.: Hlavná stránka     .: Možnosti štúdia     .: Podnikateľské aktivity     .: Študentské aktivity     .: Kontakty     .: Aktuality     .: Projekty     .: Reklama     .: Internet / Intranet     .: Dokumenty
 

Dnes je 
 
Možnosti štúdia
Prijímacie konanie
Rozvrh hodín
Informácie pre študentov
Súťaže - aktivity študentov
Internetový testovací systém
Autoškola
 
 
  EDUPAGE stránky SOŠ
 
 
  Alternatívne stránky SOŠ
 
 
  Stránky SOŠ na TSK
 
 
  FACEBOOK stránky SOŠ
 
 
  Hrdina remesla
 
 
  Virtuálna knižnica - ZBOROVNA.SK
 
 
O stránke
Doporučené minimálne rozlíšenie 1024x768 bodov.
Dizajn a program
Michal Brezanský
Dávid Papp

Správa a update
Ing. Milan Duroška

(c) 2003-2013 SOŠ Stará Turá
 

Utorok 27. júl 2021 (17:24), dnes je (meniny má) Božena zajtra Krištof.

Súťaž ENERSOL SK


Aktuálne informácie pre šk. rok 2017/2018


Metodikom súťaže ENERSOL SK pre SOŠ Stará Turá je Ing. Pavol KuchárekŠkolské kolo: v SOŠ Stará Turá 14. februára 2018

Krajské kolo (kraj Trenčín) 20. marca 2018 v SOŠ Piešťanská ul. v Novom Meste nad Váhom

Celoštátne kolo: 11. - 12. apríla 2018 v Strednej odbornej škole, Viliama Paulínyho Tótha 31/5, Senica.

Medzinárodné kolo: 19. - 20. apríla 2018 v HTL Hollabrunn, Österreich.

ORGANIZAČNO – TECHNICKÉ POKYNY pre zabezpečenie 8. ročníka súťaže žiakov stredných škôl ENERSOL SK si možete prezrieť (stiahnuť) v oficiálnych organizačno - technických pokynoch pre rok 2017-2018 súťaže ENERSOL SK [formát PDF].


Prihlášku do súťaže si môžete stiahnúť tu [formát DOC].


Viac informácií o organizácii o súťaži si možete prezrieť (stiahnuť) v oficiálnom organizačnom poriadku súťaže ENERSOL SK [formát PDF].

Tento Organizačný poriadok je vydaný v súlade so Smernicou ministerstva
školstva SR č. 13/2009-R o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení 
súťaží žiakov škôl. Čl. 1 
Poslanie súťaže ENERSOL SK 

Súťaž ENERSOL SK:

1. Prispieva k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov stredných 
  škôl a podporuje cieľavedomú prácu s nimi. 
2. Rozvíja tvorivé odborno-teoretické a odborno-praktické schopnosti 
  žiakov, vytvára trvalý vzťah k ochrane životného prostedia a 
  problematike využívania alternatívnych zdrojov energie. 
3. Upevňuje vedomosti, zručnosti a návyky žiakov, vedie ich k 
  samostatnému tvorivému mysleniu a aktívnemu riešeniu úloh. 
4. Prispieva k schopnosti reálneho sebaposudzovania v priamej 
  konfrontácii prezentácie vlastnej práce a hodnotení prác iných 
  žiakov. 
5. Upevňuje záujem žiakov o sebavzdelávanie. 
6. Všestranne rozvíja a podporuje odborné záujmy žiakov v konkrétnom 
  konkurenčnom prostredí. 
7. Prispieva k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času žiakov. 
8. Vytvára podmienky na úspešnú prezentáciu Slovenskej republiky na 
  medzinárodných súťažiach. Čl. 2 
Charakteristika ENERSOL SK

1. ENERSOL SK je dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov denného štúdia 
  stredných škôl (gymnázií, stredných odborných škôl, konzervatórií). 
  Organizuje sa v čase vyučovacieho procesu a mimo vyučovacieho 
  procesu. 
2. Žiaci riešia prácu samostatne, alebo za pomoci konzultanta. 
3. Výsledkom iniciatívy žiaka je samostatná písomná práca, ktorá sa 
  predkladá odbornej hodnotiacej komisii na posúdenie. Súčasťou je 
  vlastná verejná obhajoba práce. 
4. Vyvrcholením ENERSOL SK sú súťažné prehliadky, ktoré sa uskutočňujú 
  každý rok. Na nich žiaci obhajujú ústnou formou (prípadne aj 
  prakticky) výsledky svojej dlhodobej práce pred odbornou hodnotiacou
  komisiou. 
5. Súťaž je založená na systematickej práci s talentovanou mládežou, 
  podporuje súťaživosť, napomáha rozvíjať talent, nadanie, odbornosť, 
  vytvára trvalý vzťah k ochrane životného prostredia. Čl. 3 
Vyhlasovanie súťažných prehliadok ENERSOL SK

Vyhlasovateľom celoštátnej súťažnej prehliadky ENERSOL SK je 
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Čl. 4 
Organizácia súťažných prehliadok ENERSOL SK

1. Súťaž ENERSOL SK sa uskutočňuje formou súťažných prehliadok 
  najlepších prác – riešení teoretických a praktických úloh 
  zameraných na úspory energie, hľadanie a využívanie obnoviteľných
  zdrojov energie. 
2. Súťažné prehliadky sa konajú v školských, obvodných, krajských 
  a celoštátnej prehliadke. Organizujú sa prevažne v školských 
  objektoch.
3. Školské prehliadky organizuje riaditeľstvo strednej školy, prípadne
  ďalší spoluorganizátori. 
4. Obvodné prehliadky sa uskutočňujú len v prípade potreby (ak je v 
  kraji veľa súťažných prác). Organizuje ich príslušný orgán štátnej 
  správy, ktorý v danom regióne riadi stredné školy a spolupracuje s
  predsedom príslušnej krajskej komisie ENERSOL SK. 
5. Krajské prehliadky organizuje príslušný orgán štátnej správy, ktorý
  v príslušnej oblasti riadi stredné školy. Poverí uskutočnením tohto 
  podujatia centrum voľného času alebo vybranú strednú školu. K
  spolupráci môže požiadať i iné inštitúcie, napr. metodické centrum,
  príslušné fakulty a pod. 
6. Celoštátnu prehliadku organizačne a metodicky zabezpečuje Štátny
  inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/a, 831 01 Bratislava. Čl. 5 
Riadenie súťaže

1. Súťaže na jednotlivých úrovniach riadia odborné hodnotiace komisie. 
2. Školské súťažné prehliadky riadi školská komisia vymenovaná 
  riaditeľom školy. 
3. Krajské (prípadne obvodné) súťažné prehliadky riadi krajská
  (prípadne obvodná) komisia vymenovaná príslušným orgánom štátnej
  správy 4. Celoštátnu súťažnú prehliadku riadi Celoštátna komisia 
  ENERSOL SK, ktorej predseda a členovia sú vymenovaní Ministerstvom 
  školstva SR v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného 
  vzdelávania. 
5. Odbornú hodnotiacu komisiu riadi jej predseda, vymenovaný 
  príslušným orgánom štátnej správy. 
6. Odborná hodnotiaca komisia pracuje podľa Organizačného poriadku, 
  vydaného Celoštátnou komisiou ENERSOL SK. 
7. Činnosť pedagogických zamestnancov a žiakov stredných škôl na 
  súťažiach sa hodnotí ako činnosť, ktorá priamo súvisí s výchovno - 
  vzdelávacím procesom na týchto školách. Aktívnu účasť na 
  organizovaní súťaže je možné finančne a morálne oceniť. Čl. 6 
Celoštátna komisia ENERSOL SK

1. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky zriaďuje vymenúvaním 
  Celoštátnu komisiu ENERSOL SK, ako riadiaci orgán súťažných 
  prehliadok. 
2. Celoštátnu komisiu ENERSOL SK tvoria predseda, podpredseda, 
  zástupca Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a predsedovia
  Krajských komisií ENERSOL SK. 
3. Celoštátna komisia ENERSOL SK zriaďuje na prípravu a organizovanie 
  prehliadok ENERSOL SK pracovné skupiny. 
4. Celoštátna komisia ENERSOL SK zasadá najmenej 2-krát ročne. 


