,35

 

 

1.M

 

3,27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,04

 

 

1.P

 

2,97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,42

 

 

2.A

 

2,73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,74

 

 

2.M

 

3,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,91

 

2.P

 

2,94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,33

 

 

2.S

 

3,83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,11

 

 

3.E

 

3,06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.M

 

3,33

 

1,77

 

 

 

2,85

 

 

 

 

 

 

 

3.P

 

3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.M

 

3,22

 

 

 

 

3,54

3,14

 

 

 

 

 

 

 

4.P

 

3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trieda

EKG

EKI

EKN

EUC

EME

ELP

ESP

EZA

EEG

ELZ

ELE

ELS

ELM

ELK

ELG

3.A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,73

 

2,64

 

 

3.B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,9

 

2,5

 

 

4.A

 

 

2,43

 

 

 

 

 

 

 

 

2,26

2,82

 

 

4.B

 

 

2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

2,15

2,2

 

 

4.C

 

 

2,13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,07

 

1.A

1,32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,36

 

1.E

2,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,71

 

 

3,65

2,03

2.M

 

 

2,18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.P

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

2,94

 

 

 

 

2.S

 

 

 

 

3,16

 

 

 

 

 

2,53

 

 

 

 

3.E

 

 

2,53

 

3,06

 

 

 

 

2,94

3,53

 

 

 

 

3.M

 

 

1,93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.P

 

 

1,71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.M

 

 

2,38

2,14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.P

 

 

1,61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trieda

ETV

FYZ

FYS

GSY

HOG

CHE

INT

INF

IVT

KAT

KNC

KAJ

KCJ

KNJ

LOD

3.A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.A

 

 

 

2,89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.B

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.C

 

 

 

 

 

 

 

 

1,93

 

 

 

2,73

 

 

1.A

 

2,77

 

 

 

2,59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.E

 

2,7

 

 

 

 

 

2,8

 

 

 

 

 

 

 

1.M

 

3,44

 

 

 

 

 

3,08

 

 

 

 

 

 

 

1.P

 

3,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.A

 

3,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.M

 

3,42

 

 

 

 

 

2,27

 

2,27

 

 

 

 

 

2.P

 

3,78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.S

 

3,74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.E

 

3,59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.M

 

3,12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,77

 

2,69

3.P

 

3,37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.M

 

3,38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,5

 

4

 

4.P

 

3,39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trieda

MAN

MAR

MAT

MTY

NAB

NLP

NEJ

OBN

OZT

OSE

ODK

ODV

PNS

POS

PPC

3.A

1,95

 

3,27

 

 

 

3,5

1,5

 

 

 

 

 

 

 

3.B

1,95

 

3,35

 

 

 

3,56

2,1

 

 

 

 

 

 

 

4.A

 

 

3,64

 

 

 

 

2,11

 

 

 

 

 

3,83

 

4.B

 

 

3,1

 

 

 

3,4

2,6

 

 

 

 

 

3,11

 

4.C

 

 

3,4

 

 

 

3

2

 

 

 

 

 

 

 

1.A

 

 

3,32

 

 

 

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

1.E

 

 

3,85

 

 

 

2,63

3,05

 

 

 

2,6

 

 

 

1.M

 

 

3,44

 

 

 

3,2

2,76

 

 

 

2,24

 

 

 

1.P

 

 

3,61

 

 

 

 

2,77

 

 

 

2,23

 

 

 

2.A

 

 

3,58

 

 

 

2,78

1,61

 

 

 

 

 

 

 

2.M

 

3,45

4

 

 

 

3,44

2,3

 

 

 

2,5

 

 

 

2.P

 

 

3,56

 

 

 

 

2,56

 

 

 

1,83

 

 

 

2.S

 

 

3,58

 

 

 

3,62

1,95

 

 

 

2,21

 

 

 

3.E

 

 

3,65

 

 

 

 

2,88

 

2,59

 

3,41

 

 

 

3.M

 

2,31

3,59

 

 

 

3,42

3

 

 

 

2

 

 

 

3.P

 

 

3,55

 

 

 

3,4

1,58

 

3,32

 

2,29

 

 

 

4.M

 

3

3,65

 

 

 

3,92

2,81

 

 

 

2,38

 

 

2,29

4.P

 

 

3,63

 

 

 

 

2,06

 

 

 

2,16

 

 

 

 

 

 

Trieda

PČOZ

PRN

PRA

PMI

PZZ

PRO

PCN

PVP

PSP

RSE

REG

RZO

RUJ

STT

SIZ

3.A

 

 

2,32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,14

3.B

 

 

2,55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,65

4.A

 

 

1,84

3,13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.B

 

 

2,4

2,91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.C

 

2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.A

 

 

1,95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.M

 

 

 

 

 

 

 

2,33

 

 

 

 

 

 

 

1.P

 

 

 

 

 

 

 

2,35

 

 

 

 

 

 

 

2.A

 

 

2,52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.P

 

 

 

 

 

 

 

1,78

 

 

 

 

 

 

 

2.S

 

 

 

 

 

 

 

2,74

 

 

 

