.: Hlavná stránka     .: Možnosti štúdia     .: Podnikateľské aktivity     .: Študentské aktivity     .: Kontakty     .: Aktuality     .: Projekty     .: Reklama     .: Internet / Intranet     .: Dokumenty
 

Dnes je 
 
  Virtuálna PREHLIADKA SPŠ - VIRTUR
 
 
  Virtuálna PREHLIADKA SPŠ - GOOGLE
 
 
  Virtuálna VIDEOPREHLIADKA SPŠ
 
 
Podnikateľské aktivity
Vzdelávanie
 
 
  STRAVOVACÍ SYSTÉM - prihlasovanie a odhlasovanie
 
 
  Neaktualizované stránky bývalej SPŠE Stará Turá
 
 
  FACEBOOK stránky SPŠ
 
 
  Hrdina remesla
 
 
  Virtuálna knižnica - ZBOROVNA.SK
 
 
  Meranie rýchlosti internetového pripojenia - RYCHLOST.SK
 
 
O stránke
Doporučené minimálne rozlíšenie 1024x768 bodov.
Dizajn a program
Michal Brezanský
Dávid Papp

Správa a update
Ing. Milan Duroška

(c) 2003-2013 SPŠ Stará Turá
 

Utorok 25. jún 2024 (19:23), dnes je (meniny má) Tadeáš zajtra Adriána.

Európsky grant, rozvoj ľudských zdrojov - školenie ECDL

 

Termíny pre každé školenie:

doobeda: 7:30 - 10:30
poobede: 14:40 - 17:30

 

Termín najbližšieho školenia:

ZSŠE Stará Turá získala v rámci Grantovej schémy rozvoja ľudských zdrojov EÚ možnosť organizovať komplexné počítačové školenie a ďalšie vzdelávanie v programe "Kvalita trhu práce - Podpora odborných školení a ďalšieho vzdelávania".

Cieľovou skupinou grantu sú zamestnanci školstva, verejnej správy a samosprávy bez znalosti alebo s menšou znalosťou využívania informačných a komunikačných technológií (IKT).

Po absolvovaní školenia má účastník možnosť získať certifikát "Európsky počítačový certifikát - ECDL".

ECDL systém je uznávaný ako medzinárodný štandard pre kvalifikáciu v základných zručnostiach pri práci s počítačmi a internetom. EÚ odporučila Európskej komisii prijať ECDL program ako celoeurópsku schému certifikácie základných znalostí a zručností v IKT.

Kurzu sa zúčastní v dvoch štúdijných skupinách 40 vybraných účastníkov spomedzi viac ako 80 prihlásených. Sú medzi nimi učitelia a zamestnanci ZSŠE a ZŠ v Starej Turej, pracovníci MsÚ v Starej Turej, Nového Mesta nad Váhom i okolitých obcí a zamestnanci štátnej správy z Nového Mesta nad Váhom.

Časová dotácia kurzu je 218 hodín praktickej práce s počítačom.

 


Systém ECDL

Systém ECDL vznikol ako odpoveď na problémy trhu práce so zisťovaním a preukazovaním schopnosti zvládnuť základné informačné technológie a ako odpoveď na potrebu jednotnej kvalifikácie znalostí a zručností pre ovládanie osobných počítačov a bežných počítačových aplikácií. Základom riešenia problému bolo definovanie pojmu počítačová gramotnosť a stanovenie minimálneho okruhu znalostí, ktoré sú potrebné na efektívne využívanie základných informačných technológií. Neskôr sa ukázala potreba rozvinúť systém ECDL aj pre kvalifikáciu na úvodnej, pokročilej a špecializovanej úrovni počítačovej gramotnosti.

Systém ECDL je nadnárodná iniciatíva na podporu, rozširovanie a zdokonaľovanie základnej počítačovej gramotnosti a jej overovania. Jadrom iniciatívy je program ECDL, v ktorom sa overuje počítačová gramotnosť pomocou medzinárodne uznávanej štandardizovanej metodiky, ktorá stavia na dôkladne definovanom okruhu vyžadovaných vedomostí a zručností štrukturovanom do niekoľkých tematických oblastí. Študenta programu ECDL sprevádza medzinárodne uznávaný doklad Index ECDL. Formy výuky sa v systéme ECDL nepredpisujú. Systém ECDL obsahuje usmernenia aj pre overovanie gramotnosti zdravotne ťažko postihnutých uchádzačov.

Počítačová gramotnosť, t.j. schopnosť efektívne využívať základné informačné technológie, sa preukazuje úspešným absolvovaním série štandardizovaných testov a potvrdzuje sa vydaním Európskeho vodičského preukazu na počítač (Certifikátu ECDL), ktorý je najvyšším dokladom systému ECDL, je medzinárodne rešpektovaný a má časovo neobmedzenú platnosť. Overovacie skúšky a testy sa zostavujú z neverejnej Bázy otázok a testov a vyhodnocujú sa predpísanou metodikou. Predpísané testy je možné absolvovať len v akreditovaných testovacích centrách pod vedením akreditovaného skúšobného komisára. Tým je zaručená potrebná a medzinárodne štandardizovaná úroveň kvality overovania znalostí.

