.: Hlavná stránka     .: Možnosti štúdia     .: Podnikateľské aktivity     .: Študentské aktivity     .: Kontakty     .: Aktuality     .: Projekty     .: Reklama     .: Internet / Intranet     .: Dokumenty
 

Dnes je 
 
Podnikateľské aktivity
Vzdelávanie
 
 
  EDUPAGE stránky SOŠ
 
 
  Alternatívne stránky SOŠ
 
 
  Stránky SOŠ na TSK
 
 
  FACEBOOK stránky SOŠ
 
 
  Hrdina remesla
 
 
  Virtuálna knižnica - ZBOROVNA.SK
 
 
O stránke
Doporučené minimálne rozlíšenie 1024x768 bodov.
Dizajn a program
Michal Brezanský
Dávid Papp

Správa a update
Ing. Milan Duroška

(c) 2003-2013 SOŠ Stará Turá
 

Piatok 23. apríl 2021 (8:15), dnes je (meniny má) Vojtech zajtra Juraj.

V spolupráci s ZSŠE Stará Turá poriada Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave

Špecializačné inovačné štúdium - Informačné a komunikačné technológie

Semináre vedú odborní učitelia ZSŠE Stará Turá Ing. Milan Duroška a Ing. Jaroslav Dzuro.


termín odovzdávania prác je do 10. 12. 2004

 

Opodstatnenosť tohto štúdia je daná súčasným rozvojom informačných a komunikačných technológií (IKT) a ich vplyvu na spoločnosť. Každý učiteľ vy mal byť počítačovo gramotný, t. j. zvládnuť základnú obsluhu počítača a vedieť ho využiť pri vyučovaní.

Absolvovanie tohto štúdia umožní učiteľom používať počítač
- v školskej praxi, priamo vo výučbe,
- pri administratíve – tvorba plánov, písanie zápisníc, záznamov z pozorovaní, a pod., zoznamov žiakov, vyhodnotenia a grafické znázornenia študijných výsledkov, resp. súťaží, pri tvorbe diplomov,
- v prípade existencie elektronickej pošty – v komunikácii s inými učiteľmi, v komunikácii so žiakmi, v komunikácii medzi školami,
- v prípade napojenia na Internet sa rozširuje možnosť učiteľom čerpať informácie z externých databáz, prezentovať svoje a žiacke práce, spolupracovať s inými školami.

Učitelia sa oboznámia s výučbovým softvérom, s ponukou CD, s programovacími jazykmi. V súčasnej dobe sme svedkami nebývalého rozvoja technológií. Ich využívanie na školách viazne nielen v dôsledku nedostatku techniky, ale aj kvôli tomu, že učitelia rôznych predmetov ani nevedia ako by im mohli IKT pomôcť.

Ciele štúdia
- poskytnúť učiteľom komplexné vzdelanie v oblasti súčasných IKT s dôrazom na informatizáciu školy,
- učitelia získajú nové odborné a pedagogické vedomosti a zručnosti,
- učitelia budú vedieť aplikovať všeobecné ciele IKT vo výchovno-vzdelávacom procese
- rozvíjať u žiakov schopnosť kooperácie a komunikácie
- rozvíjať osobnosť a tvorivosť žiakov
- rozvíjať kolektívnu a metakognitívnu kompetenciu
- rozvíjať logické a formálne myslenie
- rešpektovať intelektuálne vlastníctvo
- učitelia sa majú naučiť hodnotiť žiakov rôznymi prístupmi (testy, portfólio, prezentácia projektu), včítane samohodnotenia

Účastníci štúdia
Účastníkmi špecializačného inovačného štúdia budú pedagóvia na druhom stupni základnej školy a nižších tried 8-ročných gymnázií, ktorí sa prihlasujú na štúdium dobrovoľne a so súhlasom riaditeľa školy.

Organizácia a odborné zabezpečenie štúdia

Štúdium organizuje Metodické centrum Bratislava. Na zabezpečenie vysokej úrovne štúdia využíva na lektorskú činnosť odborníkov s praktickými skúsenosťami v prezentovanom obsahu učiva.
Štúdium sa otvorí, ak sa naň prihlási 20 záujemcov. Realizuje sa v priebehu 18 mesiacov, ukončí sa písomným testom a obhajobou záverečnej práce pred komisiou.
Štúdium zahŕňa 200 vyučovacích hodín, z toho 147 hodín priamej výučby, 7 hodín konzultácií k záverečnej práci a 46 hodín samoštúdia a tvorby záverečnej práce.

Obsah štúdia

Obsah štúdia tvorí 12 seminárov, ktoré sú zamerané na získanie poznatkov z troch oblastí – ovládanie počítača a najpoužívanejších programov, orientácia v súčasnej informatickej a komunikačnej spoločnosti a oboznámenia sa s novými didaktickými postupmi.

Základy z tabuľkových editorov (21 h)

Vytvorenie tabuľky, editovanie, formátovanie
používanie vzorcov
vytvorenie grafov, editovanie grafov

Základy z grafického editora (21 h)

Základné nástroje a farebná paleta
strihanie, čistenie, manipulácia
kompozícia, vzhľad obrázku

Základná obsluha počítača (14 h)

Počítač – hardvérové vybavenie, softvérové vybavenie
súbory, adresáre, desktop, šetrič obrazovky, tapeta
príslušenstvo, obslužné programy, periférne zariadenia

Elektronická pošta (7 h)

Posielanie a prijímanie pošty, odpoveď, odoslanie ďalej
distribučné zoznamy, e-mailové diskusné kluby

www (7 h)

prezeranie a vyhľadávanie stránok,
hypertext,
elektronické obchodovanie

Prezentácia skoly na webe (7 h)

ukážky školských stránok
informácie o škole a školskom manažmente
informácie o triedach, výsledkoch, projektoch
súťažiach

Multimédiá (7 h)

ukážky z encyklopédií na CD, zvukový formát, animácia a video,
inštalovanie CD

Edukačný softvér (14 h)

ukážky, ovládanie funkcie
voľný softvér na webe a sťahovanie

Programovanie-programovacie jazyky (14 h)

ukážky Robot Karel, Odysea robotov, Baltík, Merlin
jazyk Comenius Logo, Pascal

Ochrana dát (7 h)

ochrana personálna, fyzická, logická, časová
bezpečnosť informačných systémov
autorské práva k softvéru

Spolupráca na projektoch, medziškolské projekty (7 h)

návrh projektu, spolupráca učiteľov, organizácia projektu, finančná podpora projektu,
hľadanej partnerov, realizácia, vyhodnotenie projektov

Príprava a tvorba záverečnej práce, samoštúdium (46 h)

Konzultácie k záverečnej práci (7h)
individuálne konzultácie

Požiadavky na získanie certifikátu o ukončení štúdia

predpokladom na udelenie osvedčenia je minimálne 80 percentná účasť na seminároch, vypracovanie testu a úspešná obhajoba záverečnej písomnej práce, ktorá musí získať kladné hodnotenie 2 recenzentov s odporúčaním k obhajobe. Záverečná písomná práca ( rozsah 25 strán) predstaví reálnu aplikáciu integrovania počítačov do výučby príslušného predmetu, resp. implementáciu IKT na chod školy. Obhajoba sa vykoná pred 3-člennou komisiou, ktorú schvaľuje riaditeľ MC.
Po splnení uvedených podmienok účastníci získajú osvedčenie o absolvovaní štúdia.

RNDr. Viera Blahová

 

      Join us on Facebook   Join us on Instagram   Follow us on Twitter   Join us on LinkedIn
 
 
  Jedálny lístok
Dnes nevaríme alebo jedálny lístok nie je prístupný...
Zmena jedálneho lístku vyhradená.
 
 
  mapa


GPS: 48.78087, 17.68372

 
 

 
 
  Stará Turá

 
 
  Počasie

 
 
  Počasie a čas - NA SVETE
 
 
   kalkulačka
 
 
  piškvorky

 
 
  ISIC / ITIC karty