.: Hlavná stránka     .: Možnosti štúdia     .: Podnikateľské aktivity     .: Študentské aktivity     .: Kontakty     .: Aktuality     .: Projekty     .: Reklama     .: Internet / Intranet     .: Dokumenty
 

Dnes je



 
 
Možnosti štúdia
Prijímacie konanie
Rozvrh hodín
Informácie pre študentov
Súťaže - aktivity študentov
Internetový testovací systém
Autoškola
 
 
  EDUPAGE stránky SOŠ
 
 
  Alternatívne stránky SOŠ
 
 
  Stránky SOŠ na TSK
 
 
  FACEBOOK stránky SOŠ
 
 
  Hrdina remesla
 
 
  Virtuálna knižnica - ZBOROVNA.SK
 
 
O stránke
Doporučené minimálne rozlíšenie 1024x768 bodov.
Dizajn a program
Michal Brezanský
Dávid Papp

Správa a update
Ing. Milan Duroška

(c) 2003-2013 SOŠ Stará Turá
 





















Utorok 27. júl 2021 (18:04), dnes je (meniny má) Božena zajtra Krištof.

Propagácia školy - nábor žiakov pre školský rok 2021 / 2022



Krátke video prezentácie zo ŠKOLY a školskej JEDÁLNE:





Stredná odborná škola v Starej Turej bude aj v školskom roku 2021/2022 „priemyslovkou“ i „učilišťom“ pod jednou strechou.

Nasledujúce informácie sú určené predovšetkým pre rodičov a žiakov, ktorí sú dnes v štádiu rozhodovania sa pre voľbu svojho odboru štúdia a možno i budúcej práce.

Obsah učiva v kategórii všeobecného vzdelávania, t.j. vo vzdelávacích oblastiach jazyk a komunikácia, človek, hodnoty a spoločnosť, človek a príroda, matematika a práca s informáciami a zdravie a pohyb bude vo všetkých štvorročných maturitných odboroch „priemyslováckych“ i „učilištných“ rovnaký. Do všetkých študijných i učebných odborov môžeme prijať chlapcov i dievčatá. V minulosti bolo štúdium dievčat v technických odboroch bežné a nie skôr výnimkou ako dnes.



V prípade, že v rodine uvažujú o tom, že chcú mať absolventa „priemyslovky“, naša škola ponúka možnosť maturitného štúdia v odboroch:

 1. odbor 2561 M - informačné a sieťové technológie (Overovanie tohto "elektrotechnického a informatického" študijného odboru - pred tým 2694 M - bolo podporované v rámci projektu Implementácia rozvojového programu Informačné a sieťové technológie spolufinancovaného zo štrukturálnych fondov.) Absolvent okrem všeobecného vzdelania v slaboprúdovej elektrotechnike získa aj slušné vedomostí z informatiky a výpočtovej techniky, počítačových sietí, programovaní a využití mikropočítačov, programovania vo vyšších programovacích jazykoch, elektronického zhotovovania elektrotechnickej výkresovej dokumentácie a tvorbe www stránok. Nadštandardom je výučba inteligentnej elektroinštalácie, automatizácie, fotovoltiky, robotiky a ďalších.




 2. odbor 2675 M - elektrotechnika – absolvent okrem všeobecného vzdelania v slaboprúdovej elektrotechnike a slušných vedomostí z informatiky a výpočtovej techniky získava aj vedomosti v programovaní a využití mikropočítačov, programovania, elektronického zhotovovania elektrotechnickej výkresovej dokumentácie a tvorbe www stránok. Nadštandardom je výučba inteligentnej elektroinštalácie, automatizácie, fotovoltiky, robotiky a ďalších. Má možnosť špecializovať sa voľbou blokov odborných predmetov v jednej z oblastí:
  • priemyselnej informatiky – programovanie PLC, priemyselná automatizácia, robotika
  • prístrojových a zdravotníckych zariadení – konštrukcia a servis zdrav. elektroniky a iných zariadení liečebnej a vyšetrovacej zdravotníckej techniky
  • telekomunikačnej techniky – rádiovej a televíznej technikz, pevnej a mobilnej telefónie a oznamovacích sietí

Súčasťou odborného vzdelávania sú predmety odborno – teoretické a vo veľkej miere odborno – praktické (laboratórne cvičenia, merania, odborná prax), takže absolvent školy je zdatný v elektrickom meraní, stavbe, oživovaní i opravách i stredne zložitých až náročných elektrotechnických výrobkov pri zachovaní všetkých parametrov bezpečnej práce na elektrických zariadeniach.
Naša škola tento odbor nepokladá na rozdiel od verejnej mienky za vyslovene teoretický.