Okruh základných vedomostí a zručností, ktoré musí absolvent ovládať, a ich rozdelenie do tématických celkov vymedzuje Sylabus ECDL.

Základné piliere systému ECDL

 • Sylabus ECDL, ktorý definuje okruh základných vedomostí a zručností a štrukturuje ich do 7 modulov, ako aj sylaby ďalších častí programu ECDL
 • Manuálne bázy otázok a testov, ktoré sú sadami typizovaných otázok a úloh k témam určeným v základnom sylabe ECDL ako aj v ďalších sylaboch

 • Metodika overovania počítačovej gramotnosti: metodika testovania a vyhodnocovania, ktorá preukazuje zvládnutie predpísanej úrovne znalostí a zručností bez ohľadu na platformu, použité softvérové nástroje a konkrétne národné prostredie
 • Metodika administratívy a zabezpečovania kvality testovania
 • Súbor chránených názvov, ich skratiek a logo ECDL
 • Medzinárodne rešpektovaný súbor ECDL dokladov
 • Garantom za vývoj a kvalitu systému ECDL je vlastník systému ECDL, ECDL Foudation, Ltd. (ECDL-F) v Dubline. Garantom za lokalizáciu systému ECDL a jeho prevádzku v SR je od 1.10.2003 Slovenská informatická spoločnosť.

  Doklady ECDL

  Certifikát ECDL - Európsky vodičský preukaz na počítač (ECDL Certificate – European Computer Driving Licence) je preukaz, ktorý osvedčuje, že jeho držiteľ úspešne absolvoval predpísané testy zo všetkých siedmych tematických okruhov, ktoré špecifikuje Sylabus ECDL a testy boli vedené a vyhodnocované predpísanou metodikou.

  V priebehu získavania kvalifikácie v oblasti základnej počítačovej gramotnosti môže uchádzač požiadať o vydanie dokladu:

  Osvedčenie ECDL Štart, ktoré potvrdzuje, že jeho držiteľ úspešne zložil skúšky z ľubovoľných štyroch modulov Sylabu ECDL. Osvedčenie sa vydáva len na žiadosť uchádzača, nie je ekvivalentom Certifikátu ECDL, je zavedený len na území niektorých štátov.

  Obe osvedčenia sa vydávajú na základe údajov o absolvovaných skúškach zapísaných do osobného Indexu ECDL (Skills Card), ktorý si uchádzač zakúpi pri zaregistrovaní sa do programu ECDL. Do Indexu ECDL sa zapisujú len úspešne vykonané skúšky z jednotlivých modulov.

  Certifikát ECDL a Osvedčenie ECDL Štart má časovo neobmedzenú platnosť. Index ECDL platí 3 roky odo dňa vydania. Skúšky je potrebné vykonať v priebehu troch rokov od dátumu získania Indexu ECDL, je možné vykonať ich v ľubovoľnom poradí, v jednom alebo vo viacerých akreditovaných testovacích centrách, a to i v rôznych krajinách.

  Index ECDL a Certifikát ECDL sú dokumenty rešpektované držiteľmi licencie a sublicencie ECDL v každom štáte.

  Sylabus ECDL

  Sylabus ECDL podrobne stanovuje okruh požadovaných znalostí a zručností potrebných pre využívanie osobných počítačov. Okruh znalostí a zručností delí do siedmych tematických celkov – modulov. Sylabus je softvérovo a hardvérovo nezávislý. Za jeho lokalizáciu zodpovedá národný garant, t.j. na Slovensku Slovenská informatická spoločnosť.

  Okruh znalostí určený modulom 1 je základom pre teoretický test. Teoretický test obsahuje otázky z každej z vymenovanej oblasti. Okruhy znalostí určené modulmi 2 až 7 sú základom pre praktické testy z príslušných oblastí.

  Úplné znenie Sylabu ECDL verzie 4.0 v Slovenskom jazyku si môžete prevziať tu.

  Tu uvádzame rámcový záber požiadaviek na znalosti a zručnosti podľa ECDL Sylabu verzia 4.0 vydaného ECDL-F 1.5.2003.

  1. Základy informačných technológií

  Úvod do počítačovej terminológie
  Technické vybavenie počítača (hardvér)
  Programové vybavenie (operačný a aplikačný softvér)
  Informačné siete, elektronická komunikácia
  Využitie počítača v praxi - príklady
  Informačné technológie a spoločnosť – človek versus počítač
  Bezpečnosť dát, ochrana voči pirátskym aktivitám, ochrana autorských práv, ochrana citlivých dát

  2. Používanie počítača a správa súborov

  Prvé kroky s počítačom, nastavenie pracovneho prostredia (pracovnej plochy počítača)
  Súbory, adresáre/priečinky, ich filozofia, tvorba ich štruktúry a práca s nimi
  Formátovanie prenosných médií, inštalovanie/odinštalovanie softvérových aplikácií, ukončenie neodpovedajúcej aplikácie
  Kopírovanie, presúvanie, mazanie, obnovovanie, vyhľadávanie a komprimovanie súborov, adresárov/ priečinkov,
  Zisťovanie vlastností súborov, adresárov/ priečinkov, operačného systému
  Princípy vírusov a ochrana proti nim
  Riadenie tlače

