.: Hlavná stránka     .: Možnosti štúdia     .: Podnikateľské aktivity     .: Študentské aktivity     .: Kontakty     .: Aktuality     .: Projekty     .: Reklama     .: Internet / Intranet     .: Dokumenty
 
Aktivity
Študenstká rada
Šk. časopis "SKRAT" (2004/05)
Šk. rádio 'BLESK'
KomPrax a naša škola
Práce žiakov
 
 
  FACEBOOK stránky SOŠ
 
 
  EDUPAGE stránky SOŠ
 
 
  Alternatívne stránky SOŠ
 
 
  Nové stránky SOŠ
 
 
O stránke
Doporučené minimálne rozlíšenie 1024x768 bodov.
Dizajn a program
Michal Brezanský
Dávid Papp

Správa a update
Ing. Milan Duroška

(c) 2003-2013 SOŠ Stará Turá
 
 
  Hrdina remesla
 
 
  Virtuálna knižnica - ZBOROVNA.SK
 
 
  Testovací portál - CERTIPORT
 
 
  Počasie a čas - NA SVETE
 
 
  Presný čas 1
 
 
  Presný čas 2
 

Utorok 23. január 2018 (14:52), dnes je (meniny má) Miloš zajtra Timotej.

ZENIT

Aktuálne informácie pre šk. rok 2016/2017
(33. ročníka v programovaní a elektronike a 18. ročníka v strojárstve)

         Termíny súťažných prehliadok sú záväzné :

Školské kolo - SOŠ Stará Turá Elektronika 12. a 19. 11. 2015
 
Programovanie a webdizajnér 14. 10. 2015 (programovanie),
15. 10. 2015 (webdizajnér)
 
Strojárstvo 6. 11. 2013
 
Krajské kolo Elektronika 3. 12. 2015
SOŠ, Športová 675, Stará Turá
Programovanie a webdizajnér 26. 11. 2015 (programovanie),
25. 11. 2015 (webdizajnér)
Gymnázium Ľ. Štúra v Trenčíne (programovanie),
SOŠ, Pod Sokolicami, Trenčín (webdizajnér)
Strojárstvo 2. 12. 2015
SPŠ Bzinská, Nové Mesto nad Váhom
Celoštátne kolo Elektronika 9. - 11. 2. 2016
Spojená škola Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov
Programovanie a webdizajnér 9. - 11. 2. 2016
Spojená škola Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov
Strojárstvo 9. - 11. 2. 2016
Spojená škola Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov

Hlavným garantom súťaže je Ing. Ján Málek.

Garantami za jednotlivé súťaže sú Ing. Blažena Palúchová (strojárstvo), Ing. Jiří Konečný (elektronika) a Ing. Alena Konečná a Ing. Jana Ďurišová (programovanie a webdizajner).

Členom celoštátnej komisie ZENIT (elektronika) je Ing. Pavol Kuchárek.

Všetky organizačno-technické pokyny pre tento rok nájdete tu: http://www.siov.sk/index.php/sk/projekty-a-aktivity/prioritne-cinnosti/2014-12-04-22-33-50
Aktualizované 1. augusta 2011 | Download PDF

Organizačný poriadok

súťaže ZENIT v elektronike, ZENIT v programovaní a ZENIT v strojárstve.

Tento Organizačný poriadok je vydaný v súlade so Smernicou Ministerstva školstva SR č. 13/2009-R z 25. augusta 2009 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaže žiakov škôl. Súťaž ZENIT v elektronike, v programovaní a strojárstve sa riadi týmto organizačným poriadkom.

Čl. 1
Základné ustanovenie.

Účasť žiakov v súťažiach je dobrovoľná. Môžu sa ich zúčastniť žiaci denného štúdia stredných škôl (gymnázií, stredných odborných škôl) na základe vlastného záujmu iba individuálne. Do školského kola sa jednotlivec prihlási prostredníctvom triedneho učiteľa.

Čl. 2
Charakteristika súťaže.

 1. Súťaže nadväzujú na školskú výučbu a rozvíjajú ju na princípe dobrovoľnej záujmovej činnosti, ktorá vytvára osobitnú motiváciu na rozvíjanie nadania a talentu žiakov na základe ich súťaživosti. Súťaže a príprava na ne sa organizujú v čase vyučovacieho procesu, ale aj mimo neho.
 2. Súťaže majú postupový charakter a sú organizované formou postupových súťaží a končia sa celoštátnym kolom.
 3. Výsledkom súťaží sú samostatné tvorivé riešenia zadaných úloh z praktickej a teoretickej oblasti.
 4. Súťaže sú jednotné v celej Slovenskej republike a uskutočňujú sa každoročne.

