Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch   

a podmienkach za školský rok 2005/2006

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z. z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školy

Združená stredná škola elektrotechnická Stará Turá

Adresa školy

Športová 675, 916 01  Stará Turá

Telefón

+421 776 3394

E-mail

office@sosst.sk

Zriaďovateľ

Trenčiansky samosprávny kraj

Vedúci zamestnanci školy

 Funkcia

Priezvisko meno

Telefón

Služ. mobil

e-mail

Riaditeľ

Ing. Bahník Pavel

032/7764191

0905649396

bahnik@sosst.sk

ZRŠ - TEČ

Ing. Štefková Iveta

032/7763077

 0905437913

stefkova@sosst.sk

ZRŠ - VMV

Dr. Zimančok Pavol

032/7763077

zimancok@sosst.sk

ZRŠ - OV

Ing. Málek Ján

032/7762206

 

jan.malek@sosst.sk

ZRŠ - TV

Ing. Kozár Dušan

032/7763328

 

kozar@spsest.edu.sk

ZRŠ - TV

Mgr. Trúsik Milan

032/7763077

 

milan.trusik@sosst.sk

Rada školy

 Členovia

Titl., meno a priezvisko

Kontakt

predseda

Ing. Jiří Konečný

7763661-2

pedagogickí zamestnanci

Ing. Jaroslav Dzuro

7763077

 

 

 

 

 

ostatní zamestnanci

Ján Durec

7763661-2

 

 

 

zástupcovia rodičov

Ing. Iveta Petrovičová 

 

 

Ľubica Antálková

 

 

 

zástupca zriaďovateľa

 Dr. Vienerová

 

Ing. Anna Halinárová               

 

zástupca zamestnávateľov

Ing. Pavol Valúch

 

 zástupca mesta

Mgr. Jarmila Dunajčíková

 

 

Ján Mikláš

 

 zástupca žiakov

Michal Srnec

 

Poradné orgány školy

Názov  PK

Vedúci

Zastúpenie predmetov

Poznámka

spoloč. vedná

Mgr. Helena Fitzelová

SJL, DEJ, ETV, TEV, OBN

 

prír. vedná

Mgr. Anna Klikáčová

MAT, FYZ, ZAE, CHE

 

TEV

Mgr. Igor Gašparík

TEV

 

CUJ

Mgr. Klaudia Urbanová

ANJ, NEJ, RUJ

 

elektro

Ing. Bohumil Slama

predmety elektro

 

stroj

Ing. Janka Nerádová

predmety strojárske

 

ekonomická

Ing. Gabriela Plávková

EKN, VPD, AAK

 

prax

Ivan Gálik

predmety PRAX

 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov školy

Počet žiakov školy:   k 15. 9. 2005  588 žiakov

   k 31. 8. 2006  540 žiakov

Počet tried: 26

Podrobnejšie informácie:

ZSŠE sa počtom žiakov,  svojou profiláciou  a tradíciami prípravy žiakov v elektrotechnických odboroch stala dominantnou školou v rámci regiónu i TSK. V školskom roku 2005/2006 navštevuje školu viac ako 588 žiakov, ktorým ponúka  možnosť  štúdia vo viacerých  zaujímavých študijných a učebných odboroch. Žiakom poskytuje komplexné vzdelávanie, ubytovanie v domove mládeže s možnosťou vhodného využívania voľného času.

Študijné odbory:

2675 6 elektrotechnika: 1.A, 1.B, 2.A. 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 4.C

2682 4 00 mechanik počítačových sietí: 1.P, 1.M, 2.P, 3.M, 3.P, 4.M, 4.P

2411 4 01 mechanik nastavovač: 4.M

2411 4 00 mechanik nastavovač:  1.N, 2.M, 3.M,

37594 00 komerčný prac. v doprave:  1.M

37594 06 komerčný prac. v doprave -zasielateľstvo a col. deklarácia: 2.M, 3.K, 4.K

3917 603 technické a informatické služby v elektrotechnike: 2.C,3.C, 4.D

Učebné odbory:

2675 1 elektrotechnika: 1.E, 2.E,

2677 2 elektronik: 3.E

3355 2  stolár: 2.E 3.E

Všetky študijné a učebné odbory má škola zaradené v sieti odborov MŠ SR.

Počty žiakov v triedach vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Trieda

Počet žiakov

z toho ŠVVP

1.A

23

0

1.B

26

0

1.M

23

1

1.N

23

0

1.P

30

2

1.E

17

0

2.A

27

0

2.B

22

0

2.C

16

0

2.M

24

0

2.P

32

0

2.E

18

0

3.A

23

0

3.B

23

0

3.C

18

0

3.K

18

0

3.M

26

0

3.P

28

0

3.E

22

0

4.A

25

0

4.B

23

0

4.C

22

0

4.D

21

0

4.K

22

0

4.M

18

1

4.P

18

0

§ 2. ods. 1 d

Údaje o počte prijatých žiakov do 1. ročníka

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky:     227/22

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky:         219/21

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok:    8/1     

Počet zapísaných prvákov k 30. 6. 2005:      147/13

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15. 9. 2005:    143/13

  

§ 2. ods. 1 e

Výsledky klasifikácie tried podľa predmetov

Trieda

AAK

ANJ

AUT

CVM

DEJ

EKN

ELE

ELS

ELM

ELK

ELG

EZA

1.A

 

2,92

 

 

2,65

 

 

 

 

3,22

 

1.B

 

3,06

 

 

2,52

 

 

 

 

3,36

 

1.M

2.53

2,83

1,95

2,53

1.N

3,66

2,69

1.P

2,76

1,66

1.E

3,29

3,05

3.35

2.A

 

2,78

 

 

2,74

 

2,96

 

 

3,07

2,63

2.B

 

2,94

 

 

1,95

 

2,77

 

 

3,14

2,64

2.C

2,25

2,81

 

 

3,06

2,81

 

 

 

2,56

 

2.M

3.30

3,36

2.P

2,90

2,25

2,41

2,89

2.E

3,55

2,66

3.44

3.A

 

2,61

2,35

 

 

 

2,30

 

2,17

 

 

 

3.B

 

2,87

2,57

 

 

 

2,74

 

2,48

 

 

 

3.C

2,06

3,00

 

 

 

2,22

 

 

 

2,00

 

 

3.K

2.44

3,55

3.M

3,15

3,23

3,0

3.P

2,96

2,39

2,21

3.E

3,90

3,77

3,62

3.61

4.A

 

2,96

 

2,77

 

1,88

 

1,68

2,56

 

 

 

4.B

 

3,17

 

3,22

 

2,22

 

2,04

2,17

 

 

 

4.C

 

 

 

2,82

 

2,05

 

1,41

2,64

 

 

 

4.D

1,81

2,62

 

 

 

2,48

 

 

 

2,33

 

 

4.K

2.54

4.M

2,72

4.P

2,56

Trieda

FYZ

GSY

HOG

CHE

IVT

KCJ

MAN

MAT

NAB

NEJ

OBN

POS

1.A

3,22

 

 

2,91

 

 

 

3,13

0,00

3,45

 

 

1.B

3,04

 

 

2,88

 

 

 

3,48

0,00

3,00

 

 

1.M

2,69

2.17

3,22

0,00

3,09

2,04

1.N

3,52

2.26

3,73

0,00

3,50

2,39

1.P

3,30

2.28

3,46

0,00

1,66

1.E

3,58

2.00

3,53

0,00

2,76

2.A

3,11

 

 

 

 

 

 

3,48

0,00

 

1,00

 

2.B

2,73

 

 

 

 

 

 

3,41

0,00

3,17

1,00

 

2.C

 

 

1,38

 

1,81

 

 

3,25

0,00

2,94

 

 

2.M

3,33

2.00

3,25

3,75

0,00

3,92

3,08

2.P

2,56

3,50

0,00

2,15

2.E

3,80

2.83

3,77

0,00

3,72

2,88

3.A

 

 

 

 

 

 

2,00

3,22

 

1,52

 

3.B

 

 

 

 

 

 

2,22

3,04

 

3,00

1,39

 

3.C

 

 

 

 

1,94

 

 

3,06

 

3,00

1,67

 

3.K

2,55

3,38

3,60

3,77

1,70

3.M

3,30

2.17

3,09

4,20

2,88

3.P

2,63

3,15

1,82

3.E

3,85

3.11

3,77

3,81

3,32

4.A

 

2,32

 

 

 

2,96

 

3,08

 

 

2,40

2,64

4.B

 

2,43

 

 

 

2,95

 

3,17

 

 

2,30

3,25

4.C

 

2,32

 

 

 

3,14

 

3,36

 

3,36

1,91

3,50

4.D

 

 

 

 

1,76

2,52

 

3,24

 

3,10

2,10

 

4.K

3,32

3,50

3,70

1,63

4.M

2,94

3,44

3,83

3,00

4.P

2,94

3,44

2,56

Trieda

PRN

PRA

PZZ

RUJ

SIZ

SJL

SPR

STN

1.A

 

1,91

 

 

 

3,04

1,09

2,96

1.B

 

2,24

 

 

 

2,72

1,00

3,60

1.M

2,91

1,00

1.N

3,73

1,43

3.00

1.P

3,56

1.13

1.E

3,54

1,00

2.A

 

2,70

 

 

 

2,93

1,00

2,07

2.B

 

2,55

 

 

 

2,64

1,09

1,95

2.C

 

1,81

 

 

 

2,69

1,00

2,44

2.M

3,54

1.45

3.29

2.P

3,09

1.03

2.E

3,16

1.55

3.A

 

2,09

 

 

2,13

2,48

1,00

 

3.B

 

2,04

 

