Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2006/2007

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školy Združená stredná škola elektrotechnická, Športová 675, Stará Turá
Adresa školy Športová 675, Stará Turá, 916 01
Telefón +421 776 3394
E-mail office@sosst.sk
Zriaďovateľ Trenčiansky samosprávny kraj

Vedúci zamestnanci školy

  Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail
Riaditeľ Ing. Milan DUROŠKA 032/7764191 0905649396 duroska@sosst.sk
ZRŠ pre TEČ Ing. Iveta ŠTEFKOVÁ 032/7763077 0905437913 iveta-stefkova@sosst.sk
ZRŠ pre TV Ing. Dušan KOZÁR 032/7763328   kozar@spsest.sk
ZRŠ pre TV Mgr. Milan TRÚSIK 032/7763077   milan.trusik@sosst.sk
ZRŠ pre PV Ing. Ján MÁLEK 032/7762206   jan.malek@sosst.sk
ZRŠ pre VMV PaedDr. Pavol ZIMANČOK 032/7763077   zimancok@sosst.sk

Rada školy

  Titl., priezvisko, meno Kontakt
predseda Ing. Jiří Konečný  
pedagogickí zamestnanci Ing. Jaroslav Dzuro  
za OZ RNDr. Edita Zámečníková  
ostatní zamestnanci Ján Durec  
zástupcovia rodičov Ľubica Antálková  
  Jana Jakúbková  
  Ing. Vladimír Barančin  
zástupca zamestnávateľov Ing. Pavol Valúch  
zástupca zriaďovateľa Mgr. Ján Tomeš  
zástupca žiakov Michal Dúbravka  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov Poznámka
spoločensko - vedná Mgr. Helena Fitzelová SJL, DEJ, ETV, TEV, OBN  
prírodovedná Mgr. Anna Klikáčová MAT, FYZ, ZAE, CHE  
telovýchovno - branná Mgr. Igor Gašparík TEV  
elektrotechnická Ing. Bohumil Slama predmety elektro, INF, VT  
strojárska Ing. Janka Nerádová predmety strojárske  
ekonomická Ing. Gabriela Plávková odb. pred. TIS a KPD, EKN, VPD, AAK  
cudzích jazykov Mgr. Klaudia Urbanová ANJ, NEJ, RUJ  

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 526

Počet tried: 23

Podrobnejšie informácie:

ZSŠE sa počtom žiakov, svojou profiláciou a tradíciami prípravy žiakov v elektrotechnických odboroch stala dominantnou školou v rámci regiónu. V školskom roku 2006/2007 navštevuje školu viac ako 526 žiakov, ktorým ponúka možnosť štúdia vo viacerých zaujímavých študijných a učebných odboroch. Žiakom poskytuje komplexné vzdelávanie, ubytovanie v domove mládeže s možnosťou vhodného využívania voľného času.


Trieda Počet žiakov z toho ŠVVP
2.A 22  
2.B 22  
3.A 27  
3.B 20  
3.C 16  
4.A 23  
4.B 23  
4.C 18  
1.A 17  
1.B 24  
1.M 27  
1.P 17  
1.S 25  
2.E 19  
2.M 23 1
2.N 19  
2.P 30 2
3.E 17  
3.M 22  
3.P 31  
4.K 1  
4.M 2  
4.P 25  

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat 236 / 12

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat 165 / 11

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat 44 / 1

Počet zapísaných prvákov k 30.6. 2005: súčet / počet dievčat 128 / 7

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2005: súčet / počet dievčat 125 / 7


  Gym 8.roč Gym 6.roč Gym 4.roč SOŠ SOU OU Iné Spolu
prihlásení       75 161     236
prijatí       49 76     125
% úspešnosti       65 47     53

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

Trieda AAK ANJ AEK AIN AUR AUT AOS CDE CUJ CAJ CNJ CVM DEJ DPP DOG
2.A   2,92                     2,95    
2.B   3,08                     3,05    
3.A   2,81       2,78                  
3.B   2,80       2,80                  
3.C 1,38 2,75                          
4.A   3,00                   2,90      
4.B   2,64                   3,22      
4.C 2,11 2,78                          
1.A   3,06                     2,82    
1.B   2,73                     2,78    
1.M   3,86                     3,11 2,78 2,78
1.P   3,06                     2,71    
1.S   3,36                     3,08    
2.E   3,26                     3,42    
2.M   2,92                     2,00 3,00  
2.N   3,45                          
2.P   2,90                     2,40    
3.E                              
3.M   2,70           3,13              
3.P   2,87                          
4.K   3,44           3,16              
4.M   2,95         3,71     2,75          
4.P   2,86               2,62          

Trieda EKG EKI EKN EUC EME ELP ESP EZA EEG ELZ ELE ELS ELM ELK ELG
2.A                     2,77     3,09 3,00
2.B                     2,73     3,18 3,05
3.A                     2,85   2,33    
3.B                     2,70   2,25    
3.C     2,25                     1,63  
4.A     1,83                 2,13 2,09    
4.B     1,73                 2,36 2,09    
4.C     1,83                     1,89  
1.A                           3,06  
1.B                           3,43  
1.M     3,11                        
1.P                              
1.S                              
2.E         3,11         3,42 3,53        
2.M     3,36   2,88           2,38        
2.N                              
2.P         3,03           2,43        
3.E     3,19   2,88         2,75 3,63        
3.M     3,21 3,38                      
3.P     3,10                        
4.K       3,89                      
4.M     3,04                        
4.P     2,41                        