Čl. 3
Poslanie súťaže.

 1. prispievať k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov, podporovať ich ďalší odborný rast
 2. tvorivo rozvíjať kompetencie žiakov a vytvárať vzťah k príslušnému študijnému a učebnému odboru
 3. viesť žiakov k samostatnej tvorivej činnosti a podporovať ich záujem o sebavzdelávanie
 4. vytvárať pre žiakov konkurenčné prostredie na vzájomné porovnávanie svojich schopností, zručností a vedomostí formou súťaženia
 5. vytvárať pre školy a pre pedagogických zamestnancov konkurenčné prostredie na hodnotenie a porovnávanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v jednotlivých školách
 6. prispievať k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času žiakov
 7. formou prednášok, seminárov, sústredení, tréningov, (Letná škola elektronikov a Letná škola programovania) riadenej odbornej činnosti pod vedením skúsených pedagógov a ďalších odborníkov, systematicky pripravovať žiakov na súťaž a podporovať ich v samostatnosti
 8. zabezpečiť úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na medzinárodných súťažiach

Čl. 4
Riadenie súťaží.

 1. Po odbornej stránke súťaže na jednotlivých úrovniach riadia odborné hodnotiace komisie v súlade s organizačným poriadkom súťaže.
 2. Školské kolá súťaží riadi školská komisia vymenúvaná riaditeľom školy, ktorá navrhuje svojho zástupcu do obvodnej a krajskej komisie.
 3. Obvodné a krajské kolo súťaží koordinuje a organizačne zabezpečuje príslušný orgán štátnej správy. Prednosta príslušného orgánu štátnej správy vymenúva predsedu a členov obvodných a krajských komisií.
 4. Štruktúra a činnosť školských komisií, obvodných komisií a krajských komisií je upravená v tomto organizačnom poriadku, kde je určený postup pri návrhu na vymenovanie komisií na nižších úrovniach riadenia a počet členov komisií.

Čl. 5
Organizačné zabezpečenie súťaže.

 1. Organizačnú, metodickú a administratívnu činnosť spojenú so súťažou vykonáva priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – Štátny inštitút odborného vzdelávania, príslušný orgán štátnej správy, škola, školské zariadenia alebo občianske združenie (organizátor).
 2. Organizátor sa riadi organizačným poriadkom súťaže, pokynmi vyhlasovateľa a Slovenskej komisie, podmienkami pridelenia finančných prostriedkov a platnými právnymi predpismi.
 3. Organizátor preberá zodpovednosť za zabezpečenie kvalitného a nerušeného priebehu súťaže, za vhodné stravovacie, ubytovacie a súťažné podmienky pre všetkých účastníkov súťaže.
 4. Súťaže sa každoročne spresňujú v obsahovom a organizačnom usmernení – v Organizačno-technických pokynoch, ktoré vydáva Štátny inštitút odborného vzdelávania a Slovenská komisia súťaže.
 5. Školské kolá organizuje riaditeľstvo školy a školské zariadenia na základe dobrovoľnosti.
 6. Krajské kolá organizuje príslušný orgán štátnej správy. Príslušný orgán štátnej správy poverí organizáciou krajskej súťaže, školu, školské zariadenia. O spoluprácu môže požiadať aj iné inštitúcie, napr. Ústav informácií a prognóz školstva, Metodické centrum, vysokú školu a pod.
 7. Celoštátne kolo organizačne, metodicky, administratívne a finančne zabezpečuje Štátny inštitút odborného vzdelávania , Bellova 54/a, 831 01 Bratislava, na základe Štatútu č. 2467/1994 zo dňa 11.11.1994 v spolupráci so Slovenskou komisiou súťaží.

Čl. 6
Slovenská komisia ZENIT.

 1. Slovenská komisia garantuje odbornú stránku súťaže a je zložená zo zástupcov krajských komisií, predsedu a tajomníka.
 2. Slovenskú komisiu riadi predseda, ktorého na návrh Štátneho inštitútu odborného vzdelávania do funkcie vymenúva a z funkcie odvoláva Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
 3. Členov Slovenskej komisie do funkcie vymenúva a z funkcie odvoláva Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, na základe návrhu predsedu Slovenskej komisie ZENIT.
 4. Funkčné obdobie predsedu a členov Slovenskej komisie je trojročné, členstvo v komisii je čestné a nezastupiteľné. V prípade preukázateľných vážnych zdravotných alebo osobných dôvodov môže predseda alebo ktorýkoľvek člen Slovenskej komisie písomne požiadať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o uvoľnenie z funkcie.
 5. Slovenská komisia zriaďuje na prípravu a organizovanie súťaží pracovné skupiny.
 6. Úlohy Slovenskej komisie:
  1. zabezpečovať metodické riadenie súťaží,
  2. navrhovať obsahové a organizačné zabezpečenie celoštátneho kola súťaží,
  3. koordinovať činnosť krajských komisií ZENIT,
  4. navrhovať odborné hodnotiace komisie pre celoštátne kolo súťaží,
  5. propagovať ZENIT, zabezpečovať metodické materiály, kritériá hodnotenia,
  6. spracovať výsledky súťaží, vystaviť a odovzdať ocenenia, kontrolovať objektívnosť hodnotenia,
  7. vydávať pokyny a kritériá - obsahové a technicko-organizačné zabezpečenie ZENIT pre príslušný ročník súťaží,
  8. vyjadrovať sa k práci členov odborných hodnotiacich komisií,
  9. dbať o paritné zastúpenie členov komisií jednotlivých krajov,
  10. každoročne vydávať organizačné pokyny,
 7. Slovenská komisia ZENIT zasadá najmenej 2x ročne.
 8. Členmi odborných hodnotiacich komisií sú pedagógovia škôl a školských zariadení, ktoré sú zaradené v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, ako aj odborní zamestnanci krajských školských úradov, organizácií v priamej pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Členstvo v komisiách je čestné a nezastupiteľné.

Predseda predkladá písomné zhodnotenie výsledkov celoštátnej súťaže a hodnotenia činnosti komisií Štátnemu inštitútu odborného vzdelávania do 5 dní po skončení súťaže a odbor tvorivosti mládeže komplexne spracuje záverečnú správu s fotodokumentáciou a predloží na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do konca septembra za uplynulý školský rok.

Čl. 7
Krajská komisia.

 1. Na riadenie súťaží v krajskom kole zriaďuje príslušný orgán štátnej správy krajskú komisiu.
 2. Krajskú komisiu tvorí: pracovník školy , alebo školského zariadenia, v ktorej sa krajské kolo súťaže koná, zástupca príslušného orgánu štátnej správy a ďalší odborníci.
 3. Predsedu a členov krajskej komisie vymenúva vedúci príslušného orgánu štátnej správy
 4. Krajská komisia zasadá najmenej 2x ročne.
Úlohy krajskej komisie:
 1. organizačne zabezpečovať krajské kolo
 2. navrhovať odborné hodnotiace komisie pre krajské kolo súťaže
 3. zabezpečovať včasné nahlásenie postupujúcich žiakov do celoslovenského kola
 4. koordinovať činnosť komisií nižších stupňov súťaže
 5. vyjadrovať sa k práci členov odborných hodnotiacich komisií.
 6. Predsedovia krajských súťažných kôl každoročne zhodnotia výsledky príslušného súťažného kola a činnosť komisií. Písomnú správu predložia predsedovi Slovenskej komisie ZENIT do troch dní po súťaži.

Čl. 8
Organizácia a propagácia súťaží v škole.

 1. Za súťaže v škole zodpovedá riaditeľ školy. Vytvára priaznivé podmienky pre činnosť krúžkov elektroniky, programovania , strojárstva a tiež pre propagáciu súťaží. Vychádzajúc z pedagogicko-organizačných pokynov, súťaže sú považované za integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu. V tejto súvislosti sa odporúča riaditeľom škôl hmotne zainteresovať učiteľov, ktorí sa podieľajú na organizovaní a riadení uvedených aktivít a príprave žiakov na súťaže.
 2. Školské kolo organizačne zabezpečuje komisia ZENIT, ktorú vymenúva riaditeľ školy.
Úlohy školskej komisie:
 1. organizačne zabezpečiť školské kolá súťaží
 2. navrhovať a vymenúvať odborné hodnotiace komisie na súťažné kolá v škole
 3. zabezpečovať včasné nahlásenie postupujúcich žiakov do krajského kola, podľa kľúča, ktorý stanoví Slovenská komisia.