 

2,43

2,70

1,00

 

3.C

 

1,39

 

 

 

2,50

1,00

 

3.K

2,80

1.16

3.M

3,54

1.15

3.P

3,09

1.03

3.E

3,80

1.95

4.A

 

2,00

2,25

 

 

3,12

1,36

 

4.B

 

 

2,00

 

 

2,65

1,00

 

4.C

 

1,91

2,00

 

 

3,32

1,18

 

4.D

1,24

 

 

2,73

 

2,62

1,00

 

4.K

3,18

1.00

4.M

3,66

1.05

4.P

3,39

1.00

Trieda

TEL

TEV

TKT

UCT

VPD

VYT

ZAE

1.A

 

1,52

 

 

 

1,83

2,78

1.B

 

1,76

 

 

 

2,04

2,40

1.M

1.58

3.00

1.N

1.52

1.P

1.50

3.20

1.E

1.56

2.76

2.A

 

1,40

 

 

 

2,15

 

2.B

1,65

2,14

2.C

1.81

2.M

1.54

3.80

2.29

2.P

1.43

2.E

1.47

2.66

3.A

3,09

1,87

2,30

3.B

2,87

1,74

2,78

3.C

1,50

2,78

3.K

1.66

3.44

3.M

1.42

3.P

 

1.24

 

 

 

 

3.E

 

2.10

 

 

 

 2.92

4.A

1,17

3,40

 

 

2,12

 

4.B

1,81

2,60

 

 

2,00

 

4.C

 

1,60

3,25

2,36

 

4.D

 

1,31

2,90

 

 

4.K

 

1.12

3,54

 

 

4.M

 

1.44

 

 

 

4.P

 

1.28

 

 

 

Trieda

PVP

TVP

PRO

TEC

USP

OVY

DOG

PPC

KTE

MAR

DPP

ZAS

1.A

1.B

1.M

3.20

2.90

2.10

2.30

2.92

2.46

1.N

3.43

2.73

1.P

2.83

2.90

2.18

2.33

1.E

3.41

2.88

2.A

2.B

2.C

2.M

3.00

2.63

3.20

3.10

2.29

2.P

2.63

3.53

2.44

2.E

3.55

2.33

3.A

3.B

3.C

3.K

1.94

1.83

2.50

2.10

3.M

3.55

3.77

3.11

3.05

2.29

3.P

2.60

2.75

2.39

1.96

3.E

3.88

2.77

3.40

4.A

4.B

4.C

4.D

4.K

1.63

1.72

1.95

2.45

2.63

4.M

2.55

2.55

2.44

3.77

2.55

2.00

4.P

2.67

2.94

2.89

1.72

1.94

Trieda

CDE

SAZ

TME

TEK

STE

AOS

LCV

PCN

ZTM

MAY

VYZ

1.A

1.B

1.M

1.N

3.52

3.86

1.P

1.E

2.18

2.A

2.B

2.C

2.M

3.64

3.50

2.P

2.E

2.77

3.44

3.A

3.B

3.C

3.K

3.10

3.M

3.35

1.70

2,47

2.11

3.52

3.P

3.E

3.60

3.77

3.40

4.A

4.B

4.C

4.D

4.K

2.86

4.M

3.55

2.44

4.P

Trieda

Počet

PV

PVD

P

N

Neklasi-  fikovaní

Správa- nie 2

Správa -nie 3

Správa- nie 4

1.A

23

1

3

23

0

0

2

0

0

1.B

26

2

3

22

3

1

0

0

0

1.M

23

0

5

15

3

0

0

0

0

1.N

23

0

1

15

7

0

4

0

2

1.P

30

0

6

22

1

1

1

0

1

1.E

17

0

1

15

1

0

0

0

0

2.A

27

2

2

27

0

0

0

0

0

2.B

22

2

4

20

2

0

0

1

0

2.C

16

1

4

16

0

0

0

0

0

2.M

24

0

1

16

6

1

5

0

2

2.P

32

1

6

24

1

0

1

0

0

2.E

18

0

1

14

3

0

1

3

1

3.A

23

4

5

23

0

0

0

0

0

3.B

23

1

7

23

0

0

0

0

0

3.C

19

3

3

18

0

1

0

0

0

3.K

18

0

4

12

1

1

1

1

0

3.M

26

0

1

20

5

0

4

0

0

3.P

28

2

7

16

2

1

1

0

0

3.E

22

0

0

16

5

1

7

4

2

4.A

25

3

8

24

1

0

0

0

3

4.B

23

1

5

23

0

0

0

0

0

4.C

22

2

2

22

0

0

1

0

1

4.D

21

1

7

21

0

0

0

0

0

4.K

22

0

6

14

2

0

0

0

0

4.M

18

0

1

13

4

0

1

0

0

4.P

18

1

4

10

3

0

0

0

0

Výsledky klasifikácie podľa prospechu

Dochádzka žiakov celoročná

Trieda

Počet

žiakov

Zamešk. hod.

Zam. na žiaka

Osprave- dlnené

Ospr. na žiaka

Neospra-vedlnené

Neosp. na žiaka

1.A

23

2005

87,17

1946

84,61

59

2,57

1.B

26

1705

65,58

1697

65,27

8

0,31

1.M

23

2320

100,87

2300

100,00

20

0,87

1.N

23

3115

135,43

2946

128,09

169

7,36

1.P

30

3740

124,67

3558

118,60

182

6,07

1.E

17

1630

95,88

1606

94,47

24

1,41

2.A

27

2277

84,33

2262

83,78

15

0,56

2.B

22

2642

120,09

2607

118,50

35

1,59

2.C

16

1581

98,81

1573

98,31

8

0,50

2.M

24

4974

207,25

4394

183,08

580

24,17

2.P

32

4075

127,34

4071

127,22

4

0,13

2.E

18

1797

99,83

1667

92,61

130

7,22

3.A

23

2750

119,57

2728

118,61

22

0,96

3.B

23

1938

84,26

1927

83,78

11

0,48

3.C

19

1934

101,79

1931

101,63

3

0,16

3.K

18

3634

201,89

3418

189,89

216

 12,00

3.M

26

5417

208,35

5335

205,19

82

3,15

3.P

28

4271

152,54

4209

150,32

62

2,21

3.E

22

4376

198,91

4025

182,95

351

15,95

4.A

25

2829

113,16

2725

109,00

104

4,16

4.B

23

2656

115,48

2632

114,43

24

1,04

4.C

22

1915

87,05

1871

85,05

44

2,00

4.D

21

2646

126,00

2642

125,81

4

0,19

4.K

22

3415

155,23

3389

154,05

26

1,18

4.M

18

2248

124,89

2193

121,83

55

3,06

4.P

18

1818

101,00

1812

100,67

6

0,33

§ 2. ods. 1 f

Študijné a učebné odbory

Trieda

Študijný (učebný) odbor

Zameranie

1.A

2675 6 elektrotechnika

bez

1.B

2675 6 elektrotechnika

bez

1.E

2675 1 elektrotechnika

bez

1.M

2682 4 mechanik počítačových sietí

3759 4 komerčný pracovník v doprave

bez

bez

1.N

2411 4 mechanik nastavovač

bez 

1.P

2682 4 mechanik počítačových sietí

bez 

2.A

2675 6 elektrotechnika

bez

2.B

2675 6 elektrotechnika

bez

2.C

3917 6 03 technické a informatické služby

elektrotechnika

2.M

2411 4 mechanik nastavovač

3759 4 komerčný pracovník v doprave

bez

zasielateľstvo a col.deklar.

2.P

2682 4 mechanik počítačových sietí

bez 

2.E

2675 1 elektrotechnika

bez

3.A

2675 6 elektrotechnika

bez

3.B

2675 6 elektrotechnika

bez

3.C

3917 6 03 technické a informatické služby

elektrotechnika

3.K

3759 4 komerčný pracovník v doprave 

zasielateľstvo a col. deklar.

3.M

2682 4 mechanik počítačových sietí

2411 4 mechanik nastavovač

bez

bez

3.E

2677 2 07 elektronik

spotrebná elektronika 

3.P

2682 4 mechanik počítačových sietí

bez

4.A

2675 6 elektrotechnika

bez

4.B

2675 6 elektrotechnika

bez

4.C

2675 6 elektrotechnika

bez

4.D

3917 6 03 technické a informatické služby

elektrotechnika

4.K

3759 4 06 komerčný pracovník v doprave 

zasielateľstvo a col.deklar.

4.M

2682 4 mechanik počítačových sietí

2411 4 01 mechanik nastavovač

bez

obráb. stroje a linky

4.P

2682 4 mechanik počítačových sietí

bez

Nepovinné predmety

Podľa zahajovacieho výkazu na začiatku školského roka 2005/2006

Predmet

Ročník

Počet skupín

Počet hodín týždenne

Konverzácia v CUJ

4.

6

2

Elektr .techn. spôsobilosť

4.

1

2

§ 2. ods. 1 g

Údaje o počte zamestnancov

Pracovný pomer

Počet pedag. prac.

Počet nepedag. prac.

Počet úväzkov pedag. prac.

Počet úväzkov nepedag. prac.

TPP

70

36

1868

1350

DPP

4

4

56

119

z toho zníže-

ný úväzok

12

3

94

74

z toho ZPS

3

3

63

105

na dohodu

2

1

19

20

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

Počet

nekvalifikovaných

kvalifikovaných

spolu

učiteľov

1

51

52

vychovávateľov

0

9

9

asistentov učiteľa

0

0

0

majstrov odbornej výchovy

0

13

13

spolu

1

73

74

Predmety vyučované nekvalifikovane

Nekvalifikovane boli vyučované predmety hlavne z dôvodu:

 

Prehľad počtu hodín vyučovaných nekvalifikovane

Trieda

Predmet

Počet hodín týždenne

1.A,1.B,2.A,2.B

ETV

1

1.E,1.M,1.P,1.N

OBN

1

1.P

INF-LC

3

1.M

INF-LC

3

2.E

INE, ELK

3

2.C

HOG

1

3.K

PPC, KTE

2

3.P

ELS

1

4.K

PPC

2

4.K

ÚSP

1

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávanie

Počet absolventov

Počet študujúcich

1. kvalifikačná skúška

48

0

2. kvalifikačná skúška

23

0

Štúdium školského manažmentu

4

0

špecializačné inovačné štúdium

0

0

špecializačné kvalifikačné

1

5

postgraduálne

0

0

doplňujúce pedagogické

64

0

vysokoškolské pedagogické

20

0

vysokoškolské nepedagogické

31

0

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Škola sa aktívne zapájala do väčšiny súťaží a olympiád organizovaných KCVČ Trenčín ale inými školskými organizáciami.

Naši žiaci majú tradične nielen záujem o súťaženie ale dokážu dosiahnuť aj dobré umiestnenie. Našimi tradičnými súťažami sú hlavne Zenit a SOČ, ale samozrejme v rámci možnosti odbornej školy sa zapájame aj do iných „ neodborných „ súťaží.

Názov súťaže

Počet žiakov

okr. kolo

kraj. kolo

národ. kolo

Medzinár. kolo

zenit v elektronike

46

-

4

0

0

Zenit                          v programovaní

8

-

2

0

0

zenit v strojárstve

10

-

2

0

0

olympiáda ľudských práv

20

-

1

0

0

SOČ

43

12

3

2

0

olympiáda v NEJ

5

1

0

0

0

fyzikálna olympiáda

2

-

2

0

0

praktická matematika

69

-

11

2

0

Matematický klokan

126

37

-

-

-

Maks

12

-

-

-

-

fyzIQ

14

-

-

-

-

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Na verejnosti sa škola prezentovala:

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

  1.  Škola podala projekt „ Sociálno-ekonomický rozvoj regiónu aintegrácia zdravotne postihnutých do bezbariérovej školy“ v rámci operačného programu základná infraštruktúra. Tento projekt predstavuje komplexnú rekonštrukciu budovy školy na Športovej ulici na bezbariérovú školu

   Projekt bol zaradený do zásobníka Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja.

B) V školskom roku 2005/2006 boli školou vypracované projekty:

  1.  Digitálni štúrovci - schválené 2 projekty
  2.  Otvorená škola v športe - schválený projekt
  3.  Grafické systémy - schválený projekt
  4.  Jazykové laboratórium - neschválený projekt
  5.  Kvalita vyučovacieho procesu SLSP - podaný, zatiaľ neschválený

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: Komplexná inšpekcia po združení škôl nebola vykonaná.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Združená stredná škola elektrotechnické prevádzkuje 2 budovy školy, 2 telocvične, súčasťou školy je domov mládeže a školská kuchyňa.

Teoretické vyučovanie:    

Praktické vyučovanie:     

Všetky pracoviská školy vybavené PC sú zapojené do lokálnej siete školy, ktorá je trvale pripojená na internet. V  školskom roku 2004/05 sme realizovali bezdrôtové prepojenie medzi budovami škôl  a inováciu siete pre zvýšenie jej spoľahlivosti a využitia najmä vo vyučovacom procese, ale aj mimo neho.

Určitým a pretrvávajúcim problémom sú odborné učebne výpočtovej techniky, kde dochádza k veľmi rýchlemu morálnemu zastarávaniu výpočtovej techniky. V súčasnosti na výučbu využívame viac ako 100 počítačov v 7 výpočtových laboratóriách. Inováciu učebných pomôcok zabezpečujeme najmä z prostriedkov RZ, sponzorov a 2% z daní fyzických a právnických osôb. Len veľmi málo prostriedkov môžeme použiť z rozpočtu školy.

Výhľadom na lepšie využitie priestorov a šetrenie energií by bolo ideálne, aby škola bola umiestnená v jednej budove. Toto zatiaľ nie je možné z hľadiska obsadenia učební. V budúcnosti budeme uvažovať o prevádzkovaní jednej budovy školy, k čomu bude treba vybudovať najmä nové odborné učebne, vybaviť ich modernou technikou a učebnými pomôckami. Toto plánujeme od školského roku 2008/2009.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

   Prenesené kompetencie:                       28 058 765 Sk

                             V tom:                           330 400 Sk  vzdelávacie poukazy

   Originálne kompetencie:       DM             4 247 220

             ŠJ        2 528 201

             mimoriadna  dotácia z TSK            1 371 000

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

  poskytnutie stravy ................................. 1 777 701 Sk

  ubytovanie žiakov v DM...........................   361 939 Sk

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

Čerpanie finančných prostriedkov bolo na základe rozhodnutia vedenia školy rozdelené na

  - čerpanie odmeny vedúcim krúžkov vo výške ....75%

  - činnosť krúžkov vo výške ...............................25%

Čerpanie prostriedkov krúžkov športové hry a LegoDacta bolo výrazne upravené v prospech nákupu materiálu na činnosť krúžkov.