  3. Spracovanie textu (Textový procesor)

  Spustenie textového procesora, princíp práce s ním a úprava základných nastavení
  Vytvorenie, uloženie, zatvorenie dokumentu a práca s viacerými dokumentami súčasne
  Vkladanie, výber, kopírovanie, presúvanie, mazanie a vyhľadávanie určitej skupiny dát (textu)
  Formátovanie písma, odstavcov a vytváranie vzorov pre úpravu textu
  Formátovanie dokumentu ako celku, stránkovanie, hlavičky, päty, poznámky, pravopis
  Tvorba tabuliek, obrázkov a grafických objektov v dokumente a práca s nimi
  Vkladanie objektov do dokumentu a hromadná korešpondencia
  Príprava dokumentov pre tlač, transformácia dokumentov do iného prostredia

  4. Tabuľkový kalkulátor (Tabuľkový procesor)

  Spustenie tabuľkového kalkulátora, princíp práce s ním a úprava základných nastavení
  Vytvorenie, uloženie, zatvorenie tabuľky a práca s viacerými tabuľkami súčasne
  Vkladanie, výber, kopírovanie, presúvanie, mazanie a vyhľadávanie obsahu bunky tabuľky
  Využívanie vzorcov a funkcií pre automatické vyplňovanie buniek tabuľky
  Formátovanie obsahu buniek – čísel, textu
  Formátovanie tabuľky ako celku, pravopis, hlavičky, päty
  Vkladanie objektov do tabuľky, automatická tvorba diagramov a grafov z dát tabuľky
  Príprava dokumentov pre tlač, transformácia dokumentov do iného prostredia

  5. Databázový systém

  Spustenie databázového systému, princíp práce s ním a úprava základných nastavení
  Vytvorenie databázy – návrh jej štruktúry, definícia kľúčov a návrh jej vzhľadu
  Aktualizácia databázy
  Tvorba formulárov a úprava ich vzhľadu
  Výber a triedenie informácií, formulácia dotazov
  Prezentácia vybraných informácií – tvorba zostáv

  6. Elektronická prezentácia

  Spustenie prezentačnej aplikácie, princíp práce s ňou a úprava základných nastavení
  Tvorba prezentácie a základné operácie v nej – kopírovanie, presúvanie a mazanie textov, grafiky a obrázkov
  Formátovanie textu a textových rámčekov
  Využívanie grafiky, diagramov, obrázkov a ďalších objektov
  Príprava dokumentov pre tlač, transformácia dokumentov do iného prostredia
  Efekty počítačovej prezentácie – animácia, prelínanie
  Riadenie prezentácie – spustenie od stanoveného bodu, skrytie vybraných priesvitiek, navigácia

  7. Informácie a komunikácia

  Úvod do informačnej siete WWW (Web), spustenie prehliadača a úprava základných nastavení
  Bezpečnostné aspekty a navigácia v sieti WWW
  Vyhľadávacie nástroje pre Web, tlač a uschovanie získaných dokumentov
  Tvorba záložiek a ich organizácia
  Elektronická pošta – spustenie aplikácie elektronickej pošty, otvorenie poštovej schránky, správy
  Bezpečnostné aspekty
  Odosielanie správ a pripájanie súborov k správe, čítanie správ, odpoveď na správu
  Kopírovanie, presun častí textu v rámci jednej alebo viacerých správ, mazanie textu v správe
  Používanie adresárov, distribučných zoznamov
  Spravovanie pošty


  27. október 2004

   

        Join us on Facebook   Join us on Instagram   Follow us on Twitter   Join us on LinkedIn
   
   
    Jedálny lístok
  Utorok - 26. týždeň.
  Raňajky + desiata
  Pečivo celozrnné, nátierka z ovsených vločiek s kápiou, zeleninová obloha - paradajky, čaj ovocný. Jogurt ovocný, pečivo vodové.
  Obed
  Polievka hrášková so zeleninou, cestovina - mušličky. Bravčové stehno hamburské, knedľa kysnutá, vitamínový nápoj (rôzne príchute).
  Večera + olovrant
  Kurací rezeň prírodný, hranolky pečené v rúre, žemľa, zeleninová obloha - hlávkový šalát, paprika, paradajky, vitamínový nápoj (rôzne príchute).
  Zmena jedálneho lístku vyhradená.
   
   
    EDUPAGE stránky SPŠ
   
   
    Nové stránky SPŠ (.eu)
   
   
    Stránky SPŠ na TSK
   
   
    mapa


  GPS: 48.78087, 17.68372

   
   

   
   
    Stará Turá

   
   
    Počasie

   
   
    Počasie a čas - NA SVETE
   
   
     kalkulačka
   
   
    piškvorky

   
   
    ISIC / ITIC karty