.: Hlavná stránka     .: Možnosti štúdia     .: Podnikateľské aktivity     .: Študentské aktivity     .: Kontakty     .: Aktuality     .: Projekty     .: Reklama     .: Internet / Intranet     .: Dokumenty
 
SOŠ Stará Turá
História školy
Ocenenia
Hodnotiace správy
TSK - náš zriaďovateľ
 
 
  FACEBOOK stránky SOŠ
 
 
  EDUPAGE stránky SOŠ
 
 
  Alternatívne stránky SOŠ
 
 
  Nové stránky SOŠ
 
 
O stránke
Doporučené minimálne rozlíšenie 1024x768 bodov.
Dizajn a program
Michal Brezanský
Dávid Papp

Správa a update
Ing. Milan Duroška

(c) 2003-2013 SOŠ Stará Turá
 
 
  Hrdina remesla
 
 
  Virtuálna knižnica - ZBOROVNA.SK
 
 
  Testovací portál - CERTIPORT
 
 
  Počasie a čas - NA SVETE
 
 
  Presný čas 1
 
 
  Presný čas 2
 

Piatok 19. október 2018 (13:43), dnes je (meniny má) Kristián zajtra Vendelín.

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky/ SOŠ Stará Turá.
T r e n č i a n s k y  s a m o s p r á v n y  k r a j

 

vyhlasuje

 

v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

výberové konanie  na obsadenie miesta riaditeľa/ky/

 

Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá,

so sídlom Športová 675, 916 01 Stará Turá.

 

Uchádzač o miesto riaditeľa/ky/ školy musí:

a/ byť bezúhonný/á/,

b/ spĺňať osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto,

c/ spĺňať  predpoklady podľa § 3 ods. 5 zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a  o zmene a doplnení niektorých  zákonov, v znení neskorších predpisov a § 34 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

 • spĺňať kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, v príslušnej kategórii alebo podkategórii,
 • mať vykonanú prvú atestáciu,
 • mať najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti,
 • byť zdravotne spôsobilý,
 • byť bezúhonný,
 • ovládať štátny jazyk,
 • najneskôr do troch rokov od ustanovenia do kariérovej pozície vedúceho pedagogického zamestnanca ukončiť funkčné vzdelávanie.

 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

 • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
 • doklad o vykonaní prvej atestácie (§ 49 a 50 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch...) alebo doklad o absolvovaní prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady (§ 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch...),
 • doklad o absolvovaní prípravy vedúcich pedagogických zamestnancov (len v prípade absolvovania štúdia),
 • osobný dotazník,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • návrh koncepcie rozvoja školy v rozsahu najviac 5 strán,
 • potvrdenie (čestné vyhlásenie) o pedagogickej činnosti,

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (úradne overené fotokópie) na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

Obálku označiť v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – výberové konanie – riaditeľ/ka/ „Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá“. 

 

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 30.05.2017. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom rada školy.
Tento oznam na TSK.

Dokument v PDF.5. máj 2017

 

      Join us on Facebook   Follow us on Twitter   Join us on LinkedIn
 
 
  Jedálny lístok
Piatok - 42. týždeň.
Raňajky + desiata
Pečivo celozrnné, nátierka kelová s vajcom, čaj ovocný. Sladké pečivo.
Obed
Polievka zeleninová s pečeňovými haluškami. Kotlíkový guláš, chlieb, vitamínový nápoj.
Zmena jedálneho lístku vyhradená.
 
 
  mapa


GPS: 48.78087, 17.68372

 
 

 
 
  Stará Turá

 
 
  Počasie

 
 
  náš budík

 
 
   kalkulačka
 
 
   eurokalkulačka

 
 
  piškvorky

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk