.: Hlavná stránka     .: Možnosti štúdia     .: Podnikateľské aktivity     .: Študentské aktivity     .: Kontakty     .: Aktuality     .: Projekty     .: Reklama     .: Internet / Intranet     .: Dokumenty
 

Dnes je 
 
  Virtuálna PREHLIADKA SPŠ - VIRTUR
 
 
  Virtuálna PREHLIADKA SPŠ - GOOGLE
 
 
  Virtuálna VIDEOPREHLIADKA SPŠ
 
 
Podnikateľské aktivity
Vzdelávanie
 
 
  STRAVOVACÍ SYSTÉM - prihlasovanie a odhlasovanie
 
 
  Neaktualizované stránky bývalej SPŠE Stará Turá
 
 
  FACEBOOK stránky SPŠ
 
 
  Hrdina remesla
 
 
  Virtuálna knižnica - ZBOROVNA.SK
 
 
  Meranie rýchlosti internetového pripojenia - RYCHLOST.SK
 
 
O stránke
Doporučené minimálne rozlíšenie 1024x768 bodov.
Dizajn a program
Michal Brezanský
Dávid Papp

Správa a update
Ing. Milan Duroška

(c) 2003-2013 SPŠ Stará Turá
 

Utorok 5. december 2023 (22:48), dnes je (meniny má) Oto zajtra Mikuláš.

V spolupráci s ZSŠE Stará Turá poriada Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave

Špecializačné inovačné štúdium - Informačné a komunikačné technológie

Semináre vedú odborní učitelia ZSŠE Stará Turá Ing. Milan Duroška a Ing. Jaroslav Dzuro.


termín odovzdávania prác je do 10. 12. 2004

 

Opodstatnenosť tohto štúdia je daná súčasným rozvojom informačných a komunikačných technológií (IKT) a ich vplyvu na spoločnosť. Každý učiteľ vy mal byť počítačovo gramotný, t. j. zvládnuť základnú obsluhu počítača a vedieť ho využiť pri vyučovaní.

Absolvovanie tohto štúdia umožní učiteľom používať počítač
- v školskej praxi, priamo vo výučbe,
- pri administratíve – tvorba plánov, písanie zápisníc, záznamov z pozorovaní, a pod., zoznamov žiakov, vyhodnotenia a grafické znázornenia študijných výsledkov, resp. súťaží, pri tvorbe diplomov,
- v prípade existencie elektronickej pošty – v komunikácii s inými učiteľmi, v komunikácii so žiakmi, v komunikácii medzi školami,
- v prípade napojenia na Internet sa rozširuje možnosť učiteľom čerpať informácie z externých databáz, prezentovať svoje a žiacke práce, spolupracovať s inými školami.

Učitelia sa oboznámia s výučbovým softvérom, s ponukou CD, s programovacími jazykmi. V súčasnej dobe sme svedkami nebývalého rozvoja technológií. Ich využívanie na školách viazne nielen v dôsledku nedostatku techniky, ale aj kvôli tomu, že učitelia rôznych predmetov ani nevedia ako by im mohli IKT pomôcť.

Ciele štúdia
- poskytnúť učiteľom komplexné vzdelanie v oblasti súčasných IKT s dôrazom na informatizáciu školy,
- učitelia získajú nové odborné a pedagogické vedomosti a zručnosti,
- učitelia budú vedieť aplikovať všeobecné ciele IKT vo výchovno-vzdelávacom procese
- rozvíjať u žiakov schopnosť kooperácie a komunikácie
- rozvíjať osobnosť a tvorivosť žiakov
- rozvíjať kolektívnu a metakognitívnu kompetenciu
- rozvíjať logické a formálne myslenie
- rešpektovať intelektuálne vlastníctvo
- učitelia sa majú naučiť hodnotiť žiakov rôznymi prístupmi (testy, portfólio, prezentácia projektu), včítane samohodnotenia

Účastníci štúdia
Účastníkmi špecializačného inovačného štúdia budú pedagóvia na druhom stupni základnej školy a nižších tried 8-ročných gymnázií, ktorí sa prihlasujú na štúdium dobrovoľne a so súhlasom riaditeľa školy.

Organizácia a odborné zabezpečenie štúdia

Štúdium organizuje Metodické centrum Bratislava. Na zabezpečenie vysokej úrovne štúdia využíva na lektorskú činnosť odborníkov s praktickými skúsenosťami v prezentovanom obsahu učiva.
Štúdium sa otvorí, ak sa naň prihlási 20 záujemcov. Realizuje sa v priebehu 18 mesiacov, ukončí sa písomným testom a obhajobou záverečnej práce pred komisiou.
Štúdium zahŕňa 200 vyučovacích hodín, z toho 147 hodín priamej výučby, 7 hodín konzultácií k záverečnej práci a 46 hodín samoštúdia a tvorby záverečnej práce.

Obsah štúdia

Obsah štúdia tvorí 12 seminárov, ktoré sú zamerané na získanie poznatkov z troch oblastí – ovládanie počítača a najpoužívanejších programov, orientácia v súčasnej informatickej a komunikačnej spoločnosti a oboznámenia sa s novými didaktickými postupmi.

Základy z tabuľkových editorov (21 h)

Vytvorenie tabuľky, editovanie, formátovanie
používanie vzorcov
vytvorenie grafov, editovanie grafov

Základy z grafického editora (21 h)

Základné nástroje a farebná paleta
strihanie, čistenie, manipulácia
kompozícia, vzhľad obrázku

Základná obsluha počítača (14 h)

Počítač – hardvérové vybavenie, softvérové vybavenie
súbory, adresáre, desktop, šetrič obrazovky, tapeta
príslušenstvo, obslužné programy, periférne zariadenia

Elektronická pošta (7 h)

Posielanie a prijímanie pošty, odpoveď, odoslanie ďalej
distribučné zoznamy, e-mailové diskusné kluby

www (7 h)

prezeranie a vyhľadávanie stránok,
hypertext,
elektronické obchodovanie

Prezentácia skoly na webe (7 h)

ukážky školských stránok
informácie o škole a školskom manažmente
informácie o triedach, výsledkoch, projektoch
súťažiach

Multimédiá (7 h)

ukážky z encyklopédií na CD, zvukový formát, animácia a video,
inštalovanie CD

Edukačný softvér (14 h)

ukážky, ovládanie funkcie
voľný softvér na webe a sťahovanie

Programovanie-programovacie jazyky (14 h)

ukážky Robot Karel, Odysea robotov, Baltík, Merlin
jazyk Comenius Logo, Pascal

Ochrana dát (7 h)

ochrana personálna, fyzická, logická, časová
bezpečnosť informačných systémov
autorské práva k softvéru

Spolupráca na projektoch, medziškolské projekty (7 h)

návrh projektu, spolupráca učiteľov, organizácia projektu, finančná podpora projektu,
hľadanej partnerov, realizácia, vyhodnotenie projektov

Príprava a tvorba záverečnej práce, samoštúdium (46 h)

Konzultácie k záverečnej práci (7h)
individuálne konzultácie

Požiadavky na získanie certifikátu o ukončení štúdia

predpokladom na udelenie osvedčenia je minimálne 80 percentná účasť na seminároch, vypracovanie testu a úspešná obhajoba záverečnej písomnej práce, ktorá musí získať kladné hodnotenie 2 recenzentov s odporúčaním k obhajobe. Záverečná písomná práca ( rozsah 25 strán) predstaví reálnu aplikáciu integrovania počítačov do výučby príslušného predmetu, resp. implementáciu IKT na chod školy. Obhajoba sa vykoná pred 3-člennou komisiou, ktorú schvaľuje riaditeľ MC.
Po splnení uvedených podmienok účastníci získajú osvedčenie o absolvovaní štúdia.

RNDr. Viera Blahová

 

      Join us on Facebook   Join us on Instagram   Follow us on Twitter   Join us on LinkedIn
 
 
  Jedálny lístok
Utorok - 49. týždeň.
Raňajky + desiata
Pečivo celozrnné, nátierka vajcová, zeleninová obloha - paprika, čaj ovocný. Jogurt ovocný, pečivo vodové.
Obed
Polievka portugalská. Hovädzí tokáň s fazuľkovými strukmi, zemiaky varené, čaj ovocný.
Večera + olovrant
Bravčové stehno na rasci, ryža dusená, šalát uhorkový, vitamínový nápoj (rôzne príchute).
Zmena jedálneho lístku vyhradená.
 
 
  EDUPAGE stránky SPŠ
 
 
  Nové stránky SPŠ (.eu)
 
 
  Stránky SPŠ na TSK
 
 
  mapa


GPS: 48.78087, 17.68372

 
 

 
 
  Stará Turá

 
 
  Počasie

 
 
  Počasie a čas - NA SVETE
 
 
   kalkulačka
 
 
  piškvorky

 
 
  ISIC / ITIC karty