Úlohy Celoštátnej komisie ENERSOL SK : 

a) Zabezpečovať metodické riadenie ENERSOL SK. 
b) Navrhovať obsahové a organizačné zabezpečenie celoštátnej 
  súťažnej prehliadky ENERSOL SK. 
c) Navrhovať najlepšie práce na ďalšie využitie a prezentáciu 
  v súťažiach, odborných výstavách v SR a v zahraničí, príp. 
  odborné publikovanie. 
d) Koordinovať činnosť krajských komisií ENERSOL SK. 
e) Navrhovať odbornú hodnotiacu komisiu na celoštátnu prehliadku
  ENERSOL SK. 
f) Propagovať ENERSOL SK, zabezpečovať metodické materiály, kritériá 
  hodnotenia, spracovať výsledky súťaže, vystaviť a odovzdať 
  ocenenia, kontrolovať objektívnosť hodnotenia obhajob. 
g) Vydávať pokyny a kritériá – obsahové a technicko-organizačné 
  zabezpečenie ENERSOL SK pre príslušný ročník súťažnej prehliadky. 
h) Hodnotiť výsledky celoštátnej prehliadky ENERSOL SK 
i) Predseda predkladá písomné zhodnotenie výsledkov celoštátnej 
  prehliadky a hodnotenia činnosti komisií na Ministerstvo školstva
  SR do konca septembra za uplynulý školský rok. Čl. 7 
Krajská komisia ENERSOL SK

1. Na riadenie ENERSOL SK v krajskej súťažnej prehliadke vymenúva
  príslušný orgán štátnej správy, krajskú komisiu ENERSOL SK. 
2. Krajskú komisiu ENERSOL SK tvorí predseda, tajomník -zástupca 
  príslušného orgánu štátnej správy, učitelia škôl, prípadne ďalší
  odborníci. 
3. Predsedu Krajskej komisie ENERSOL SK vymenúva príslušný orgán
  štátnej správy na základe návrhu predsedu Celoštátnej komisie 
  ENERSOL SK, členov krajskej komisie vymenúva orgán štátnej správy
  na základe návrhu predsedu krajskej komisie 
4. Krajská komisia ENERSOL SK zriaďuje na prípravu a organizáciu 
  súťažných prehliadok pracovné skupiny. 
5. Krajská komisia ENERSOL SK zasadá najmenej 2-krát ročne. 
6. Kde je v kraji potrebné uskutočniť obvodné prehliadky ENERSOL SK
  (obvod tvorí zoskupenie niekoľko okresov), krajská komisia 
  ENERSOL SK zabezpečí obvodnú prehliadku ENERSOL SK. 
7. Zoskupenie okresov do obvodu určuje krajská komisia ENERSOL SK. 


Úlohy Krajskej komisie ENERSOL SK: 

a) Organizačne zabezpečiť krajské (regionálne) súťažné prehliadky 
  ENERSOL SK. 
b) Navrhovať odborné hodnotiace komisie pre súťažné kategórie 
  na krajskej (regionálnej) súťažnej prehliadke ENERSOL SK 
c) Zabezpečiť do troch dní po ukončení krajských prehliadok odoslanie
  víťazných prác zo súťažných kategórií, vrátane prihlášky a úplnej 
  dokumentácie, organizátorom celoštátnej súťažnej prehliadky 
  ENERSOL SK. 
d) Koordinovať činnosť komisií nižších stupňov ENERSOL SK 
e) Predsedovia krajských súťažných prehliadok každoročne zhodnotia 
  výsledky príslušnej súťažnej prehliadky a činnosť komisie. 
  Písomnú správu predložia predsedovi Celoštátnej komisie 
  ENERSOL SK do troch dní po prehliadke. Čl. 8 
Organizácia a propagácia ENERSOL SK v škole

1. Školy a ich zriaďovatelia vytvárajú priaznivé podmienky 
  pre činnosť a propagáciu ENERSOL SK v škole. ENERSOL SK je 
  súčasťou výchovno - vzdelávacieho procesu. V tejto súvislosti 
  sa odporúča riaditeľom škôl hmotne zainteresovať učiteľov, 
  ktorí sa podieľajú na organizovaní a riadení uvedených aktivít
  a príprave žiakov na súťaž. 
2. Školské prehliadky organizačne zabezpečuje komisia ENERSOL SK,
  ktorú vymenúva riaditeľ školy. 