 

 

 

 

3.E

 

 

 

 

 

5

 

4

 

 

 

 

 

 

 

3.M

 

 

 

 

 

 

2,47

 

 

 

 

 

 

 

 

3.P

 

 

 

 

 

3,21

 

3,26

 

 

 

 

 

 

 

4.M

 

 

 

 

 

 

2,62

 

 

 

 

 

 

 

 

4.P

 

 

 

 

 

2,64

 

3,39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trieda

SJL

SPS

Spr

STE

SAZ

STN

SHK

SHK

STZ

SPH

TEK

TEM

TVP

TEC

TME

3.A

2,91

 

1,09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.B

3,1

 

1,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.A

3

 

1,11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.B

3,25

 

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.C

2,2

 

1,07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.A

2,86

 

1

 

 

2,73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.E

2,95

 

1,35

 

 

 

 

 

 

 

3,05

 

 

3,05

 

1.M

3,32

 

1,04

2,69

 

3,23

 

 

 

 

3,23

 

3,08

2,88

 

1.P

3,58

 

1,13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,23

2,55

 

2.A

3,16

 

1,13

 

 

2,55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.M

3,13

 

1,33

3,08

 

3,54

2,55

 

 

 

3,85

 

 

1,62

 

2.P

3,11

 

1,17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,78

 

 

2.S

3,84

 

1,16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,74

 

 

3.E

3,35

 

1,94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

3.M

2,9

 

1,17

 

3,53

 

 

2,31

 

 

3,41

1,65

 

2,71

 

3.P

3,45

 

1,13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,13

 

 

4.M

3,7

 

1,86

 

 

 

2,71

 

 

 

 

 

 

3,21

 

4.P

3,58

 

1,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,09

 

 

 

 

 

Trieda

TEL

TPS

TKT

TEV

TKT

TČOZ

UCT

ÚSP

ÚSP

VPD

VYE

VYT

VTE

VYZ

ZEK

3.A

3,23

 

 

1,8

 

 

 

 

 

 

 

2,36

 

 

 

3.B

2,7

 

 

1,53

 

 

 

 

 

 

 

2,4

 

 

 

4.A

 

 

 

1,24

 

 

 

 

 

 

 

2,75

 

 

 

4.B

 

 

 

1,32

 

 

 

 

 

 

 

2,6

 

 

 

4.C

 

 

 

1,17

 

 

2,07

 

 

 

 

 

 

 

 

1.A

 

 

 

1,68

 

 

 

 

 

 

 

1,55

 

 

 

1.E

 

 

 

1,32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.M

 

 

 

1,21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.P

 

 

 

1,52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.A

 

 

 

1,9

 

 

 

 

 

 

 

2,81

 

 

 

2.M

 

 

 

1,65

 

 

 

 

 

 

 

2,54

 

 

 

2.P

 

 

 

1,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.S

 

 

 

1,47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.E

 

 

 

1,23

 

 

 

 

2,88

 

 

 

 

 

 

3.M

 

 

 

1,38

 

 

 

 

 

 

 

2,47

 

 

 

3.P

 

 

 

1,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.M

 

 

 

1,64

 

 

 

2,48

 

 

 

 

 

 

 

4.P

 

 

 

1,39

 

 

 

 

2,12

 

 

 

 

 

 

 

 

Trieda

ZAE

ZTM

ZAS

ŽIP

3.A

 

 

 

 

3.B

 

 

 

 

4.A

 

 

 

 

4.B

 

 

 

 

4.C

 

 

 

 

1.A

 

 

 

 

1.E

3,2

 

 

 

1.M

3,17

 

 

 

1.P

3,52

 

 

 

2.A

 

 

 

 

2.M

3,15

 

 

 

2.P

 

 

 

 

2.S

 

 

 

 

3.E

 

 

 

 

3.M

 

3,59

2,69

 

3.P

 

 

 

 

4.M

 

 

3,29

 

4.P

 

 

 

 


Prospech žiakov

Trieda

Počet

Vyznamenaní

Veľmi dobre

Prospeli

Neprospeli

Neklasifikovaní

Správanie 2

Správanie 3

Správanie 4

3.A

22

1

3

22

0

0

2

0

0

3.B

20

1

4

16

4

0

1

0

0

4.A

28

2

2

27

1

0

0

0

1

4.B

20

0

5

19

1

0

0

2

0

4.C

16

3

2

14

1

1

1

0

0

1.A

22

0

8

21

1

0

0

0

0

1.E

20

0

0

20

0

0

5

1

0

1.M

25

0

4

24

1

0

1

0

0

1.P

31

0

1

30

1

0

4

0

0

2.A

33

3

7

25

6

2

2

1

0

2.M

24

0

0

21

2

1

3

1

0

2.P

18

0

2

18

0

0

0

0

1

2.S

19

0

0

17

2

0

1

1

0

3.E

17

0

0

17

0

0

6

2

2

3.M

30

1

6

27

3

0

3

1

0

3.P

38

1

4

35

3

0

3

1

0

4.M

21

0

2

18

1

2

4

5

0

4.P

33

2

2

32

1

0

0

1

1

 

 

Dochádzka žiakov

Trieda

Počet

Zamešk. hod.

Zam. na žiaka

Ospravedlnené

Ospr. na žiaka

Neospravedlnené

Neosp. na žiaka

3.A

22

1890

85,91

1732

78,73

158

7,18

3.B

20

1936

96,80

1906

95,30

30

1,50

4.A

28

2982

106,50

2817

100,61

165

5,89

4.B

20

2149

107,45

2058

102,90

91

4,55

4.C

16

1679

104,94

1598

99,88

81

5,06

1.A

22

1907

86,68

1867

84,86

40

1,82

1.E

20

2733

136,65

2544

127,20

189

9,45

1.M

25

1972

78,88

1934

77,36

38

1,52

1.P

31

3599

116,10

3463

111,71

136

4,39

2.A

33

3378

102,36

3177

96,27

201

6,09

2.M

24

3376

146,78

3134

136,26

242

10,52

2.P

18

2713

150,72

2634

146,33

79

4,39

2.S

19

2470

130,00

2403

126,47

67

3,53

3.E

17

4173

245,47

3477

204,53

696

40,94

3.M

30

5054

168,47

4966

165,53

88

2,93

3.P

38

5752

151,37

5625

148,03

127

3,34

4.M

21

3626

190,84

2778

146,21

848

44,63

4.P

33

4425

134,09

4149

125,73

276

8,36

 

Výsledky externých meraní

Názov

Počet žiakov

Úspešnosť v %

Iný údaj o úspešnosti

Monitor SJL

 

 

 

Monitor MAT

 

 

 

 

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

Predmet

Úroveň

Počet

(M/Ž)

PFEČ priemer

PFEČ počet

PFIČ priemer

PFIČ počet

1 Ústna

2 Ústna

3 Ústna

4 Ústna

5 Ústna

Ústna priemer

Ústna počet

anglický jazyk

A

2

(2/0)

77,95%

2

87,50%

2

1

 

 

 

 

1,00

1

anglický jazyk

B

72

(59/13)

63,91%

72

59,03%

72

10

27

18

8

 

2,38

63

anglický jazyk

C

22

(22/0)

70,53%

22

45,68%

22

 

6

5

8

1

3,20

20

matematika

B

16

(16/0)

65,01%

16

 

 

5

5

 

1

 

1,73

11

nemecký jazyk

B

18

(15/3)

51,76%

18

55,56%

18

1

4

5

4

 

2,86

14

nemecký jazyk

C

4

(4/0)

41,25%

4

37,50%

4

 

 

 

 

 

 

 

praktická časť odbornej zložky

 

118

(102/16)

 

 

 

 

23

13

1

 

 

1,41

37

slovenský jazyk a literatúra

B

118

(102/16)

60,36%

118

61,32%

118

21

28

31

18

 

2,47

98

teoretická časť odbornej zložky

 

118

(102/16)

 

 

 

 

18

32

34

12

2

2,47

98

 

 

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky

Predmet

Úroveň

Počet

(M/Ž)

1 Praktická

2 Praktická

3 Praktická

4 Praktická

5 Praktická

Praktická priemer

Praktická počet

praktická časť odbornej zložky

 

118

(102/16)

18

30

17

13

2

2,39

80


(§ 2. ods. 1 f)

 

Odbory a učebné plány

 

Trieda

Študijný (učebný) odbor

Zameranie

3.A

2675 6 elektrotechnika

 

3.B

2675 6 elektrotechnika 

 

4.A

2675 6 elektrotechnika 

 

4.B

2675 6 elektrotechnika 

 

4.C

3917 6 technické a informatické služby 

03 elektrotechnika

1.A

2675 6 elektrotechnika  

 

1.E

2675 1 elektrotechnika 

03 elektronické zariadenia

1.M

2411 4 mechanik nastavovač

2682 4 mechanik počítačových sietí  

 

1.P

2682 4 mechanik počítačových sietí  

 

2.A

2675 6 elektrotechnika 

 

2.M

2411 4 mechanik nastavovač

3759 4 komerčný pracovník v doprave 

 

2.P

2682 4 mechanik počítačových sietí 

 

2.S

2682 4 mechanik počítačových sietí 

 

3.E

2677 2 elektronik 

07 spotrebná elektronika 

3.M

2411 4 mechanik nastavovač

3759 4 komerčný pracovník v doprave

 

3.P

2682 4 mechanik počítačových sietí 

 

4.M

2411 4 mechanik nastavovač

3759 4 komerčný pracovník v doprave 

 

4.P

2682 4 mechanik počítačových sietí 

 

 

Rozširujúce hodiny

 

Učebný variant

Trieda

Predmet

Počet hodín v týždni

 

2.K

Informatika

1

 

2.K

Strojopis a HK

1

 

3.K

Logistika

3

 

4.K

Logistika

2

 

3.A

Elektronika

4 + 2

 

3.B

Elektronika

4 + 4

 

4.A

Elektrotechnická spôsobilosť

1 + 3

 

4.B

Elektrotechnická spôsobilosť

1 + 2

 

4.A

Cvičenia z matematiky

1

 

4.B

Cvičenia z matematiky

1

(§ 2. ods. 1 g)

Zamestnanci

Pracovný pomer

Počet pedag. prac.

Počet nepedag. prac.

Počet úväzkov pedag. prac.

Počet úväzkov nepedag. prac.

TPP

53 / 46*

30

1188

1110

DPP

1

0

22

0

Znížený úväzok

6

2

98

60

ZPS

3 / 2*

3

29

97,5

Na dohodu

4

30

205

951

 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet

nekvalifikovaných

kvalifikovaných

spolu

Učiteľov

 

46 / 39*

46 / 39*

vychovávateľov

 

7

7

asistentov učiteľa

 

0

0

 

 

 

 

Spolu

 

46 / 39*

46 / 39*

 

 

Predmety vyučované nekvalifikovane

 

Nekvalifikovane odučené hodiny v tomto školskom roku neboli.

Neodborne odučené hodiny boli len v niektorých v predmetoch (napr. Občianska náuka a pod.), kde si učitelia doplnili úväzok, prípadne vyučoval triedny učiteľ.

 

(§ 2. ods. 1 h)

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávanie

Počet absolventov

Počet študujúcich

1. kvalifikačná skúška

41 / 34*

0

2. kvalifikačná skúška

24

0

štúdium školského manažmentu

3

2

špecializačné inovačné štúdium

0

0

špecializačné kvalifikačné

1

5

postgraduálne

0

0

doplňujúce pedagogické

53

0

vysokoškolské pedagogické

15

0

vysokoškolské nepedagogické

21

0

 

* -  na zač. / na konci škol. roka

(§ 2. ods. 1 i)

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Škola sa aktívne zapájala do väčšiny súťaží a olympiád organizovaných KCVČ Trenčín ale inými školskými organizáciami.

Naši žiaci majú tradične nielen záujem o súťaženie ale dokážu dosiahnuť aj dobré umiestnenie. Našimi tradičnými súťažami sú hlavne Zenit a SOČ, ale samozrejme v rámci možnosti odbornej školy sa zapájame aj do iných „neodborných" súťaží.

Názov súťaže

Počet žiakov

okr. kolo

kraj. kolo

národ. kolo

medzinár. kolo

Zenit v elektronike

111

 –-

4

 

 

Zenit v programovaní

4

 –-

 

 

zenit v strojárstve

7

 –-

2

 

 

olympiáda ľudských práv

36

 –-

1

 

 

SOČ

45

9

4

1

 

Matematický klokan

140

 –-

 –-

33

 

MAKS

400

 –-

 –-

20

 

FYZIQ

195

 –-

 –- 

8

 

„rôzne športové súťaže“

60

20 

 

 

 

Olympiáda NEJ

15

1

 

 

 

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

- prezentácia v ZŠ celého regiónu NMnV, MY, čiastočne TN a SE

 

- prezentácia v ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským v Srbskej republike – Vojvodinskí   

  Slováci

 

- prezentácia v rámci SŠ: Senica, Trenčín, Skalica, Myjava, Nové Mesto nad Váhom,

   Malacky

 

- športové aktivity v rámci školy a družobnej školy v Kunoviciach,

 

- kultúrne vystúpenia - Vianoce, Veľká noc, imatrikulácia prvákov, v rámci  krajského kola

  SOČ

 

- v rámci aktivity žiakov - Modrý gombík, Deň narcisov, Biela pastelka

 

- články do regionálnych a mestských novín, WWW prezentácie

 

- vystúpenie učiteľov na rôznych konferenciách a prac. stretnutiach organizovaných CNA,

   MS IT - academy, MPC, ...

- účasť na výstave Mladý tvorca - Nitra

- Projekt Comenius :

 

- spolupráca so školami v zahraničí - Lincoln - Anglicko, Neustad - Nemecko Kunovice - ČR,

   Rakovník – ČR

 

- workshop:     Lincoln, 2. – 5. 3. 2008

                        Stará Turá, 13. – 18. 6. 2008

                             - účastníci:     Kathe-Kollwitz Gymnasium Neustadt (D), Robert Pattinson  

                                                  School in Lincoln (GB), ZSŠE Stará Turá (SK)

 

- školenia na prácu s PC pre občanov Starej Turej

 

- realizácia ŠKŠ - informatiky v spolupráci MPC Trenčín

 

- školenia učiteľov na prácu so stavebnicou LegoDacta

 

- spoluorganizovanie celoslovenskej súťaže RoboCup Junior

 

- rôzne ďalšie aktivity určené pre žiakov ale i verejnosť

 

- projekt Etwinning - Naše rôzne kultúry (Unsere verschiedenen Kulturen) - schválený a    

  realizovaný projekt

 

 

(§ 2. ods. 1 j)

Projekty

Škola podala projekt „ Sociálno-ekonomický rozvoj regiónu a integrácia zdravotne postihnutých do bezbariérovej školy“ v rámci operačného programu základná infraštruktúra. Tento projekt predstavuje komplexnú rekonštrukciu budovy školy na Športovej ulici na bezbariérovú školu.

