.: Hlavná stránka     .: Možnosti štúdia     .: Podnikateľské aktivity     .: Študentské aktivity     .: Kontakty     .: Aktuality     .: Projekty     .: Reklama     .: Internet / Intranet     .: Dokumenty
 
Aktuality
Prijímacie konanie
Aktivity
Ostatné
 
 
  EDUPAGE stránky SOŠ
 
 
  Alternatívne stránky SOŠ
 
 
  Stránky SOŠ na TSK
 
 
  FACEBOOK stránky SOŠ
 
 
  Hrdina remesla
 
 
  Virtuálna knižnica - ZBOROVNA.SK
 
 
  Testovací portál - CERTIPORT
 
 
O stránke
Doporučené minimálne rozlíšenie 1024x768 bodov.
Dizajn a program
Michal Brezanský
Dávid Papp

Správa a update
Ing. Milan Duroška

(c) 2003-2013 SOŠ Stará Turá
 
 
  Počasie a čas - NA SVETE
 
 
  Presný čas 1
 
 
  Presný čas 2
 

Sobota 18. január 2020 (10:38), dnes je (meniny má) Bohdana zajtra Drahomíra.

IV. ročník festivalu vzdelávania DTI v SOŠ Stará Turá.


V utorok 21.11.2017, sa (v rámci Týždňa vedy a techniky) konal IV. ročník festivalu vzdelávania Kuchárska kniha pre život, alebo Moderná škola, história a súčasnosť. Opätovne prevzal záštitu nad podujatím Ing. Jaroslav Baška predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „TSK“). Hlavnými organizátormi podujatia boli Vysoká škola DTI (ďalej len „VŠ DTI“) a Stredná odborná škola Stará Turá (ďalej len „SOŠ Stará Turá“). SOŠ Stará Turá prevzala úlohu hostiteľa. Ďalšími partnermi podujatia boli tiež regionálne ZŠ a SOŠ, ako aj spoločnosti JUSTUR, s. r. o., LEONI Stará Turá.

Festival vzdelávania tento rok priniesol množstvo zaujímavých myšlienok a postrehov v oblasti súčasnej „modernej“ edukácie. Nakoľko aj tu prirodzený vývoj spolu s populačným vývojom, idú ruka v ruke s deľbou práce, narážame na dnešnú realitu, že sa nám znižujú stavy (počty) žiakov v školách. Dôsledkom čoho sa v súčasnosti vyjadrujú zamestnávatelia o nedostatku absolventov remeselných profesií, ktoré sú dnes na ústupe. Ľudská spoločnosť sa neustále vyvíja a napreduje aj v oblasti vedy a techniky, čo je príčinou zániku starých profesií, ale aj vzniku nových. Veľa povolaní a remesiel zmizlo už v dávnejšej minulosti. Podobný scenár čaká v budúcnosti viaceré dnešné profesie. Zánik starých a nástup nových profesií je prirodzený. Otázkou ostáva: Ktoré profesie zaniknú úplne? Kto sa bude musieť preorientovať (z psychológa na sklára)? Vymenia zamestnávatelia ľudí za roboty (robotizácia)? Vzniknú nové povolania alebo sa máme pripraviť na zástupy nezamestnaných? Na toto všetko musí pružne reagovať aj naše školstvo (vzdelávanie) a dostatočne pripraviť svojich absolventov na trh práce. Z uvedeného dôvodu je dôležitá i komunikácia s budúcimi zamestnávateľmi. Jednou z možností ako si pripraviť (vyškoliť, vyučiť) je i duálne vzdelávanie. Nepriamym zámerom akcie sa stala aj propagácia duálneho vzdelávania v stredných odborných školách a motivovanie žiakov učiteľmi, rodičmi ale i spoločnosťou. Predovšetkým žiakov základných škôl je potrebné podnietiť (zaujať, zmobilizovať) k nástupu na takýto druh školy a zapojiť ich do duálneho vzdelávania.

V škole človek (jedinec) prežije významnú časť života, získava veľa informácií, utvára si názory, postoje, formuje svoju osobnosť. Práve preto je v záujme nás všetkých venovať vzdelávaniu a procesu výchovy relevantnú pozornosť, kladne ju ovplyvňovať, aktívne sa jej zúčastňovať. Je to úloha určená nielen pre učiteľov, psychológov, rodičov ale i budúcich zamestnávateľov.

Zaujímavé prednášky a najmä živá diskusia boli potvrdením, že tieto problémy sú každodenné a stretávajú sa s nimi pedagógovia, zamestnávatelia, ale i žiaci samotní. Riaditeľ SOŠ Stará Turá, Ing. Milan Duroška, otvoril štvrtý ročník festivalu vzdelávania, privítal a pozdravil všetkých prítomných, súčasne predstavil významných pozvaných hostí. Úvodným príhovorom Doc. Ing. Roman Hrmo, PhD., prorektor VŠ DTI, taktiež privítal prítomných a poďakoval spoluorganizátorovi pánovi riaditeľovi SOŠ, za poskytnutú pomoc a priestory v mene vedenia VŠ DTI, vedeckého výboru, garantov a organizačného výboru konferencie. Prítomných privítali aj garantky konferencie PaedDr. Jana Hanuliaková, PhD. a PaedDr. Dáša Porubčanová, PhD., učiteľky (pedagogičky) VŠ DTI.Program podujatia otvorili, svojimi pozdravmi a príspevkami, zástupkyne TSK, Ing. Eva Žernovicová vedúca odd. školstva, mládeže a športu a Ing. Anna Halinárová, primátorka mesta Stará Turá a poslankyňa VÚC, ktoré okrem iného pozitívne ohodnotili a vyzdvihli úsilie organizátorov spájať školy so zamestnávateľmi a vyprovokovať ich ku konštruktívnej debate o modernej škole, porovnaním minulosti a súčasnosti v edukácií. Ing. Anna Halinárová, primátorka mesta Stará Turá a poslankyňa VÚC, ktoré okrem iného pozitívne ohodnotili a vyzdvihli úsilie organizátorov spájať školy so zamestnávateľmi a vyprovokovať ich ku konštruktívnej debate o modernej škole, porovnaním minulosti a súčasnosti v edukácií.

Toto podujatie obohatili svojimi prednáškami a živou diskusiou osobnosti pedagogickej obce, odborníci z praxe, učitelia, psychológovia, žiaci ZŠ a SŠ, ale i zástupcovia zamestnávateľov prizvaných okolitých firiem (spoločností, korporácií). Program stretnutia organizátori navrhli tak, aby zdôraznil potreby a trendy modernej školy v pozitívnom kontexte s ich históriou a súčasnosťou.

Mgr. Rozvadský Gugová, PhD. z pohľadu pedagóga a rodiča vysvetlila aké sú nástrahy IT ako procesujúcich aspektov vo vývine jedinca (žiaka). Vychádzala pritom z vlastných výskumov a porovnaním výskumov popredných odborníkov a z vlastnej dlhoročnej praxe. Ing. Hargaš, PhD. tak ako po iné roky prezentoval podnety a postrehy z konkrétnych pedagogicko-didaktických situácií na základe položenej otázky byť úspešný, byť najlepší... Mgr. Marks, PhD. vo svojom príspevku porovnal aké sú názory na školu včera a dnes v historickom kontexte a v súčasnosti, čo je moderné a čo je staré, čo bolo dobré a čo zlé, a či by nebolo výhodné, pre samotných zúčastnených, aby sme do budúcnosti, v nastavení edukácie vychádzali z dobrých skúseností.

Ako zástupca zamestnávateľov a súčasne edukátorov, v oblasti duálneho vzdelávania, vystúpil riaditeľ spoločnosti JUSTUR (JUSTUR, s.r.o.) Ing. Jozef Bublavý a predniesol práve z pohľadu zamestnávateľov Čo chce prax, čo vyžaduje moderné vzdelávanie. Taktiež upozornil na praktické skúsenosti s duálnym vzdelávaním a problémami, ktoré v danom kontexte musia riešiť.

V rámci diskusie aktívne reagoval Ing. Duroška (riaditeľ SOŠ Stará Turá) a prezentoval vlastné skúsenosti o spolupráci so zamestnávateľmi v duálnom vzdelávaní žiakov ich školy. Do diskusie sa aktívne zapojili aj riaditeľka gymnázia v Novom Meste nad Váhom Mgr. Mária Vitásková a riaditeľ Základnej školy s materskou školou Vrbovce Mgr. Karol Jirka, a i. Pani riaditeľka Vitásková, uviedla príklady úspešných žiakov (absolventov) – konkurencie schopných (porovnateľných) so zahraničím – možno aj lepších. Uviedla úskalia testovaní a ich komparácie s výsledkami testov z iných krajín.

Diskutujúci chceli poukázať aj na ambivalentnosť (protikladnosť) modernej školy, napríklad v miere využívania „moderného“, čo je pre niektorých žiakov vyhovujúce (uspokojujúce, napĺňajúce), pre iných môže mať negatívne následky, môžu sa trápiť (alebo ich môže aj poškodiť – preťažením organizmu – únosnosťou). Nie všetci žiaci majú možnosť vypracovať domáce úlohy alebo doma študovať „moderne“ (za pomoci najnovších technológií). Je preto dôležité sledovať signály, rozumne zvažovať a pracovať s „modernými“ edukačnými prostriedkami, a voliť tú správnu formu a metódu v správnom čase a na správnom mieste, aby sa moderná škola nestala pre niektorých strašiakom. Podstatné je uvedomiť si a naučiť žiakov prežívať pocity naplnenia a sebarealizácie, aby sa ich rozhodnutie o budúcom povolaní nieslo v duchu „moja profesia je mi povolaním“.Podujatie má každoročne ambíciu zapojiť do stretnutia aj žiakov. V tretej časti festivalu sa žiaci SOŠ Stará Turá - Matúš Ševčík, Juraj Frolo, Štefan Schindler a Filip Bajjani, prezentovali prostredníctvom prác. Názorne predviedli skonštruované výrobky v rámci súťaže SOČ, resp. vlastné projekty, ktoré boli ocenené na rôznych súťažiach (Robot ABB a strojové videnie, Fotovoltika riadená PLC, Automatická plniaca linka riadená PLC a Inteligentné elektroinštalácie).

Základné školy zastupovala Mgr. Janka Kramárová zo SZŠ, Nová Dubnica. Svoju prednášku orientovala na prezentovanie skúseností z dobrej praxe. Predstavila projekt ERAZMUS v podmienkach základných škôl a spoluprácu s krajinami, ktoré sú orientované na inováciu a výmenu dobrej praxe. Aktívne sa prednášky zúčastnili aj žiaci danej školy, ktorí prezentovali výsledky z predmetu 3D pod názvom Všetko čo si dokážeme predstaviť.

PaedDr. Jana Hanuliaková, PhD.     
PaedDr. Dáša Porubčanová, PhD.     
Mgr. Monika Dohnanská     

24. 11. 2017 Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Krátke video z akcie (ktoré urobili žiaci SOŠ Stará Turá):

21. november 2017

 

      Join us on Facebook   Follow us on Twitter   Join us on LinkedIn   Join us on Instagram
 
 
  Jedálny lístok
Dnes nevaríme alebo jedálny lístok nie je prístupný...
Zmena jedálneho lístku vyhradená.
 
 
  mapa


GPS: 48.78087, 17.68372

 
 

 
 
  Stará Turá

 
 
  Počasie

 
 
  náš budík

 
 
   kalkulačka
 
 
   eurokalkulačka

 
 
  piškvorky

 
 
  ISIC / ITIC karty