Úlohy školskej komisie ENERSOL SK: 

a) Organizačne zabezpečiť školské prehliadky 
b) Navrhnúť a vymenovať odborné hodnotiace komisie na súťažnú
  prehliadku v škole 
c) Zabezpečiť do troch dní po ukončení školskej prehliadky 
  odoslanie víťazných prác zo súťažných kategórií, organizátorom
  krajských (regionálnych) súťažných prehliadok. 
  Súčasťou je aj riadne vyplnená prihláška. Čl. 9 
Odborná hodnotiaca komisia

1. V súťažných kategóriách hodnotia súťažné práce minimálne 
  trojčlenné odborné hodnotiace komisie – zložené z učiteľov, 
  vedeckých pracovníkov a ďalších odborníkov. 
2. Odborné hodnotiace komisie na základe návrhu príslušnej 
  riadiacej komisie vymenúva: 
  a) pre školské súťažné prehliadky – riaditeľ strednej školy 
  b) pre krajské (regionálne) súťažné prehliadky – príslušný orgán
   štátnej správy, ktorý v príslušnom regióne riadi stredné školy 
  c) pre celoštátnu súťažnú prehliadku – Štátny inštitút odborného 
   vzdelávania Bratislava. 
3. Odborné hodnotiace komisie v jednotlivých kategóriách určujú 
  poradie najlepších minimálne 2 prác, postupujúcich do vyššieho
  kola súťaže. 
4. Odborné hodnotiace komisie dodržiavajú zásady pre objektívne 
  hodnotenie súťažných prác v zmysle pokynov predsedu komisie v 
  príslušnej súťažnej prehliadke. 
5. Rozhodnutie odborných hodnotiacich komisií je v príslušnej 
  súťažnej prehliadke konečné. 
6. Odborné hodnotiace komisie celoštátnej súťažnej prehliadky 
  ENERSOL SK môžu odporúčať práce na prihlásenie do študentských
  vedeckých konferencií. Čl. 10 
Podmienky účasti

1. Účasť žiakov v súťaži ENERSOL SK je dobrovoľná. 
2. Súťažnej prehliadky sa môžu zúčastniť žiaci denného štúdia 
  strednej školy (nie pomaturitného), v ktoromkoľvek z odborov na 
  základe vlastného záujmu s individuálnou alebo kolektívnou prácou, 
  ktorá sa zaoberá využitím alternatívnych zdrojov energie. 
3. Na školskú súťažnú prehliadku sa jednotlivec alebo kolektív môže 
  prihlásiť:
  • S riešením problému alebo úlohy na tému v oblasti úspor energie, 
   obnoviteľných zdrojov energie, znižovania emisií v doprave. Ich 
   význam spočíva v získaní podstatných informácií o využívaných 
   technológiách a materiáloch, ktoré spracuje písomne v štátnom 
   jazyku. 
  • S návrhom technického zariadenia, resp. časťou funkčného modelu
   alebo zariadenia a pod., ktoré vyhotoví aj s písomnou časťou práce.
  • S návrhom propagácie tém projektových úloh. Jej obsah je zameraný 
   na tvorivú umeleckú činnost (plagáty, výroba propagačných 
   predmetov, keramika, literárna činnosť, ...) 
4. Účasť na súťažnej prehliadke je podmienená odovzdaním riadne 
  vyplnenej prihlášky, (s vypísaním úplného mena a priezviska autora 
  resp. autorov) odovzdaním písomnej práce v 3-och vyhotoveniach, 
  resp. návrhu zariadenia, podľa pokynov organizátora školskej 
  prehliadky. 
5. Práce postupujú priamo zo školskej súťažnej prehliadky do krajskej
  súťažnej prehliadky. Len v prípade, ak sa v príslušnej oblasti 
  uskutoční regionálna súťažná prehliadka, práce zo školskej súťažnej 
  prehliadky z tejto oblasti postupujú do regionálnej súťažnej 
  prehliadky. 
6. Najlepšie práce z nižšej súťažnej prehliadky postupujú do vyššej
  súťažnej prehliadky na základe rozhodnutia odbornej hodnotiacej 
  komisie podľa postupového kľúča. 
7. Postupujúce práce z nižšej súťažnej prehliadky do vyššej súťažnej
  prehliadky nie je možné akoukoľvek formou upravovať a doplňovať. 
8. Postupový kľúč určuje Celoštátna komisia ENERSOL SK. 
9. Prácu v jednotlivých súťažných prehliadkach obhajuje slovom v 
  štátnom jazyku len 1 riešiteľ, a to aj v prípade kolektívnej 
  práce – poverený riešiteľským kolektívom, na prihláške uvedený 
  prvý v poradí. Čl. 11 
Účasť na medzinárodných súťažiach