Trieda ETV FYZ FYS GSY HOG CHE INT INF IVT KAT KNC KAJ KCJ KNJ MAN
2.A   3,32                          
2.B   3,09                          
3.A                             1,93
3.B                             1,95
3.C                 2,13            
4.A       1,74                 2,93    
4.B       2,59                 3,00    
4.C                 1,67       2,72    
1.A   3,18       3,29                  
1.B   3,61       3,30                  
1.M   3,30           2,26              
1.P   3,29           2,35              
1.S   3,72           2,16              
2.E   3,42           2,53              
2.M   2,23           2,14   2,43          
2.N   3,47                          
2.P   2,83                          
3.E   3,38           2,00              
3.M   3,18               2,88   3,00   4,00  
3.P   2,61                          
4.K                       2,50   3,70  
4.M   3,52                       4,00  
4.P   2,86                          

Trieda MAR MAT MTY NAB NLP NEJ OBN OZT OSE ODK ODV PNS POS PPC PČOZ
2.A   3,41       3,40 2,18                
2.B   3,32       3,56 2,59                
3.A   3,37         2,33                
3.B   3,20       3,20 1,80                
3.C   3,00       2,50 1,69                
4.A   3,30         2,48           3,60    
4.B   3,55       2,75 1,86           3,36    
4.C   3,06       2,89 1,22                
1.A   3,18                          
1.B   3,61       3,08                  
1.M   3,78       3,54 2,56       2,70        
1.P   3,41         2,35       2,29        
1.S   3,60       3,36 2,92       2,32        
2.E   3,53         2,79       2,95        
2.M 2,21 3,52       3,20 2,50       2,27        
2.N   3,89       3,13 2,63       2,32        
2.P   3,23         1,80       2,43        
3.E   3,63 3,50     3,88 3,19     3,38 2,56        
3.M   3,52       3,83 2,86       2,14     2,25  
3.P   3,58         2,00   2,16   2,32        
4.K 2,37 3,84       3,60 2,11       1,84     1,89  
4.M   3,80       4,00 3,16       1,84        
4.P   3,34         1,90       1,97        

Trieda PRN PRA PMI PZZ PRO PCN PVP PSP RSE REG RZO RUJ STT SIZ SJL
2.A   2,27                         3,14
2.B   2,91                         3,09
3.A   2,48                       2,30 2,70
3.B   2,10                       1,90 2,70
3.C   1,56                         2,31
4.A   1,65 3,31                       2,43
4.B   1,54 3,36                       2,95
4.C 1,72                           2,50
1.A   2,59                         3,18
1.B   2,39                         3,00
1.M                             3,41
1.P             2,82               3,29
1.S             3,12               3,76
2.E                             3,63
2.M             3,13               2,59
2.N                             3,58
2.P             3,37               3,17
3.E                             3,00
3.M           1,93                 3,41
3.P         2,81   2,48               3,00
4.K                             3,28
4.M         2,50 2,94 3,88               3,72
4.P         2,59   2,86               3,21

Trieda SPS Spr STE SAZ STN SHK SHK STZ SPH TEK TEM TVP TEC TME TEL
2.A   1,18     2,59                    
2.B   1,09     2,82                    
3.A   1,00                         3,11
3.B   1,00                         2,85
3.C   1,06                          
4.A   1,00                          
4.B   1,05                          
4.C   1,00                          
1.A   1,18     2,94                    
1.B   1,04     3,04                    
1.M   1,59 3,61   2,78 3,00       3,72     3,39    
1.P   1,29                   2,94 2,29    
1.S   1,08                   3,28 2,20    
2.E   1,53                          
2.M   1,00       2,71           3,25      
2.N   1,21 3,58   2,63         3,68     3,05    
2.P   1,17                   3,13      
3.E   1,44                     3,63    
3.M   1,59   3,50     3,25     2,50 2,14   3,29    
3.P   1,03                   2,61      
4.K   1,16       2,78                  
4.M   1,36                   3,50 3,24    
4.P   1,03                   2,83      

Trieda TPS TKT TEV TKT TČOZ UCT ÚSP ÚSP VPD VYE VYT VTE VYZ ZEK ZAE
2.A     1,43               2,32        
2.B     1,24               2,82        
3.A     1,50               2,67        
3.B     1,47               2,55        
3.C     1,62     2,25                  
4.A     1,41               1,96        
4.B     1,50               2,86        
4.C     1,29     2,39                  
1.A     1,65               1,82     2,53  
1.B     1,63               1,74     2,70  
1.M     1,67                        
1.P     1,76                       3,24
1.S     1,71                       3,44
2.E     1,21                       3,42
2.M     1,59                        
2.N     1,33               2,58       2,26
2.P     1,15                        
3.E     1,20       2,94         2,88     2,13
3.M     1,58               1,93        
3.P     1,54                        
4.K     1,64         1,79              
4.M     1,50       2,20                
4.P     1,33       1,76                

Trieda ZTM ZAS ŽIP
2.A      
2.B      
3.A      
3.B      
3.C      
4.A      
4.B      
4.C      
1.A      
1.B      
1.M      
1.P      
1.S      
2.E      
2.M      
2.N      
2.P      
3.E      
3.M 3,86 2,86  
3.P      
4.K   3,00  
4.M      
4.P      

Prospech žiakov

Trieda Počet Vyznamenaní Veľmi dobre Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní Správanie 2 Správanie 3 Správanie 4
2.A 22 1 3 21 1 0 1 0 1
2.B 22 1 4 21 1 0 0 1 0
3.A 27 2 5 27 0 0 0 0 0
3.B 20 3 2 20 0 0 0 0 0
3.C 16 5 3 16 0 0 1 0 0
4.A 23 1 7 23 0 0 0 0 0
4.B 22 1 3 21 0 1 1 0 0
4.C 18 3 5 18 0 0 0 0 0
1.A 17 2 1 16 1 0 1 1 0
1.B 24 1 3 20 3 1 1 0 0
1.M 27 0 1 23 4 0 3 2 3
1.P 17 0 1 16 1 0 2 0 1
1.S 25 0 0 24 1 0 2 0 0
2.E 19 0 1 19 0 0 1 3 1
2.M 23 1 5 21 1 1 0 0 0
2.N 19 0 1 17 2 0 2 1 0
2.P 30 0 4 30 0 0 3 1 0
3.E 17 0 0 15 1 1 2 1 1
3.M 22 0 3 21 0 1 2 1 2
3.P 31 2 3 31 0 0 1 0 0
4.K 1 0 0 0 0 1 0 0 0
4.M 2 0 0 1 0 1 0 0 0
4.P 25 2 7 24 1 0 1 0 0

Dochádzka žiakov

Trieda Počet Zamešk. hod. Zam. na žiaka Ospravedlnené Ospr. na žiaka Neospravedlnené Neosp. na žiaka
2.A 22 1684 76,55 1620 73,64 64 2,91
2.B 22 1527 69,41 1481 67,32 46 2,09
3.A 27 3410 126,30 3402 126,00 8 0,30
3.B 20 2000 100,00 1989 99,45 11 0,55
3.C 16 1810 113,13 1767 110,44 43 2,69
4.A 23 2193 95,35 2113 91,87 80 3,48
4.B 22 1621 73,68 1601 72,77 20 0,91
4.C 18 1751 97,28 1733 96,28 18 1,00
1.A 17 1493 87,82 1437 84,53 56 3,29
1.B 24 2891 120,46 2800 116,67 91 3,79
1.M 27 3727 138,04 3412 126,37 315 11,67
1.P 17 2647 155,71 2137 125,71 510 30,00
1.S 25 2955 118,20 2919 116,76 36 1,44
2.E 19 4063 213,84 3732 196,42 331 17,42
2.M 23 2817 122,48 2793 121,43 24 1,04
2.N 19 1931 101,63 1899 99,95 32 1,68
2.P 30 3924 130,80 3840 128,00 84 2,80
3.E 17 1813 106,65 1689 99,35 124 7,29
3.M 22 5017 228,05 4528 205,82 489 22,23
3.P 31 3488 112,52 3483 112,35 5 0,16
4.K 1 510 510,00 428 428,00 82 82,00
4.M 2 671 335,50 667 333,50 4 2,00
4.P 25 2762 110,48 2746 109,84 16 0,64

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

Predmet Úroveň Počet (M/Ž) PFEČ priemer PFEČ počet PFIČ priemer PFIČ počet 1 Ústna 2 Ústna 3 Ústna 4 Ústna 5 Ústna Ústna priemer Ústna počet
anglický jazyk B 103 (91/12) 57,20% 102 52,45% 102 32 25 33 10   2,21 100
matematika B 37 (29/8) 59,01% 37     2 8 6 2   2,44 18
nemecký jazyk A 1 (1/0) 95,80% 1 100,00% 1 1         1,00 1
nemecký jazyk B 33 (16/17) 43,20% 33 49,55% 33 1 6 21 5   2,91 33
praktická časť odbornej zložky   137 (108/29)         12 6       1,33 18
slovenský jazyk a literatúra B 137 (108/29)     62,50% 136 30 38 44 22   2,43 134
teoretická časť odbornej zložky   137 (108/29)         31 36 38 29   2,49 134

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky

Predmet Úroveň Počet (M/Ž) 1 Praktická 2 Praktická 3 Praktická 4 Praktická 5 Praktická Praktická priemer Praktická počet
praktická časť odbornej zložky   137 (108/29) 39 43 26 9 1 2,07 118

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Trieda Študijný (učebný) odbor Zameranie
2.A 2675 6 elektrotechnika bez
2.B 2675 6 elektrotechnika bez
3.A 2675 6 elektrotechnika bez
3.B 2675 6 elektrotechnika bez
3.C 3917 6 technické a informatické služby 03 elektrotechnika
4.A 2675 6 elektrotechnika bez
4.B 2675 6 elektrotechnika bez
4.C 3917 6 technické a informatické služby 03 elektrotechnika
1.A 2675 6 elektrotechnika bez
1.B 2675 6 elektrotechnika bez
1.M 2411 4 mechanik nastavovač bez
  3759 4 komerčný pracovník v doprave bez
1.P 2682 4 mechanik počítačových sietí bez
1.S 2682 4 mechanik počítačových sietí bez
2.E 2675 1 elektrotechnika bez
2.M 2411 4 mechanik nastavovač bez
  3759 4 komerčný pracovník v doprave bez
2.N 2411 4 mechanik nastavovač bez
2.P 2682 4 mechanik počítačových sietí bez
3.E 2677 2 elektronik 07 spotrebná elektronika
  3355 2 stolár bez
3.M 2411 4 mechanik nastavovač bez
  3759 4 komerčný pracovník v doprave 06 zasielateľstvo a colná deklarácia
3.P 2682 4 mechanik počítačových sietí bez
4.K 3759 4 komerčný pracovník v doprave 06 zasielateľstvo a colná deklarácia
4.M 2411 4 mechanik nastavovač 01 obrábacie stroje a linky
  2682 4 mechanik počítačových sietí bez
4.P 2682 4 mechanik počítačových sietí bez

Nepovinné predmety

Predmet Ročník Počet skupín Počet hodín týždenne
Elektrotechnická spôsobilosť 4 2 2
Konverzácia v cudzom jazyku 4 2 2

Rozširujúce hodiny

Učebný variant Trieda Predmet Počet hodín v týždni
  1.K Matematika 2
  1.K Informatika 1
  1.K Ekonomika 1
  1.K DPP 1
  1.K SHK 1
  2.K Informatika 1
  2.K SHK 1
  3.A Elektronika 4
  3.A Výpočtová technika 1
  3.B Elektronika 4
  3.B Výpočtová technika 1
  4.A Výpočtová technika 2
  4.A Prax 1
  4.B Výpočtová technika 2
  4.B Prax 1

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer Počet pedag. prac. Počet nepedag. prac. Počet úväzkov pedag. prac. Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP 64 36 1256 1342,5
DPP 1 2 12 44
Znížený úväzok 7 3 94 74
ZPS 3 3 45 97,5
Na dohodu 5 14 374 938

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu
učiteľov   57 57
vychovávateľov   8 8
asistentov učiteľa   0 0
       
spolu   65 65

Predmety vyučované nekvalifikovane

Nekvalifikovane odučené hodiny v tomto školskom roku neboli.

Neodborne odučené hodiny boli len v niektorých v predmetoch (napr. Občianska náuka), kde si učitelia doplnili úväzok.

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich
1.kvalifikačná skúška 48 0
2.kvalifikačná skúška 24 0
štúdium školského manažmentu 4 0
špecializačné inovačné štúdium 0 0
špecializačné kvalifikačné 1 5
postgraduálne 0 0
doplňujúce pedagogické 64 0
vysokoškolské pedagogické 20 0
vysokoškolské nepedagogické 30 0

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Škola sa aktívne zapájala do väčšiny súťaží a olympiád organizovaných KCVČ Trenčín ale inými školskými organizáciami.

Naši žiaci majú tradične nielen záujem o súťaženie ale dokážu dosiahnuť aj dobré umiestnenie. Našimi tradičnými súťažami sú hlavne Zenit a SOČ, ale samozrejme v rámci možnosti odbornej školy sa zapájame aj do iných „neodborných" súťaží.


Názov súťaže Počet žiakov okr. kolo kraj. kolo národ. kolo medzinár. kolo
Zenit v elektronike 69   4    
Zenit v programovaní 3        
zenit v strojárstve 7   2    
olympiáda ľudských práv 68   1    
SOČ 68 14 2 1  
olympiáda v NEJ 5 1 1    
praktická matematika 39   13 5  
Matematický klokan 136        
Maks 10        

Na základe úspechov získala naša škola Putovný pohár predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja za najlepšiu Združenú strednú školu vo vedomostných súťažiach.

Aktivity a prezentácia na verejnosti

- prezentácia na ZŠ celého regiónu

- prezentácia v rámci SŠ v Senici, Trenčíne, Skalici, Myjave

- športové aktivity v rámci školy i družobnej školy Kunovice

- kultúrne vystúpenia - Vianoce, Veľká noc, v rámci krajského kola SOČ

- v rámci aktivity žiakov - modrý gombík, Deň narcisov

- články do regionálnych a mestských novín, WWW prezentácie

- vystúpenie učiteľév na rôznych konferenciách a prac. stretnutiach organizovaných CNA, MS IT - academy, MPC, ...

- účasť na výstave Mladý tvorca - Nitra

- spolupráca so školami v zahraničí - Lincoln - Anglicko, Kunovice - ČR, Rakovník - ČR

- školenia na prácu s PC pre občanov Starej Turej

- realizácia ŠKŠ - informatiky v spolupráci MPC Trenčín

- školenia učiteľov na prácu so stavebnicou LegoDacta

- spoluorganizovanie celoslovenskej súťaže RoboCup Junior

- rôzne ďalšie aktivity určené pre žiakov ale i verejnosť

- projekt Etwinning - NAše rôzne kultúry (Unsere verschiedenen Kulturen) - schválený a realizovaný projekt

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Škola podala projekt „ Sociálno-ekonomický rozvoj regiónu aintegrácia zdravotne postihnutých do bezbariérovej školy“ v rámci operačného programu základná infraštruktúra. Tento projekt predstavuje komplexnú rekonštrukciu budovy školy na Športovej ulici na bezbariérovú školu.

Projekt bol zaradený do zásobníka Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja.

V školskom roku 2006/2007 boli školou vypracované alebo realiziované projekty:

- Digitálni štúrovci - realizované 2 projekty

- Otvorená škola v športe - realizovaný projekt

- Grafické systémy - realizovaný projekt

- Kvalita vyučovacieho procesu SLSP - schválený a realizovaný projekt

- Elektronizácia a revitalizácia Domovov mládeže - schválený projekt

- Etwinning - NAše rôzne kultúry (Unsere verschiedenen Kulturen) - schválený a realizovaný projekt

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:  12. 1. 2007

Druh inšpekcie:  komplexná

Dosiahnutá úroveň v predmetoch a ostatných oblastiach :

-          veľmi dobrá

o       aktivity školy

o       ponuka krúžkov a záujmových aktivít vo voľnom čase

o       profesionálne aktivity pedagógov

o       reakcia vedenia na inovačné trendy v príprave žiakov

o       spolupráca školy s podnikateľskými subjektmi

-          dobrá

o       celková odbornosť vyučovania v škole

o       priestorové podmieny pracovísk PV

o       starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

o       vybavenie prostriedkami informačných technológií

o       využívanie metodických a a poradných orgánov školy

o       vyučovanie v hospitovaných predmetoch

-          priemerná

o       vybavenie učebnicami

o       vybavenie tried lavicami a stoličkami

-          málo vyhovujúca

-          nevyhovujúca

-          kľúčové pozitívne stránky školy

o       spolupráca s inštitúciami odborného vzdelávania domácimi a zahraničnými odbornými školami

o       spojenie tvorivých schopností pedagógov a dobrého technického vybavenia školy

Pri následnej inšpekcii bolo konštatované, že všetky uložené opatrenia a odporúčania školskej inšpekcie boli akceptované a vyriešené.

Oblasti hodnotené priemerne (3) budú z veľkej časti vyriešené po presťahovaní školy do jednej budovy.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Združená stredná škola elektrotechnické prevádzkuje 2 budovy školy, 2 telocvične, súčasťou školy je domov mládeže a školská kuchyňa.

Teoretické vyučovanie:   

·      20  klasických učební

·      10 odborných učební a laboratórií

Ø         laboratórium elektrického merania 1 – 10 pracovísk

Ø         laboratórium elektrického merania 2 – 10 pracovísk

Ø         laboratórium VT I.– 12 + 1 počítačových pracovísk

Ø         laboratórium VT II.- 10 +1 počítačových pracovísk

Ø         laboratórium VT III.- 13 počítačových pracovísk

Ø         labotatórium  VT IV.- 16 počítačových pracovísk

Ø         labotatórium  VT V.- 16 počítačových pracovísk

Ø         labotatórium  VT VI.- 14 počítačových pracovísk

Ø         labotatórium  VT VII.- 10 poč. pracovísk a stavebníc pre výučbu predmetu       mikroprocesorová technika

Ø         laboratórium a odb. učebňa CNC – sústruženie, 2 sústruhy

Ø         laboratórium a odb. učebňa CNC – frézovanie, 1 fréza

Ø         laboratórium zdravotníckej techniky

Ø         laboratórium strojárskych meraní – 12 pracovísk

Ø         učebňa cudzích jazykov

Ø         učebňa strojopisu – 17 mechanických strojov, 5 elektronických strojov

Ø         učebňa pre etickú výchovu – video, audio technika                           

·      2 telocvične s posilňovňami a gymnastickou sálou  (okrem toho možnosť využívania susedného športového areálu – atletická dráha, futbalové ihrisko, univerzálne asfaltové ihrisko, tenisové kurty, bazén, kolkáreň, stolnotenisová herňa, v zime klzisko s prírodným ľadom).

Praktické vyučovanie:          

Ø      7 učební elektrotechnických - každá po 10 žiakov 

Ø      2 pracoviská - sústruhy - 24 žiakov

Ø      2 pracoviská frézy - 12 žiakov

Ø      1 pracovisko vŕtačky - 10 žiakov

Ø      1 pracovisko stolárske - 10 žiakov 

Ø      1 výpočtové laboratórium - 12 žiakov

Všetky pracoviská školy vybavené PC sú zapojené do lokálnej siete školy, ktorá je trvale pripojená na internet. V  školskom roku 2005/06 sme využívali i bezdrôtové prepojenie medzi budovami škôl  a inováciu siete pre zvýšenie jej spoľahlivosti a využitia najmä vo vyučovacom procese, ale aj mimo neho.

Určitým a pretrvávajúcim problémom sú odborné učebne výpočtovej techniky, kde dochádza k veľmi rýchlemu morálnemu zastarávaniu výpočtovej techniky. V súčasnosti na výučbu využívame viac ako 100 počítačov v 7 výpočtových laboratóriách. Inováciu učebných pomôcok zabezpečujeme najmä z prostriedkov RZ, sponzorov a 2% z daní fyzických a právnických osôb. Len veľmi málo prostriedkov môžeme použiť z rozpočtu školy.

Výhľadom na lepšie využitie priestorov a šetrenie energií by bolo ideálne, aby škola bola umiestnená v jednej budove. Toto zatiaľ nebolo možné z hľadiska obsadenia učební. V budúcom školskom roku (2008/2009) budeme prevádzkovať už len jednu budovu školy, k čomu bolo treba vybudovať najmä nové odborné učebne, vybaviť ich modernou technikou a učebnými pomôckami, ale aj klasické učebne a sociálne zázemie.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

    Prenesené kompetencie:                       28 211 000 Sk

                             V tom:                       325 280 Sk  vzdelávacie poukazy

    Originálne kompetencie:       DM             4 577 000

                                               ŠJ             2 843 000

              mimoriadna  dotácia z TSK            2 302 000

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

   poskytnutie stravy ................................. 1 841 412 Sk

   ubytovanie žiakov v DM...........................   360 314 Sk

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

Čerpanie finančných prostriedkov bolo na základe rozhodnutia vedenia školy rozdelené na

   - čerpanie odmeny vedúcim krúžkov vo výške .... 70%

   - činnosť krúžkov vo výške ............................... 30%

Čerpanie prostriedkov krúžkov športové hry a LegoDacta bolo výrazne upravené v prospech nákupu materiálu na činnosť krúžkov.

Celkové zúčtovanie:

    Poskytnuté finančné prostriedky.................... 325 280 Sk

    odmeny vedúcim krúžkov............................  135 966 Sk

    nákup pomôcok spojených s činnosťou.........  189 314 Sk

Čerpanie prostriedkov na nákup pomôcok a materiálu na zabezpečenie kvalitnej činnosti krúžkov realizovali vedúci krúžkov. Nakúpený tovar podlieha evidencii na úseku TEČ.

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

    Príjmy:

                    príspevok rodičov do RZ ................................    55 000 Sk 

                    dar rodičov na nákup učebných pomôcok........   148 400 Sk

                    2 % z daní ....................................................  328 403 Sk

                    Príjmy spolu:                                                   531 803 Sk      

   Výdavky:     

                   športová činnosť žiakov (súťaže, materiál) ........    3 850 Sk

                   súťaže ZENIT ..................................................    5 000 Sk

                   stredoškolská odborná činnosť .........................    4 000 Sk

                   Odmeny vyznamenaným žiakom .......................    3 500 Sk

                   modernizácia vybavenia IKT ............................. 275 045 Sk

                   nákup učebných pomôcok ................................ 161 124 Sk

                   MS IT Academy ...............................................  20 000 Sk

                   príspevok žiakom k matur. skúškam ..................  13 800 Sk 

                   príspevok žiakom k záver. skúškam ...................    1 700 Sk

                   kultúrne podujatia žiakov ..................................    6 000 Sk

                   príspevok na protidrogové aktivity ......................   2 500 Sk  

                   spoluúčasť na projektoch ................................... 30 000 Sk

Podrobná informácia o čerpaní finančných prostriedkov za školský rok bola prednesená na plenárnom zasadnutí rodičovského združenia a zamestnanci ZSŠE sú podrobne informovaní na celoškolskom zhromaždení zamestnancov na konci školského roka.

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

         50 000 Sk – dar firmy MARELI FASHION na vzbavenie „leptacieho“ pracoviska

                           použitie:   vzbavenie „leptacieho“ pracoviska

         80 000 Sk - Grantový program SLSP - Grafické systémy

         50 000 Sk - Grafické systémy (modernizácia pracoviska CNC)

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Cieľ: Kvalita a efektivita  riadiaceho a vyučovacieho procesu

V rámci plnenia cieľa sme sa zameriavali na:

·        orientáciu na zákazníka (žiaka), na to, čo žiak od školy očakáva 

Ø           musí vedieť "čo sa má učiť,  prečo sa má učiť a čo z toho bude  mať"

Ø           žiak požaduje úroveň a kvalitu poskytovaného vzdelávania

Ø           úspešné zvládnutie maturitných skúšok prípadne prijímacích skúšok 

                        na školu vyššieho typu

Ø          úspešné uchádzanie sa o zamestnanie

·        kvalitu vyučovacieho procesu, predchádzať vznikajúcim nedostatkom

Ø            kľúčové postavenia pedagogického pracovníka, kvalifikovanosť

                  a odbornosť

Ø            neustále analyzovať a hodnotiť prácu s cieľom jej       

                             skvalitňovania

Ø            inovácie materiálno-technického vybavenia vo všetkých 

                   odboroch, spracovať formou projektov

·        účasť každého zamestnanca na komplexnom riadení

Ø            zadanie úlohy a zodpovednosť za ich plnenie

Ø            delegovanie zodpovedajúcich právomocí

Ø            zapojiť zamestnancov do rozhodovacieho mechanizmu

Ø            vytvoriť systém sebahodnotenia pracovníkov

Manažérstvo kvality má dostať školu do pohybu, aby na základe súčasných poznatkov teórie riadenia a praxe podnikového manažmentu, permanentne, najmä z vlastnej iniciatívy, skvalitňovali svoju prácu.

Aplikácia TQM prinesie lepšie výsledky práce žiakov i učiteľov, zvýšenie ich motivácie, sebadôvery, pracovnej morálky, disciplíny, znižuje sa záškoláctvo, vandalizmus a ďalšie negatívne správanie žiakov, lepšie sa využíva pracovný čas, ľudské, finančné i technické zdroje, zákazníci (žiaci, ich rodičia, odberatelia absolventov školy) sú spokojnejší, náklady na prácu školy sa znižujú. Práca učiteľov a žiakov nebýva pritom namáhavejšia, pretože sa postupne eliminujú nedostatky, chyby, nedorozumenia, zlé pracovné vzťahy, neefektívne využívanie zdrojov.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky


SWOT analýza

Silné stánky školy                                     Slabé stránky školy

-         Profilácia školy.                                           - Zlé sociálne zázemie.

-         Vysoké tvorivé schopnosti                            - Nevýhodná poloha budovy.

     mnohých pracovníkov.                                - Nedostatočné finančné zdroje.

-    Výborné technické vybavenie.                          - Zložité dopravné spojenie.

-         Kvalifikovanosť učiteľov.                              - Značná energetická náročnosť.      

-         Moderný športový areál.

-         Dobrá povesť (imidž).

-         Podpora rodičov škole.

-         Fungujúca rada školy.

Možnosti školy                                               Riziká

-         Vytvorenie vlastného kurikula školy.             - Demografický pokles

-         Širšia ponuka voliteľných  predmetov.            populácie.

-         Rešpektovanie učebných štýlov žiakov.         - Pokles reálnej hodnoty

-         Aplikácia aktivačných vyučovacích                  štátnej finančnej podpory.

    metód.                                                      - Zvyšovanie výdavkov  

-         Zvýšenie záujmu o školu.                              na prevádzku.

-         Zlepšenie podpory zo strany                        - Zvyšovanie cien dopravy       

     podnikateľov.                                               a spojov.

-    Hospodársky rozvoj                                    -  Náklady na žiaka .    

      (oživenie výroby i terciálnej sféry).               - Kvalita prijímaných žiakov.  

-    Fungujúci trh práce

      (pracovné príležitosti).

-         Využitie podnikateľských aktivít.

-         Získanie grantov (napr. ESF).

-         Propagácia školy.

                                      

Úspechy a nedostatky

ZSŠE Stará Turá dosahuje dobré výsledky najmä:

- v súťažiach Zenit v elektronike, programovaní a strojárstve

- v stredoškolskej odbornej činnosti

- v matematických súťažiach – matematický klokan, praktická matematika

- v športových súťažiach – stolný tenis, futbal, volejbal, basketbal

- v matematických a jazykových olympiádach

- Cisco networkimg academy, príprava žiakov na získanie certifikátu firmy Cisco

- MS IT academy, príprava žiakov na vykonanie skúšok MOS

- vzdelávanie pedagogických pracovníkov v oblasti IKT

Naša škola sa už po tretí krát umiestnila medzi troma najúspešnejšími školami v súťaži o „Putovný pohár predsedu TSK“ vo vedomostných súťažiach.

V rámci plnenia plánu hlavných úloh ale i mimo neho ZSŠE bola spoluorganizátorom rôznych akcií, ktoré v mnohých prípadoch okrem komerčného prínosu umožnili prezentovať ZSŠE v rôznych oblastiach, hlavne však v rámci zavádzania a šírenia IKT v školstve. Základné informácie aj s obrazovým spravodajstvom je možné pozrieť na http://www.sosst.sk  (- aktuality).

Nedostatky:

- podávanie projektov zameraných na modernizáciu, kvalitu a efektivitu vyučovacieho    

  procesu

- modernizácia vyučovacích metód – využitie nových prostriedkov v rámci IKT ako

  napr. Class server dodaný v rámci projektu Infovek, tvorba projektov na využitie

  e-learningu vo vyučovacom procese

- multimediálne učebne vybavené potrebnou technikou

Návrh opatrení:

- naďalej vylepšovať materiálne podmienky pre zefektívnenie  vyučovacieho procesu

- intenzívnejšie zapojiť do tvorby a realizácie projektov väčší počet zamestnancov školy a           takto  získať potrebné finančné prostriedky na modernizáciu vyučovacieho procesu, ale aj na lepšie finančné ohodnotenie zamestnancov

- racionálne využívať priestory školy a tým znížiť náklady na prevádzku (od škol. roku 2008/2009)

Úspečnosť  školy pri príprave na výkon povolania

Už pri príprave žiakov počas štúdia kladieme veľký dôraz na prepojenie školy a praxe. Vo veľkej miere sa snažíme spolupracovať s podnikateľskou sférou, aj keď nie vždy je možné ich požiadavky akceptovať a implementovať do študijných dokumentov. Naši žiaci už počas štúdia vykonávajú prax vo vybraných firmách s cieľom oboznámiť sa s podmienkami práce, čo umožní ich lepšiu adaptáciu pri nástupe do pracovného pomeru.

Viac ako tretina žiakov sa hlási na štúdium na vysokej škole. Nemáme presné informácie o tom, či boli prijatí a úspešne pokračujú v štúdiu ale pokiaľ sa tieto informácie k nám dostanú sú vo väčšine pozitívne. Čo snáď je problém, je zvládnutie matematiky v prvom ročníku na technických školách. Tento problém čiastočne riešime možnosťou voliteľného predmetu cvičenia z matematiky a krúžkovou činnosťou.

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Hygienické podmienky v škole boli na priemernej úravni.

Po presťahovaní školy do jednej budovy a prebudovaní sociálnych zariadení aj tried sa aj tieto podmienky výrazne zlepšia.

Psychohygienické podmienky dané rozvrhom hodín a ďalšími faktormi boli na štandardnej úrovni.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín
CISCO 9 1
cvičenia z matematiky 8 1
Cvičenia zo slov. jazyka 11 1
elektro-1 11 1
elektro-2 14 1
hasičský 9 1
hudobný 2 1
internetový 3 1
krúžok WWW 11 1
matematický-1 11 1
matematický-2 10 1
matematický-3 20 1
MS IT Academy 13 1
Nemecký jazyk-JAN 1 1
nemecký-jazyk-Mich 12 1
nohejbalový 26 1
PC a LEGO Dacta 31 4
plavecký 11 1
SOČ-1 2 1
strelecký 9 1
strojopis 2 1
šachový 6 1
športové hry 80 8
športové hry-2 10 1
športový 12 1
účtovníctvo na PC 7 1
VT 7 1
záujmový krúžok 12 1

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy a rodičov sa realizuje najmä prostredníctvom RZ. V priebehu školské roku sa rodičia stretávajú celkom 3 krát na celoškolskom plenárnom a triednych schôdzkach. Rodičovské združenie má  formu občianskeho združenia, čo umožňuje získavať 2 % z daní fyzických a právnických osôb. Tieto zdroje sú na 100 % používané na nákup učebných pomôcok a modernizáciu vyučovacieho procesu.

Komunikácia medzi triednymi učiteľmi a rodičmi je formou študentských preukazov, telefónov a individuálnymi návštevami rodičov. V školskom roku 2007/08 bude možná komunikácia aj prostredníctvom elektronickej žiackej knižky.

Spolupráca s rodičmi je na priemernej úrovni - najmä u žiakov slabších musí vychádzať iniciatíva zo strany školy. Rodičia problémových žiakov sa nezúčastňujú rodičovských združení a nespolupracujú so školou, resp. školu navštívia len v prípade riešenia už vzniknutého problému.

Na základe iniciatívy výboru RZ sme už po tretí krát zorganizovali „ Spoločenský večer ZSŠE“, o ktorý je zo strany rodičov značný záujem. Týmto spôsobom sa snažíme o neformálne stretnutie s rodičmi.

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Spolupráca s podnikateľskou sférou pri príprave na výkon povolania

Pri stanovení koncepcie budúcej siete študijných a učebných odborov musíme tiež zohľadňovať súčasné smerovanie a rozvoj podnikateľskej sféry v našom regióne. Na stretnutí vedenia školy a zástupcov rozhodujúcich podnikateľských subjektov zo Starej Turej vo februári a apríli  2006 zaznela požiadavka potreby výučby v strojárskych profesiách. Z tohto dôvodu chceme zachovať prípravu žiakov aj v uvedených profesiách, kde je v súčasnosti dominantný študijný odbor mechanik nastavovač. Vo výrobe je záujem aj o klasické trojročné odbory (strojné a ručné spracovanie a obrábanie kovov), pretože sa v našom regióne už začína prejavovať absencia kvalifikovanej pracovnej sily v týchto profesiách. Veľmi dobre spolupracujeme s firmami zo Starej Turej Premagas, Justur, Chirana medical, Chirana injekta, ale aj z firmami Heideberg, Obal Nové Mesto nad Váhom.

O absolventov so zameraním na elektro prejavili  záujem zástupcovia z automobilky Peugeot – Citroen z Trnavy, veľmi dobrú spoluprácu máme s firmou Emerson elektric Slovakia, Steag, Liebert Hiros v Novom Meste nad Váhom a tiež , Leoni Cable Stará Turá.

Spolupráca s podnikateľskou sférou je veľmi dôležitou aktivitou školy s odborným zameraním, pretože umožňuje získavanie dôležitých informácií z hľadiska orientácie školy, profilu absolventov a ich budúceho uplatnenia na trhu práce.  Pri napĺňaní tejto úlohy je nevyhnutné brať do úvahy nasledujúce aspekty:

V rámci spolupráce neustále zostáva nedoriešenou otázka priameho vstupu týchto firiem do zabezpečovania výchovno-vzdelávacej činnosti. Všetci konštatujú, že nie sú vytvorené dostatočné legislatívne podmienky, hlavne v oblasti financovania, resp. príspevku na prípravu. Sponzorské dary nemôžu ani z časti pokryť náklady spojené s výučbou a firmy so zahraničnou spoluúčasťou ani o túto formu nemajú záujem. Vhodnou formou je v súčasnosti možnosť poskytnutia finančných prostriedkov z 2% z daní. V rámci spolupráce s právnickymi subjektami sme touto formou získali finančné prostriedky, ktoré nám v značnej miere pomohli hlavne pri nákupe učebných pomôcok a materiálnom vybavení jednotlivých úsekov. 

Záver

Vypracoval: Ing. Milan DUROŠKA

V Starej Turej, 7. októbra 2007

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 9. októbra 2007