Ak žiak preferuje ukončenie štúdia so získaním maturitného vysvedčenia a zároveň aj s výučným listom, naša škola ponúka tieto štyri štvorročné „učilištné“ študijné odbory:

 1. odbor 2682 K - mechanik počítačových sietí - ide o slaboprúdový elektrotechnický študijný odbor, kde odborno – teoretické a odborno – praktické elektrotechnické vedomosti sa počas celého štúdia prelínajú s vedomosťami informatickými a výsledkom sú schopnosti SW a HW montáže počítačov, počítačových sietí, periférnych zariadení a ich servis, tvorba www stránok, programovanie a tiež stavba, oživovanie i opravy stredne zložitých elektrotechnických výrobkov i mimo oblasti počítačov. Nadštandardom je výučba inteligentnej elektroinštalácie, automatizácie, fotovoltiky, robotiky a ďalších.


 2. odbor 2697 K - mechanik elektrotechnik - ide o slaboprúdový elektrotechnický študijný odbor, kde odborno – teoretické a odborno – praktické elektrotechnické vedomosti sa počas celého štúdia prelínajú s vedomosťami informatickými, čím vzniká moderný elektrotechnicko - informatický odbor žiadaný v súčasnosti zamestnávateľmi. Absolvent ovláda základy elektrotechniky a elektroniky, inštalácií, základy informačných (počítačových) sietí, spotrebnej techniky, automatizácie (diaľkového merania) a PLC riadenia, moderných trendov v osvetľovacej technike (LED, ...), energetických a oznamovacích káblov a káblových zväzkov a pod. Nadštandardom je výučba inteligentnej elektroinštalácie, fotovoltiky, robotiky a ďalších oblastí modernej elektrotechniky.


 3. odbor 2411 K - mechanik nastavovač – tento strojársky študijný odbor je profilovaný čiastočne do konštrukcie, ale hlavne do strojárskej technológie - kovoobrábania na klasických kovoobrábacích strojoch, ale hlavne nastavenia, obsluhu a programovanie počítačom riadených (CNC) strojov. Cieľom školy je, aby žiaci na školských CNC sústruhoch a frézovačkách boli samostatne schopní vyrobiť stredne zložité výrobky. Tieto predtým nakreslia v niektorom grafickom programe (škola má zakúpený AutoCAD, AutoDesk Inventor a SolidEdge). Jednoduchý program pre CNC stroj žiaci vytvoria v 2. ročníku ručne a pre zložitejšie výrobky vo vyšších ročníkoch vygenerujú postprocesorom v grafickom programe, pričom škola vlastní licenciu programu EdgeCAM. Majú možnosť sa tiež naučiť základy robotiky. Absolventi odboru sú momentálne veľmi žiadaní na trhu práce.


 4. odbor 2571 K - správca inteligentných a digitálnych systémov – NOVINKA V REGIÓNE!
  SOŠ Stará Turá bola vybraná na experimentálne overovanie tohto nového informatického odboru vytvoreného v úzkej spolupráci so zamestnávateľmi
  Absolvent nájde uplatnenie v priemyselných podnikoch, podnikoch služieb alebo organizáciách pri navrhovaní riešení inteligentných a digitálnych systémov pre digitálnu transformáciu, integráciu digitálnych platforiem, zabezpečovaní prevádzky digitálnych platforiem v podniku, podniku služieb alebo organizácii.
  Úspešný absolvent bude:
  • vedieť programovať, konfigurovať a diagnostikovať zariadenia využívajúce IoT (Internet vecí) pre Industry 4.0 ( Smart Home, Smart City, Smart Factory),
  • realizovať a prevádzkovať infraštruktúry pre digitálnu komunikáciu a poskytovanie cloudových služieb,
  • poznať princípy tvorby hodnotového reťazca s využitím digitálnych platforiem v podniku, podniku služieb alebo organizácii,
  • navrhovať a vyberať optimálne platformy pre digitálny podnik, ktoré mu umožnia získať konkurenčnú výhodu na trhu.




Všetkých záujemcov pozýva škola na prehliadka areálu celej školy s ôsmimi počítačovými a multimediálnymi učebňami vybavenými internetom, odbornými učebňami elektrotechnického merania, priemyselnej informatiky, elektronických počítačových systémov, televíznej a komunikačnej techniky, prístrojových zdravotníckych zariadení, elektroniky, elektrotechniky, strojopisu, administratívy a hospodárskej korešpondencie, telocvičňa s posilňovňou, ôsmimi dielňami pre elektroodbory, troma dielňami pre strojnícke odbory a dvoma CNC pracoviskami so štyrmi CNC sústruhmi a tromi CNC frézovačkami.

Nepovinnými aktivitami žiakov sú hlavne:

 • CISCO NETWORKING ACADEMY PROGRAM
 • Microsoft IT Academy
 • LEGO RoboLab
 • Fotovoltika
 • Inteligentné elektroinštalácie
 • Automatizácia a diaľkové meranie a riadenie
 • Robotika
 • Množstvo športových, technických a iných krúžkov
 • Fotografovanie, tvorba videa (žiaci školy prevádzkujú tiež internetovú "staroturiansku televíziu")

IBA ŽIACI ELEKTROTECHNICKÝCH UČEBNÝCH A ŠTUDIJNÝCH ODBOROV (TEDA ZAČÍNAJÚCICH ČÍSLOM ODBORU - 26) MAJÚ V ŠKOLE MOŽNOSŤ ZÍSKAŤ OSVEDČENIE O ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI V ELEKTROTECHNIKE - §21 (ELEKTROTECHNIK) PODĽA VYHLÁŠKY MPSVaR SR 508/2009 Z.z.





Náborový leták SOŠ Stará Turá pre šk. rok 2021/2022.

Stručný popis náborovaných odborov SOŠ Stará Turá pre šk. rok 2021/2022.

Počty žiakov, ktorých možno podľa rozhodnutia Trenčianskeho samosprávneho kraja prijať do prvého ročníka v členení na jednotlivé študijné odbory alebo jednotlivé učebné odbory stredných škôl v územnej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja pre prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022. SOŠ Stará Turá - str. 4 (por. číslo školy - 17).





Kritériá prijímania sa oficiálne schvaľujú a zverejňujú (po odsúhlasení zriaďovateľom školy) až v marci.

Ale už teraz môžeme zhrnúť základné kritériá:

 • na štvorročné študijné odbory sú prijímacie skúšky podľa platnej legislatívy povinné. Zatiaľ je v riešení prijímanie podľa prospechu - asi bude aj zrušené.
 • Potom budeme prijímať podľa počtu a "predošlých výsledkov" prihlásených žiakov - ak bude viac prihlásených, ako je možné na daný odbor prijať, budeme brať do úvahy výsledok prijímacej skúšky + výsledky testovania 9 + vysvedčenia 8. a 9. ročníka.
 • Bez prijímacích skúšok budú k nám prijatí (na študijné 4-ročné odbory) žiaci, ktorí (ak sa nezmení legislatíva) dosiahli na "testovaní 9" zo slovenského jazyka i matematiky - jednotlivo úspešnosť 90 % a viac.
 • Prijatie je vždy podmienečné - ak niekto napr. na koncoročnom vysvedčení 9. ročníka má známku 5, nemôže byť prijatý - rieši sa to potom individuálne.


 

      Join us on Facebook   Join us on Instagram   Follow us on Twitter   Join us on LinkedIn
 
 
  Jedálny lístok
Dnes nevaríme alebo jedálny lístok nie je prístupný...
Zmena jedálneho lístku vyhradená.
 
 
  mapa


GPS: 48.78087, 17.68372

 
 

 
 
  Stará Turá

 
 
  Počasie

 
 
  Počasie a čas - NA SVETE
 
 
   kalkulačka












 
 
  piškvorky

 
 
  ISIC / ITIC karty