Celkové zúčtovanie:

   Poskytnuté finančné prostriedky.................... 330 400 Sk

   odmeny vedúcim krúžkov............................  168 995 Sk

   nákup pomôcok spojených s činnosťou.........  161 405 Sk

Čerpanie prostriedkov na nákup pomôcok a materiálu na zabezpečenie kvalitnej činnosti krúžkov realizovali vedúci krúžkov. Nakúpený tovar podlieha evidencii na úseku TEČ.

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

   Príjmy:

  príspevok rodičov do RZ ................................    45 800 Sk  

  dar rodičov na nákup učebných pomôcok........   120 800 Sk                                                  2 % z daní ....................................................   328 403 Sk

  Príjmy spolu:         495 003 Sk

  Výdavky:      

                  modernizácia vybavenia IKT ............................. 285 045 Sk

 nákup učebných pomôcok ................................ 161 124 Sk

 rôzny spotrebný materiál ( tonery, náplne a pod.)

Podrobná informácia o čerpaní finančných prostriedkov za školský rok bola prednesená na plenárnom zasadnutí rodičovského združenia a zamestnanci ZSŠE sú podrobne informovaní na celoškolskom zhromaždení zamestnancov na konci školského roka.

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

        30 000 Sk - dar firmy Emerson Electric Slovakia Nové Mesto n/Váh.

        použitie:   modernizácia výučby CNC techniky na odbornom výcviku

 

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Cieľ: Kvalita a efektivita  riadiaceho a vyučovacieho procesu

V rámci plnenia cieľa sme sa zameriavali na:

                       na školu vyššieho typu

                 a odbornosť

                            skvalitňovania

                  odboroch, spracovať formou projektov

Manažérstvo kvality má dostať školu do pohybu, aby na základe súčasných poznatkov teórie riadenia a praxe podnikového manažmentu, permanentne, najmä z vlastnej iniciatívy, skvalitňovali svoju prácu.

Aplikácia TQM prináša lepšie výsledky práce žiakov i učiteľov, zvýšenie ich motivácie, sebadôvery, pracovnej morálky, disciplíny, znižuje sa záškoláctvo, vandalizmus a ďalšie negatívne správanie žiakov, lepšie sa využíva pracovný čas, ľudské, finančné i technické zdroje, zákazníci (žiaci, ich rodičia, odberatelia absolventov školy) sú spokojnejší, náklady na prácu školy sa znižujú. Práca učiteľov a žiakov nebýva pritom namáhavejšia, pretože sa postupne eliminujú nedostatky, chyby, nedorozumenia, zlé pracovné vzťahy, neefektívne využívanie zdrojov.

§ 2. ods. 1 o

SWOT analýza

Silné stánky školy                              Slabé stránky školy

    mnohých pracovníkov.           - Nedostatočné finančné zdroje.

-    Výborné technické vybavenie.       - Zložité dopravné spojenie.

Možnosti školy          Riziká

   metód.                 - Zvyšovanie výdavkov

    podnikateľov.                                               a spojov.

-    Hospodársky rozvoj                                    -  Náklady na žiaka .

     (oživenie výroby i terciálnej sféry).               - Kvalita prijímaných žiakov.

-    Fungujúci trh práce

     (pracovné príležitosti).

    

Úspechy a nedostatky

ZSŠE Stará Turá dosahuje dobré výsledky najmä:

- v súťažiach Zenit v elektronike, programovaní a strojárstve

- v stredoškolskej odbornej činnosti

- v matematických súťažiach - matematický klokan, praktická matematika

- v športových súťažiach - stolný tenis, futbal, volejbal, basketbal

- v matematických a jazykových olympiádach

- Cisco academy, príprava žiakov na získanie certifikátu firmy Cisco

- MS IT academy, príprava žiakov na vykonanie skúšok MOS

- vzdelávanie pedagogických pracovníkov v oblasti IKT

Naša škola sa už po tretí krát umiestnila medzi troma najúspešnejšími školami v súťaži o „Putovný pohár predsedu TSK“ vo vedomostných súťažiach.

V rámci plnenia plánu hlavných úloh ale i mimo neho ZSŠE bola spoluorganizátorom rôznych akcií, ktoré v mnohých prípadoch okrem komerčného prínosu umožnili prezentovať ZSŠE v rôznych oblastiach, hlavne však v rámci zavádzania a šírenia IKT v školstve. Základné informácie aj s obrazovým spravodajstvom je možné pozrieť na www.sosst.sk (- aktuality).

 

Nedostatky:

- podávanie projektov zameraných na modernizáciu, kvalitu a efektivitu vyučovacieho     

 procesu

- modernizácia vyučovacích metód - využitie nových prostriedkov v rámci IKT ako

 napr. Class server dodaný v rámci projektu Infovek, tvorba projektov na využitie

 e-learningu vo vyučovacom procese

- multimediálne učebne vybavené potrebnou technikou

Návrh opatrení:

- naďalej vylepšovať materiálne podmienky pre zefektívnenie  vyučovacieho procesu

- intenzívnejšie zapojiť do tvorby a realizácie projektov väčší počet zamestnancov školy a           takto  získať potrebné finančné prostriedky na modernizáciu vyučovacieho procesu, ale aj na lepšie finančné ohodnotenie zamestnancov

- racionálne využívať priestory školy a tým znížiť náklady na prevádzku

      

§ 2 odst 1 p

Úspečnosť školy pri príprave na výkon povolania

Už pri príprave žiakov počas štúdia kladieme veľký dôraz na prepojenie školy a praxe. Vo veľkej miere sa snažíme spolupracovať s podnikateľskou sférou, aj keď nie vždy je možné ich požiadavky akceptovať a implementovať do študijných dokumentov. Naši žiaci už počas štúdia vykonávajú prax vo vybraných firmách s cieľom oboznámiť sa s podmienkami práce, čo umožní ich lepšiu adaptáciu pri nástupe do pracovného pomeru.

Viac ako tretina žiakov sa hlási na štúdium na vysokej škole. Nemáme presné informácie o tom, či boli prijatí a úspešne pokračujú v štúdiu ale pokiaľ sa tieto informácie k nám dostanú sú vo väčšine pozitívne. Čo snáď je problém, je zvládnutie matematiky v prvom ročníku na technických školách. Tento problém čiastočne riešime možnosťou voliteľného predmetu cvičenia z matematiky a krúžkovou činnosťou.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

V školskom roku 2005/2006 sme sa so žiakmi zapojili do rôznych vedomostných súťaží, súťaží zručnosti, športových súťaží. Naši žiaci v mnohých z týchto súťaží získali veľmi dobré umiestnenie.

Trocha sklamaní sme boli s výsledkami, ktoré dosiahli naši žiaci v súťaži ZENIT v mikroelektronike a strojárstve, keď nepostúpili do celoslovenského kola. Konkurencia bola lepšia.

Záujem zo strany žiakov je aj o riešenie prác v rámci SOČ, kde sa nám zapojilo do riešenia viac ako 60 žiakov. Dvaja z nich postúpili do celoštátneho kola.

Veľký záujem zo strany žiakov bol aj v tomto školskom roku o súťaž :"Matematický klokan", kde sa zapojilo 126 žiakov.

Samozrejme, že v mimoškolských aktivitách dominuje šport, pre ktorý máme v našej škole vytvorené veľmi dobré podmienky. Záujem žiakov často prekračuje kapacitné možnosti našich dvoch telocviční a športovísk, ktoré sa nachádzajú v blízkosti školy.

Úspechy žiakov v rôznych súťažiach sú výsledkom dobrej práce v krúžkoch, ale aj prístupu pracovníkov k organizovaniu mimoškolskej činnosti.

Prehľad krúžkov a zapojenosti žiakov je v tabuľke.

Názov záujmového krúžku

Počet detí

Počet skupín

Microsoft IT academy

11

 1

Elektrotechnický - SOČ 4

1

 1

SOČ 1

1

1

SOČ 2

2

1

SOČ 3

2

2

Športový

14

1

Športové hry

114

10

Nohejbal

9

1

Dopisovateľský

1

1

Fyzikálny

3

1

Elektrotechnický - prax 1

6

1

Elektrotechnický - prax 2

2

2

Cisco

26

2

Výpočtová technika 1

16

1

Výpočtová technika 2

12

1

Pravopisný

12

1

Rozhlasový

4

1

Nemecký jazyk

3

1

Strelecký 1

35

3

Strelecký 2

12

1

Mladí požiarnici

13

1

Matematický

32

1

Lego Dacta

39

2

Strojopis

3

1

Ochrana život. prostredia

2

1

Futbalový

9

1

Konverzácia NJ

8

1

Výpočtová technika 3

8

1

Výpočtová technika 4

12

1

Programovanie

4

1

Aktivity v oblasti prevencie drogových závislostí a prevencie protispoločenskej činnosti

V ZSŠE venujeme značnú pozornosť drogovej prevencii, prevencii protispoločenskej činnosti a záškoláctva. Vyškolených máme troch koordinátorov drogovej prevencie. Po jednom pracovníkovi na úseku TV, PV a VMV. Títo pracovníci v súčasnosti zabezpečujú plnenie úloh v tejto oblasti na všetkých úsekoch. Pravidelne sa zúčastňujú aktivít poriadaných hlavne MPC a KPPP v Trenčíne. O problematike drogovej prevencie sú tiež informovaní aj zamestnanci /aj nepedagogickí/ na celoškolských zhromaždeniach.

