.: Hlavná stránka     .: Možnosti štúdia     .: Podnikateľské aktivity     .: Študentské aktivity     .: Kontakty     .: Aktuality     .: Projekty     .: Reklama     .: Internet / Intranet     .: Dokumenty
 
Aktuality
Prijímacie konanie
Aktivity
Ostatné
 
 
  EDUPAGE stránky SOŠ
 
 
  Alternatívne stránky SOŠ
 
 
  Stránky SOŠ na TSK
 
 
  FACEBOOK stránky SOŠ
 
 
  Hrdina remesla
 
 
  Virtuálna knižnica - ZBOROVNA.SK
 
 
  Testovací portál - CERTIPORT
 
 
O stránke
Doporučené minimálne rozlíšenie 1024x768 bodov.
Dizajn a program
Michal Brezanský
Dávid Papp

Správa a update
Ing. Milan Duroška

(c) 2003-2013 SOŠ Stará Turá
 
 
  Počasie a čas - NA SVETE
 
 
  Presný čas 1
 
 
  Presný čas 2
 

Streda 22. január 2020 (0:07), dnes je (meniny má) Zora zajtra Miloš.

Propagácia školy - nábor žiakov pre školský rok 2018 / 2019Stredná odborná škola v Starej Turej bude aj v školskom roku 2018/2019 „priemyslovkou“ i „učilišťom“ pod jednou strechou.

Nasledujúce informácie sú určené predovšetkým pre rodičov a žiakov, ktorí sú dnes v štádiu rozhodovania sa pre voľbu svojho odboru štúdia a možno i budúcej práce.

Obsah učiva v kategórii všeobecného vzdelávania, t.j. vo vzdelávacích oblastiach jazyk a komunikácia, človek, hodnoty a spoločnosť, človek a príroda, matematika a práca s informáciami a zdravie a pohyb bude vo všetkých štvorročných maturitných odboroch „priemyslováckych“ i „učilištných“ rovnaký. Do všetkých študijných i učebných odborov môžeme prijať chlapcov i dievčatá. V minulosti bolo štúdium dievčat v technických odboroch bežné a nie skôr výnimkou ako dnes.V prípade, že v rodine uvažujú o tom, že chcú mať absolventa „priemyslovky“, naša škola ponúka možnosť maturitného štúdia v odboroch:

 1. odbor 2561 M - informačné a sieťové technológie – NOVINKA V REGIÓNE! (Overovanie tohto "elektrotechnického a informatického" študijného odboru - pred tým 2694 M - bolo podporované v rámci projektu Implementácia rozvojového programu Informačné a sieťové technológie spolufinancovaného zo štrukturálnych fondov.) Absolvent okrem všeobecného vzdelania v slaboprúdovej elektrotechnike získa aj slušné vedomostí z informatiky a výpočtovej techniky, počítačových sietí, programovaní a využití mikropočítačov, programovania vo vyšších programovacích jazykoch, elektronického zhotovovania elektrotechnickej výkresovej dokumentácie a tvorbe www stránok. Nadštandardom je výučba inteligentnej elektroinštalácie, automatizácie, fotovoltiky, robotiky a ďalších.
 2. odbor 2675 M - elektrotechnika – absolvent okrem všeobecného vzdelania v slaboprúdovej elektrotechnike a slušných vedomostí z informatiky a výpočtovej techniky získava aj vedomosti v programovaní a využití mikropočítačov, programovania, elektronického zhotovovania elektrotechnickej výkresovej dokumentácie a tvorbe www stránok. Nadštandardom je výučba inteligentnej elektroinštalácie, automatizácie, fotovoltiky, robotiky a ďalších. Má možnosť špecializovať sa voľbou blokov odborných predmetov v jednej z oblastí:
  • priemyselnej informatiky – programovanie PLC, priemyselná automatizácia, robotika
  • prístrojových a zdravotníckych zariadení – konštrukcia a servis zdrav. elektroniky a iných zariadení liečebnej a vyšetrovacej zdravotníckej techniky
  • telekomunikačnej techniky – rádiovej a televíznej technikz, pevnej a mobilnej telefónie a oznamovacích sietí

Súčasťou odborného vzdelávania sú predmety odborno – teoretické a vo veľkej miere odborno – praktické (laboratórne cvičenia, merania, odborná prax), takže absolvent školy je zdatný v elektrickom meraní, stavbe, oživovaní i opravách i stredne zložitých až náročných elektrotechnických výrobkov pri zachovaní všetkých parametrov bezpečnej práce na elektrických zariadeniach.
Naša škola tento odbor nepokladá na rozdiel od verejnej mienky za vyslovene teoretický.Ak žiak preferuje ukončenie štúdia so získaním maturitného vysvedčenia a zároveň aj s výučným listom, naša škola ponúka tieto štyri štvorročné „učilištné“ študijné odbory:

 1. odbor 2682 K - mechanik počítačových sietí - ide o slaboprúdový elektrotechnický študijný odbor, kde odborno – teoretické a odborno – praktické elektrotechnické vedomosti sa počas celého štúdia prelínajú s vedomosťami informatickými a výsledkom sú schopnosti SW a HW montáže počítačov, počítačových sietí, periférnych zariadení a ich servis, tvorba www stránok, programovanie a tiež stavba, oživovanie i opravy stredne zložitých elektrotechnických výrobkov i mimo oblasti počítačov. Nadštandardom je výučba inteligentnej elektroinštalácie, automatizácie, fotovoltiky, robotiky a ďalších.


 2. odbor 2697 K - mechanik elektrotechnik - ide o slaboprúdový elektrotechnický študijný odbor, kde odborno – teoretické a odborno – praktické elektrotechnické vedomosti sa počas celého štúdia prelínajú s vedomosťami informatickými, čím vzniká moderný elektrotechnicko - informatický odbor žiadaný v súčasnosti zamestnávateľmi. Absolvent ovláda základy elektrotechniky a elektroniky, inštalácií, základy informačných (počítačových) sietí, spotrebnej techniky, automatizácie (diaľkového merania) a PLC riadenia, moderných trendov v osvetľovacej technike (LED, ...), energetických a oznamovacích káblov a káblových zväzkov a pod. Nadštandardom je výučba inteligentnej elektroinštalácie, fotovoltiky, robotiky a ďalších oblastí modernej elektrotechniky.


 3. odbor 2411 K - mechanik nastavovač – tento strojársky študijný odbor je profilovaný čiastočne do konštrukcie, ale hlavne do strojárskej technológie - kovoobrábania na klasických kovoobrábacích strojoch, ale hlavne nastavenia, obsluhu a programovanie počítačom riadených (CNC) strojov. Cieľom školy je, aby žiaci na školských CNC sústruhoch a frézovačkách boli samostatne schopní vyrobiť stredne zložité výrobky. Tieto predtým nakreslia v niektorom grafickom programe (škola má zakúpený AutoCAD, AutoDesk Inventor a SolidEdge). Jednoduchý program pre CNC stroj žiaci vytvoria v 2. ročníku ručne a pre zložitejšie výrobky vo vyšších ročníkoch vygenerujú postprocesorom v grafickom programe, pričom škola vlastní licenciu programu EdgeCAM. Majú možnosť sa tiež naučiť základy robotiky. Absolventi odboru sú momentálne veľmi žiadaní na trhu práce.


 4. odbor 3447 K - grafik digitálnych médií
  Pracovné uplatnenie absolventa je v štátnych a súkromných podnikoch, v štátnej službe, vo verejnej službe a vlastnej podnikateľskej činnosti, v organizáciách ako sú tlačiarne, reprodukčné štúdiá, reklamné agentúry, vydavateľstvá a redakcie periodík.
  Hlavné pracovné činnosti sú tvorba dynamických www stránok a iných prezentačných materiálov pre organizácie, tvorba novín, prospektov, reklamných dokumentov, skladba a úprava multimediálnej produkcie (fotografovanie a filmovanie, strih a tvorba videa) a sieťové informačné systémy.
  Medzi odborné vedomosti patria: základy výroby digitálnych médií, typografické pravidlá, prevádzková a ostatná technologická dokumentácia textových a obrazových podkladov, prevádzková a ostatná technologickú dokumentáciu zvukových podkladov, videosekvencií a animácií, použitie prevádzkových zariadení a pomocných prostriedkov, hardwaru a softwaru, skladba a úprava multimediálnej produkcie, ďalej poznatky o fototechnike, farebnej tlačiarenskej technike, videotechnike, typografii, spracovaní textov a ilustrácií, poznatky o spájaní textových, obrazových a zvukových sekvencií, sieťové informačné systémy a skladba a úprava multimediálnych dát.
  Absolvent vie:
  • čítať a upraviť podkladovú dokumentáciu pre digitálne médiá
  • fotiť a filmovať modernými fotoaparátmi a kamerami, strihať video pomocou profesionálnych aplikácií
  • použiť známe návrhárske techniky
  • spracovať textové a obrazové predlohy pomocou skenerov, grafických a zalamovacích programov
  • spájať textové, obrazové a zvukové sekvencie
  • pracovať s digitálnymi dátami v sieťových a informačných systémoch
  • spracovať zvukové a video sekvencie a včleniť ich do digitálnych médií
  • koncipovať a upravovať stránky v sieťových a komunikačných systémoch
  • upravovať multimediálne produkty
  • hodnotiť a riadiť kvalitu digitálnych médiíPre žiakov, ktorých prioritou sú praktické práce v dielni a menej obľubujú teoretické vyučovanie, ponúka škola dva trojročné učebné odbory ukončené výučným listom (absolvent však môže pokračovať ďalšie 2 roky a získať i maturitné vysvedčenie !):

 1. odbor 2683 H - elektromechanik
  Po vyučení sa je absolvent schopný používať technickú dokumentáciu - schémy elektrotechnických obvodov, technické výkresy, pracovné návody, používať štandardnú výpočtovú techniku, vykonáva elektroinštalačné a montážne práce, využívať diagnostickú a meraciu techniku v procese štandardných opráv za použitia dielenskej dokumentácie výrobcu a technických postupov a noriem a to v jednom zo zameraní:
  • silnoprúdová technika, energetika (aj fotovoltika)
  • automatizačná technika, robotika
  • telekomunikačná a prenosová technika (aj základy PC sietí)
  • oznamovacia a zabezpečovacia technika
  • úžitková (spotrebná) technika
  Absolvent ovláda tiež základy elektrotechniky a elektroniky, inštalácií, základy informačných (počítačových) sietí, spotrebnej techniky, automatizácie (diaľkového merania) a PLC riadenia, moderných trendov v osvetľovacej technike (LED, ...), energetických a oznamovacích káblov a káblových zväzkov a pod. Nadštandardom je tiež výučba inteligentnej elektroinštalácie, fotovoltiky, robotiky a ďalších oblastí modernej elektrotechniky.


 2. odbor 2433 H - obrábač kovov
  Po vyučení je absolvent schopný používať technickú dokumentáciu – strojárske technické výkresy, pracovné návody, používať štandardnú výpočtovú techniku a vykonáva štandardné kovoobrábacie práce prostredníctvom ručného obrábania ako i prostredníctvom obsluhy klasických obrábacích strojov (vŕtačky, sústruhy a frézovačky), ale hlavne obsluhy moderných CNC strojov. Absolvent pozná tiež základy programovania CNC strojov.Všetkých záujemcov pozýva škola na prehliadka areálu celej školy s ôsmimi počítačovými a multimediálnymi učebňami vybavenými internetom, odbornými učebňami elektrotechnického merania, priemyselnej informatiky, elektronických počítačových systémov, televíznej a komunikačnej techniky, prístrojových zdravotníckych zariadení, elektroniky, elektrotechniky, strojopisu, administratívy a hospodárskej korešpondencie, telocvičňa s posilňovňou, ôsmimi dielňami pre elektroodbory, troma dielňami pre strojnícke odbory a dvoma CNC pracoviskami so štyrmi CNC sústruhmi a tromi CNC frézovačkami.

Nepovinnými aktivitami žiakov sú hlavne:

 • CISCO NETWORKING ACADEMY PROGRAM
 • Microsoft IT Academy
 • LEGO RoboLab
 • Fotovoltika
 • Inteligentné elektroinštalácie
 • Automatizácia a diaľkové meranie a riadenie
 • Robotika
 • Množstvo športových, technických a iných krúžkov
 • Fotografovanie, tvorba videa (žiaci školy prevádzkujú tiež internetovú "staroturiansku televíziu")

IBA ŽIACI ELEKTROTECHNICKÝCH UČEBNÝCH A ŠTUDIJNÝCH ODBOROV (TEDA ZAČÍNAJÚCICH ČÍSLOM ODBORU - 26) MAJÚ V ŠKOLE MOŽNOSŤ ZÍSKAŤ OSVEDČENIE O ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI V ELEKTROTECHNIKE - §21 (ELEKTROTECHNIK) PODĽA VYHLÁŠKY MPSVaR SR 508/2009 Z.z.

Náborový leták SOŠ Stará Turá pre šk. rok 2018/2019.

Stručný popis náborovaných odborov SOŠ Stará Turá pre šk. rok 2018/2019.

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 36/2017 o počte tried prvého ročníka v členení na jednotlivé študijné odbory alebo jednotlivé učebné odbory a počte spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo jednotlivé príbuzné učebné odbory stredných škôl v územnej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja pre prijímacie konanie pre školský rok 2018/2019. SOŠ Stará Turá - str. 8 (por. číslo 17).

Kritériá prijímania sa oficiálne schvaľujú a zverejňujú (po odsúhlasení zriaďovateľom školy) až v marci.

Ale už teraz môžeme zhrnúť základné kritériá:

 • Na učebné (trojročné) odbory sa prijímacie skúšky konať nebudú, ak bude viac uchádzačov, ako je možné prijať, budú sa konať "prijímacie pohovory".
 • na štvorročné študijné odbory sú prijímacie skúšky podľa platnej legislatívy povinné. Zatiaľ je v riešení prijímanie podľa prospechu - asi bude aj zrušené.
 • Potom budeme prijímať podľa počtu a "predošlých výsledkov" prihlásených žiakov - ak bude viac prihlásených, ako je možné na daný odbor prijať, budeme brať do úvahy výsledok prijímacej skúšky + výsledky testovania 9 + vysvedčenia 8. a 9. ročníka.
 • Bez prijímacích skúšok budú k nám prijatí (na študijné 4-ročné odbory) žiaci, ktorí (ak sa nezmení legislatíva) dosiahli na "testovaní 9" zo slovenského jazyka i matematiky - jednotlivo úspešnosť 90 % a viac.
 • Prijatie je vždy podmienečné - ak niekto napr. na koncoročnom vysvedčení 9. ročníka má známku 5, nemôže byť prijatý - rieši sa to potom individuálne.


 

      Join us on Facebook   Follow us on Twitter   Join us on LinkedIn   Join us on Instagram
 
 
  Jedálny lístok
Streda - 4. týždeň.
Raňajky + desiata
Varené párky jemné, horčica, chlieb, čaj ovocný. Cereálna tyčinka.
Obed
Polievka írska, chlieb k polievke. Závin kysnutý s kakaom a kakaovým pudingom, pomaranče, čaj čierny s citrónom.
Večera + olovrant
Cestoviny penne so syrovou omáčkou a kuracími prsiami, cereálna tyčinka, vitamínový nápoj (rôzne príchute).
Zmena jedálneho lístku vyhradená.
 
 
  mapa


GPS: 48.78087, 17.68372

 
 

 
 
  Stará Turá

 
 
  Počasie

 
 
  náš budík

 
 
   kalkulačka
 
 
   eurokalkulačka

 
 
  piškvorky

 
 
  ISIC / ITIC karty