Úvod

Aktuality

Kontakty

Pracovné stretnutia

Verejná diskusia

Privátna časť

Dĺžka vzdelávania a prípravy : 4 roky

Študijný odbor určený pre :

chlapcov a dievčatá
Základné podmienky pre prijatie :

úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy, úspešné vykonanie prijímacej skúšky, zdravotná spôsobilosť uchádzača

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy :

maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní :

maturitné vysvedčenie + výučný list

Poskytnuté vzdelanie :

úplné stredné odborné vzdelanie
Pracovné uplatnenie absolventa :

pracovník v oblasti informačných technológii a počítačových sietí v súkromných a štátnych firmách a podnikoch

Náväzná odborná príprava :

špecializačné pomaturitné štúdium, vysokoškolské štúdium tecnického zamerania

 


Charakteristika obsahu vzdelávania:

Všeobecná zložka vzdelávania:

Rozširujú a prehlbujú sa vedomosti žiakov zo základnej školy a tak vytvárajú predpoklady pre ďalšie odborné vzdelávanie.
Všeobecná zložka vzdelávania v tomto študijnom odbore pozostáva:

z jazykovej časti : 
- ovládania oznamovacieho, administratívneho a odborného prejavu v slovenskom jazyku vyjadrovania a osvojenia si cudzieho jazyka (anglický jazyk, ktorý má v súčasnej dobe v informačných technológiách a počítačovej terminológii dominantnú pozíciu) v bežných situáciách spoločenského, alebo pracovného styku.

zo spoločenskovednej časti :
- ovládania vedomostí o vývoji ľudskej spoločnosti a spoločenskej výroby dodržiavania zásad spoločenského správania a spoločenského protokolu

z prírodovednej časti :
- ovládania učiva stredoškolskej matematiky, fyziky a základov ostatných prírodovedných vied

Odborná zložka vzdelávania:

    V tomto študijnom odbore je odborná zložka zameraná na získanie vedomostí z oblasti spôsobu používania, spracovania a prenosu informácii, informačných technológii, hardware, software počítača a počítačových sietí. Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností musí mať absolvent nevyhnutne všeobecné vzdelanie, logické myslenie, schopnosť aplikovať vedomosti a schopnosti pri riešení problémov, schopnosť samostatne pracovať a trvalo sa zaujímať o vývoj svojho odboru. Obsah vzdelávania je stanovený tak, aby žiaci mohli po úspešnom absolvovaní štúdia a po ukončení praxe kvalifikovane pracovať v strednom manažmente v oblasti informačných technológii s využívaním počítačových sietí a aby boli pripravení pre ďalšie vzdelávanie.
    Blok výberových predmetov vytvára priestor na odbornú orientáciu absolventa. Profilácia žiakov je v kompetencii riaditeľa školy a vychádza z možností uplatnenia žiakov na trhu práce, z možností a špecifických podmienok školy.

Praktická zložka prípravy:

Praktická zložka prípravy je uskutočňovaná formou odborného výcviku. Kladie dôraz na získavanie zručností z oblasti hardware počítača, návrhu, vytvorenia a praktickej realizácie počítačovej siete s možnosťou pripojenia ďalších periférii. Táto zložka prípravy je otvorená pre nepretržité prijímanie nových informácii z oblasti informačných technológii.

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy :

Žiaci robia maturitnú skúšku teoretickú a praktickú. V teoretickej časti sa overujú získané vedomosti z povinných aj voliteľných predmetov. Praktická časť je zameraná na návrh, realizáciu a montáž počítačovej siete, alebo diagnostikovanie vzniknutých chýb v oblasti hardware a software zariadenia výpočtovej techniky.

Zdravotné požiadavky:

Do študijného odboru môžu byť prijatí chlapci aj dievčatá s dobrým zdravotným stavom, ktorí netrpia poruchami jemných motorických funkcii. Neprípustné sú aj vážne nervové poruchy a poruchy psychiky, poruchy očí ťažké a progredujúce a poruchy farbocitu. Neprípustné sú aj duševné poruchy a záchvatové ochorenia. Iné zdravotné a telesné obmedzenia pre výkon povolania nie sú. Zdravotnú spôsobilosť posúdi lekár, ako aj vhodnosť povolania pre osoby so ZPS.

Uplatnenie absolventov:

Absolventi študijného odboru technik počítačových sietí sú pripravovaní tak, aby po absolvovaní nástupnej praxe mohli pracovať v podnikoch, firmách a súkromne podnikať v týchto oblastiach :

Výrobná oblasť :
                        - montáž počítačov a periférnych zariadení
                        - montáž počítačových sietí

Servisná oblasť :
                         - diagnostika
                         - údržba a opravy počítačov a periférnych zariadení diagnostika
                         - údržba a opravy počítačových sietí

Absolventi sa môžu uplatniť aj v oblasti :
                         - správa lokálnych počítačových sietí
                         - tvorba WWW stránok

Absolventi tohto študijného odboru sú pripravení na pomaturitné špecializačné a vysokoškolské štúdium technického zamerania.

Celková charakteristika absolventa:

Absolvent tohto študijného odboru je kvalifikovaný odborný pracovník, ktorý má vedomosti a zručnosti z oblasti spôsobu používania, spracovania a prenosu informácii, informačných technológii, hardware, software počítača a počítačových sietí. Je schopný v danej oblasti samostatnej aj tímovej práce. Svoje vedomosti a zručnosti vie využívať nielen pre obsluhu zariadení pre spracovanie informácii, návrhy a realizáciu komunikačných systémov, ale aj diagnostikovanie a odstraňovanie chýb a závad na týchto zariadeniach. Má vedomosti z oblasti podnikania, manažmentu a marketingu v danej oblasti. Dokáže urobiť návrh informačného a komunikačného systému, poukázať a obhájiť výhody daného riešenia a spracovať kompletnú cenovú ponuku. Prioritou práce je efektívnosť riešenia daného problému.

Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností má absolvent široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, je dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, logicky mysliaci, schopný sústavne sa vzdelávať, trvalo sa zaujímať o vývoj svojho odboru štúdiom odbornej literatúry, používať racionálne metódy práce, tvorivo, rozvážne a rozhodne konať v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie.Nakoľko sa naša škola podieľala na tvorbe učebných osnov tohoto experimentálneho odboru, predkladáme Vám ich plné znenie (EXPERIMENT - platné od 1. septembra 2001 - začínajúc 1. ročníkom) vo formáte Microsoft Word na preštudovanie. Od 1. septembra 2007 (začínajúc 1. ročníkom) platia nové osnovy (už NIE experiment), ktoré si môžete preštudovať vo formáte ADOBE PDF. Predkladáme Vám tiež prezentáciu vo formáte PowerPoint. Prípadné pripomienky a námety môžete adresovať na adresu milan-duroska@sosst.sk.