V priebehu školského roka 2005/2006 sme v oblasti drogových závislostí uskutočnili nasledovné aktivity:

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy a rodičov sa realizuje najmä prostredníctvom RZ. V priebehu školské roku sa rodičia stretávajú celkom 3 krát na celoškolskom plenárnom a triednych schôdzkach. Rodičovské združenie má  formu občianskeho združenia, čo umožňuje získavať 2 % z daní fyzických a právnických osôb. Tieto zdroje sú na 100 % používané na nákup učebných pomôcok a modernizáciu vyučovacieho procesu.

Komunikácia medzi triednymi učiteľmi a rodičmi je formou študentských preukazov, telefónov a individuálnymi návštevami rodičov. V školskom roku 2006/07 bude možná komunikácia aj prostredníctvom elektronickej žiackej knižky.

Spolupráca s rodičmi je na priemernej úrovni - najmä u žiakov slabších musí vychádzať iniciatíva zo strany školy. Rodičia problémových žiakov sa nezúčastňujú rodičovských združení a nespolupracujú so školou, resp. školu navštívia len v prípade riešenia už vzniknutého problému. 

Na základe iniciatívy výboru RZ sme už po tretí krát zorganizovali „ Spoločenský večer ZSŠE“, o ktorý je zo strany rodičov značný záujem. Týmto spôsobom sa snažíme o neformálne stretnutie s rodičmi.

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Spolupráca s podnikateľskou sférou pri príprave na výkon povolania

Pri stanovení koncepcie budúcej siete študijných a učebných odborov musíme tiež zohľadňovať súčasné smerovanie a rozvoj podnikateľskej sféry v našom regióne. Na stretnutí vedenia školy a zástupcov rozhodujúcich podnikateľských subjektov zo Starej Turej vo februári a apríli  2006 zaznela požiadavka potreby výučby v strojárskych profesiách. Z tohto dôvodu chceme zachovať prípravu žiakov aj v uvedených profesiách, kde je v súčasnosti dominantný študijný odbor mechanik nastavovač. Vo výrobe je záujem aj o klasické trojročné odbory (strojné a ručné spracovanie a obrábanie kovov), pretože sa v našom regióne už začína prejavovať absencia kvalifikovanej pracovnej sily v týchto profesiách. Veľmi dobre spolupracujeme s firmami zo Starej Turej Premagas, Justur, Chirana medical, Chirana injekta, ale aj z firmami Heideberg, Obal Nové Mesto nad Váhom.

O absolventov so zameraním na elektro prejavili  záujem zástupcovia z automobilky Peugeot - Citroen z Trnavy, veľmi dobrú spoluprácu máme s firmou Emerson elektric Slovakia, Steag, Liebert Hiros v Novom Meste nad Váhom a tiež , Leoni Cable Stará Turá.

Spolupráca s podnikateľskou sférou je veľmi dôležitou aktivitou školy s odborným zameraním, pretože umožňuje získavanie dôležitých informácií z hľadiska orientácie školy, profilu absolventov a ich budúceho uplatnenia na trhu práce.  Pri napĺňaní tejto úlohy je nevyhnutné brať do úvahy nasledujúce aspekty:

V rámci spolupráce neustále zostáva nedoriešenou otázka priameho vstupu týchto firiem do zabezpečovania výchovno-vzdelávacej činnosti. Všetci konštatujú, že nie sú vytvorené dostatočné legislatívne podmienky, hlavne v oblasti financovania, resp. príspevku na prípravu. Sponzorské dary nemôžu ani z časti pokryť náklady spojené s výučbou a firmy so zahraničnou spoluúčasťou ani o túto formu nemajú záujem. Vhodnou formou je v súčasnosti možnosť poskytnutia finančných prostriedkov z 2% z daní. V rámci spolupráce s právnickymi subjektami sme touto formou získali finančné prostriedky, ktoré nám v značnej miere pomohli hlavne pri nákupe učebných pomôcok a materiálnom vybavení jednotlivých úsekov.  

Záver

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch bola vypracovaná v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z.z. a Metodického usmernenia č.10/2006-R.

Obsahuje požadované údaje a komentáre, ktoré by mali byť odrazom práce školy v uplynulom školskom roku. Vzhľadom na jej dosť značný rozsah sme nemohli všetky body rozviesť podrobne a v mnohých prípadoch sme sa obmedzili len na informatívnu stránku veci.

Pre budúce obdobie by sme odporučili vypracovanie správy len v elektronickej podobe a jej zverejnenie na web-stránkach školy, čím by mohla byť správa podrobnejšia a nemuseli by sme sa obmedzovať jej rozsahom.

 

Vypracoval: Vedenie ZSŠE

Stará Turá 25. septembra 2006

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 26. septembra 2006