1. Medzinárodných súťaží sa zúčastňujú víťazi, prípadne aj ďalší 
  súťažiaci celoštátnej súťažnej prehliadky ENERSOL SK v súlade 
  s kritériami príslušnej medzinárodnej súťaže, (ENERSOL SK ČR),
  prípadne iné. 
2. Návrh na účastníkov medzinárodnej súťaže predkladá Ministerstvu 
  školstva Slovenskej republiky po prerokovaní v Celoštátnej komisii 
  ENERSOL SK jej predseda. 
3. Ak má súťaž žiakov medzinárodné pokračovanie, výdavky spojené 
  s účasťou na súťaži sú hradené z rozpočtu ministerstva školstva. Čl. 12 
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri súťažiach

1. Pri organizovaní súťaže usporiadateľ dôsledne dodržiava 
  bezpečnostné a hygienické pravidlá platné pri práci s deťmi a 
  mládežou. Počas trvania súťaže organizátor zabezpečí pedagogický 
  dozor. 
2. Pedagogický dozor žiakov na celoštátne kolo zabezpečí orgán 
  štátnej správy, ktorý v príslušnej oblasti riadi stredné školy. 
  Na 6 súťažiacich (1 pedagogický zamestnanec). Čl. 13 
Finančné zabezpečenie

1. Organizovanie, riadenie a finančné zabezpečenie súťaží žiakov 
  škôl sa riadi podľa smernice Ministerstva školstva SR č. 13/2009-R.
2. Finančné prostriedky sú určené na úhradu nákladov spojených s 
  prípravou súťaží, s organizáciou obvodných, krajských, celoštátnych
  kôl a medzinárodných súťaží. 
3. Školské súťaže sú financované z prostriedkov školy, obvodné a 
  krajské súťaže finančnezabezpečuje príslušný orgán štátnej správy. 
4. Celoštátnu súťažnú prehliadku finančne zabezpečuje Ministerstvo 
  školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Štátneho inštitútu
  odborného vzdelávania. 
5. Financovanie súťažných prehliadok môže byť zabezpečované aj 
  z iných zdrojov. Čl. 14 
Záverečné ustanovenie

1. Tento Organizačný poriadok je registrovaný na Ministerstve školstva
  Slovenskej republiky pod číslom CD-2009-32683/32290-1-913. 
2. Podľa tohto Organizačného poriadku sa postupuje od 19. októbra 2009. 
  Mgr. Pavol Paradeiser predseda Celoštátnej komisie ENERSOL SK 


Oficiálne stránky súťaže ENERSOL SK na ŠIOV SK.


19. október 2009

 

      Join us on Facebook   Join us on Instagram   Follow us on Twitter   Join us on LinkedIn
 
 
  Jedálny lístok
Dnes nevaríme alebo jedálny lístok nie je prístupný...
Zmena jedálneho lístku vyhradená.
 
 
  mapa


GPS: 48.78087, 17.68372

 
 

 
 
  Stará Turá

 
 
  Počasie

 
 
  Počasie a čas - NA SVETE
 
 
   kalkulačka
 
 
  piškvorky

 
 
  ISIC / ITIC karty