Projekt bol zaradený do zásobníka Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja.

 

V školskom roku 2007/2008 boli školou vypracované, započaté alebo realizované (dokončené) projekty:

   - Otvorená škola v športe - realizovaný projekt

   - Grafické systémy - realizovaný projekt

   - Kvalita vyučovacieho procesu SLSP - schválený a realizovaný projekt

   - Elektronizácia a revitalizácia Domovov mládeže - schválený projekt a realizovaný     

     projekt

   - Projekt Comenius – školské partnerstvá

   - Etwinning - Naše rôzne kultúry (Unsere verschiedenen Kulturen) - schválený a

     realizovaný projekt

   - Obnoviteľné zdroje energie - Fotovoltaika

   - ST WiFi – pokrytie školy WiFi signálom PC siete a internetu (realiz. ELFA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(§ 2. ods. 1 k)

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:     12. 1. 2007

Druh inšpekcie:     komplexná

Dosiahnutá úroveň v predmetoch a ostatných oblastiach:   veľmi dobrá

Pri následnej inšpekcii (september 2007) bolo konštatované, že všetky uložené opatrenia a odporúčania školskej inšpekcie boli akceptované a vyriešené.

 

 

(§ 2. ods. 1 l)

Materiálno-technické podmienky

Združená stredná škola elektrotechnické prevádzkuje 2 budovy školy, 2 telocvične, súčasťou školy je domov mládeže a školská kuchyňa. Výučba v tomto školskom roku prebiehala v jednej budove s jednou telocvičňou (na Športovej ulici) – po presťahovaní druhej budovy v priebehu prázdnin a začiatku septembra.

 

 

Teoretické vyučovanie:   

 

20  klasických učební

10 odborných učební a laboratórií :

          - laboratórium elektrického merania 1 – 10 pracovísk

          - laboratórium VT I.– 12 + 1 počítačových pracovísk

          - laboratórium VT II.- 16 +1 počítačových pracovísk

          - laboratórium VT III.- 15 + 1 počítačových pracovísk

          - laboratórium  VT IV.- 20 + 1 počítačových pracovísk

          - laboratórium  VT V.- 11 + 1 počítačových pracovísk

          - laboratórium a odb. učebňa CNC – 2 sústruhy a 11 PC pracovísk

          - laboratórium zdravotníckej techniky

          - učebňa cudzích jazykov

          - učebňa strojopisu – 17 mechanických strojov, 5 elektronických strojov

-         telocvičňa s posilňovňou a gymnastickou sálou  (okrem toho možnosť využívania     susedného športového areálu – atletická dráha, futbalové ihrisko, univerzálne asfaltové ihrisko, tenisové kurty, bazén, kolkáreň, stolnotenisová herňa, v zime klzisko s prírodným ľadom).

 

 Praktické vyučovanie:   

 

-  8 učební elektrotechnických - každá po 10 žiakov 

-  1 pracovisko na leptanie plošných spojov

2 pracoviská - sústruhy - 24 žiakov

2 pracoviská frézy - 12 žiakov

1 pracovisko vŕtačky - 10 žiakov

-  3 pracoviská – ručné spracovanie

1 pracovisko s počítačmi laboratórium - 12 žiakov

 

Všetky pracoviská školy vybavené PC sú zapojené do lokálnej siete školy, ktorá je trvale pripojená na internet. V  školskom roku 2006/07 sme vykonali inováciu siete pre zvýšenie jej spoľahlivosti a využitia najmä vo vyučovacom procese, ale aj mimo neho.

Určitým a pretrvávajúcim problémom sú odborné učebne výpočtovej techniky, kde dochádza k veľmi rýchlemu morálnemu zastarávaniu výpočtovej techniky. V súčasnosti na výučbu využívame viac ako 100 počítačov v 7 „výpočtových“ laboratóriách. Inováciu učebných pomôcok zabezpečujeme najmä z prostriedkov RZ, sponzorov a 2% z daní fyzických a právnických osôb. Len veľmi málo prostriedkov môžeme použiť z rozpočtu školy.

Vzhľadom na lepšie využitie priestorov a šetrenie energií bolo ideálne, aby škola bola umiestnená v jednej budove. Tento školský rok (2007/2008) sme na priamu výučbu budeme prevádzkovali už len jednu budovu školy, k čomu bolo treba vybudovať najmä nové odborné učebne, vybaviť ich modernou technikou a učebnými pomôckami, ale aj klasické učebne a sociálne zázemie.

 

 

(§ 2. ods. 1 m)

Finančné a hmotné zabezpečenie

(za kalendárny rok 2007)

 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

    Prenesené kompetencie:                       24 289 000 Sk

                             V tom:                       316 000 Sk  vzdelávacie poukazy

 

    Originálne kompetencie:       DM        4 446 000

                                              ŠJ       3 382 000

             mimoriadna  dotácia z TSK       1 100 000 (sťahovanie školy do 1 budovy)

 

 

 

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením      

   školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

 

   poskytnutie stravy .................................  1 606 359 Sk

   ubytovanie žiakov v DM ...........................   334 450 Sk

 

 

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení   

    podľa financovaných aktivít

 

    Čerpanie finančných prostriedkov bolo na základe rozhodnutia vedenia školy  

    rozdelené na :

          - čerpanie odmeny vedúcim krúžkov vo výške .... 70%

          - činnosť krúžkov vo výške ...............................  30%

 

    Čerpanie prostriedkov krúžkov športové hry a LegoDacta bolo výrazne upravené

    v prospech nákupu materiálu na činnosť krúžkov (nakoľko ho viedli vychovávatelia

    čiastočne v rámci pracovnej doby).

 

    Celkové zúčtovanie:

           Poskytnuté finančné prostriedky.................... 316 000 Sk

           odmeny vedúcim krúžkov...............................  87 000 Sk

           nákup pomôcok spojených s činnosťou.........  229 000 Sk

   

    Čerpanie prostriedkov na nákup pomôcok a materiálu na zabezpečenie kvalitnej  

    činnosti krúžkov realizovali vedúci krúžkov. Nakúpený tovar podlieha evidencii na

    úseku TEČ.

 

 

4. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

         200 000 Sk – Projekt – Elektronizácia a revitalizácia DM

 

 

(za školský rok 2007 / 2008)

 

5. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov,    

    právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa

    finančných aktivít

    Príjmy:

                    príspevok rodičov do RZ ................................   115 000 Sk 

                    dar rodičov na nákup učebných pomôcok........     69 450 Sk

                    2 % z daní ....................................................  228 078 Sk

                    Príjmy spolu:                                                  412 078 Sk       

 

    Podrobná informácia o čerpaní finančných prostriedkov za školský rok bola

    prednesená na plenárnom zasadnutí rodičovského združenia a zamestnanci ZSŠE

    sú podrobne informovaní na celoškolskom zhromaždení zamestnancov na konci

    školského roka.

 

 

 

(§ 2. ods. 1 n)

Plnenie stanoveného cieľa

Cieľ: Kvalita a efektivita  riadiaceho a vyučovacieho procesu

V rámci plnenia cieľa sme sa zameriavali na:

 

-  orientáciu na zákazníka (žiaka), na to, čo žiak od školy očakáva 

           - musí vedieť "čo sa má učiť,  prečo sa má učiť a čo z toho bude  mať"

           - žiak požaduje úroveň a kvalitu poskytovaného vzdelávania

           - úspešné zvládnutie maturitných skúšok prípadne prijímacích skúšok 

             na školu vyššieho typu

           -  úspešné uchádzanie sa o zamestnanie

 

- kvalitu vyučovacieho procesu, predchádzať vznikajúcim nedostatkom

           kľúčové postavenia pedagogického pracovníka, kvalifikovanosť

               a odbornosť

           - neustále analyzovať a hodnotiť prácu s cieľom jej  skvalitňovania

           - inovácie materiálno-technického vybavenia vo všetkých odboroch,   

             spracovať formou projektov

 

- účasť každého zamestnanca na komplexnom riadení

           zadanie úlohy a zodpovednosť za ich plnenie

           -  delegovanie zodpovedajúcich právomocí

           -  zapojiť zamestnancov do rozhodovacieho mechanizmu

          -  vytvoriť systém sebahodnotenia pracovníkov

 

         Manažérstvo kvality má dostať školu do pohybu, aby na základe súčasných poznatkov teórie riadenia a praxe podnikového manažmentu, permanentne, najmä z vlastnej iniciatívy, skvalitňovali svoju prácu.

Aplikácia TQM prinesie lepšie výsledky práce žiakov i učiteľov, zvýšenie ich motivácie, sebadôvery, pracovnej morálky, disciplíny, znižuje sa záškoláctvo, vandalizmus a ďalšie negatívne správanie žiakov, lepšie sa využíva pracovný čas, ľudské, finančné i technické zdroje, zákazníci (žiaci, ich rodičia, odberatelia absolventov školy) sú spokojnejší, náklady na prácu školy sa znižujú. Práca učiteľov a žiakov nebýva pritom namáhavejšia, pretože sa postupne eliminujú nedostatky, chyby, nedorozumenia, zlé pracovné vzťahy, neefektívne využívanie zdrojov.

 

(§ 2. ods. 1 o)

Úspechy a nedostatky

SWOT analýza

Silné stránky školy                                                 Slabé stránky školy

-  Profilácia školy.                                                    - Zlé sociálne zázemie

-  Vysoké tvorivé schopnosti mnohých pracovníkov      - Nevýhodná poloha budovy

-  Výborné technické vybavenie                                  - Nedostatočné finan. zdroje

-  Fungujúca rada školy                                             - Zložité dopravné spojenie

-  Kvalifikovanosť učiteľov                                        - Značná energ. náročnosť

-  Moderný športový areál

-  Dobrá povesť (imidž)

-  Podpora rodičov škole

 Možnosti školy                                                  Riziká

Vytvorenie vlastného kurikula školy            - Demografický pokles populácie

Širšia ponuka voliteľných  predmetov          - Pokles reálnej hodnoty štátnej

                                                                    finančnej podpory

Rešpektovanie učebných štýlov žiakov                       

Aplikácia aktivačných vyučovacích metód     - Zvyšovanie výdavkov na prevádzku

Zvýšenie záujmu o školu                                     - Zvyšovanie cien dopravy a spojov

-  Zlepšenie podpory zo strany podnikateľov    -  Náklady na žiaka      

-  Hospodársky rozvoj  (oživenie výroby i        - Kvalita prijímaných žiakov

   terciálnej sféry)

-  Fungujúci trh práce (pracovné príležitosti)

Využitie podnikateľských aktivít

Získanie grantov (napr. ESF)

-   Propagácia školy.

 

 

 

Úspechy a nedostatky

 

ZSŠE Stará Turá dosahuje dobré výsledky najmä:

 

- v súťažiach Zenit v elektronike, programovaní a strojárstve

- v stredoškolskej odbornej činnosti

- v matematických súťažiach – matematický klokan, praktická matematika

- v športových súťažiach – stolný tenis, futbal, volejbal, basketbal

- v matematických a jazykových olympiádach

- Cisco networkimg academy, príprava žiakov na získanie certifikátu firmy Cisco

- MS IT academy, príprava žiakov na vykonanie skúšok MOS

- vzdelávanie pedagogických pracovníkov v oblasti IKT

 

Naša škola sa opäť umiestnila medzi troma najúspešnejšími školami v súťaži o „Putovný pohár predsedu TSK“ vo vedomostných súťažiach.

V rámci plnenia plánu hlavných úloh ale i mimo neho ZSŠE bola spoluorganizátorom rôznych akcií, ktoré v mnohých prípadoch okrem komerčného prínosu umožnili prezentovať ZSŠE v rôznych oblastiach, hlavne však v rámci zavádzania a šírenia IKT v školstve. Základné informácie aj s obrazovým spravodajstvom je možné pozrieť na http://www.sosst.sk  (- aktuality).

 

Nedostatky:

 

- podávanie projektov zameraných na modernizáciu, kvalitu a efektivitu vyučovacieho    

  procesu

- modernizácia vyučovacích metód – využitie nových prostriedkov v rámci IKT ako

  napr. Class server dodaný v rámci projektu Infovek, tvorba projektov na využitie

  e-learningu vo vyučovacom procese

- multimediálne učebne vybavené potrebnou technikou

- rýchle zastarávanie IKT

Návrh opatrení:

- naďalej vylepšovať materiálne podmienky pre zefektívnenie  vyučovacieho procesu

- intenzívnejšie zapojiť do tvorby a realizácie projektov väčší počet zamestnancov   

  školy a takto  získať potrebné finančné prostriedky na modernizáciu vyučovacieho

  procesu, ale aj na lepšie finančné ohodnotenie zamestnancov

- racionálnejšie  využívať priestory školy a tým znížiť náklady na prevádzku (od škol.

  roku 2008/2009)

 

Úspešnosť  školy pri príprave na výkon povolania

Už pri príprave žiakov počas štúdia kladieme veľký dôraz na prepojenie školy a praxe. Vo veľkej miere sa snažíme spolupracovať s podnikateľskou sférou, aj keď nie vždy je možné ich požiadavky akceptovať a implementovať do študijných dokumentov. Naši žiaci už počas štúdia vykonávajú prax vo vybraných firmách s cieľom oboznámiť sa s podmienkami práce, čo umožní ich lepšiu adaptáciu pri nástupe do pracovného pomeru.

Hlavne v strojárskych a elektrotechnických odboroch mohli zamestnávatelia zamestnať o mnoho viac absolventov, ako sme mohli dodať (pre malý záujem o tieto odbory zo strany žiakov).

Viac ako tretina žiakov sa hlási na štúdium na vysokej škole. Nemáme presné informácie o tom, či boli prijatí a úspešne pokračujú v štúdiu ale pokiaľ sa tieto informácie k nám dostanú sú vo väčšine pozitívne. Čo snáď je problém, je zvládnutie matematiky v prvom ročníku na technických školách. Tento problém čiastočne riešime možnosťou voliteľného predmetu cvičenia z matematiky a krúžkovou činnosťou.

 

 

(§ 2. ods. 2 b)

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžku

Počet detí

Počet skupín

Elektrotechnický-1 – p. DINGA

25

2

Elektrotechnický-2 – Bc. KUCHÁREK

24

2

Hasičský – Bc. MACÚCH

10

1

Šport-plavecký – Mgr. ONDREIČKA

15

 

Internetový – Ing. SLAMA

14

1

Matematický-1 – Mgr. PÁLENÍKOVÁ

24

1

Matematický-2 – Mgr. PÁLENÍKOVÁ

28

1

Nemecký-jazyk – Mgr. JANČÁLKOVÁ

9

1

Nemecký-jazyk – RNDr. KUBOVICOVÁ

2

1

Nohejbal-1 – Mgr. GAŠPARÍK

3

1

PC-LEGO – p. GAJDOŠ

45

4

Počítačový – Ing. DZURO

7

1

Poznávací – Mgr. POTFAJOVÁ

8

1

Slov-jazyka – Mgr. MANDÁKOVÁ

26

1

SOČ-3 – Ing. SLAMA

1

1

Strelecký-1 – Mgr. GAŠPARÍK

20

1

Strojopis – p. JANOVICOVÁ

8

1

Šport-hry – p. KOVÁČOVÁ

102

8

Športový – Ing. HRABOVSKÝ

10

1

 

 

(§ 2. ods. 2 c)

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy a rodičov sa realizuje najmä prostredníctvom RZ. V priebehu školské roku sa rodičia stretávajú minimálne 2 krát na celoškolskom plenárnom a triednych schôdzkach.

Rodičovské združenie má  formu občianskeho združenia, čo umožňuje získavať 2 % z daní fyzických a právnických osôb. Tieto zdroje sú na 100 % používané na nákup učebných pomôcok a modernizáciu vyučovacieho procesu.

Komunikácia medzi triednymi učiteľmi a rodičmi je formou študentských preukazov, telefónov a individuálnymi návštevami rodičov. V školskom roku 2007/08 bola možná komunikácia aj prostredníctvom elektronickej žiackej knižky.

Spolupráca s rodičmi je na priemernej úrovni - najmä u žiakov slabších musí vychádzať iniciatíva zo strany školy. Rodičia problémových žiakov sa nezúčastňujú rodičovských združení a nespolupracujú so školou, resp. školu navštívia len v prípade riešenia už vzniknutého problému.

Na základe iniciatívy výboru RZ sme už po štvrtý krát zorganizovali „Spoločenský večer ZSŠE“ (ples), o ktorý je zo strany rodičov značný záujem. Týmto spôsobom sa snažíme aj o prezentáciu školy na verejnosti a neformálne stretnutie s rodičmi.

 

(§ 2. ods. 2 d)

Spolupráca školy a verejnosti

Spolupráca s podnikateľskou sférou pri príprave na výkon povolania

Pri stanovení koncepcie budúcej siete študijných a učebných odborov musíme tiež zohľadňovať súčasné smerovanie a rozvoj podnikateľskej sféry v našom regióne. Na stretnutí vedenia školy a zástupcov rozhodujúcich podnikateľských subjektov zo Starej Turej vo februári a apríli  2007 zaznela požiadavka potreby výučby v strojárskych profesiách. Z tohto dôvodu chceme zachovať prípravu žiakov aj v uvedených profesiách, kde je v súčasnosti dominantný študijný odbor mechanik nastavovač. Vo výrobe je záujem aj o klasické trojročné odbory (strojné a ručné spracovanie a obrábanie kovov), pretože sa v našom regióne už začína prejavovať absencia kvalifikovanej pracovnej sily v týchto profesiách. Veľmi dobre spolupracujeme s firmami zo Starej Turej Premagas, Justur, Chirana medical, Chirana injekta, ale aj z firmami Heideberg, Obal Nové Mesto nad Váhom.

 

O absolventov so zameraním na elektro prejavili  záujem zástupcovia z automobilky Peugeot – Citroen z Trnavy, veľmi dobrú spoluprácu máme s firmou Emerson elektric Slovakia, Steag, Liebert Hiros v Novom Meste nad Váhom a tiež, Leoni Cable Stará Turá.

 

Spolupráca s podnikateľskou sférou je veľmi dôležitou aktivitou školy s odborným zameraním, pretože umožňuje získavanie dôležitých informácií z hľadiska orientácie školy, profilu absolventov a ich budúceho uplatnenia na trhu práce.  Pri napĺňaní tejto úlohy je nevyhnutné brať do úvahy nasledujúce aspekty:

V rámci spolupráce neustále zostáva nedoriešenou otázka priameho vstupu týchto firiem do zabezpečovania výchovno-vzdelávacej činnosti. Všetci konštatujú, že nie sú vytvorené dostatočné legislatívne podmienky, hlavne v oblasti financovania, resp. príspevku na prípravu. Sponzorské dary nemôžu ani z časti pokryť náklady spojené s výučbou a firmy so zahraničnou spoluúčasťou ani o túto formu nemajú záujem. Vhodnou formou je v súčasnosti možnosť poskytnutia finančných prostriedkov z 2% z daní. V rámci spolupráce s právnickými subjektmi sme touto formou získali finančné prostriedky, ktoré nám v značnej miere pomohli hlavne pri nákupe učebných pomôcok a materiálnom vybavení jednotlivých úsekov. 

   

 

     Spolupráca s miestnou samosprávou

     Výborná bola tiež spolupráca s mestským úradom v Starej Turej, organizáciami           mesta a mestskou i štátnou políciou pri organizovaní rôznych akcií, besied a preventívnych akcií proti protiprávnemu konaniu (alkohol, drogy, ...).

 

 

 

 

 

 

 

Záver

Vypracoval: Ing. Milan DUROŠKA

V Starej Turej, 25. augusta 2008 (dopracované v sept. 2008)

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 25. 8. 2008