.: Hlavná stránka     .: Možnosti štúdia     .: Podnikateľské aktivity     .: Študentské aktivity     .: Kontakty     .: Aktuality     .: Projekty     .: Reklama     .: Internet / Intranet     .: Dokumenty
 

Dnes je 
 
  Virtuálna PREHLIADKA SPŠ - VIRTUR
 
 
  Virtuálna PREHLIADKA SPŠ - GOOGLE
 
 
  Virtuálna VIDEOPREHLIADKA SPŠ
 
 
SPŠ Stará Turá
História školy
Ocenenia
Hodnotiace správy
TSK - náš zriaďovateľ
 
 
  STRAVOVACÍ SYSTÉM - prihlasovanie a odhlasovanie
 
 
  Neaktualizované stránky bývalej SPŠE Stará Turá
 
 
  FACEBOOK stránky SPŠ
 
 
  Hrdina remesla
 
 
  Virtuálna knižnica - ZBOROVNA.SK
 
 
  Meranie rýchlosti internetového pripojenia - RYCHLOST.SK
 
 
O stránke
Doporučené minimálne rozlíšenie 1024x768 bodov.
Dizajn a program
Michal Brezanský
Dávid Papp

Správa a update
Ing. Milan Duroška

(c) 2003-2013 SPŠ Stará Turá
 

Nedeľa 14. júl 2024 (6:31), dnes je (meniny má) Kamil zajtra Henrich.

Začiatky a vznik SOU

Z histórie SOUE v Starej Turej

Naše stredné odborné učilište elektrotechnické si pripomenulo 50 rokov od svojho vzniku (v roku 1998). Má bohatú históriu niekoľkých generácií žiakov, pedagogických a nepedagogických pracovníkov.

Dňa 1. 9. 1948 bolo zriadené v Starej Turej Učňovské stredisko Považských strojární - závod Stará Turá. V prvom roku organizovanej výuky učňov, v školskom roku 1948 - 1949, sa ich pripravovalo v prvom ročníku 36 a v druhom ročníku 18 v odboroch strojný zámočník, sústružník a jemný mechanik. (Učni II. ročníka prešli z učňovského strediska v Považskej Bystrici). Prvé dielne boli priamo v závode, ubytovanie, stravovanie i mimoškolská činnosť boli v budove bývalého obecného domu (Matras, pri novej ZŠ).

Po roku 1950 sa teoretické vyučovanie realizovalo v Učňovskej škole v Novom Meste nad Váhom. V roku 1950 bolo učňovské stredisko premenované na Stredisko pracujúceho dorastu pri podniku Presná mechanika v Starej Turej. Za tri roky jeho trvania boli vytvorené vlastné dielne, internát i škola.

V roku 1952 boli dané do užívania novopostavené dielne na terajšej Štefánikovej ulici. Ubytovanie chlapcov sa sústredilo do budovy Koštialovec. Výuka dievčat začala v školskom roku 1950 - 51, ubytované boli v nevyhovujúcich priestoroch starej synagógy (stála na dnešnom námestí pri OD JEDNOTA). Neskôr sa dievčenský internát presunul do budovy dnešnej hudobnej školy. Teoretické vyučovanie bolo najskôr v budove pri autobusovom nástupišti.

V roku 1953 po reorganizácii učňovského školstva prešlo učňovské stredisko do systému štátnych pracovných záloh.

Do roku 1957 sa naše učilište nazývalo Odborné učilište štátnych pracovných záloh č.2 Stará Turá. Štruktúra učebných odborov bola zameraná na strojárstvo - nástrojár, sústružník, frézar, mechanik a pre potrebu závodu vznikol učebný odbor chirurgický mechanik. Odborné učilište dobre spolupracovalo so závodom, ktorý zásoboval učilište potrebným výrobným materiálom. Počet pedagogických pracovníkov sa zvyšoval so stúpajúcim počtom žiakov. Úsek odborného výcviku sa rozširoval o teoretickú prípravu výroby. V mimoškolskej činnosti mali žiaci možnosť pracovať v záujmových krúžkoch, športovať, dobré výsledky dosahovali aj v technickej tvorivosti mládeže, ktorá bola zameraná na tvorbu učebných pomôcok.

Od 1. 9. 1957 sa odborné učilištia opäť vrátili podnikom a naše OU zmenilo názov: Odborné učilište pri závode Presná mechanika. Odborný výcvik, výchova mimo vyučovania a hospodárska správa patrili k závodu, teoretické vyučovanie prešlo pod odbor školstva vtedajšieho KNV. Žiaci sa pripravovali v učebných odboroch sústružník, frézar, nástrojár. Zrušil sa odbor chirurgický mechanik a bol nahradený odborom mechanik. Učebný pomer bol trojročný.

V roku 1957 boli postavené drevené budovy pred terajším internátom SPŠE. Časť komplexu patrila teoretickému vyučovaniu, časť slúžila ako internát dievčat.

V roku l964 sa začala dostavba OU. K strojným dielňam sa dostavala budova školy, ručných dielní a nový internát. Po dokončení v r.l968 bola v Starej Turej zriadená Stredná priemyselná škola elektrotechnická a Chirana predala celý objekt ZS-KNO odboru školstva. Teoretické vyučovanie sa vrátilo do pôvodnej budovy pred závodom, internátne ubytovanie bolo na viacerých miestach. Dielne pre strojné odbory zostali v bývalých priestoroch, zámočnícke odbory a mechanik elektronických zariadení sa presťahovali na “Koštialovec”.

Vznik SOU

V súlade s organizačnou prestavbou v školstve začlenili OU Chirana do siete stredných odborných učilíšť. Nový názov bol Stredné odborné učilište elektrotechnické. Boli zavedené nové študijné aj učebné odbory. Študijné štvorročné odbory s maturitou - mechanik elektronik a mechanik nastavovač.

Učebné odbory (učebná doba 3 a pol roka) obrábač kovov a strojný mechanik si vyžiadali značné zmeny v organizácii praktického a teoretického vyučovania. Areál terajšieho SOUE bol dostavaný v roku 1977. Teoretické vyučovanie, odborný výcvik aj výchova mimo vyučovania začali výchovno-vzdelávaciu činnosť v nových priestoroch v r. 1977 - 1978.

Zo starých objektov sa zachoval len Koštialovec, kde sa priestory upravili pre výuku mechanikov elektronikov. Počet žiakov sa zvýšil na 650.

V nových priestoroch SOU sa začali zriaďovať aj nové odborné učebne - laboratóriá. Medzi prvými bolo vytvorené laboratórium elektrického merania pre študijný odbor mechanik elektronik. V ostatnom období sa vytvorili nové laboratóriá, ktoré umožňujú uplatňovať najnovšie poznatky výpočtovej a zdravotníckej techniky.

Žiaci so zameraním na zdravotnícku elektroniku sa učia využívať získané vedomosti na diagnostických a terapeutických prístrojoch. V laboratóriu výpočtovej techniky sa žiaci oboznamujú s obsluhou rôznych typov počítačov, programovacích jazykov a tvorením jednoduchých programov. Žiaci 4. ročníka odbor mechanik nastavovač programujú CNC stroje na prístrojoch SUF16 CNC a frézovačkách FC16 CNC, ktorými sú vybavené špeciálne učebne.

Pri výuke cudzích jazykov sa využíva jazyková učebňa. Hospodárska a riadiaca činnosť školy sa veľmi zefektívnila zavedením počítačovej siete a informačného systému.

Počas trvania SOUE sa rozvíjalo aj večerné štúdium popri zamestnaní. Spočiatku malo formu súvislého 5-ročného štúdia. Prvýkrát sa začala takto organizovaná výuka v šk. roku 1963/64. Bolo to trojročné štúdium, ktoré končilo záverečnou skúškou a získaním výučného listu. Absolventi potom pokračovali dva roky večernou formou. Štúdium končilo maturitnou skúškou. Prví maturanti boli v r. 1968 v študijnom odbore mechanik, potom pokračoval študijný odbor mechanik elektronických zariadení a poslední maturanti boli v r. 1980 v odbore sústružník.


 

      Join us on Facebook   Join us on Instagram   Follow us on Twitter   Join us on LinkedIn
 
 
  Jedálny lístok
Dnes nevaríme alebo jedálny lístok nie je prístupný...
Zmena jedálneho lístku vyhradená.
 
 
  EDUPAGE stránky SPŠ
 
 
  Nové stránky SPŠ (.eu)
 
 
  Stránky SPŠ na TSK
 
 
  mapa


GPS: 48.78087, 17.68372

 
 

 
 
  Stará Turá

 
 
  Počasie

 
 
  Počasie a čas - NA SVETE
 
 
   kalkulačka
 
 
  piškvorky

 
 
  ISIC / ITIC karty