Čl. 9
Spôsob vyhodnotenia súťaží.

 1. V súťažiach hodnotia výsledky súťažiacich trojčlenné až päťčlenné odborné
 2. hodnotiace komisie zložené z učiteľov stredných a vysokých škôl, organizácií v priamej pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, vedeckých pracovníkov a ďalších odborníkov z praxe.
 3. Odborné hodnotiace komisie na základe návrhu príslušnej riadiacej komisie vymenúva:
  1. pre školské kolo – riaditeľ strednej školy,
  2. pre obvodné, krajské kolo – príslušný orgán štátnej správy,
  3. pre celoštátne kolo – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
 4. Odborné hodnotiace komisie stanovujú poradie víťazov, úspešných riešiteľov a päť najlepších súťažiacich pre vecné ocenenia podľa vlastných kritérií, s ktorými sú súťažiaci vopred oboznámení.
 5. Odborné hodnotiace komisie dodržiavajú zásady pre objektívne hodnotenie súťažných prác v zmysle pokynov predsedu komisie v príslušnom súťažnom kole.
 6. Udeľujú prípadne ďalšie ocenenia.
 7. Rozhodnutie odborných hodnotiacich komisií je v príslušnom kole súťaže konečné.

Čl. 10
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri súťažiach.

 1. Ochrana zdravia a bezpečnosť pri súťažiach musí byť zabezpečená v súlade so Zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Poučenie súťažiacich o dodržiavaní zásad bezpečnosti a internátnom poriadku zabezpečí domáci organizátor súťaže.
 3. Každý súťažiaci musí podpísať poučenie o BOZ, ktoré tvorí prílohu prezenčnej listiny.
 4. Príslušný orgán štátnej správy, ktorý v príslušnej oblasti riadi stredné školy deleguje na celoštátne kolo pedagogický dozor pre súťažiacich (jeden za kraj).

Čl. 11
Finančné zabezpečenie.

 1. Organizovanie, riadenie a finančné zabezpečenie súťaží žiakov stredných škôl sa riadi podľa smernice Ministerstva školstva SR č. 13/2009-R z 25. augusta 2009.
 2. Školské súťaže sú financované z prostriedkov školy.
 3. Krajské súťaže finančne zabezpečuje príslušný orgán štátnej správy zo svojho rozpočtu.
 4. Celoštátne kolo súťaží finančne zabezpečuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.
 5. Financovanie súťaží môže byť zabezpečované aj z iných zdrojov.

Čl. 12
Účinnosť a registrácia organizačného poriadku

 1. Podľa tohto organizačného poriadku sa postupuje od školského roka 2010/2011.
 2. Organizačný poriadok súťaže je zaregistrovaný na Ministerstve školstva, vedy výskumu a športu SR dňa 20.8.2010 pod číslom 2010-11030/30509:8-913.

Čl. 13
Zrušovacie ustanovenie

Dňom zaregistrovania tohto organizačného poriadku sa ruší Organizačný poriadok súťaže ZENIT, zaregistrovaný na Ministerstve školstva Slovenskej republiky pod číslom 156/2002-42 s platnosťou od 1. januára 2002.

Bratislava, 29.7.2010

Mgr. Stanislav Slačka
predseda Slovenskej komisie


Linky súvisiace so ZENIT-om:

Stránky ZENIT na ŠIOV.SK: http://www.siov.sk/


 

      Join us on Facebook   Follow us on Twitter   Join us on LinkedIn
 
 
  Jedálny lístok
Utorok - 4. týždeň.
Raňajky + desiata
Žemľa, nátierka vlašská, čaj čierny s citrónom. Sladké pečivo.
Obed
Polievka z fazuľkových strukov. Pečený pangasius so sezamom, zemiaky opekané, vitamínový nápoj.
Večera + olovrant
Kuracia peceň na cibuli, ryža dusená, kyslá uhorka, čaj zelený.
 
 
  mapa


GPS: 48.78087, 17.68372

 
 

 
 
  Stará Turá

 
 
  Počasie

 
 
  náš budík

 
 
   kalkulačka
 
 
   eurokalkulačka

 
 
  piškvorky

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk